Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 132kWORD 43k
Úterý, 22. října 2019 - Štrasburk
Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0396),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0108/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti
P9_TC1-COD(2019)0179

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1795.)

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí