Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2208(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0011/2019

Teksty złożone :

A9-0011/2019

Debaty :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Głosowanie :

PV 23/10/2019 - 11.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0039

Teksty przyjęte
PDF 167kWORD 52k
Środa, 23 października 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 (2018/2208(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  uwzględniając decyzję z dnia 26 marca 2019 r.(3) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2017, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(6), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0011/2019),

1.  odmawia udzielenia dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 116.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 116.
(3) Dz.U. L 249 z 27.9.2019, s. 182.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(6) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 (2018/2208(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 26 marca 2019 r.(3) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2017, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(6), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(8), w szczególności jego art. 105,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0011/2019),

1.  zwraca uwagę, że propozycja zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 zostanie przedstawiona w czasie następnej sesji miesięcznej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 116.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 116.
(3) Dz.U. L 249 z 27.9.2019, s. 182.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(6) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
(8) Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017 (2018/2208(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0011/2019),

A.  mając na uwadze, że wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny być przejrzyste i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii;

B.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w ramowym rozporządzeniu finansowym;

1.  podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i przejrzystego wykonania budżetu Unii;

2.  przypomina o roli Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium uregulowanej w TFUE, rozporządzeniu finansowym i Regulaminie Parlamentu;

Uzasadnienie wydania negatywnej opinii na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń za rok budżetowy 2017

3.  przypomina, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) systematyczne przypadki istotnej niezgodności płatności z regulaminem finansowym Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i innymi obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczą głównie płatności związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i z procedurami naboru; ubolewa ponadto nad faktem, że systematyczny charakter tych niezgodności świadczy o nieodpowiednim systemie kontroli wewnętrznej; głęboko ubolewa, że łączny poziom błędu w tych niezgodnych z przepisami płatnościach wyniósł co najmniej 7,7 mln EUR, czyli 10,3 % łącznej kwoty płatności dokonanych przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwany dalej „Urzędem”) w 2017 r.;

Wyniki dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

4.  wyraża ubolewanie z powodu ustaleń OLAF-u dotyczących nieprawidłowości w postaci naruszenia procedur udzielania zamówień, sprzeniewierzenia środków unijnych, złego zarządzania, nadużywania stanowiska w kwestiach dotyczących zasobów ludzkich, naruszania przepisów o ochronie danych, nękania i niewłaściwego zachowania wobec pracowników w 2017 r.; ponownie wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o działaniach następczych w zakresie środków zaproponowanych przez OLAF; wyraża zrozumienie dla wniosku Urzędu o przedstawienie bardziej szczegółowego sprawozdania w odpowiednich ramach ze względu na kwestie poufności i ochrony danych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję zarządu Urzędu z dnia 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; podkreśla jednak, że budżet na rok budżetowy 2017 wykonano pod nadzorem poprzedniego kierownictwa Urzędu; podkreśla, że niniejsze sprawozdanie dotyczy procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2017; z zadowoleniem przyjmuje mianowanie tymczasowego dyrektora wykonawczego w dniu 6 czerwca 2018 r. oraz nowego dyrektora wykonawczego w dniu 16 czerwca 2019 r.; dostrzega zaangażowanie nowego dyrektora wykonawczego w przeprowadzenie ważnych reform zapewniających solidne zarządzanie; docenia pozytywne przesłanie i zamiar ścisłej współpracy w przyszłości, wyrażone przez nowego dyrektora wykonawczego podczas wysłuchania publicznego w dniu 4 września 2019 r.;

Działania następcze w związku z absolutorium za rok 2016 oraz pierwszym sprawozdaniem w sprawie absolutorium za rok 2017

6.  przypomina umotywowaną decyzję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r.(1) w sprawie odmowy udzielenia dyrektorowi wykonawczemu Urzędu absolutorium za rok budżetowy 2016; przypomina, że w dniu 26 marca 2019 r. Parlament postanowił odroczyć udzielenie Urzędowi absolutorium za 2017 r.;

7.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Urzędu z działań następczych dotyczące uwag Parlamentu za rok budżetowy 2017, w szczególności środki naprawcze podjęte przez zarząd Urzędu, tymczasowego dyrektora wykonawczego i nowego dyrektora wykonawczego w celu poprawy struktury zarządzania Urzędem oraz jego skuteczności, przywrócenia przejrzystości i budowania zaufania; popiera i docenia środki nakreślone przez plan działania Urzędu w zakresie zarządzania na rok 2019; wzywa Urząd, aby regularnie i publicznie informował organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tego planu działania;

8.  uznaje starania i docenia postępy poczynione w zakresie wdrażania systemów kontroli wewnętrznej, w tym kontroli operacji związanych z udzielaniem zamówień i wydatkami; popiera decyzję o ograniczeniu i szybkim zaprzestaniu outsourcingu doradztwa prawnego poprzez utworzenie wewnętrznej służby prawnej; popiera uwagi Trybunału dotyczące potrzeby dalszych działań naprawczych;

9.  z zadowoleniem odnotowuje wdrożenie przez Urząd dwóch trzecich działań naprawczych w zakresie procedur udzielania zamówień, w szczególności w odniesieniu do płatności w ramach nieprawidłowych procedur udzielania zamówień, a także zakończenie nowych otwartych procedur, które zostały skontrolowane przez Trybunał bez zgłaszania uwag;

10.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzony ambitny plan zatrudnienia i jego pozytywny wpływ na obsadzanie wolnych stanowisk kierowniczych i innych etatów; z zadowoleniem odnotowuje wdrożenie nowych środków mających na celu zapobieganie nękaniu, poprawę samopoczucia pracowników i zmniejszenie rotacji; wzywa Urząd do szybkiego zakończenia naboru w pełnej zgodności z odpowiednimi procedurami prawnymi oraz do zapewnienia regularnych działań następczych w odniesieniu do osiągniętych wyników;

11.   zauważa z zadowoleniem, że większość członków zarządu opublikowała swoje deklaracje o braku konfliktu interesów oraz życiorysy na stronie internetowej Urzędu; wzywa tych członków, którzy jeszcze tego nie uczynili, do jak najszybszego opublikowania swoich życiorysów; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie nowego kierownictwa w upowszechnianie wiedzy oraz zapobieganie wszelkim potencjalnym sytuacjom konfliktu interesów, identyfikowanie ich i rozwiązywanie; wzywa Urząd do opracowania i wdrożenia w tym kontekście kompleksowej strategii, która zostanie przedstawiona w kolejnym planie działania w zakresie zarządzania, oraz do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z osiągniętych wyników;

12.   z uznaniem odnotowuje środki, jakie nowe kierownictwo Urzędu zamierza podjąć w celu zachęcania i ochrony sygnalistów; przypomina, że bezpieczne środowisko dla sygnalistów jest kluczowym elementem zapobiegania nielegalnym i bezprawnym praktykom oraz ich ujawniania i zwalczania; oczekuje szybkiego przyjęcia wewnętrznych zasad i wytycznych dotyczących sygnalistów oraz efektu „drzwi obrotowych”, wzywa też Urząd do dalszego informowania o osiągniętych wynikach;

o
o   o

13.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. L 331 z 28.12.2018, s. 213.
(2) Dz.U. L 249 z 27.9.2019, s. 361.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności