Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2208(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0011/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0011/2019

Keskustelut :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Äänestykset :

PV 23/10/2019 - 11.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0039

Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 43k
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 23. lokakuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2019 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2017 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(5) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(6) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0011/2019),

1.  epää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUVL L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätös 23. lokakuuta 2019 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2019 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2017 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(5) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(6) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/715(8) ja erityisesti sen 105 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0011/2019),

1.  korostaa, että ehdotus Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä esitetään myöhemmällä istuntojaksolla;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUVL L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2208(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0011/2019),

A.  katsoo, että kaikkien unionin erillisvirastojen olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin eliminä uskotuista varoista;

B.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, varainhoitoasetuksessa ja varainhoidon puiteasetuksessa;

1.  korostaa pitävänsä tärkeänä, että unionin talousarviota toteutetaan vastuullisesti ja avoimesti;

2.  palauttaa mieliin parlamentin roolin vastuuvapausmenettelyssä, sellaisena kuin sitä säännellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella, varainhoitoasetuksella ja parlamentin työjärjestyksellä;

Perusteet kielteiselle lausunnolle varainhoitovuoden 2017 tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan oli tilanteita, joissa lähinnä maksujen perustana olevien julkisten hankintojen ja palvelukseenottomenettelyjen yhteydessä maksuissa oli jätetty olennaisella ja järjestelmällisellä tavalla noudattamatta Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitoasetusta sekä muita sääntöjä ja säännöksiä; pitää samoin valitettavana, että noudattamatta jättämisen järjestelmällisyys osoitti, että sisäisen valvonnan järjestelmä oli riittämätön; pitää erittäin valitettavana, että sääntöjenvastaisten maksujen yhdistetty virhetaso oli vähintään 7,7 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia EASOn kaikista maksuista vuonna 2017;

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksen tulos

4.  pitää valitettavina OLAFin havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskivat vuonna 2017 tapahtuneita hankintamenettelyjen rikkomista, unionin varojen väärinkäyttöä, huonoa hallintoa, aseman väärinkäyttöä henkilöresursseihin liittyvissä kysymyksissä, tietosuojasääntöjen rikkomista, häirintää ja henkilöstön jäsenten epäasiallista kohtelua; kehottaa jälleen virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle OLAFin ehdottamiin toimenpiteisiin liittyvien jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta; ymmärtää viraston pyynnön, että asiasta raportoitaisiin yksityiskohtaisemmin sopivissa puitteissa luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan liittyvien kysymysten vuoksi;

5.  on tyytyväinen viraston hallintoneuvoston 6. kesäkuuta 2018 tekemään päätökseen vapauttaa viraston pääjohtaja tehtävistään välittömästi; korostaa kuitenkin, että varainhoitovuoden 2017 talousarvio toteutettiin viraston edellisen johdon valvonnassa; tähdentää, että tämä mietintö koskee varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyä; on tyytyväinen, että virastoon nimitettiin väliaikainen pääjohtaja 6. kesäkuuta 2018 ja uusi pääjohtaja 16. kesäkuuta 2019; panee merkille, että uusi pääjohtaja on sitoutunut toteuttamaan merkittäviä uudistuksia, joilla varmistetaan vakaa hallinto; pitää myönteisenä uuden pääjohtajan 4. syyskuuta 2019 järjestetyssä julkisessa kuulemisessa esittämää myönteistä viestiä ja aikomusta tehdä tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä;

Vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyyn ja vuoden 2017 ensimmäiseen vastuuvapausmietintöön liittyvät jatkotoimet

6.  palauttaa mieliin 24. lokakuuta 2018 antamansa perustellun päätöksen(1) evätä viraston pääjohtajalta vastuuvapaus varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamisesta; palauttaa mieliin 26. maaliskuuta 2019 antamansa päätöksen lykätä päätöstä viraston vastuuvapaudesta varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamisesta;

7.  pitää myönteisenä viraston seurantakertomusta varainhoitovuotta 2017 koskevista parlamentin huomautuksista ja erityisesti viraston hallintoneuvoston, väliaikaisen pääjohtajan ja uuden pääjohtajan toteuttamia korjaavia toimenpiteitä viraston hallintorakenteen ja tehokkuuden parantamiseksi, avoimuuden palauttamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi; tukee ja pitää myönteisinä vuodeksi 2019 hyväksytyssä EASOn hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle säännöllisesti ja avoimesti tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

8.  toteaa toimet sisäisten valvontajärjestelmien täytäntöönpanemiseksi ja pitää edistystä myönteisenä, hankintojen ja menotapahtumien valvonta mukaan luettuina; tukee päätöstä vähentää oikeudellisen neuvonnan ulkoistamista ja lopettaa se nopeasti siten, että perustetaan sisäinen oikeudellinen yksikkö; tukee tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia siitä, että tarvitaan lisää korjaavia toimia;

9.  toteaa tyytyväisenä, että virasto on toteuttanut kaksi kolmasosaa korjaavista toimista, jotka koskivat hankintamenettelyjä ja erityisesti sääntöjenvastaisiin hankintaprosesseihin liittyviä maksuja, ja toteaa, että on saatu päätökseen uusia avoimia menettelyjä, joista tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt tarkastuksessaan huomautuksia;

10.  panee tyytyväisenä merkille käyttöön otetun kunnianhimoisen palvelukseenottosuunnitelman ja sen myönteisen vaikutuksen avoimien johto- ja muiden tehtävien täyttämiseen; toteaa tyytyväisenä sellaisten uusien toimenpiteiden toteuttamisen, joilla pyritään ehkäisemään häirintää, parantamaan henkilöstön hyvinvointia ja vähentämään vaihtuvuutta; kehottaa virastoa saattamaan palvelukseenottomenettelyt nopeasti päätökseen noudattaen täysin asiaankuuluvia oikeudellisia menettelyjä ja seuraamaan säännöllisesti saavutettuja tuloksia;

11.   panee tyytyväisenä merkille, että useimmat hallintoneuvoston jäsenistä ovat julkaisseet sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa ja ansioluettelonsa viraston verkkosivustolla; kehottaa hallintoneuvoston muitakin jäseniä julkaisemaan ansioluettelonsa mahdollisimman pian; pitää myönteisenä, että uusi johto on sitoutunut lisäämään tietoisuutta ja estämään ja tunnistamaan mahdolliset eturistiriitatilanteet ja puuttumaan niihin; kehottaa virastoa laatimaan ja panemaan täytäntöön tätä koskevan kattavan strategian ja esittelemään sen seuraavassa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassaan sekä raportoimaan saavutetuista tuloksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

12.   pitää myönteisenä toimenpiteitä, joilla viraston uusi johto aikoo kannustaa ja suojella väärinkäytösten paljastajia; palauttaa mieliin, että turvallinen ympäristö, jossa väärinkäytöksistä voi ilmoittaa, on keskeinen tekijä sääntöjenvastaisten ja laittomien käytäntöjen ehkäisemisen, paljastamisen ja käsittelyn kannalta; odottaa, että väärinkäytösten paljastamista ja pyöröovi-ilmiötä koskevat sisäiset säännöt ja ohjeet hyväksytään nopeasti, ja kehottaa virastoa raportoimaan saavutetuista tuloksista edelleen;

o
o   o

13.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL L 331, 28.12.2018, s. 213.
(2) EUVL L 249, 27.9.2019, s. 361.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö