Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 126kWORD 49k
Marţi, 22 octombrie 2019 - Strasbourg
Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0396),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 91 alineatul (1) și 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0108/2019),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 25 septembrie 2019(1),

—  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare
P9_TC1-COD(2019)0179

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1795.)

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate