Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2028(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0017/2019

Teksty złożone :

A9-0017/2019

Debaty :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Głosowanie :

PV 23/10/2019 - 11.2
CRE 23/10/2019 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0038

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 59k
Środa, 23 października 2019 r. - Strasburg
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
P9_TA(2019)0038A9-0017/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2019 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 5 lipca 2019 r. (COM(2019)0400) („PB”),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęte przez Radę w dniu 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi w dniu 13 września 2019 r. (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  uwzględniając art. 2 ust. 1 lit. c) porozumienia paryskiego ratyfikowanego przez Unię Europejską w dniu 5 października 2016 r.,

–  uwzględniając przegląd horyzontalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu” z 2017 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji pt. „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” (COM(2018)0773),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie innych zainteresowanych komisji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0017/2019),

Sekcja III

Informacje ogólne

1.  przypomina, że w rezolucji z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020 Parlament określił jasne priorytety polityczne, tak aby budżet na rok 2020 stanowił pomost do przyszłej Europy i zapewniał europejską wartość dodaną; potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz tych priorytetów i określa następujące stanowisko, aby zapewnić odpowiedni poziom finansowania w celu ich realizacji;

2.  ponownie wyraża opinię Parlamentu, że budżet na rok 2020 powinien utorować drogę dla wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 i stanowić solidny punkt wyjścia dla uruchomienia nowej edycji programów i strategii politycznych Unii; przypomina ponadto, że rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania obecnych WRF, a zatem ostatnią szansą, by Unia zbliżyła się do wypełnienia zobowiązań politycznych ustalonych na ten okres, w tym do osiągnięcia celu UE w zakresie klimatu i oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych i celu Unii polegającego na osiągnięciu gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.; podkreśla w tym kontekście, że budżet Unii musi oceniać i integrować pełny wpływ polityki Unii na równouprawnienie płci (sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci ), wspierając w ten sposób uwzględnianie aspektu płci i równe szanse;

3.  przyjmuje do wiadomości stanowisko Rady w sprawie PB, zmniejszające środki na zobowiązania o 1,51 mld EUR w porównaniu z wnioskiem Komisji; uważa, że cięcia dokonane przez Radę są całkowicie sprzeczne z priorytetami Unii, nie są uzasadnione zdolnością absorpcyjną i mają na celu wycofanie wszystkich konkretnych przypadków zwiększenia środków, o które Parlament wnioskował i które uzyskał w poprzednich latach budżetowych; postanawia zatem, co do zasady, przywrócić środki we wszystkich pozycjach zmniejszonych przez Radę do poziomu określonego w PB, zarówno w odniesieniu do wydatków operacyjnych, jak i administracyjnych, oraz przyjąć PB jako punkt wyjścia do opracowania swojego stanowiska;

4.  zdecydowanie uważa, że należy stawić czoła wyzwaniu związanemu z klimatem i zadbać o ochronę środowiska w sposób zwiększający zatrudnienie, tworzący nowe miejsca pracy, wzmacniający konkurencyjność, promujący zrównoważony rozwój i zapewniający dobrobyt społeczny; podkreśla kluczową rolę nowych i powstających technologii w osiągnięciu tego celu; podkreśla, że Unia powinna dawać przykład i inspirować inne kraje na całym świecie do dalszych inwestycji w wydatki związane z klimatem; z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane apele przywódców Unii, wystosowane podczas ostatniego szczytu ONZ poświęconego zmianom klimatu, oraz podjęte ostatnio przez kilka państw członkowskich zobowiązania do zwiększenia wydatków w takich dziedzinach jak efektywność energetyczna, energia odnawialna, zrównoważony transport i infrastruktura energetyczna; uważa, że takim deklaracjom powinny towarzyszyć konkretne działania ze strony państw członkowskich, także podczas obrad Rady;

5.  przypomina obowiązki Unii wynikające z porozumienia paryskiego oraz zobowiązanie Unii do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 20 % środków na wydatki Unii związane z klimatem w latach 2014–2020; zauważa, że 21,0 % środków na zobowiązania zaproponowanych w PB na 2020 r. to środki związane z klimatem i że aby osiągnąć cel 20 % co najmniej dodatkowe 3,5 mld EUR musiałoby zostać przeznaczone na wydatki związane z klimatem; wyraża ubolewanie, że w ramach obecnych WRF budżet Unii dysponuje ograniczonymi środkami, by samodzielnie stawić czoła wyzwaniom związanym z klimatem, i wskazuje na znacznie większe potrzeby inwestycyjne w tej dziedzinie, szacowane przez Komisję na ok. 175–290 mld EUR rocznie; podkreśla, że należy dołożyć wszelkich starań, by jak najbardziej zbliżyć się do osiągnięcia ogólnego celu budżetowego Unii do końca 2020 r.;

6.  podkreśla, że budżet na rok 2020 powinien przygotować Unię na jeszcze ambitniejszy cel klimatyczny i w zakresie uwzględniania problematyki różnorodności biologicznej w WRF na lata 2021–2027; domaga się bardziej przejrzystej, rygorystycznej i kompleksowej metodologii, ustanowionej zgodnie z metodologią ustaloną na szczeblu międzynarodowym, w tym zreformowanych wskaźników wydajności w celu określenia i śledzenia wydatków związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną; oczekuje konkretnego wniosku w sprawie europejskiego zielonego ładu zapowiedzianego w wytycznych polityki nowo wybranej przewodniczącej Komisji; przypomina w tym kontekście swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz reformy systemów zasobów własnych Unii, w tym wprowadzenia koszyka nowych zasobów własnych, które są lepiej dostosowane do głównych priorytetów polityki Unii, w tym do walki ze zmianą klimatu;

7.  przypomina o zobowiązaniu zawartym w rezolucji z marca 2019 r. o zwróceniu się do Komisji, aby wprowadzała we wszystkich umowach handlowych UE z państwami trzecimi obowiązkową klauzulę żądającą ratyfikacji i wdrożenia porozumienia paryskiego w celu przeciwdziałania zmianie klimatu;

8.  proponuje zatem taki budżet na rok 2020, który w istotny sposób przyczyni się do sprostania wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i zmianą klimatu oraz zrekompensuje w jak największym stopniu istniejące zaległości w realizacji celu, jakim jest przeznaczenie 20 % środków na wydatki Unii związane z klimatem w latach 2014–2020; proponuje znaczne zwiększenie środków o ponad 2 mld EUR powyżej poziomów z PB dla linii budżetowych w różnych działach, głównie w poddziale 1a, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu dotyczącego wydatków związanych z klimatem; uważnie ukierunkowuje te wzmocnienia na pozycje, które charakteryzują się doskonałym wskaźnikiem wykonania i zdolnością operacyjną umożliwiającą absorpcję dodatkowych środków w roku 2020;

9.  podkreśla, że młodzież pozostaje nadrzędnym priorytetem budżetu Unii; podkreśla, że mimo pozytywnych tendencji spadkowych w odniesieniu do stóp bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej, brak perspektyw dla ludzi młodych jest prawdziwym zagrożeniem społecznym w niektórych częściach Unii, przy czym zauważyć można znaczne dysproporcje między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami; postanawia zatem wzmocnić Inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży powyżej poziomu zaproponowanego przez Komisję, również w celu zapewnienia płynnego przejścia do Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w następnych WRF;

10.  podkreśla, że Unia musi w pełni wywiązać się ze wszystkich zobowiązań dotyczących wspierania krajów rozwijających się w walce ze zmianą klimatu i dostosowywaniu się do niej;

11.  wzmacnia zasoby finansowe, aby zaspokoić przyszłe potrzeby w odniesieniu do programu Erasmus+, który stanowi podstawowy program w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży oraz sportu w Europie; podkreśla, że Erasmus+ stanowi główny sztandarowy program Unii, jest powszechnie znany wśród jej obywateli i przyniósł wymierne rezultaty oraz wyraźną europejską wartość dodaną; przypomina o swoim zobowiązaniu do potrojenia finansowania tego programu w WRF na lata 2021–2027; podkreśla potrzebę kontynuowania i dalszego wzmacniania działania przygotowawczego DiscoverEU z uwagi na jego zaplanowane włączenie do programu Erasmus+ na lata 2021–2027; wzywa do położenia szczególnego nacisku na działania na rzecz mobilności w ramach kształcenia dorosłych, zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych w ramach programu Erasmus+;

12.  proponuje dalsze ukierunkowane wzmocnienie innych linii budżetowych związanych z priorytetami Parlamentu, w obszarach takich jak MŚP, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, badania nad rakiem, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, cła, migracja i polityka zewnętrzna, w tym pomoc rozwojowa i humanitarna;

13.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych zdecentralizowanych agencji; uważa zatem, że wszelkie cięcia zaproponowane przez Radę zagrażałyby prawidłowemu funkcjonowaniu agencji i nie pozwoliłyby im wypełniać ich zadań; proponuje ukierunkowane zwiększenie poziomu środków przyznanych agencjom, które będą zajmować się dodatkowymi zadaniami lub które będą musiały stawić czoła zwiększonemu obciążeniu pracą w związku z pojawiającymi się wyzwaniami;

14.  stwierdza, że w celu odpowiedniego finansowania pilnych priorytetów wyrażonych powyżej oraz biorąc pod uwagę bardzo ograniczone lub nieistniejące marginesy w niektórych działach w 2020 r., należy w pełni uruchomić instrument elastyczności i łączny margines na zobowiązania, a także uruchomić margines na nieprzewidziane wydatki, przy czym część tego marginesu jest również dostępna na finansowanie nieprzewidzianych wydarzeń, które mogą wystąpić w przyszłym roku; przypomina również, że zasady elastyczności określone w rozporządzeniu w sprawie WRF wygasną z końcem tego okresu;

15.  podkreśla konieczność pełnego ponownego wykorzystania umorzonych funduszy na badania określonych w art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego; wyraża głębokie ubolewanie, że Rada ponownie odrzuca stosowanie tego przepisu prawnego, który Komisja zaproponowała częściowo aktywować w PB; oświadcza, że zamierza nalegać na przyjęcie stanowiska, które odzwierciedla zarówno literę, jak i ducha rozporządzenia finansowego; zamierza rozwiązać tę kwestię w tegorocznym postępowaniu pojednawczym w sprawie budżetu; proponuje w pełni ponownie wykorzystać umorzone fundusze w celu wzmocnienia czterech pozycji budżetowych programu „Horyzont 2020” o najwyższym poziomie działalności badawczej związanej z klimatem;

16.  ustanawia ogólny poziom środków w budżecie na 2020 r. (wszystkie sekcje) na 170 971 519 973 EUR w środkach na zobowiązania, co stanowi wzrost o 2 699 813 994 EUR w porównaniu z PB; postanawia dodatkowo udostępnić kwotę 280 700 000 EUR w środkach na zobowiązania w związku z umorzeniami na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego; ustanawia ogólny poziom środków w budżecie na 2020 r. (wszystkie sekcje) na 159 146 168 195 EUR w środkach na płatności;

Poddział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

17.  zwraca uwagę, że program „Horyzont 2020” zapewnia bardzo dużą europejską wartość dodaną i w istotny sposób przyczynia się do rozwoju ekologicznych technologii oraz innowacji przyjaznych dla klimatu i środowiska, w celu stworzenia podstaw dla bezemisyjnej przyszłości oraz wspierania przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu; podkreśla ponadto znaczenie programu dla innych istotnych obszarów badań europejskich, takich jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja i badania nad rakiem; znacznie zwiększa zatem przydział środków w ramach programu „Horyzont 2020” w stosunku do poziomu określonego w PB o 737,8 mln EUR w środkach na zobowiązania; ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego, udostępnia całą kwotę 280,7 mln EUR, w postaci środków na zobowiązania umorzonych w 2018 r. w wyniku niezrealizowania projektów badawczych, na pozycje budżetowe programu „Horyzont 2020”, które mają największe znaczenie dla projektów badawczych dotyczących klimatu, i wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na sprawiedliwy podział geograficzny tych funduszy;

18.  jest przekonany, że walka z rakiem powinna być bezwzględnym priorytetem Unii i że należy zintensyfikować wysiłki w tym kierunku; podkreśla fakt, że badania nad rakiem są ważnym filarem tego procesu; przyjmuje zatem zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na badania nad rakiem w ramach odpowiednich linii budżetowych programu „Horyzont 2020”, które również wykazują bardzo wysokie wykonanie budżetu; podkreśla, że należy niezwłoczne nasilić badania w tej dziedzinie, również w związku z bardziej znaczącymi inwestycjami przewidzianymi w następnych WRF;

19.  przypomina, że pozycja Europy jako wiodącego dostawcy technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zależy od zasobów przeznaczonych na rozwój i testowanie nowych technologii TIK, a także na udzielanie pomocy przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność oraz przedsiębiorstwom technologicznym w celu zwiększenia potencjału rynkowego; w tym kontekście przypomina o potrzebie zapewnienia dodatkowego finansowania europejskim ośrodkom badawczym i MŚP, z ukierunkowaniem na opracowywanie i rozwój technologii, takich jak wyszukiwarki, usługi tłumaczeniowe i podobne przełomowe technologie;

20.  podkreśla kluczową rolę instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) we wspieraniu strategicznego rozwoju wysokowydajnej sieci transeuropejskiej, która jest zrównoważona i wzajemnie powiązana w obszarze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem sieci kolejowej, w tym pociągów nocnych, infrastruktury energetycznej i TIK, oraz znacząco przyczynia się do stworzenia społeczeństwa neutralnego dla klimatu; proponuje zatem zwiększenie finansowania instrumentu „Łącząc Europę” – Transport i „Łącząc Europę” – Energia o łączną kwotę 545 mln EUR w środkach na zobowiązania powyżej poziomów określonych w PB;

21.  uważa, że konieczne jest również wzmocnienie dalszych ważnych priorytetów w tym poddziale; w tym kontekście zwraca uwagę na MŚP, które stanowią istotną część gospodarki Unii i odgrywają kluczową rolę w realizowaniu doskonałej jakości inwestycji i tworzeniu miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich; przyjmuje w tym kontekście zwiększenie środków na program COSME w celu dalszego podniesienia potencjału programu w zakresie promowania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości kobiet, poprawy konkurencyjności i dostępu przedsiębiorstw unijnych do rynków oraz wzywa do położenia nacisku na transformację cyfrową MŚP; przypomina, że proponowany przydział środków w PB dla programu COSME był nawet poniżej poziomu przewidzianego w programowaniu finansowym, i przyjmuje zwiększenie o 50 mln EUR środków na zobowiązania powyżej poziomów przewidzianych w PB;

22.  podkreśla, że program Erasmus+ jest nadal bardzo cenionym i niezwykle popularnym programem, w którym liczba wniosków znacznie przekracza dostępne środki finansowe, i że przyczynia się on do wzmocnienia silnego poczucia wspólnej tożsamości europejskiej; przyjmuje zatem zwiększenie o 123,4 mln EUR środków na zobowiązania powyżej poziomów przewidzianych w PB, aby zaradzić niskim wskaźnikom pozytywnego rozpatrywania wniosków i umożliwić większej liczbie osób korzystanie z tego programu;

23.  proponuje ukierunkowane zwiększenie poziomu środków przyznanych Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy (ELA), Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz poziomu środków i personelu Agencji Europejskiego GNSS, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER);

24.  zwiększa zatem poziom środków na zobowiązania w poddziale 1a o 1 503 766 221 EUR powyżej PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomienie instrumentów szczególnych; ponadto udostępnia w ramach tego poddziału kwotę 280 700 000 EUR w środkach na zobowiązania w związku z umorzeniami na mocy art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego;

Poddział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

25.  przypomina, że zrównoważony wzrost gospodarczy i dobrze ukierunkowane inwestycje to czynniki o kluczowym znaczeniu dla tworzenia wysokiej jakości zatrudnienia i zwiększania dobrobytu dla wszystkich oraz że konieczne jest zatem skuteczniejsze ukierunkowanie funduszy strukturalnych i inwestycji na promowanie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zmniejszaniu skali nierówności oraz podwyższaniu poziomu konwergencji społecznej;

26.  ubolewa, że poziom bezrobocia wśród młodzieży, szacowany w kwietniu 2019 r. na 14,2 %, utrzymuje się na niedopuszczalnie wysokim poziomie i jest szczególnie dotkliwy w niektórych państwach członkowskich i regionach Unii; podkreśla znaczenie zwiększania szans młodych ludzi na zatrudnienie i wzmacniania ich potencjału przedsiębiorczości przy jednoczesnym zwalczaniu nierówności; jest przekonany, że walka z bezrobociem wymaga znacznych nakładów finansowych; jest zdecydowany zapewnić dodatkowe finansowanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ostatnim roku obecnych WRF; podkreśla potrzebę przyspieszenia realizacji tego programu i dalszej poprawy jego wydajności, aby zapewnić krajowej polityce zatrudnienia większą europejską wartość dodaną; proponuje zatem zwiększenie środków na zobowiązania dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o 363,3 mln EUR powyżej poziomów określonych w PB;

27.  zwiększa finansowanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu złożoności procedur zarządzania projektami, począwszy od przygotowania wniosków, a kończąc na zarządzaniu finansami i monitorowaniu skutków, co stanowi główną przeszkodę dla lepszej absorpcji „funduszy strukturalnych”;

28.  zwiększa poziom środków na zobowiązania w poddziale 1b o 373 278 264 EUR powyżej PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

29.  z zaniepokojeniem zauważa, że ponownie tylko 8,3 % łącznych środków na zobowiązania (co stanowi najniższy odsetek od 2015 r.) odnosi się do odwrócenia tendencji spadkowej w zakresie różnorodności biologicznej, pomimo obserwowanego bezprecedensowego i przyśpieszonego tempa wymierania gatunków; wzywa do przydzielenia wystarczających i możliwych do zidentyfikowania dodatkowych środków w celu zapewnienia długoterminowej i spójnej ochrony różnorodności biologicznej w całej Unii; zgodnie z ogólnym priorytetem, jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, koncentruje się na znacznym zwiększeniu środków na zobowiązania o 233 mln EUR w pozycjach budżetowych odnoszących się do programu LIFE+ w tytułach 7 i 34; oczekuje, że Komisja zagwarantuje niezbędną zdolność absorpcyjną w celu skutecznego wykorzystania tych dodatkowych środków i zapewni bardziej sprawiedliwy podział geograficzny takich środków przyjaznych środowisku, jak będzie to miało miejsce w przypadku programów w następnych WRF;

30.  proponuje niezbędne zwiększenie środków w wybranych pozycjach budżetowych, w szczególności w odniesieniu do finansowania działań mających na celu zaradzenie skutkom afrykańskiego pomoru świń w kilku państwach członkowskich; odnotowuje poważne skutki i dużą liczbę ognisk choroby zarejestrowanych od początku 2019 r., w wyniku których ubojowi poddano dziesiątki tysięcy zwierząt; odnotowuje, że kraje trzecie dokonały inwestycji w badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń i że Unia powinna inwestować w badania nad szczepionką i jej rozwój, dzięki czemu można by w jak najkrótszym czasie zapobiec rozprzestrzenianiu się i występowaniu afrykańskiego pomoru świń;

31.  przypomina, że poziom środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) będzie nadal wymagał dostosowania poprzez uwzględnienie dochodów przeznaczonych na określony cel, które mają być dostępne w 2020 r., zgodnie z listem Komisji w sprawie poprawek;

32.  proponuje ukierunkowane zwiększenie poziomu środków i liczby pracowników Europejskiej Agencji Środowiska;

33.  podsumowując, zwiększa środki na zobowiązania o 267,3 mln EUR w dziale 2 (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota będzie pochodziła z dostępnego marginesu w ramach pułapu; podkreśla, że nie należy dokonywać dalszych cięć w budżecie rolnym, ponieważ sektor rolnictwa często boryka się z kryzysami, które wymagają reakcji budżetowej;

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

34.  w świetle nierealistycznie niskiego pułapu od początku obowiązywania obecnych WRF wzmacnia finansowanie priorytetów Parlamentu w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, migracji i praw podstawowych oraz poszanowania praworządności i promowania niedyskryminacji i równości, a także zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią; zdecydowanie sprzeciwia się cięciom dokonanym przez Radę w Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i odrzuca wniosek Rady dotyczący przesunięcia kwoty 400 mln EUR w środkach na zobowiązania dla FAMI do rezerwy, w oczekiwaniu na przełom w sprawie reformy rozporządzenia Dublin III(7), ponieważ uniemożliwiłoby to państwom członkowskim pierwszej linii otrzymanie wsparcia przy radzeniu sobie w sposób humanitarny z presją migracyjną;

35.  podkreśla, że kapitalne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego finansowania i poziomu zatrudnienia dla wszystkich agencji działających w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa, kontroli granic i praw podstawowych, w szczególności dla Europolu, Eurojustu, EPPO, Fronteksu i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA); podkreśla, że EPPO należy zapewnić niezbędne środki, aby mogła przeprowadzać gruntowne dochodzenia w sprawie transgranicznej działalności przestępczej i ścigać taką działalność;

36.  wzywa Komisję do pilnego utworzenia funduszu mającego na celu wspieranie działań poszukiwawczo-ratowniczych, aby zagwarantować wyraźną obecność służb poszukiwawczo-ratowniczych w basenie Morza Śródziemnego;

37.  potwierdza gotowość do wykorzystania budżetu Unii jako narzędzia skutecznego zwalczania istniejących nierówności i wspierania równouprawnienia płci, w szczególności poprzez zwiększenie środków na związany z programem Daphne cel programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz na rozwój społeczny w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju; podkreśla potrzebę zapewnienia wystarczających środków finansowych na zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz przemocy wobec kobiet i dziewcząt będących uchodźcami i innych grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby LGBTQI+;

38.  proponuje zwiększenie o 10 % środków na zobowiązania w podprogramach MEDIA i Kultura w ramach programu „Kreatywna Europa” w celu zaradzenia ich chronicznemu niedofinansowaniu oraz niskim wskaźnikom zatwierdzania wniosków; zwiększa również środki na działania multimedialne, które mają zasadnicze znaczenie dla walki z dezinformacją i dla promowania niezależnego dziennikarstwa;

39.  proponuje również ukierunkowane zwiększenie wkładu Unii na rzecz Europejskiej Agencji Leków;

40.  wzmacnia zatem dział 3 kwotą 121 799 746 EUR w środkach na zobowiązania, podnosząc poziomy przewidziane w PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych); wzmocnienie to zostanie sfinansowane dzięki dalszemu uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

41.  podkreśla, że budżet Unii powinien w większym stopniu przyczyniać się do finansowania środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz dyplomacji klimatycznej w krajach objętych Instrumentem Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju i Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności; wskazuje, że w budżecie Unii można zapewnić pomoc finansową na zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz uruchomić innowacyjne instrumenty finansowe, w tym plan inwestycji zewnętrznych UE, w celu wsparcia przygotowania i finansowania projektów rozwojowych związanych z klimatem w Afryce;

42.  proponuje znaczne zwiększenie środków finansowych dla krajów Bałkanów Zachodnich w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, zwłaszcza w obszarach funkcjonujących instytucji demokratycznych, praworządności, dobrych rządów i administracji publicznej; podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania z uwagi na liczne wyzwania, którym Unia i państwa członkowskie będą musiały stawić czoła w sąsiedztwie europejskim w celu wspierania reform politycznych i dostosowania do unijnego dorobku prawnego na Bałkanach Zachodnich;

43.  przypomina, że biorąc pod uwagę utrzymujące się zagrożenia dla bezpieczeństwa i pogarszanie się stanu bezpieczeństwa na wschodnich granicach Unii, a także ambitne reformy, jakie przeprowadzają partnerzy wschodnioeuropejscy, ważne jest zapewnienie wystarczających środków finansowych na wsparcie zapobiegania kryzysom i konfliktom oraz na wsparcie stabilności, demokracji i budowania zaufania, a także zwiększenie wysiłków na rzecz wspierania ograniczania ubóstwa i na rzecz rozwoju gospodarczego w regionie; przypomina ponadto, że kraje południowego sąsiedztwa potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego, ponieważ zmagają się z ogromną presją wynikającą między innymi z konfliktów w Syrii i Libii, ze wzrostu ekstremizmu oraz związanego z nim napływu uchodźców i migrantów;

44.  jest poważnie zaniepokojony decyzją Stanów Zjednoczonych o wycofaniu swojego rocznego wkładu finansowego do budżetu Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i uważa, że Unia powinna przyczynić się do wypełnienia powstałej luki, ; uznaje skuteczną rolę UNRWA w zachowaniu ciągłości podstawowych usług dla milionów palestyńskich uchodźców, dzięki czemu przyczynia się ona do stabilności w regionie i przeciwdziała radykalizacji postaw zgodnie z globalną strategią UE na Bliskim Wschodzie;

45.  jest głęboko zaniepokojony decyzją administracji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na pewną liczbę produktów unijnych w następstwie orzeczenia organu arbitrażowego Światowej Organizacji Handlu w sprawie Airbusa; zobowiązuje się do zajęcia się tą kwestią w trakcie zbliżającego się postępowania pojednawczego w ramach procedury budżetowej na 2020 r., a mianowicie do niezbędnego zwiększenia środków w wybranych liniach budżetowych, w szczególności na finansowanie działań służących złagodzeniu wpływu amerykańskich barier handlowych na unijne przedsiębiorstwa;

46.  uważa za niezbędne podniesienie środków w pozycji budżetowej przeznaczonej dla społeczności Turków cypryjskich, aby zdecydowanie przyczynić się do kontynuowania i zintensyfikowania działań Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, poprawić sytuację maronitów pragnących się przesiedlić oraz sytuację wszystkich osób żyjących w enklawach, zgodnie z trzecim porozumieniem wiedeńskim, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu społeczności, gdyż sprzyja to zaufaniu i pojednaniu między tymi społecznościami;

47.  podkreśla, że obowiązkiem Unii jest wspieranie ochrony Arktyki; podkreśla znaczenie inwestowania w bardziej spójną politykę UE wobec Arktyki;

48.  wzywa do zwiększenia środków na projekty wspierania uchodźców z Wenezueli, którzy uciekli do sąsiednich krajów, w tym na terytoria państw członkowskich UE na Karaibach;

49.  jest zdania, że z uwagi na poważne i konsekwentnie podejmowane przez Turcję próby zagrożenia stabilności regionalnej poprzez agresywne zachowanie względem państw członkowskich, a także jej ostatnie jednostronne działania wojskowe w północno-wschodniej Syrii skierowane przeciwko ludności kurdyjskiej, dalsze przesiedlanie uchodźców syryjskich i poważne utrudnianie dostępu do pomocy humanitarnej, co prowadzi do poważnych cierpień ludności cywilnej, podważając stabilność całego regionu, jak również ze względu na deficyty w obszarze demokracji, praworządności i praw podstawowych w tym kraju uzasadnione jest obcięcie środków przeznaczonych dla Turcji w Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej i zamrożenie 100 mln EUR (kwota ta ma zostać umieszczona w rezerwie); podkreśla jednak, że zamrożenie i obcięcie środków nie powinno dotykać społeczeństwa obywatelskiego, syryjskich uchodźców czy studentów w Turcji;

50.  potępia turecką inwazję na północno-wschodnią Syrię, która powoduje liczne ofiary wśród ludności cywilnej, pomnaża liczbę uchodźców i jeszcze bardziej destabilizuje region; w związku z tym w świetle bieżących wydarzeń planuje podjąć odpowiednie działania polegające na dostosowaniu swojego stanowiska w sprawie linii budżetowych przeznaczonych dla Turcji – przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia finansowego dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego – w ramach postępowania pojednawczego dotyczącego rocznego budżetu na 2020 r.;

51.  ubolewa nad ograniczoną rolą Parlamentu w zakresie nadzoru nad kryzysowym funduszem powierniczym UE dla Afryki i zarządzania nim; uważa, że bardzo istotne jest, aby Parlament był w stanie monitorować działalność komitetu operacyjnego, i wzywa Komisję, aby przedstawiła szczegółowe informacje na temat decyzji podejmowanych przez ten komitet oraz zapewniła reprezentację Parlamentu na jego posiedzeniach;

52.  zwiększa ogólny poziom środków w dziale 4 o 257 217 394 EUR powyżej PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), przy czym kwota ta zostanie udostępniona dzięki dalszemu uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 5 – Administracja; inne działy – wydatki administracyjne oraz na wsparcie badań naukowych

53.  przywraca środki zapisane w PB w pozycjach dotyczących wydatków administracyjnych, w tym wydatków administracyjnych i na wsparcie badań naukowych w działach od 1 do 4; proponuje zwiększenie o 5,5 mln EUR w stosunku do PB środków na zobowiązania przeznaczonych na konferencję na temat demokracji europejskiej / przyszłości Europy; wskazuje, że konferencji należy zapewnić w miarę niezależne funkcjonowanie i zaangażować w nią Parlament na równi z pozostałymi instytucjami europejskimi; podkreśla ponadto, że konferencja powinna umożliwiać udział i zaangażowanie szerokiego grona obywateli, w tym młodzieży;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

54.  przypomina o znaczeniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych jako narzędzi formułowania priorytetów politycznych i wprowadzania nowych inicjatyw, które mają potencjał do przekształcenia się w stałe działania i programy UE; podkreśla w tym względzie, w odniesieniu do tych projektów i działań, które torują drogę nowym programom wspieranym przez obecnego przewodniczącego Komisji i Parlament, jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, że Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na wdrożenie ich w takiej formie, która zapewni jak największe poparcie ze strony Parlamentu; po przeprowadzeniu starannej analizy wszystkich przedłożonych wniosków i uwzględniając w pełni ocenę Komisji dotyczącą tego, czy są one zgodne z wymogami prawnymi i możliwe do wdrożenia, przyjmuje wyważony pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, który odzwierciedla priorytety polityczne Parlamentu; wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych i działań przygotowawczych oraz do przekazywania informacji zwrotnych na temat ich wyników i rezultatów osiąganych w terenie;

Płatności

55.  zwraca uwagę na bezprecedensowy margines w wysokości 20 067,6 mln EUR w pułapie płatności w PB, będący wynikiem bardzo późnego startu programów na lata 2014–2020 i związanego z tym nagromadzenia niewykorzystanych środków na płatności, w szczególności w poddziale 1b; podkreśla, że nie można dopuścić do znacznego nagromadzenia wniosków o płatność na początku kolejnych WRF, bo może doprowadzić to do kolejnego kryzysu płatności w budżecie Unii, tak jak miało to miejsce w obecnym okresie, i może uniemożliwić właściwe rozpoczęcie następnej edycji programów na okres 2021–2027;

56.  zwiększa w związku z tym środki na płatności dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych o łączną kwotę 3 mld EUR, ponieważ zakłada, że państwa członkowskie jeszcze bardziej przyspieszą realizację swoich programów operacyjnych w ostatnim roku obowiązywania obecnych WRF i będą lepiej przestrzegać swoich własnych prognoz; zwiększa finansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFIS o 948 mln EUR w celu przesunięcia na 2020 r., w sposób neutralny dla budżetu, tych rocznych rat, które były dotychczas zaplanowane na lata 2021–2023, tj. gdy oczekuje się, że presja na płatności będzie wyższa; ponadto zwiększa środki na płatności w tych pozycjach, w których zwiększono środki na zobowiązania;

Inne sekcje

Sekcja I – Parlament Europejski

57.  przywraca środki zapisane w preliminarzu przygotowanym na podstawie dokładnej i odpowiedzialnej analizy potrzeb Parlamentu na rok 2020 i przyjętym zdecydowaną większością głosów na posiedzeniu plenarnym w wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 28 marca 2019 r.; zdaje sobie sprawę, że art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwala Komisji na dostosowanie projektów preliminarzy pozostałych instytucji; jest jednak zaskoczony i głęboko zaniepokojony dokonanymi przez Komisję cięciami w budżecie Parlamentu, zrywającymi z tradycją dobrej współpracy między tymi dwiema instytucjami;

58.  zwiększa środki w dwóch pozycjach budżetowych w PB w związku z nowymi elementami, którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na odprawy przejściowe w budżecie na rok 2020, a mianowicie w związku z: wyższym odsetkiem posłów, których nie wybrano ponownie w wyborach europejskich (63 %, podczas gdy za podstawę obliczeń przyjęto średnią wynoszącą 50 %), oraz odroczeniem brexitu do dnia 31 października 2019 r.; zwiększa również środki w pozycji dotyczącej europejskich fundacji politycznych, ponieważ ich praca ma kluczowe znaczenie dla promowania demokracji oraz zwalczania fałszywych informacji i dezinformacji;

59.  zgodnie z preliminarzem przyjętym przez Parlament:

   a) zwraca się do Prezydium o opracowanie rozwiązania technicznego, które umożliwi posłom korzystanie z przysługującego im prawa do głosowania w czasie, gdy przebywają na urlopie macierzyńskim bądź ojcowskim lub na długim zwolnieniu chorobowym;
   b) ponawia apel o przejrzysty proces decyzyjny w dziedzinie polityki dotyczącej nieruchomości; w związku z tym nie zgadza się ze stosowaną praktyką przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku, aby wesprzeć bieżące projekty budowlane, która to praktyka jest stosowana systematycznie w odniesieniu do tych samych rozdziałów, tytułów i często dokładnie tych samych pozycji budżetowych; uważa, że polityka w zakresie nieruchomości powinna być finansowana w przejrzysty sposób z pozycji budżetowych, które są na nią przeznaczone;
   c) przypomina swój skierowany do Prezydium wniosek w sprawie podjęcia działań na rzecz pełnego ujednolicenia, począwszy od 1 stycznia 2020 r., stawek dodatków wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu urzędnikom, innym pracownikom i akredytowanym asystentom parlamentarnym;
   d) ponownie zwraca się do Konferencji Przewodniczących i do Prezydium o dokonanie przeglądu postanowień wykonawczych regulujących prace delegacji i misji poza granicami Unii Europejskiej; podkreśla, że w ramach takiego przeglądu należy rozważyć możliwość, aby akredytowani asystenci parlamentarni – po spełnieniu pewnych warunków – mogli towarzyszyć posłom w oficjalnych delegacjach i misjach Parlamentu;
   e) zwraca się do sekretarza generalnego o szybkie przedstawienie przepisów wykonawczych mających na celu zapewnienie statutowych praw akredytowanych asystentów parlamentarnych w celu uniknięcia swobodnej interpretacji i zaradzenia obecnym nierównościom uniemożliwiającym pełne wykonywanie ich zadań zgodnie ze statutem posła i statutem asystenta;
   f) zwraca się o pełne wdrożenie środków zaleconych w rezolucji Parlamentu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE(8), a mianowicie o wprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników i posłów w zakresie zapobiegania molestowaniu, przeprowadzenie zewnętrznego audytu dwóch istniejących komitetów zajmujących się przeciwdziałaniem molestowaniu oraz przekształcenie tych komitetów w jeden niezależny komitet, którego stałymi członkami byliby lekarze i prawnicy; zwraca się o dalsze wsparcie w celu pokrycia kosztów dodatkowych pracowników odpowiedzialnych za rozpatrywanie przypadków molestowania w Parlamencie, poprzez zgromadzenie w wyspecjalizowanej służbie pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie medycyny, psychologii, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi, a także w celu pokrycia kosztów sądowych i kosztów leczenia ofiar molestowania zgodnie z art. 24 regulaminu pracowniczego;
   g) ponawia wniosek skierowany do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowych szacunków i zestawienia kosztów dotyczących technicznych prac przygotowawczych w budynku SPAAK w związku z jego renowacją; koszty te szacuje się na 12,4 mln EUR;
   h) ponawia apel o częstsze organizowanie wideokonferencji i korzystanie z innych technologii, aby chronić środowisko naturalne i oszczędzać zasoby, w szczególności o ograniczenie podróży służbowych pracowników między trzema miejscami pracy;

Inne sekcje (sekcje IV-X)

60.  zauważa, że PB odzwierciedla w głównej mierze preliminarze poszczególnych instytucji wchodzących w zakres pozostałych sekcji budżetu i w związku z tym odpowiada, z pewnymi wyjątkami, ich wymogom finansowym; uważa, że cięcia zaproponowane przez Radę miałyby w związku z tym szkodliwy wpływ na pracę zainteresowanych instytucji, a co za tym idzie na ich istotny wkład w funkcjonowanie Unii; w związku z tym proponuje przywrócenie poziomów PB w niemal wszystkich przypadkach, w tym w odniesieniu do planów zatrudnienia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; zgodnie z dżentelmeńską umową nie zmienia czytania Rady dotyczącego Rady i Rady Europejskiej;

61.  uważa, że – w ograniczonej liczbie przypadków i biorąc pod uwagę preliminarze instytucji – konieczne jest zwiększenie ponad poziom PB środków w pozycjach budżetowych oraz zaproponowanie dodatkowych stanowisk; proponuje zatem:

   a) w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości i ze względu na rosnące obciążenie pracą – przywrócenie 11 stanowisk zaproponowanych przez Trybunał w preliminarzu (7 stanowisk AD i 4 AST), których Komisja nie uwzględniła w PB, oraz zapewnienie niezbędnych środków na wynagrodzenia i dodatki;
   b) w odniesieniu do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – zwiększenie środków w stosunku do PB w kilku pozycjach, aby utrzymać poziom środków podobny do poziomu z poprzedniego roku;
   c) w odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – dodanie dwóch stanowisk AD w PB, w połączeniu z niewielkimi cięciami w trzech pozycjach budżetowych, aby zrównoważyć kwoty przywrócone w dwóch innych pozycjach;

o
o   o

62.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(2) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0210.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0326.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0417.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności