Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2208(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0011/2019

Texte depuse :

A9-0011/2019

Dezbateri :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Voturi :

PV 23/10/2019 - 11.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0039

Texte adoptate
PDF 154kWORD 52k
Miercuri, 23 octombrie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2208(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  având în vedere Decizia sa din 26 martie 2019(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017, precum și răspunsurile directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(5), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(6), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A9-0011/2019),

1.  refuză să acorde directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului biroului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(3) JO L 249, 27.9.2019, p. 182.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(6) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


2. Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2019 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2208(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Biroului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  având în vedere Decizia sa din 26 martie 2019(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017, precum și răspunsurile directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(5), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil(6), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 105,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A9-0011/2019),

1.  menționează că o propunere de închidere a conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017 va fi prezentată în cadrul unei perioade ulterioare de sesiune;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 116.
(3) JO L 249, 27.9.2019, p. 182.
(4) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(6) JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 122, 10.5.2019, p. 1.


3. Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2208(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A9-0011/2019),

A.  întrucât toate agențiile descentralizate ale Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin în fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de organe ale Uniunii;

B.  întrucât rolul Parlamentului în ceea ce privește descărcarea de gestiune este specificat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în Regulamentul financiar și în Regulamentul financiar cadru,

1.  subliniază cât este de important să se acționeze responsabil și transparent în execuția bugetului Uniunii;

2.  reamintește rolul Parlamentului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum este reglementat prin TFUE, Regulamentul financiar și Regulamentul său de procedură;

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii contrare cu privire la legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor pentru exercițiul financiar 2017

3.  reamintește că, în conformitate cu raportul Curții de Conturi („Curtea”), cazurile în care plățile nu sunt conforme, în mod sistematic și semnificativ, cu Regulamentul financiar al EASO și cu alte norme și dispoziții aplicabile vizează în special procedurile de achiziții publice și de recrutare subiacente plăților; regretă, de asemenea, că natura sistematică a cazurilor de neconformitate indică faptul că sistemul de control intern este inadecvat; regretă profund că volumul cumulat al erorilor referitoare la plăți neconforme se ridică la cel puțin 7,7 milioane EUR, ceea ce reprezintă 10,3 % din totalul plăților efectuate de Biroul European de Sprijin pentru Azil („Biroul”) în 2017;

Rezultatul investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

4.  regretă constatările OLAF privind existența unor nereguli legate de încălcarea procedurilor de achiziții, deturnarea fondurilor Uniunii, gestionarea defectuoasă, abuzul de poziție în domeniul resurselor umane, încălcări ale normelor de protecție a datelor, hărțuire și comportament necorespunzător față de membrii personalului în 2017; își reiterează solicitarea adresată EASO de a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile adoptate ca răspuns la măsurile propuse de OLAF; înțelege solicitarea EASO de a prezenta un raport mai detaliat într-un cadru adecvat, având în vedere aspectele legate de confidențialitate și de protecția datelor;

5.  salută decizia Consiliului de administrație al EASO din 6 iunie 2018, cu efect imediat, de a demite din funcție directorul executiv; subliniază însă că bugetul pentru exercițiul financiar 2017 a fost executat sub supravegherea conducerii anterioare a EASO; pune în evidență faptul că acest raport se referă la procedura de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017; salută desemnarea unui director executiv interimar la 6 iunie 2018 și numirea unui nou director executiv la 16 iunie 2019; ia act de angajamentul noului director executiv de a realiza reforme semnificative care să asigure o guvernanță solidă; apreciază mesajul pozitiv și intenția de a stabili o cooperare strânsă în viitor, astfel cum au fost exprimate de noul director executiv în cadrul audierii publice din 4 septembrie 2019;

Acțiunile întreprinse ca urmare a descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 și a primului raport privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2017

6.  reamintește decizia motivată a Parlamentului European din 24 octombrie 2018(1) prin care acesta a refuzat să acorde directorului executiv al EASO descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016; reamintește că, la 26 martie 2019, Parlamentul a hotărât să amâne decizia sa privind descărcarea de gestiune a EASO pentru exercițiul financiar 2017;

7.  salută raportul de monitorizare elaborat de EASO ca urmare a observațiilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017, în special măsurile corective adoptate de Consiliul de administrație al EASO, de directorul executiv interimar și de noul director executiv pentru a îmbunătăți structura și eficiența de guvernanță a Biroului, a restabili transparența și a consolida încrederea; sprijină și apreciază măsurile prevăzute de Planul de acțiune privind guvernanța din 2019 al EASO; invită EASO să raporteze în mod periodic și public către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea planului de acțiune;

8.  recunoaște eforturile depuse și apreciază progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a sistemelor de control intern, inclusiv pentru controlul operațiunilor de achiziții și al cheltuielilor; sprijină decizia de a reduce și de a sista rapid externalizarea serviciilor de consiliere juridică prin instituirea unui serviciu juridic intern; sprijină observațiile Curții cu privire la necesitatea unor acțiuni corective suplimentare;

9.  ia act cu satisfacție de punerea în aplicare a două treimi dintre acțiunile corective de către EASO în ceea ce privește procedurile de achiziții, în special în privința plăților efectuate în cadrul procedurilor de achiziții neregulamentare, precum și de finalizarea unor noi proceduri deschise, pe care Curtea le-a auditat fără a prezenta observații;

10.  salută planul de recrutare ambițios ce a fost pus în aplicare și impactul său pozitiv asupra ocupării posturilor de conducere și a altor posturi vacante; ia act cu satisfacție de punerea în aplicare a unor noi măsuri având drept obiectiv prevenirea hărțuirii, realizarea de progrese în privința stării de bine a personalului și reducerea ratei de rotație a personalului; îndeamnă EASO să finalizeze în cel mai scurt timp procedurile de recrutare, în deplină conformitate cu procedurile juridice relevante, și să asigure o monitorizare periodică a rezultatelor obținute;

11.   constată cu satisfacție că majoritatea membrilor Consiliului de administrație și-au publicat declarațiile de interese și CV-urile pe site-ul internet al EASO; invită membrii care nu au făcut încă acest lucru să își publice, cât mai curând posibil, declarațiile de interese și CV-urile; salută angajamentul noii conduceri de a preveni, a identifica și a aborda orice potențial caz de conflict de interese și de a crește gradul de sensibilizare privind aceste cazuri; invită EASO să elaboreze și să pună în aplicare, în acest sens, o strategie cuprinzătoare pe care să o prezinte în următorul Plan de acțiune privind guvernanța și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele obținute;

12.   ia act cu satisfacție de măsurile preconizate de noua conducere a EASO pentru a încuraja și a proteja avertizorii de integritate; reamintește că un mediu sigur pentru avertizorii de integritate este un element esențial pentru prevenirea, demascarea și combaterea neregulilor și a practicilor ilegale; se așteaptă ca adoptarea normelor și a orientărilor interne privind avertizarea în interes public și ușile turnante să aibă loc rapid și solicită EASO să raporteze în continuare cu privire la rezultatele obținute;

o
o   o

13.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO L 331, 28.12.2018, p. 213.
(2) JO L 249, 27.9.2019, p. 361.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate