Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2208(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0011/2019

Ingivna texter :

A9-0011/2019

Debatter :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Omröstningar :

PV 23/10/2019 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0039

Antagna texter
PDF 146kWORD 48k
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 (2018/2208(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  med beaktande av sitt beslut av den 26 mars 2019(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2017 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(6), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0011/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar inte verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUT L 249, 27.9.2019, s. 182
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 (2018/2208(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

–  med beaktande av sitt beslut av den 26 mars 2019(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2017 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(6), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(8), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0011/2019).

1.  Europaparlamentet påpekar att ett förslag om avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 ska läggas fram vid en senare sammanträdesperiod.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten och att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 116.
(3) EUT L 249, 27.9.2019, s. 182.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(6) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017 (2018/2208(DEC))

Europaparlamentet fattar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0011/2019).

A.  Samtliga unionens decentraliserade byråer bör vara transparenta och fullt redovisningsskyldiga inför EU-medborgarna för de medel som de anförtros i sin egenskap av unionsorgan.

B.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), i budgetförordningen och i rambudgetförordningen.

1.  Europaparlamentet understryker vikten av att agera på ett ansvarsfullt och transparent sätt i samband med genomförandet av unionens budget.

2.  Europaparlamentet påminner om parlamentets roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som regleras i EUF-fördraget, budgetförordningen och parlamentets arbetsordning.

Grund för ett uttalande med avvikande mening om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för budgetåret 2017

3.  Europaparlamentet påminner om att enligt revisionsrättens rapport gäller väsentliga och systematiska överträdelser av stödkontorets budgetförordning och andra tillämpliga regler och bestämmelser främst underliggande betalningar vid offentlig upphandling och rekryteringsförfaranden. Det är vidare beklagligt att överträdelsernas systematiska karaktär tyder på att internkontrollsystemet inte är adekvat. Det är djupt beklagligt att det sammanlagda felet till följd av oriktiga betalningar uppgår till minst 7,7 miljoner EUR eller 10,3 % av Europeiska stödkontoret för asylfrågors (nedan kallat stödkontoret) totala betalningar 2017.

Resultatet av den undersökning som gjorts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

4.  Europaparlamentet beklagar de oriktigheter som Olaf har upptäckt beträffande överträdelser av regler om upphandlingsförfaranden, felaktig användning av EU-medel, bristfällig förvaltning, missbruk av ställning i personalfrågor, brott mot bestämmelserna om uppgiftsskydd, trakasserier och olämpligt beteende gentemot de anställda 2017. Stödkontoret uppmanas på nytt att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppföljningen av de åtgärder som Olaf föreslagit. Parlamentet uttrycker förståelse för stödkontorets begäran att få rapportera mer ingående under lämpliga former, av sekretess- och dataskyddsskäl.

5.  Europaparlamentet välkomnar att stödkontorets styrelse den 6 juni 2018 fattade beslut om att avskeda den verkställande direktören med omedelbar verkan. Budgeten för budgetåret 2017 genomfördes dock under övervakning av stödkontorets tidigare ledning. Detta betänkande handlar om förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2017. Parlamentet välkomnar att en ställföreträdande verkställande direktör utsågs den 6 juni 2018 och att ny verkställande direktör utsågs den 16 juni 2019. Parlamentet erkänner den nya verkställande direktörens åtagande att genomföra betydande reformer som ska säkerställa en fast styrning. Parlamentet uppskattar att den nya verkställande direktören vid den offentliga utfrågningen den 4 september 2019 uttalade sig positivt och aviserade ett framtida nära samarbete.

Uppföljning av ansvarsfrihet för 2016 och av det första betänkandet om ansvarsfrihet för 2017

6.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut av den 24 oktober 2018(1) att inte bevilja stödkontorets verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetåret 2016. Parlamentet beslutade den 26 mars 2019 att skjuta upp beslutet om att bevilja stödkontoret ansvarsfrihet för 2017.

7.  Europaparlamentet välkomnar stödkontorets rapport om uppföljningen av parlamentets iakttagelser för budgetåret 2017, särskilt de korrigeringsåtgärder som vidtagits av stödkontorets styrelse, den verkställande direktören och den nya verkställande direktören för att förbättra stödkontorets förvaltningsstruktur och effektivitet, återupprätta transparensen och skapa förtroende. Parlamentet stöder och uppskattar åtgärderna som beskrivs i stödkontorets handlingsplan för styrning för 2019, och uppmanar kontoret att regelbundet och offentligt rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om handlingsplanens genomförande.

8.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som gjorts och uppskattar framstegen med att införa interna kontrollsystem, inklusive kontroller av upphandling och driftsutgifter. Parlamentet stöder beslutet att minska och snabbt upphöra med utkontraktering av juridisk rådgivning genom inrättande av en intern rättstjänst. Parlamentet stöder revisionsrättens iakttagelser i fråga om behovet av ytterligare korrigeringsåtgärder.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret har genomfört två tredjedelar av korrigeringsåtgärderna i samband med upphandlingsförfaranden, särskilt gällande betalningar inom ramen för oriktiga upphandlingsförfaranden och slutförandet av nya öppna förfaranden, som revisionsrätten granskat utan att lämna några synpunkter.

10.  Europaparlamentet välkomnar den ambitiösa rekryteringsplan som införts och dess positiva inverkan på tillsättningen av lediga chefstjänster och andra tjänster. Parlamentet noterar med tillfredsställelse de nya åtgärder som genomförts för att förhindra trakasserier, öka personalens trivsel och minska personalomsättningen. Kontoret uppmanas eftertryckligen att snabbt slutföra rekryteringarna helt i enlighet med tillämpliga rättsliga förfaranden och att regelbundet göra en uppföljning av resultaten.

11.   Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de flesta av styrelseledamöterna har offentliggjort sina intresseförklaringar och meritförteckningar på kontorets webbplats. De ledamöter som inte har offentliggjort sina meritförteckningar uppmanas att göra det så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar att den nya ledningen åtagit sig att öka medvetenheten om, förhindra, identifiera och ta itu med potentiella intressekonflikter. Kontoret uppmanas i detta avseende att ta fram och genomföra en omfattande strategi och beskriva den i nästa handlingsplan för styrning, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka resultat som uppnåtts.

12.   Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de åtgärder som kontorets nya ledning har för avsikt att vidta för att uppmuntra och skydda visselblåsare. Parlamentet påminner om att trygghet för visselblåsare är avgörande för att förebygga, avslöja och åtgärda otillbörliga och olagliga metoder. Parlamentet förväntar sig att interna bestämmelser och riktlinjer om meddelarfrihet och svängdörrsproblematiken antas snabbt och uppmanar kontoret att fortsätta rapportera om vilka resultat som uppnåtts.

o
o   o

13.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT L 331, 28.12.2018, s. 213.
(2) EUT L 249, 27.9.2019, s. 361.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy