Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2208(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0011/2019

Esitatud tekstid :

A9-0011/2019

Arutelud :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Hääletused :

PV 23/10/2019 - 11.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0039

Vastuvõetud tekstid
PDF 141kWORD 53k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2019. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  võttes arvesse oma 26. märtsi 2019. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(5), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(6), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A9‑0011/2019),

1.  ei anna heakskiitu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 116.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 116.
(3) ELT L 249, 27.9.2019, lk 182.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(6) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2019. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  võttes arvesse oma 26. märtsi 2019. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(5), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(6), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 70(8), eriti selle artiklit 105,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A9‑0011/2019),

1.  märgib, et ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta esitatakse mõnel järgneval osaistungjärgul;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 116.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 116.
(3) ELT L 249, 27.9.2019, lk 182.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(6) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
(8) ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.


3. Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2208(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A9‑0011/2019),

A.  arvestades, et kõik liidu detsentraliseeritud asutused peaksid olema läbipaistvad ning kandma liidu kodanike ees neile kui liidu asutustele eraldatud raha kasutamise eest täit vastutust;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi roll eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, finantsmääruses ja raamfinantsmääruses;

1.  rõhutab, et liidu eelarvet tuleb täita vastutustundlikult ja läbipaistvalt;

2.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu, finantsmääruse ja Euroopa Parlamendi kodukorra sätetele;

Põhjendus vastupidise arvamuse esitamiseks eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

3.  tuletab meelde, et kontrollikoja aruande kohaselt oli Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti finantsmääruse ja muude kohaldatavate reeglite ja sätete ränk ja pidev rikkumine maksete puhul peamiselt seotud maksete aluseks olevate riigihanke- ja töölevõtmismenetlustega; peab peale selle kahetsusväärseks, et pidev rikkumine annab tunnistust puudulikust sisekontrollisüsteemist; peab väga kahetsusväärseks, et nõuetele mittevastavate maksete tõttu on veariski sisaldav summa kokku vähemalt 7,7 miljonit eurot, mis moodustab 10,3 % Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta maksete kogusummast;

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluse tulemused

4.  peab kahetsusväärseteks OLAFi avastatud hankemenetluse rikkumisi, liidu vahendite väärkasutamisi, juhtimisvigu, ametiseisundi kuritarvitusi personaliküsimustes, andmekaitse-eeskirjade rikkumisi, ahistamise ja töötajatega sobimatu käitumise juhtumeid 2017. aastal; kordab ametile tehtud üleskutset anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile OLAFi soovitatud meetmete rakendamisest aru; mõistab ameti taotlust esitada konfidentsiaalsuse ja andmekaitseküsimuste tõttu üksikasjalikum aruanne asjakohases vormis;

5.  tunneb heameelt, et ameti haldusnõukogu 6. juuni 2018. aasta otsusega vabastati tegevdirektor viivitamata ametist; rõhutab siiski, et 2017. aasta eelarvet täideti ameti eelmise juhtkonna järelevalve all; rõhutab, et käesolevas raportis käsitletakse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist; väljendab heameelt selle üle, et 6. juunil 2018 nimetati ametisse ajutine tegevdirektor ja 16. juunil 2019 nimetati ametisse uus tegevdirektor; võtab teadmiseks uue tegevdirektori kavatsuse viia läbi põhjalikke reforme, mis tagavad usaldusväärse juhtimise; tunneb heameelt uue tegevdirektori positiivse sõnumi ja edaspidise tiheda koostöö kavatsuse üle, mida ta väljendas 4. septembril 2019 toimunud avalikul kuulamisel;

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raporti ja 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise esimese raporti järelmeetmed

6.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta põhjendatud otsust(1), millega ei antud heakskiitu ameti tegevdirektori tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel; tuletab meelde, et 26. märtsil 2019 otsustas Euroopa Parlament lükata edasi otsuse tegemise ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta;

7.  tunneb heameelt ameti aruande üle, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud tähelepanekute suhtes võetud järelmeetmeid, eelkõige ameti haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja uue tegevdirektori võetud parandusmeetmeid, et parandada ameti juhtimisstruktuuri ja tõhusust, taastada läbipaistvus ja suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks koostatud ameti juhtimise tegevuskava ja peab selles nimetatud meetmeid kiiduväärseks; nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tegevuskava rakendamisest korrapäraselt ja avalikult aru;

8.  tunnustab tehtud jõupingutusi ja tunneb heameelt edusammude üle, mida on tehtud sisekontrollisüsteemide rakendamisel, sealhulgas hanke- ja kulutoimingute kontrollimisel; toetab otsust vähendada õigusnõustamise allhankeid ja need kiiresti lõpetada ning luua ametisisene õigusteenistus; nõustub kontrollikoja tähelepanekutega, mille kohaselt on vaja täiendavaid parandusmeetmeid;

9.  märgib rahuolevalt, et amet on ellu viinud kaks kolmandikku hankemenetlusi puudutavatest parandusmeetmetest, eelkõige seoses maksetega, mis on tehtud eeskirjavastates hankemenetlustes, ja viinud lõpule uued avatud menetlused, mille auditeerimisel kontrollikoda märkusi ei esitanud;

10.  tunneb heameelt selle üle, et kehtestatud on ulatuslik töölevõtmiskava, millel on olnud vabade juhtivate ja muude ametikohtade täitmisele positiivne mõju; märgib rahuloluga, et on võetud uusi meetmeid, mis aitavad hoida ära ahistamist, suurendada töötajate heaolu ja vähendada tööjõu voolavust; nõuab tungivalt, et amet viiks värbamised kiiresti lõpule täielikus kooskõlas selleks ette nähtud õiguslike menetlustega ja annaks saavutatud tulemustest korrapäraselt aru;

11.   märgib rahuloluga, et enamik haldusnõukogu liikmeid on avaldanud ameti veebisaidil oma huvide deklaratsiooni ja elulookirjelduse; kutsub haldusnõukogu ülejäänud liikmeid üles avaldama oma elulookirjelduse võimalikult kiiresti; väljendab heameelt uue juhtkonna kindla soovi üle suurendada teadlikkust ning ennetada ja tuvastada võimalikke huvide konflikti olukordi ja need lahendada; palub ametil töötada välja sellealane terviklik strateegia, see kasutusele võtta ja seda ameti järgmises juhtimise tegevuskavas kirjeldada ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile saavutatud tulemustest aru;

12.   võtab rahuloluga teadmiseks ameti uue juhtkonna kavandatavad meetmed rikkumisest teatajate julgustamiseks ja kaitseks; tuletab meelde, et rikkumisest teatajate seisukohalt turvaline keskkond on eeskirjade eiramise ja ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks, paljastamiseks ja selliste juhtumite lahendamiseks oluline tingimus; soovitab ametil kehtestada kiiresti rikkumisest teatamist ja nn pöördukse efekti käsitleva sisekorra ja suunised ning anda edaspidi saavutatud tulemustest aru;

o
o   o

13.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT L 331, 28.12.2018, lk 213.
(2) ELT L 249, 27.9.2019, lk 361.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika