Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0014/2019

Ingivna texter :

A9-0014/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2019 - 8.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0035

Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten ***I
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0398),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0110/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0014/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
P9_TC1-COD(2019)0187

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1797.)

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy