Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 121kWORD 49k
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0396),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 91,параграф 1, и 100, параграф 2, от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0108/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане
P9_TC1-COD(2019)0179

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1795.)

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност