Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2028(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0017/2019

Внесени текстове :

A9-0017/2019

Разисквания :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Гласувания :

PV 23/10/2019 - 11.2
CRE 23/10/2019 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0038

Приети текстове
PDF 204kWORD 58k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
P9_TA(2019)0038A9-0017/2019

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 март 2019 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година(6),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г. (COM(2019)0400) („ПБ“),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г. (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  като взе предвид член 2, параграф 1, буква в) от Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския съюз на 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид обзорния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата“ (2017 г.),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773),

–  като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на другите заинтересовани комисии,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0017/2019),

Раздел III

Общ преглед

1.  припомня, че в своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година Парламентът определи ясни политически приоритети за бюджета за 2020 г. като мост към бъдещето на Европа и за осигуряване на европейска добавена стойност; отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на тези приоритети и представя позицията по-долу, за да осигури подходящо равнище на финансиране, така че да ги постигне;

2.  изтъква отново своето становище, че бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новото поколение програми и политики на Съюза; припомня освен това, че 2020 г. е последната година от действащата МФР и следователно последната възможност за Съюза да се доближи до изпълнението на политическите ангажименти, определени за този период, включително с оглед на постигането на целта на ЕС по отношение на климата и на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и на Европейския стълб на социалните права, както и на целта на Съюза до 2050 г. да бъде постигната икономика, характеризираща се с въглеродна неутралност; подчертава в този контекст, че бюджетът на Съюза трябва да прави оценка на цялостното въздействие на политиките на Съюза в областта на равенството между половете (съобразено с равенството между половете бюджетиране) и да го интегрира, като по този начин насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете и равните възможности;

3.  отбелязва позицията на Съвета относно ПБ, съгласно която бюджетните кредити за поети задължения се съкращават с 1,51 милиарда евро в сравнение с предложението на Комисията; счита, че внесените от Съвета съкращения са в пълно противоречие с приоритетите на Съюза, не са обосновани от капацитета за усвояване и целят отмяната на всяко конкретно увеличение, поискано и получено от Парламента през предходните бюджетни години; взема следователно решение, като общо правило, да възстанови бюджетните кредити по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, до равнището от ПБ, както за оперативните, така и за административните разходи, и да използва ПБ като отправна точка за определянето на своята позиция;

4.  изразява твърдо убеждение, че е належащо да се предприемат действия за преодоляване на предизвикателството, свързано с изменението на климата, и за опазване на околната среда по начин, който стимулира заетостта, създава нови работни места, укрепва конкурентоспособността, насърчава устойчиво развитие и осигурява социален просперитет; подчертава важната роля на новите и нововъзникващите технологии за постигането на тази цел; подчертава необходимостта Съюзът да дава пример и да вдъхновява другите държави по света да инвестират повече в разходи, свързани с климата; приветства силните призиви за предприемане на действия, отправени от лидерите на Съюза по време на неотдавнашната среща на високо равнище на ООН по въпросите на изменението на климата, и наскоро поетите от няколко държави членки ангажименти за увеличаване на разходите в области като енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници и устойчивата транспортна и енергийна инфраструктура; счита, че тези изявления следва да бъдат съпътствани от конкретни действия от страна на държавите членки, включително при разискванията им в рамките на Съвета;

5.  припомня задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение и ангажимента на Съюза да постигне целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да са свързани с климата; отбелязва, че 21,0% от бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ за 2020 г., са свързани с климата и че най-малко още 3,5 милиарда евро ще трябва да бъдат предназначени за разходи, свързани с климата, за да се постигне целта от 20%; изразява съжаление, че по линия на действащата МФР бюджетът на Съюза разполага с ограничени средства, за да се справи самостоятелно със свързаното с изменението на климата предизвикателство, и посочва необходимостта от много по-големи инвестиции в тази област, които Комисията оценява на сума в размер между 175 и 290 милиарда евро годишно; подчертава, че следва да се положат всички усилия, за да се гарантира постигането във възможно най-голяма степен на общата цел за бюджета на Съюза до края на 2020 г.;

6.  подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да подготви Съюза за още по-амбициозна цел за интегриране на свързаните с климата и биологичното разнообразие въпроси в МФР за периода 2021 – 2027 г., за да отговори на очакванията на европейските граждани; изисква по-прозрачна, строга и всеобхватна методология, създадена в съответствие с международно установените методики, която да включва реформирани показатели за изпълнение за определяне и проследяване на свързаните с климата и с биологичното разнообразие разходи; очаква конкретното предложение относно Европейския зелен курс съгласно посоченото в политическите насоки на бъдещия новоизбран председател на Комисията; припомня в този контекст твърдия си ангажимент по отношение на реформата на системите на собствените ресурси на Съюза, включително въвеждането на кошница от нови собствени ресурси, които са в по-добро съответствие с основните приоритети на политиките на Съюза, включително борбата срещу изменението на климата;

7.  припомня ангажимента, поет в неговата резолюция от март 2019 г., да изиска от Комисията задължителна клауза във всички търговски споразумения на ЕС с трети държави, с която се изисква ратифицирането и прилагането на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата;

8.  предлага следователно бюджет за 2020 г., в който се предвиждат съществени по размер финансови средства за справяне с предизвикателствата в областта на околната среда и изменението на климата, и който компенсира, доколкото е възможно, съществуващото изоставане в постигането на целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да бъдат свързани с климата; предлага значително увеличение с над 2 милиарда евро над равнището от ПБ по бюджетните редове в различните функции, и основно в подфункция 1а, които имат голям принос за постигането на целта относно свързаните с климата разходи; внимателно насочва тези увеличения към бюджетни редове с отлична степен на изпълнение и с оперативен капацитет за усвояване на допълнителните бюджетни кредити през 2020 г.;

9.  подчертава, че младежта продължава да бъде основен приоритет за бюджета на Съюза; подчертава, че въпреки положителните тенденции на намаляване на младежката безработица в Съюза липсата на бъдещи възможности за младите хора е съвсем реален и нуждаещ се от спешни действия социален проблем в някои части на Съюза, като съществуват значителни различия между държавите членки и между регионите; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над предложеното от Комисията равнище, с цел също така да се осигури плавен преход към новия Европейски социален фонд (ЕСФ+) в следващата МФР;

10.  подчертава, че Съюзът трябва да изпълнява изцяло всички свои ангажименти по отношение на подпомагането на развиващите се държави в борбата им с изменението на климата и приспособяването към него;

11.  увеличава финансовите ресурси, разпределени, за да се отговори на бъдещото търсене на „Еразъм+“, основната програма за образование и обучение, включително професионално образование и обучение, младежта и спорта в Европа; подчертава, че програмата „Еразъм+“ е основна водеща програма на Съюза, която е широко позната сред неговите граждани и която постигна осезаеми резултати с ясна европейска добавена стойност; припомня ангажимента си да утрои финансирането за тази програма в МФР за периода 2021 – 2027 г.; подчертава необходимостта от продължаване и допълнително укрепване на подготвителното действие „DiscoverEU“ с оглед на програмираното му интегриране в програмата „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.; призовава за поставянето на специален акцент върху действията за мобилност в образованието за възрастни, и особено за по-възрастното население, в програмата „Еразъм+“;

12.  предлага допълнителни целенасочени увеличения по други бюджетни редове, свързани с приоритетите на Парламента, в области като малките и средните предприятия (МСП), цифровизацията, изкуствения интелект, научните изследвания в областта на раковите заболявания, сътрудничеството в областта на сигурността и правосъдието, митниците, миграцията и външната политика, в т.ч. развитието и хуманитарната помощ;

13.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на децентрализираните агенции; счита следователно, че всяко предложено от Съвета съкращение би застрашило правилното функциониране на агенциите и не би им дало възможност да изпълняват задачите си; предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за агенциите, които ще изпълняват допълнителни задачи или които се сблъскват с повишено работно натоварване поради нововъзникващи предизвикателства;

14.  заключава, с цел адекватно финансиране на посочените по-горе неотложни приоритети и като се имат предвид силно ограничените или несъществуващи маржове по някои функции през 2020 г., че Инструментът за гъвкавост и общият марж за поетите задължения трябва да бъдат изцяло мобилизирани и че маржът за непредвидени обстоятелства трябва да бъде мобилизиран, като част от него остане на разположение за финансирането на непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат в хода на следващата година; припомня също така, че възможностите за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, ще намалеят в края на този период;

15.  подчертава, че е необходимо отменените бюджетни кредити за научни изследвания да се предоставят повторно за усвояване, както е посочено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; изразява дълбоко съжаление, че Съветът отново отхвърля прилагането на тази законодателна разпоредба, която Комисията предложи да се задейства частично в ПБ; заявява намерението си да отстоява позицията си, която отразява както буквата, така и духа на Финансовия регламент; възнамерява да разреши този въпрос в рамките на тазгодишната помирителна процедура за бюджета; предлага отменените бюджетни кредити да се използват пълноценно за укрепване на четирите бюджетни реда на програмата „Хоризонт 2020“ с най-високо равнище на научноизследователска дейност във връзка с климата;

16.  определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 170 971 519 973 EUR, което представлява увеличение с 2 699 813 994 EUR спрямо ПБ; взема освен това решение, в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, да предостави бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR, които са на разположение в резултат на отмяната на бюджетни кредити; определя общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 159 146 168 195 EUR;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

17.  посочва, че „Хоризонт 2020“ осигурява много силна европейска добавена стойност и има жизненоважен принос за развитието на екологосъобразни технологии и на щадящи климата и околната среда иновации, така че да се поставят основите на бъдещата независимост от изкопаемите горива и да се подкрепи преходът към по-кръгова икономика; подчертава освен това значението на програмата за други важни области на европейските научни изследвания, като цифровизацията, изкуствения интелект и научните изследвания в областта на раковите заболявания; по тази причина значително увеличава разпределените за „Хоризонт 2020“ бюджетни кредити за поети задължения със 737,8 милиона евро над равнището от ПБ; предоставя освен това в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент цялата сума на отменените през 2018 г. в резултат на неизпълнение на научноизследователски проекти бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280,7 милиона евро за бюджетните редове на „Хоризонт 2020“, които са от най-голямо значение за научноизследователските проекти, свързани с климата, и призовава Комисията да обърне специално внимание на справедливото географско разпределение на тези финансови средства;

18.  е убеден, че борбата срещу раковите заболявания следва да бъде абсолютен приоритет за Съюза и че трябва да се положат значителни усилия в тази посока; подчертава факта, че научните изследвания в областта на раковите заболявания са важен стълб в този процес; приема следователно увеличение на финансовите ресурси, предназначени за научни изследвания в областта на раковите заболявания по съответните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, които също показват много висока степен на изпълнение на бюджета; подчертава, че е необходим незабавен подем на изследванията в тази област, включително с оглед на по-значителните инвестиции, предвидени в следващата МФР;

19.  припомня, че позицията на Европа като водещ доставчик на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) зависи от ресурсите за разработване и изпитване на нови ИКТ технологии, както и за предоставяне на помощ на стартиращи и на технологични предприятия с цел увеличаване на съответния капацитет по отношение на пазара; във връзка с това отново изтъква необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за европейските научноизследователски структури и МСП, като се постави акцент върху разработването и развитието на технологии, като търсачки, преводачески услуги и сходни новаторски технологии;

20.  подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за насърчаване на стратегическото развитие на високоефективна трансевропейска мрежа, която е устойчива и взаимосвързана в рамките на цялата инфраструктура в областта на транспорта, с особен акцент върху железопътната мрежа, в т.ч. нощните влакове, енергетиката и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и която значително допринася за прехода към неутрално по отношение на климата общество; предлага следователно да се увеличи финансирането за МСЕ – Транспорт и МСЕ – Енергетика с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 545 милиона евро над равнището от ПБ;

21.  счита, че също така е необходимо да се укрепят и други важни приоритети в рамките на тази подфункция; посочва във връзка с това МСП, които са съществена част от икономиката на Съюза и играят решаваща роля за осигуряването на инвестиции с отлично качество и за създаването на работни места във всички държави членки; приема в този контекст увеличение в полза на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) с цел допълнително повишаване на способността на програмата да насърчава предприемачеството, включително предприемачеството на жени, като повишава конкурентоспособността и достъпа до пазари на предприятията от Съюза, и призовава да се постави акцент върху цифровата трансформация на МСП; припомня, че предложеното разпределение в ПБ за COSME е дори под предвиденото във финансовото програмиране, и приема увеличение с 50 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ;

22.  подчертава, че програмата „Еразъм+“ продължава да бъде високо ценена и изключително популярна програма с брой на заявленията, който далеч надхвърля наличното финансиране, и че тя допринася за насърчаването на силно чувство за обща европейска идентичност; приема следователно увеличение със 123,4 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ, с цел да се води борба с ниския процент на успеваемост и да се даде възможност на повече хора да се възползват от тази програма;

23.  предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за Европейския орган по труда (ЕОТ), Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и на равнището на бюджетните кредити и на броя длъжности за Европейската агенция за ГНСС, Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);

24.  увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а с 1 503 766 221 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и чрез мобилизиране на специалните инструменти; взема освен това решение да предостави по тази подфункция в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент отменени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

25.  припомня, че устойчивият растеж и добре насочените инвестиции са ключът за създаването на качествени работни места и за повишено благоденствие за всички, както и че е необходимо следователно структурните фондове и инвестициите да бъдат насочвани по-ефективно към стимулиране на приобщаващ растеж, намаляване на неравенствата и засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

26.  изразява съжаление, че равнището на младежката безработица, което се оценява на 14,2% през април 2019 г., продължава да бъде неприемливо високо и продължава да бъде особено тежко в някои държави членки и региони на Съюза; подчертава, че е важно да се увеличат пригодността за заетост и предприемаческите способности на младите хора, като същевременно се преодоляват неравенствата; е убеден, че за борбата с безработицата са необходими значителни финансови усилия; е решен да осигури допълнително финансиране за програмата за младежка заетост през последната година от действащата МФР; подчертава необходимостта от ускоряване на изпълнението на тази програма и от по-нататъшно повишаване на нейната ефективност, така че да се гарантира, че тя носи по-голяма европейска добавена стойност на националните политики в областта на заетостта; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост с 363,3 милиона евро над равнището от ПБ;

27.  увеличава финансирането за техническа подкрепа предвид сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите на финансово управление и наблюдение на въздействието, което е основно препятствие за по-доброто усвояване на структурните фондове;

28.  увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 373 278 264 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

29.  отбелязва със загриженост, че отново само 8,3% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, което представлява най-ниското съотношение от 2015 г. насам, въпреки наблюдавания безпрецедентен и ускорен темп на изчезване на видовете; призовава за достатъчни увеличения и за разпределянето на проследими ресурси, за да се гарантира дългосрочната и съгласувана защита на биологичното разнообразие в целия Съюз; в съответствие с общите приоритети, насочени към справяне с изменението на климата, съсредоточава значително увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 233 милиона евро по бюджетните редове на програмата LIFE+ в дялове 7 и 34; очаква Комисията да осигури необходимия капацитет за усвояване с цел ефективно използване на тези допълнителни средства и да обезпечи по-справедливо географско разпределение на подобни зачитащи околната среда финансови средства, какъвто ще бъде случаят в програмите по линия на следващата МФР;

30.  предлага необходими увеличения по определени бюджетни редове, и по-специално за финансиране на мерки за справяне с последиците от африканската чума по свинете в няколко държави членки; отбелязва сериозното въздействие и големия брой огнища, регистрирани от началото на 2019 г., с десетки хиляди животни, които бяха умъртвени; отбелязва, че трети държави са инвестирали в научни изследвания за разработване на ваксина срещу африканската чума по свинете и че Съюзът следва да инвестира в научни изследвания и разработване на ваксина, което ще спомогне за спиране на разпространението и появата на африканска чума по свинете във възможно най-кратък срок;

31.  припомня, че равнището на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) все още се нуждае от корекция, като се вземат предвид целевите приходи, очаквани през 2020 г., както беше посочено в писмото за внасяне на корекции на Комисията;

32.  предлага целево увеличение на равнището на бюджетните кредити и на броя на служителите на Европейската агенция за околна среда;

33.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 с 267,3 милиона евро (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез наличния марж под тавана; подчертава, че не следва да има нови съкращения на бюджета за селското стопанство, тъй като селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които изискват бюджетна намеса;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

34.  увеличава, като се има предвид нереалистично ниският таван от началото на действащата МФР, финансирането за приоритетите на Парламента в областта на вътрешната сигурност, миграцията, основните права и зачитането на принципите на правовата държава, както и за насърчаването на недискриминация и равенство и за борба срещу основаното на пола насилие; решително се противопоставя на съкращенията на Съвета на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и отхвърля предложението на Съвета за вписване на бюджетни кредити за поети задължения за ФУМИ в размер на 400 милиона евро в резерв до постигане на напредък по реформата на регламента „Дъблин III“(7), тъй като това ще възпрепятства държавите членки, разположени на първа линия, които получават подкрепа, да управляват миграционния натиск хуманно;

35.  подчертава, че е от първостепенна важност да се инвестира в адекватни равнища на финансиране и човешки ресурси за всички агенции с дейност в областта на миграцията, сигурността, граничния контрол и основните права, и по-специално Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, Frontex и Агенцията за основните права (FRA); подчертава, че Европейската прокуратура трябва да разполага с необходимите средства, за да може да разследва надлежно и да преследва по съдебен ред трансграничните престъпни дейности;

36.  призовава Комисията спешно да създаде фонд за подкрепа на операции по търсене и спасяване, за да се гарантира значимо присъствие на сили за търсене и спасяване в Средиземно море;

37.  потвърждава отново готовността си да използва бюджета на Съюза като инструмент за ефективна борба със съществуващите неравенства и за насърчаване на равенството между половете, по-специално чрез увеличаване на средствата за специфичната за „Дафне“ цел на програмата „Права, равенство и гражданство“ и за човешко развитие в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране за борба с насилието, основано на пола, и с насилието срещу жени и момичета бежанци и други уязвими групи, като лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК);

38.  предлага увеличение с 10% на бюджетните кредити за поети задължения за подпрограми „МЕДИА“ и „Култура“ към програма „Творческа Европа“, за да се преодолеят хроничният недостиг на финансиране и ниският процент одобрени заявления; увеличава също така бюджетните кредити за мултимедийни действия, които са от решаващо значение за противодействие на дезинформацията и за насърчаване на независимата журналистика;

39.  предлага също така целево увеличение на вноската на Съюза за Европейската агенция по лекарствата;

40.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 121 799 746 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 4 – Глобална Европа

41.  подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да предостави повече финансиране за мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към тях, както и за дипломацията по въпросите на климата в държавите, обхванати от инструмента за сътрудничество за развитие и от Механизма за гражданска защита на Съюза; посочва възможността за предоставяне на финансова помощ от бюджета на Съюза за намаляване на риска от бедствия и за мобилизиране на иновативни финансови инструменти, включително плана за външни инвестиции на ЕС, с цел подпомагане на подготовката и финансирането на проекти за развитие в Африка, свързани с климата;

42.  предлага съществено увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, особено в областта на функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава, доброто управление и публичната администрация; подчертава важността на значителното по размер финансиране с оглед на многобройните предизвикателства, които Съюзът и държавите членки трябва да преодоляват заедно в съседните на ЕС държави, за подкрепа на политическите реформи и за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Западните Балкани;

43.  припомня, че с оглед на продължаващите заплахи за сигурността и влошаването на обстановката от гледна точка на сигурността по източните граници на Съюза, както и с оглед на свързаните с реформите предизвикателства, пред които са изправени източноевропейските партньори, е важно да се осигури достатъчно финансиране в подкрепа на предотвратяването на кризи и конфликти, стабилността, демокрацията и изграждането на доверие и да се увеличат усилията в подкрепа на намаляването на бедността и в подкрепа на икономическото развитие в региона; припомня освен това, че държавите от южното съседство си нуждаят от допълнителна финансова подкрепа, тъй като те са подложени на огромен натиск, включително конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаните движения на бежанци и мигранти;

44.  изразява силна загриженост във връзка с решението на САЩ да оттеглят годишната си финансова вноска за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток и счита, че Съюзът следва да допринесе за компенсирането на произтичащия от това недостиг на средства; признава ефективната роля на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток за запазване на непрекъснатост на предоставянето на основни услуги на милиони палестински бежанци, за допринасяне за регионалната стабилност и за противодействие на радикализацията, в съответствие с глобалната стратегия на ЕС в Близкия Изток.

45.  изразява дълбока загриженост във връзка с решението на администрацията на САЩ да наложи мита върху редица продукти от ЕС вследствие на решението на органа за решаване на спорове на Световната търговска организация по случая „Airbus“; поема ангажимент да работи по този въпрос по време на предстоящата помирителна процедура в рамките на бюджетната процедура за 2020 г., като осигури необходимите увеличения по определени бюджетни редове, по-специално за финансирането на мерки във връзка с наложените от САЩ пречки пред търговията и за смекчаване на последиците от тези пречки за предприятията от Съюза.

46.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

47.  подчертава отговорността на Съюза да подкрепя опазването на Арктика; подчертава, че е важно да се инвестира в по-съгласувана политика на ЕС за Арктика;

48.  призовава за увеличаване на финансирането за проекти за предоставяне на подкрепа за бежанци от Венесуела, които са избягали в съседните държави, в т.ч. териториите на държавите членки в Карибския басейн;

49.  счита, че като се имат предвид сериозните и постоянни усилия на Турция да компрометира регионалната стабилност чрез агресивно поведение срещу държавите членки, както и неотдавнашната ѝ едностранна военна операция в Североизточна Сирия срещу кюрдското население, новото разселване на сирийските бежанци и сериозното възпрепятстване на достъпа до хуманитарна помощ, довели до големи страдания за гражданското население вследствие на нарушаването на стабилността в целия регион, също както и дефицитът ѝ в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е основателно да се съкратят средствата, разпределени за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и да се замразят 100 милиона евро (като бъдат поставени в резерв; бъдат поставени в резерв); подчертава обаче, че замразяването и съкращаването на финансови средства не следва да бъде за сметка на гражданското общество, сирийските бежанци и студентите в Турция; ;

50.  осъжда турското нахлуване в Североизточна Сирия, което води до голям брой жертви сред цивилното население, до увеличаване на броя на бежанците и до още по-голяма нестабилност в региона; поради това, с оглед на настоящите събития, възнамерява да предприеме съответни действия, като внесе корекции в позицията си по бюджетните редове, предназначени за Турция, и същевременно запази финансовата подкрепа за участниците от гражданското общество, по време на помирителната процедура във връзка с годишния бюджет за 2020 г.

51.  изразява съжаление относно ограничената роля, която Парламентът има в надзора и управлението на Извънредния доверителен фонд за Африка; счита, че е от основно значение Парламентът да може да наблюдава дейността на Оперативния комитет, и призовава Комисията да предоставя подробна информация относно взетите от този комитет решения и да гарантира присъствието на представители на Парламента на неговите заседания;

52.  увеличава бюджетните кредити по функция 4 с 257 217 394 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

53.  възстановява равнището от ПБ по бюджетните редове за административни разходи, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4; предлага увеличение с 5,5 милиона евро над ПБ на бюджетните кредити за поети задължения за провеждането на конференция на тема „Европейската демокрация/бъдещето на Европа“; изтъква, че конференцията следва да може да работи с необходимата степен на автономност и с участието на Парламента на равни начала с другите европейски институции; подчертава освен това, че конференцията следва да даде възможност за участие и ангажиране на широк кръг от граждани, включително млади хора;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

54.  припомня значението на пилотните проекти и на подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; подчертава във връзка с това за тези, които проправят пътя за нови програми, подкрепяни от настоящия председател на Комисията и от Парламента, като фонда за справедлив преход, че Комисията следва да обърне специално внимание на прилагането им във форма, която ще получи най-широка подкрепа от Парламента; взема решение, след внимателен анализ на всички весени предложения и като взе изцяло предвид оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, да приеме балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента; призовава Комисията бързо да приложи ПП и ПД и да предостави обратна информация за тяхното изпълнение и постигнатите на местно равнище резултати;

Плащания

55.  посочва безпрецедентния марж от 20 067,6 милиона евро, останал под тавана на плащанията в ПБ в резултат на твърде забавеното започване на изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г., и съответното натрупване на неизползвани бюджетни кредити за плащания, по-конкретно по подфункция 1б; подчертава необходимостта от предотвратяване на значителното натрупване на искания за плащане в началото на следващата МФР, което може да доведе до друга криза с плащанията в бюджета на Съюза, какъвто беше случаят през настоящия период, и може да възпрепятства организираното започване на изпълнението на следващото поколение програми за периода 2021 – 2027 г.;

56.  увеличава следователно бюджетните кредити за плащания за европейските структурни и инвестиционни фондове с общо 3 милиарда евро въз основа на очакването, че държавите членки ще продължат да ускоряват изпълнението на своите оперативни програми през последната година от действащата МФР и ще се придържат по-строго към собствените си прогнози; увеличава финансирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) с 948 милиона евро с цел да се изтеглят през 2020 г., без отражение върху бюджета, годишните вноски, които бяха планирани за 2021, 2022 и 2023 г., т.е. когато се очаква натискът в областта на плащанията да бъде по-силен; увеличава, на последно място, бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които бюджетните кредити за поети задължения се увеличават;

Други раздели

Раздел I – Европейски парламент

57.  възстановява бюджетните кредити, определени в бюджетната прогноза въз основа на внимателен и отговорен анализ на потребностите на Парламента за 2020 г. и приети с голямо мнозинство от пленарното заседание с горепосочената резолюция на Парламента от 28 март 2019 г.; съзнава, че член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на Комисията да адаптира проектите на бюджетна прогноза на другите институции; изразява въпреки това изненада и дълбоко безпокойство във връзка със съкращенията на Комисията в бюджета на Парламента, което нарушава традицията на добро сътрудничество между двете институции;

58.  увеличава средствата по два бюджетни реда над предвиденото в ПБ поради нови елементи, които променят размера на временните обезщетения в бюджета за 2020 г. и които нямаше възможност да бъдат предотвратени, а именно: по-високата степен на непреизбиране след европейските избори (63%, при условие че за изчисленията е използвана средна стойност от 50%) и отлагането на излизането на Обединеното кралство от ЕС до 31 октомври 2019 г.; увеличава също така средствата по бюджетния ред за европейските политически фондации, тъй като тяхната работа е от решаващо значение за насърчаване на демокрацията и за борба с фалшивите новини и дезинформацията;

59.  в съответствие с приетата от Парламента прогноза:

   а) изисква от Бюрото да работи по техническо решение, чрез което да се осигури възможност на членовете на ЕП да упражняват своето право на глас, когато ползват отпуск по майчинство, по бащинство или дългосрочен отпуск по болест;
   б) отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения в областта на политиката за сградите; изразява поради това несъгласие с текущата практика на сборен трансфер в края на годината, чрез което се допринася за финансирането на изпълняваните строителни проекти, като той засяга систематично едни и същи глави и дялове, а често пъти и едни и същи бюджетни редове; счита, че политиката в областта на сградния фонд следва да бъде финансирана по прозрачен начин от предназначените за нея бюджетни редове;
   в) припомня своето искане до Бюрото да предприеме действия за пълно привеждане в съответствие на размера на надбавките за служебни пътувания между трите места на работа на Парламента на длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници считано от 1 януари 2020 г.;
   г) призовава отново Председателския съвет и Бюрото да преразгледат разпоредбите за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз; подчертава, че при преразглеждането следва да се обмисли възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални делегации и командировки на Парламента;
   д) призовава генералния секретар бързо да представи правилата за прилагане, за да се гарантират законните права на акредитираните парламентарни сътрудници, така че да се избегнат произволно тълкуване и съществуващите понастоящем неравенства, които възпрепятстват пълноценната им работа, както е посочено в Устава на членовете на ЕП и в Устава на парламентарните сътрудници;
   е) изисква пълното изпълнение на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(8), а именно провеждането на обучения за борба срещу тормоза за всички служители и членове на ЕП, външни одити на двата съществуващи комитета за борба с тормоза, както и преструктуриране на състава на двата съществуващи комитета в един независим комитет с лекари и адвокати като постоянни членове; изисква допълнителна подкрепа за покриване на разходите за допълнителни служители, които притежават квалификацията да работят по случаите на тормоз в рамките на Парламента, като те бъдат обединени в специализирана служба с персонал с опит в областта на медицината, психологията, правото и управлението на човешки ресурси, както и за покриване на съдебните и на медицинските разходи на жертвите на тормоз в съответствие с член 24 от Правилника за персонала;
   ж) отново отправя искане към генералния секретар за подробна прогноза и разчет на разходите във връзка с подготвителните технически работи в сградата „СПАК“ с оглед на модернизирането ѝ, което се предвижда да струва 12,4 милиона евро;
   з) отново призовава за по-честото използване на видеоконферентна връзка и на други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, и по-специално с цел намаляване на командировките на служителите между трите места на работа;

Други раздели (раздели IV – X)

60.  отбелязва, че в основни линии ПБ отразява прогнозата на всяка от институциите, попадащи в другите раздели на бюджета, и следователно той съответства, с някои изключения, на заявените от тях финансови потребности; счита, че съкращенията, предложени от Съвета, биха имали следователно вредно въздействие върху работата на съответните институции, а по тази причина и върху жизненоважния им принос за функционирането на Съюза; ето защо предлага да се възстанови равнището от ПБ в почти всички случаи, включително по отношение на щатните разписания на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Европейската служба за външна дейност; в съответствие с джентълменското споразумение не променя позицията на Съвета относно Съвета и Европейския съвет;

61.  счита, че в ограничен брой случаи и като се вземат предвид прогнозите на институциите, е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по някои бюджетни редове над ПБ и да се предложат допълнителни длъжности; поради това предлага:

   а) по отношение на Съда и с оглед на нарастващата му работна натовареност – да се възстановят 11-те длъжности, предложени от Съда в неговата прогноза (седем длъжности AD и четири длъжности AST), които Комисията не включи в ПБ, и да се осигурят необходимите бюджетни кредити за възнаграждения и надбавки;
   б) по отношение на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите – да се увеличат бюджетните кредити над ПБ по няколко бюджетни реда, така че да се запази равнище на бюджетните кредити, подобно на равнището от миналата година;
   в) по отношение на Европейския омбудсман – да се добавят две длъжности AD над ПБ, съчетано с незначителни съкращения по три бюджетни реда с цел компенсиране на сумите, възстановени по други два бюджетни реда;

o
o   o

62.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2019)0210.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0326.
(7) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0417.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност