Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0010/2019

Внесени текстове :

A9-0010/2019

Разисквания :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Гласувания :

PV 23/10/2019 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0040

Приети текстове
PDF 135kWORD 49k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
P9_TA(2019)0040A9-0010/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(5) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и резолюцията, която го придружава,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0010/2019),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) OВ C 348, 28.9.2018 г., стp. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 25.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0010/2019),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред всички граждани на Съюза за средствата, които са им предоставени за изпълнението на техните задължения;

Б.  като има предвид, че от институциите на Съюза Парламентът е единственият пряко избран орган, който има задължението да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност на различните институции и органи на Съюза е отдавна установена практика, приета от всички останали институции, с изключение на Съвета, както и че тази процедура е разработена с цел гарантиране на прозрачност и демократична отчетност пред гражданите на Съюза и провеждане на необходимата борба с измамите;

1.  припомня, че институциите на Съюза имат административна автономност по въпросите, свързани със съответните им операции; подчертава, че е важно те да действат отговорно и професионално при изпълнението на своите бюджети;

2.  подчертава ролята на Парламента в процедурата по освобождаване от отговорност, която се урежда от Договора за функционирането на Европейския съюз и от Финансовия регламент, и че при пълно признаване на ролята на Съвета като институция, даваща препоръки при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност, трябва да се прави разграничение между различните роли на Парламента и на Съвета с цел прилагане на институционалната рамка, предвидена в Договорите и във Финансовия регламент;

3.  припомня, че Парламентът освобождава другите институции от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите и след като изслуша генералните секретари на другите институции; отново заявява, че Съветът трябва да участва пълноценно и добросъвестно в годишната процедура по освобождаване от отговорност, както постъпват другите институции; изразява съжаление относно срещаните до момента трудности при процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета;

4.  изразява съжаление за това, че Съветът отново не успя да отговори на изпратените от Парламента въпроси с искане за писмен отговор и че генералният секретар на Съвета не присъства на изслушването, организирано на 27 ноември 2018 г. в контекста на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; освен това изразява съжаление за това, че Съветът също така не отговори на забележките на Парламента, отправени в неговата резолюция от 26 март 2019 г., пренебрегвайки по този начин ролята на Парламента;

5.  припомня често срещаните трудности при процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета поради липсата на сътрудничество от страна на Съвета, което накара Парламента да откаже да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с финансовите години през периода 2009 – 2016 г., а през март 2019 г. – да отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година;

6.  отбелязва, че на 2 май 2018 г. Съветът отговори на предложението на комисията по бюджетен контрол на Парламента относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета, като представи изменено предложение, и че комисията по бюджетен контрол на Парламента изпрати своя отговор на измененото предложение на Съвета на 16 юли 2018 г.; настоятелно призовава Съвета да реагира бързо на последното предложение с цел прилагане на новите договорености за процедурата по освобождаване от отговорност във възможно най-кратки срокове;

7.  изразява съжаление за това, че искането за отделяне на бюджета на Европейския съвет от този на Съвета, така че всяка институция да има свой бюджет, отправено от Парламента в предходни резолюции за освобождаване от отговорност, не беше взето под внимание; настоява за това отделяне, което ще допринесе за осигуряване на по-голяма прозрачност във финансовото управление на двете институции и ще подобри тяхната отчетност и ефективност на разходите;

8.  изразява отново своята загриженост във връзка с твърде голямата сума на бюджетните кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г., и по-специално сумите за обзавеждане, техническо оборудване, транспорт и компютърни системи; припомня на Съвета, че преносите са изключение от принципа за ежегодност и следва да отразяват действителни потребности; освен това съжалява за това, че Съветът не успя да предостави достатъчно информация относно политиката за недвижимото имущество;

9.  приветства усилията за по-нататъшно подобряване на финансовото управление и резултатите от дейността, като например хармонизирането на бюджетното планиране на централно равнище чрез интегриране на многогодишното планиране на дейността и бюджета;

10.  признава подобренията в процеса на административна модернизация на Съвета, като например факта, че на уебсайта на Съвета са публикувани вътрешни правила за докладването на сериозни нередности, както и ръководство за етика и поведение за служителите на Съвета; призовава Съвета да повиши осведомеността относно тези правила и да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права;

11.  припомня, че на 6 декември 2017 г. Съветът постигна съгласие по предложението на Комисията за задължителен регистър за прозрачност, но че все още не го прилага; изразява дълбоко съжаление за неучастието на Съвета в схемата за регистър за прозрачност; призовава Съвета да продължи обсъжданията относно техническите аспекти на пакета от инструменти във връзка с регистъра за прозрачност, за да се постигне политическо споразумение между трите институции във възможно най-кратък срок, като се има предвид, че по-голямата прозрачност на институциите на Съюза ще увеличи доверието на обществеността в Съюза;

12.  подчертава, че при гласуване в пленарна зала Парламентът подкрепи предложенията на Европейския омбудсман във връзка с препоръките и предложенията на Омбудсмана към Съвета, с цел обществеността да може да проследява по-лесно законодателния процес на Съюза (прозрачност на законодателния процес в рамките на Съвета, OI/2/2017/TE); припомня, че Съветът, наред с другото, следва да документира системно позицията на всяка държава членка в рамките на подготвителните органи на Съвета, да изготви ясни и обществено достъпни критерии за обозначаване на документите с гриф „LIMITE“, в съответствие с правото на Съюза, както и да разработи специална уебстраница за всяко законодателно предложение и да подобри възможностите за лесно ползване на публичния регистър на документи;

13.  отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да се отчита напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени в качеството на институция на Съюза;

14.  настоява, че упражняването на ефективен бюджетен контрол изисква сътрудничество между Парламента и Съвета, при надлежно придържане към съответните им роли; счита, че чрез задоволително сътрудничество между двете институции под формата на процедура на открит и официален диалог може да се изпрати положителен сигнал към гражданите на Съюза;

15.  изразява своята загриженост относно информацията, докладвана от европейските медии, във връзка с корпоративното спонсориране на държави членки, които са домакини на председателството на Съюза, и споделя опасенията, изразени от европейски граждани и членове на Парламента; отбелязва, че от държавите членки се очаква да осигуряват финансиране за своите председателства и изразява съжаление за това, че през последните години се е установила общата практика да се използва корпоративно спонсориране за покриване на част от разходите им в тази връзка; изразява сериозна загриженост относно евентуалното накърняване на репутацията и риска от загуба на доверие, който тази практика може да породи за Съюза и неговите институции, и по-специално за Съвета, в очите на гражданите на Съюза; предлага Съветът да приеме насоки с цел насърчаване на финансовата прозрачност и независимост на председателствата; настоятелно препоръчва Съветът да обмисли включването на председателствата в бюджета; ще следи отблизо заключенията от проверката на Европейския омбудсман във връзка с този въпрос; отправя искане към Съвета да сподели това опасение с държавите членки, и по-специално с настоящата тройка председателства;

16.  е окуражен от факта, че според Съвета проблемите при процедурата по освобождаване от отговорност трябва да бъдат решени и че той изразява готовност за възможно най-бързо постигане на споразумение с Парламента относно начините на сътрудничество в това отношение.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност