Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 121kWORD 48k
Dinsdag 22 oktober 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0396),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 91, lid 1, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0108/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de artikelen 59 en 163 van zijn Reglement,

1.  stelt onderhavig standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft
P9_TC1-COD(2019)0179

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/1795.)

Laatst bijgewerkt op: 30 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid