Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2208(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0011/2019

Předložené texty :

A9-0011/2019

Rozpravy :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Hlasování :

PV 23/10/2019 - 11.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0039

Přijaté texty
PDF 162kWORD 52k
Středa, 23. října 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019(3), kterým se odložilo rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017, a na odpovědi výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(6), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8) a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0011/2019),

1.  odmítá udělit absolutorium výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019(3), kterým se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017, a na odpovědi výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(6), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(8), a zejména na jeho článek 105,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0011/2019),

1.  poukazuje na to, že návrh na účetní uzávěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 má být předložen v průběhu příštího dílčího zasedání;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017 (2018/2208(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0011/2019),

A.  vzhledem k tomu, že všechny decentralizované agentury Unie by měly být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie za prostředky, které jim byly jakožto institucím Unie svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), ve finančním nařízení a v rámcovém finančním nařízení;

1.  zdůrazňuje, že je důležité počínat si při plnění rozpočtu Unie odpovědně a transparentně;

2.  připomíná úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje SFEU, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;

Východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2017

3.  připomíná, že podle zprávy Účetního dvora některé významné platby, především platby spojené se zadáváním veřejných zakázek a s přijímáním nových pracovníků, systematicky neprobíhaly v souladu s finančním nařízením úřadu EASO a dalšími platnými pravidly a předpisy; dále vyjadřuje politování nad tím, že systematická povaha těchto případů nesouladu ukázala na nedostatečný systém vnitřní kontroly; s hlubokým politováním konstatuje, že souhrnná míra chyb plynoucí z plateb, které nebyly v souladu s pravidly, dosahuje nejméně 7,7 milionu EUR, tj. 10,3 % celkových plateb Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) provedených v roce 2017;

Výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

4.  vyjadřuje politování nad nesrovnalostmi, které odhalil úřad OLAF a souvisí s porušením pravidel zadávacích řízení, zneužitím prostředků Unie, špatným řízením, zneužitím funkce v souvislosti s řízením lidských zdrojů, porušením pravidel pro ochranu údajů, obtěžováním a nevhodným chováním vůči zaměstnancům v průběhu roku 2017; opakuje svůj požadavek, aby úřad informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším postupu v návaznosti na opatření navržená úřadem OLAF; chápe žádost úřadu, že je nezbytné, aby mohl podrobnější informace poskytnout ve vhodném rámci s ohledem na otázky týkající se důvěrnosti a ochrany údajů;

5.  vítá rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele; nicméně zdůrazňuje, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 byl čerpán pod dohledem předcházejícího vedení úřadu; zdůrazňuje, že se tato zpráva týká postupu udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017; vítá, že byl dne 6. června 2018 jmenován dočasný výkonný ředitel a dne 16. června 2019 byla jmenována nová výkonná ředitelka; uznává nasazení nové výkonné ředitelky, pokud jde o zavedení významných reforem zajišťujících pevný rámec; oceňuje pozitivní příslib a plány týkající se budoucí spolupráce, které uvedla výkonná ředitelka ve svém veřejném slyšení dne 4. září 2019;

Opatření navazují na rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2016 a na první zprávu o udělení absolutoria za rok 2017

6.  připomíná odůvodněné rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018(1) , v němž odmítá udělit výkonnému řediteli úřadu absolutorium na plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016; připomíná, že dne 26. března 2019 Parlament odložil rozhodnutí o udělení absolutoria úřadu za rozpočtový rok 2017;

7.  vítá zprávu úřadu navazující na doporučení Parlamentu týkající se rozpočtového roku 2017, zejména pak nápravná opatření přijatá správní radou úřadu, jmenování dočasného ředitele a následně nové výkonné ředitelky s cílem zlepšit řídící strukturu a efektivitu úřadu, obnovit transparentnost a vybudovat důvěru; podporuje a oceňuje opatření uvedená v akčním plánu řízení úřadu EASO pro rok 2019; naléhavě žádá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria pravidelně a veřejně předával informace o plnění tohoto akčního plánu;

8.  uznává úsilí a oceňuje pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění systémů vnitřních kontrol, včetně kontrol týkajících se operací v oblasti zadávání veřejných zakázek a výdajů; podporuje rozhodnutí omezit a rychle ukončit využívání externího právního poradenství tím, že se zřídí interní právní služba; podporuje připomínky Účetního dvora, že je třeba přijmout další nápravná opatření;

9.  s uspokojením konstatuje, že úřad realizoval dvě třetiny nápravných opatření, jež se týkaly postupů zadávání veřejných zakázek, především plateb provedených v rámci nesprávných procesu zadávání, a že byly dokončeny nové otevřené postupy, při jejichž auditu nevznesl Účetní dvůr žádné připomínky;

10.  vítá ambiciózní plán přijímání nových zaměstnanců, který byl vytvořen, a jeho pozitivní dopad, pokud jde o obsazování vedoucích i jiných pracovních míst; s uspokojením si všímá provedení nových opatření zaměřených na prevenci obtěžování, díky čemuž se zlepšily podmínky zaměstnanců a snížila fluktuace; naléhavě žádá úřad, aby dokončil nábor zaměstnanců, a to v plném souladu s příslušnými právními předpisy, a aby pravidelně poskytoval informace o dosažených výsledcích;

11.   s uspokojením konstatuje, že většina členů správní rady zveřejnila své prohlášení o zájmech a životopis na internetových stránkách úřadu; žádá členy, kteří tak doposud neučinili, aby své životopisy bezodkladně zveřejnili; vítá závazek nového vedení zvyšovat informovanost o veškerých situacích, které by mohly vést ke střetům zájmů, a těmto situacím předcházet a odhalovat a řešit je; žádá úřad, aby v této souvislosti vytvořil a zavedl komplexní strategii, v níž nastíní svůj příští akční plán řízení, a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dosažených výsledcích;

12.   s uspokojením bere na vědomí opatření plánovaná novým vedením úřadu, jejichž cílem je povzbudit a chránit oznamovatele; připomíná, že bezpečné prostředí pro oznamovatele je klíčovým prvkem pro prevenci, odhalování a řešení případů nesrovnalostí a nezákonných postupů; očekává, že budou rychle přijata vnitřní pravidla a pokyny týkající se oznamování a tzv. efektu otáčivých dveří, a žádá úřad, aby dále informoval o dosažených výsledcích;

o
o   o

13.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. L 331, 28.12.2018, s. 213.
(2) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 361.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí