Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2208(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0011/2019

Внесени текстове :

A9-0011/2019

Разисквания :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Гласувания :

PV 23/10/2019 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0039

Приети текстове
PDF 160kWORD 51k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(5), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(6), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

1.  не освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 182.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(6) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


2. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(5), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(6), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

1.  изтъква, че на следваща месечна сесия трябва да бъде внесено предложение за приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 182.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(6) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


3. Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

А.  като има предвид, че всички децентрализирани агенции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството им на органи на Съюза;

Б.  като има предвид, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), във Финансовия регламент и в рамковия Финансов регламент;

1.  подчертава колко е важно да действа отговорно и прозрачно при изпълнението на бюджета на Съюза;

2.  припомня ролята на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която се урежда от ДФЕС, от Финансовия регламент и от Правилника за дейността на ЕП;

Основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за финансовата 2017 година

3.  припомня, че според доклада на Сметната палата („Палатата“) съществените и систематични случаи на несъответствие на плащанията с Финансовия регламент на EASO и с други приложими правила и разпоредби, са свързани основно с плащанията по процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за набиране на служители; също така изразява съжаление, че систематичният характер на случаите на несъответствие показва неадекватна система за вътрешен контрол; изразява дълбоко съжаление, че комбинираният процент грешки от неправомерни плащания възлиза най-малко на 7,7 милиона евро или 10,3% от общия размер на плащанията на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) през 2017 година;

Резултати от разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

4.  изразява съжаление относно констатациите на OLAF по отношение на нередности във връзка с нарушаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки, присвояването на средства на ЕС, лошото управление, злоупотребата с положение в областта на човешките ресурси, нарушенията на правилата за защита на данните, тормоза и неуместното поведение спрямо персонала през 2017 година; подновява призива си към Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с мерките, предложени от OLAF; разбира искането на Службата да докладва по-подробно в подходящ контекст, предвид на въпроси, свързани с поверителността и защитата на данните;

5.  приветства решението на управителния съвет на Службата на 6 юни 2018 г. да освободи изпълнителния директор от неговите задължения с незабавно действие; подчертава обаче, че бюджетът за финансовата 2017 година е изпълнен под надзора на предишното ръководство на Службата; подчертава, че настоящият доклад се отнася за процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година; приветства определянето на временен изпълнителен директор на 6 юни 2018 година и назначаването на нов временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, на 16 юни 2019 година; признава ангажираността на новия изпълнителен директор за осъществяване на значителни реформи, които да гарантират стабилно управление; оценява положителното послание и намерението за бъдещо тясно сътрудничество, изразено от новия изпълнителен директор в публичното изслушване от 4 септември 2019 г.;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година и с първия доклад за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година

6.  припомня обоснованото решение на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г.(1), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година; припомня, че на 26 март 2019 г. Парламентът реши да отложи решението относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.;

7.  приветства доклада за последващите действия на Службата във връзка със забележките на Парламента за финансовата 2017 година, и по-специално корективните мерки, предприети от управителния съвет на Службата, временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор и новия изпълнителен директор с цел подобряване на управленската структура и ефикасността на Службата, възстановяване на прозрачността и изграждане на доверие; подкрепя и оценява положително мерките, изложени в плана за действие на EASO за 2019 г.; настоятелно призовава Службата да докладва редовно и публично на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

8.  отчита усилията и оценява положително постигнатия напредък в прилагането на системите за вътрешен контрол, включително контрола на операциите по възлагане на обществени поръчки и разходите; подкрепя решението за намаляване и бързо прекратяване на възлагането на правни консултации на външни изпълнители чрез създаването на вътрешна правна служба; подкрепя констатациите на Сметната палата относно необходимостта от допълнителни корективни действия;

9.  отбелязва със задоволство изпълнението на две трети от корективните действия по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално относно плащанията в рамките на нередовните процедури за възлагане на обществени поръчки, и приключването на нови открити процедури, които бяха предмет на одит от Сметната палата, без да бъдат повдигнати каквито и да било забележки;

10.  приветства амбициозния план за набиране на персонал и неговото положително въздействие върху запълването на свободни ръководни и други длъжности; отбелязва със задоволство прилагането на нови мерки, насочени към предотвратяване на случаи на тормоз, увеличаване на благосъстоянието на персонала и намаляване на текучеството; настоятелно призовава Службата да приключи бързо назначенията при пълно спазване на съответните правни процедури и да предоставя редовно обратна информация за постигнатите резултати;

11.   отбелязва със задоволство, че повечето членове на управителния съвет са публикували своите декларации за интереси и автобиографии на уебсайта на Службата; призовава оставащите членове да публикуват автобиографиите си възможно най-бързо; приветства ангажираността на новото ръководство за повишаване на осведомеността, предотвратяване, установяване и справяне с всички потенциални случаи на конфликт на интереси; призовава Службата да разработи и приложи в този смисъл цялостна стратегия, която да я очертае в следващия си план за действие относно управлението, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатите резултати;

12.   отбелязва със задоволство мерките, предвидени от новото ръководство на Службата за насърчаване и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; припомня, че наличието на безопасната среда за лицата, които подават сигнали за нередности, е ключов елемент за предотвратяването, разкриването и справянето с неправомерни и незаконни практики; очаква бързо приемане на вътрешни правила и насоки относно подаването на сигнали за нередности и кадровата въртележка между държавния и частния сектор и призовава Службата да докладва допълнително за постигнатите резултати;

o
o   o

13.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213.
(2) OВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 361.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност