Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0010/2019

Předložené texty :

A9-0010/2019

Rozpravy :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Hlasování :

PV 23/10/2019 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0040

Přijaté texty
PDF 136kWORD 48k
Středa, 23. října 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P9_TA(2019)0040A9-0010/2019
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada (2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Rady pro orgán příslušný k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019(5) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017, jakož i usnesení k němu připojené,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0010/2019),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(2) Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 25.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada (2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0010/2019),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a plně se zodpovídat všem občanům Unie, pokud jde o finanční prostředky, které jim byly svěřeny za účelem plnění jejich povinností;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie, odpovědným za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím Unie odděleně je dlouholetou praxí, kterou s výjimkou Rady akceptují všechny ostatní orgány, a vzhledem k tomu, že tento postup byl vyvinut s cílem zaručit transparentnost, demokratickou zodpovědnost vůči občanům Unie a nezbytný boj proti podvodům;

1.  připomíná, že orgány a instituce Unie mají správní autonomii v záležitostech týkajících se jejich vlastních činností; zdůrazňuje, že je důležité, aby si při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně a profesionálně;

2.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie a finanční nařízení, a dále zdůrazňuje, že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nutné rozlišovat i nadále mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zajištěn soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

3.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí předložené dokumenty a odpovědi na dotazy a vyslechne příslušné generální tajemníky; opakuje, že Rada se musí plně a v dobré víře zapojit do výročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány; vyjadřuje politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria Radě;

4.  lituje toho, že Rada znovu neodpověděla na písemné otázky zaslané Parlamentem a že generální tajemník Rady se nezúčastnil slyšení konaného dne 27. listopadu 2018 v rámci každoročního postupu udělování absolutoria; dále vyjadřuje politování nad tím, že se Rada nevyjádřila ani k připomínkám, které Parlament vyslovil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 26. března 2019, čímž ignorovala úlohu Parlamentu;

5.  připomíná potíže, s nimiž se až doposud opakovaně setkával při udělování absolutoria Radě kvůli tomu, že Rada nespolupracovala, což vedlo k tomu, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009 až 2016 a odložil v březnu 2019 své rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017;

6.  bere na vědomí, že Rada odpověděla na návrh parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu týkající se postupu udělování absolutoria Radě dne 2. května 2018 pozměněným návrhem a že parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu zaslal svou reakci na pozměněný návrh Rady dne 16. července 2018; naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně reagovala na nejnovější návrh, aby mohla být nová pravidla pro udělování absolutoria použita co nejdříve;

7.  lituje toho, že o požadavku, aby byl rozpočet Evropské rady a Rady rozdělen tak, aby měl každý orgán svůj rozpočet, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo; trvá na tomto oddělení rozpočtů, které přispěje k větší transparentnosti ve finančním řízení obou orgánů a zlepší jejich zodpovědnost a efektivnost výdajů;

8.  opakuje, že je znepokojen značnou výší prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018, zejména prostředků na nábytek, technické zařízení, vybavení, dopravu a počítačové systémy; připomíná Radě, že přenesené prostředky představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet aktuální potřeby; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že Rada neposkytuje dostatek informací o své strategii v oblasti nemovitostí;

9.  vítá snahu dále zlepšovat finanční řízení a výkonnost, například harmonizaci rozpočtového plánování na centrální úrovni, které nově zahrnuje víceleté plánování činností a rozpočtů;

10.  uznává, že v procesu modernizace administrativy Rady bylo dosaženo pokroku, např. že vnitřní pravidla pro oznamování závažných nesrovnalostí jsou zveřejněna na internetových stránkách Rady stejně jako průvodce etikou a chováním zaměstnanců Rady; vyzývá Radu, aby zvýšila informovanost o těchto pravidlech a zajistila, aby byli všichni zaměstnanci řádně informováni o svých právech;

11.  připomíná, že Rada dne 6. prosince 2017 schválila návrh Komise týkající se povinného rejstříku transparentnosti, avšak dosud jej neprovedla; hluboce lituje skutečnosti, že Rada se nezapojila do rejstříku transparentnosti; důrazně vyzývá Radu, aby pokračovala v jednáních o technických aspektech souboru nástrojů týkajících se rejstříku transparentnosti s cílem dosáhnout politické dohody mezi třemi orgány co nejdříve, a to vzhledem k tomu, že větší transparentnost unijních orgánů zvýší důvěru občanů v Unii;

12.  zdůrazňuje, že Parlament podpořil na plenárním hlasování návrhy evropské veřejné ochránkyně práv související s jejími doporučeními a návrhy adresovanými Radě, aby se občanům usnadnilo sledování legislativního procesu Unie (transparentnost legislativního procesu Rady, OI/2/2017/TE); připomíná, že Rada by měla mimo jiné systematicky zaznamenávat postoj každého členského státu v přípravných orgánech Rady, vypracovat jasná a veřejně dostupná kritéria pro označování dokumentů výrazem „LIMITE“, a to v souladu s právem EU, a vytvořit zvláštní internetové stránky pro každý legislativní návrh a dále zlepšit uživatelskou vstřícnost veřejného rejstříku dokumentů;

13.  připomíná, že Rada by měla být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie, pokud jde o finanční prostředky, které jí byly jako orgánu Unie svěřeny;

14.  trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola vyžaduje spolupráci mezi Parlamentem a Radou při řádném zohlednění jejich příslušných úloh; domnívá se, že uspokojivá spolupráce mezi oběma orgány v podobě otevřeného a formálního dialogu by pro občany Unie byla pozitivním signálem;

15.  vyjadřuje znepokojení nad informacemi, které přinesly evropské sdělovací prostředky a podle nichž jsou členské státy předsedající Unii sponzorovány podniky, a sdílí obavy, jež vyjádřili občané Unie a poslanci Parlamentu; uznává, že od členských států se očekává, že budou své předsednictví Rady financovat samy, a lituje toho, že se využívání podnikového sponzorství k pokrytí některých souvisejících výdajů stalo v posledních letech běžnou praxí; je velmi znepokojen tím, že tento postup by mohl způsobit ztrátu důvěry, kterou občané Unie chovají k Unii, jejím orgánům a institucím, a zejména k Radě, a poškodit jejich dobré jméno; navrhuje, aby Rada přijala pokyny na podporu finanční transparentnosti a nezávislosti předsednictví; důrazně Radě doporučuje, aby zvážila zahrnutí předsednictví do rozpočtu; bude podrobně sledovat závěry šetření evropské veřejné ochránkyně práv v souvislosti s touto záležitostí; žádá Radu, aby tuto znepokojivou záležitost předložila členským státům, zejména stávající trojici předsednictví;

16.  je potěšen, že Rada považuje za nutné se zabývat postupem udělování absolutoria a je přístupna dosažení dohody s Parlamentem na tom, jak v této záležitosti spolupracovat, co nejdříve.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí