Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2208(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0011/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0011/2019

Debates :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Balsojumi :

PV 23/10/2019 - 11.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0039

Pieņemtie teksti
PDF 159kWORD 48k
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 23. oktobra lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ņemot vērā 2019. gada 26. marta lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(5), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(6), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(8), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A9-0011/2019),

1.  nesniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(3) OV L 249, 27.9.2019., 182. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(6) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 23. oktobra lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  ņemot vērā 2019. gada 26. marta lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(5), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(6), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā(8), un jo īpaši tās 105. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A9-0011/2019),

1.  norāda, ka priekšlikums apstiprināt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja pārskatus attiecībā uz 2017. finanšu gadu tiks iesniegts kādā no nākamajām sesijām;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.
(3) OV L 249, 27.9.2019., 182. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(6) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
(8) OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 23. oktobra rezolūcijas ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2208(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A9-0011/2019),

A.  tā kā visām Savienības decentralizētajām aģentūrām vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildīgām Savienības pilsoņu priekšā par līdzekļiem, kas uzticēti tām kā Savienības struktūrām;

B.  tā kā Parlamenta loma attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu ir noteikta Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), Finanšu regulā un finanšu pamatregulā,

1.  uzsver to, cik svarīgi ir Savienības budžeta izpildē rīkoties atbildīgi un pārredzami;

2.  atgādina Parlamenta lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē LESD, Finanšu regula un tās piemērošanas noteikumi;

Pamatojums negatīvam atzinumam par 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

3.  atgādina, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu gadījumi, kad maksājumi būtiski un sistemātiski neatbilst EASO finanšu regulai un citiem piemērojamajiem noteikumiem un normām, galvenokārt ir saistīti ar publiskā iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūrām pakārtotajiem maksājumiem; turklāt ar nožēlu norāda, ka neatbilstību sistemātiskais raksturs liecina par nepiemērotu iekšējās kontroles sistēmu; ar dziļu nožēlu norāda, ka kopējā kļūda, ko veido prasībām neatbilstošie maksājumi, ir vismaz 7,7 miljoni EUR jeb 10,3 % no Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (Birojs) kopējiem maksājumiem 2017. gadā;

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas rezultāts

4.  pauž nožēlu par OLAF konstatējumiem attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar iepirkuma procedūru pārkāpšanu, Savienības līdzekļu izšķērdēšanu, nepareizu pārvaldību, stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu cilvēkresursu jautājumos, datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, darbinieku aizskaršanu un nepiedienīgu izturēšanos pret darbiniekiem 2017. gadā; atkārtoti aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajām darbībām saistībā ar OLAF ierosinātajiem pasākumiem; ar izpratni attiecas pret Biroja lūgumu atļaut plašāku informāciju sniegt piemērotā veidā, ņemot vērā konfidencialitātes un datu aizsardzības jautājumus;

5.  atzinīgi vērtē Biroja valdes 2018. gada 6. jūnija lēmumu nekavējoties atbrīvot izpilddirektoru no pienākumu pildīšanas; tomēr uzsver, ka 2017. finanšu gada budžets tika īstenots Biroja iepriekšējās vadības uzraudzībā; uzsver, ka šis ziņojums attiecas uz 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru; atzinīgi vērtē pagaidu izpilddirektora norīkošanu 2018. gada 6. jūnijā un jauna izpilddirektora iecelšanu 2019. gada 16. jūnijā; atzīst jaunā izpilddirektora apņemšanos veikt nozīmīgas reformas, lai nodrošinātu stabilu pārvaldību; atzinīgi vērtē pozitīvo vēstījumu un nolūku īstenot turpmāku ciešu sadarbību, ko jaunais izpilddirektors pauda 2019. gada 4. septembra atklātajā uzklausīšanā;

Saistībā ar 2016. gada budžeta izpildes apstiprinājumu un pirmo 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumu veiktie pasākumi

6.  atgādina par Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra pamatoto lēmumu(1) atteikt Biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par 2016. finanšu gada budžeta izpildi; atgādina, ka 2019. gada 26. martā Eiropas Parlaments nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

7.  atzinīgi vērtē Biroja ziņojumu par veiktajiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta konstatējumiem attiecībā uz 2017. finanšu gadu, jo īpaši Biroja valdes, pagaidu izpilddirektora un jaunā izpilddirektora veiktajiem korektīvajiem pasākumiem nolūkā uzlabot Biroja pārvaldības struktūru un efektivitāti, atjaunot pārredzamību un veidot uzticēšanos; atbalsta 2019. gada EASO pārvaldības rīcības plānā izklāstītos pasākumus un vērtē tos atzinīgi; mudina Biroju regulāri un publiski ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minētā rīcības plāna īstenošanu;

8.  atzīst centienus un atzinīgi vērtē iekšējās kontroles sistēmu īstenošanā gūtos panākumus, arī attiecībā uz iepirkuma un izdevumu operāciju kontroli; atbalsta lēmumu samazināt un ātri izbeigt juridisko konsultāciju ārpakalpojumu uzmantošanu, izveidojot iekšēju juridisko dienestu; atbalsta Revīzijas palātas konstatējumus par nepieciešamību veikt turpmākus korektīvus pasākumus;

9.  ar gandarījumu norāda, ka Birojs ir īstenojis divas trešdaļas korektīvo pasākumu saistībā ar iepirkuma procedūrām, jo īpaši attiecībā uz maksājumiem, kas veikti neatbilstīgu iepirkuma procedūru satvarā, un to, ka ir pabeigtas jaunas atklātās procedūras, attiecībā uz kurām Revīzijas palātas revīzijā nav izteikti nekādi komentāri;

10.  atzinīgi vērtē ieviesto vērienīgo darbā pieņemšanas plānu un tā pozitīvo ietekmi uz vakanto vadības un citu amata vietu aizpildīšanu; ar gandarījumu norāda uz to, ka tiek īstenoti jauni pasākumi, kas vērsti uz aizskarošas izturēšanās novēršanu, darbinieku labbūtības uzlabošanu un kadru mainības samazināšanu; mudina Biroju ātri pabeigt pieņemšanu darbā pilnīgā saskaņā ar attiecīgajām juridiskajām procedūrām un regulāri sekot līdzi sasniegtajiem rezultātiem;

11.   ar gandarījumu norāda, ka lielākā daļa Biroja valdes locekļu savas interešu deklarācijas un CV ir publicējuši Biroja tīmekļa vietnē; aicina tos locekļus, kas šādi vēl nav rīkojušies, pēc iespējas ātrāk publicēt savus CV; atzinīgi vērtē jaunās vadības apņemšanos veicināt izpratni un nepieļaut, apzināt un novērst jebkādu iespējamu interešu konflikta situāciju; aicina Biroju šajā saistībā izstrādāt un īstenot visaptverošu stratēģiju, to izklāstot nākamajā pārvaldības rīcības plānā, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par gūtajiem rezultātiem;

12.   ar gandarījumu norāda uz jaunās Biroja vadības plānotajiem pasākumiem nolūkā atbalstīt un aizsargāt trauksmes cēlējus; atgādina, ka droši apstākļi trauksmes cēlējiem ir būtisks elements neatbilstīgas un nelikumīgas prakses nepieļaušanā, atklāšanā un novēršanā; sagaida, ka tiks ātri pieņemti iekšējie noteikumi un pamatnostādnes par trauksmes celšanu un t. s. virpuļdurvju efektu, un aicina Biroju turpmāk ziņot par gūtajiem rezultātiem;

o
o   o

13.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta(2) rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV L 331, 28.12.2018., 213. lpp.
(2) OV L 249, 27.9.2019., 361. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 30. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika