Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 131kWORD 43k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I
P9_TA(2019)0037
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0396),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 91.1 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0108/2019),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder
P9_TC1-COD(2019)0179

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1795.)

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy