Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2168(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0010/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0010/2019

Rasprave :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Glasovanja :

PV 23/10/2019 - 11.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0040

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 46k
Srijeda, 23. listopada 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
P9_TA(2019)0040A9-0010/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2018/2168(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. ožujka 2019.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2017., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(7), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0010/2019),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 249, 27.9.2019., str. 25.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(7) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2018/2168(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0010/2019),

A.  budući da sve institucije Unije moraju biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena za obavljanje dužnosti;

B.  budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

C.  budući da je postupak zasebnog davanja razrješnica pojedinačnim institucijama i tijelima Unije ustaljena praksa koju prihvaćaju sve institucije osim Vijeća te da je taj postupak osmišljen kako bi se zajamčila transparentnost i demokratska odgovornost prema građanima Unije i kako bi se provela nužna borba protiv prevara;

1.  podsjeća da institucije Unije u pitanjima povezanima s njihovim funkcioniranjem imaju administrativnu autonomiju; ističe važnost njihova odgovornog i profesionalnog djelovanja u provedbi svojih proračuna;

2.  naglašava ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, koja je utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Financijskoj uredbi, te činjenicu da se, uz potpuno poštovanje uloge Vijeća kao institucije koja daje preporuke u postupku davanja razrješnice, mora zadržati razlikovanje različitih uloga Parlamenta i Vijeća kako bi se poštovao institucijski okvir utvrđen u Ugovorima i u Financijskoj uredbi;

3.  podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dostavljenih dokumenata i odgovora na pitanja te nakon saslušanja glavnih tajnika drugih institucija; ponavlja da Vijeće mora sudjelovati, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije; žali zbog poteškoća do koji je do sada dolazilo u Vijeću u postupku davanja razrješnice;

4.  žali što Vijeće nije pružilo odgovore na pisana pitanja koja je poslao Parlament te što glavni tajnik Vijeća nije prisustvovao saslušanju organiziranom 27. studenoga 2018. u vezi s godišnjim postupkom davanja razrješnice; osim toga, žali što Vijeće nije odgovorilo na opažanja koja je Parlament iznio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 26. ožujka 2019., zanemarujući time ulogu Parlamenta;

5.  podsjeća na poteškoće do kojih je u Vijeću došlo u više navrata u postupku davanja razrješnice zbog nedostatka suradnje Vijeća uslijed čega je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine od 2009. do 2016. i odgoditi svoju odluku o razrješnici u ožujku 2019. za financijsku godinu 2017.;

6.  napominje da je Vijeće 2. svibnja 2018. odgovorilo na prijedlog Odbora Parlamenta za proračunski nadzor o postupku davanja razrješnice Vijeću s izmijenjenim prijedlogom te da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor 16. srpnja 2018. poslao svoj odgovor na izmijenjeni prijedlog Vijeća; odlučno poziva Vijeće da bez odgode reagira na najnoviji prijedlog kako bi se što prije primijenila nova pravila za postupak davanja razrješnice;

7.  izražava žaljenje zbog toga što se nije razmatralo odvajanje proračuna Europskog vijeća i Vijeća Europske unije u zaseban proračun za svaku instituciju, što je prijedlog koji je Parlament iznio u prošlim rezolucijama o davanju razrješnice; ustraje na tom razdvajanju koje bi pridonijelo većoj transparentnosti financijskog upravljanja u tim institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost i postigle troškovnu učinkovitost;

8.  ponovno ističe svoju zabrinutost zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2017. u 2018., posebno sredstava za namještaj, tehničku opremu, prijevoz i računalne sustave; podsjeća Vijeće da su prijenosi iznimke od načela jedne godine i da bi trebali odražavati stvarne potrebe; osim toga, žali zbog toga što Vijeće nije pružilo dovoljno informacija o politici u području nekretnina;

9.  pozdravlja napore za dodatno poboljšanje upravljanja financijama i uspješnosti poput usklađivanja planiranja proračuna na središnjoj razini integriranjem višegodišnjih aktivnosti i planiranja proračuna;

10.  prima na znanje poboljšanja u postupku administrativne modernizacije Vijeća, primjerice objavljivanje unutarnjih pravila za prijavljivanje ozbiljnih nepravilnosti na internetskoj stranici Vijeća, zajedno s vodičem za etiku i ponašanje članova osoblja Vijeća; poziva Vijeće da podigne razinu osviještenosti o tim pravilima i da se pobrine da su svi članovi osoblja na odgovarajući način obaviješteni o svojim pravima;

11.  podsjeća da je 6. prosinca 2017. Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije o obveznom registru transparentnosti, ali ga još nije provelo; snažno osuđuje nesudjelovanje Vijeća u registru transparentnosti; izričito poziva Vijeće da nastavi rasprave o tehničkim aspektima paketa instrumenata u pogledu registra transparentnosti kako bi se što prije postigao politički dogovor među trima institucijama, s obzirom na to da će povećana transparentnost unutar institucija Unije doprinijeti povećanju povjerenja javnosti u Uniju;

12.  naglašava da je Europski parlament na plenarnoj sjednici podržao prijedloge ombudsmana koji se odnose na njegove preporuke i prijedloge Vijeću kojima se želi javnosti olakšati praćenje zakonodavnog postupka Unije (transparentnost zakonodavnog postupka Vijeća, OI/2/2017/TE); podsjeća da bi Vijeće, među ostalim, trebalo sustavno bilježiti stajalište svake države članice u pripremnim tijelima Vijeća, razviti jasne i javno dostupne kriterije prema kojima se određenom dokumentu pripisuje oznaka „LIMITE”, u skladu sa zakonodavstvom Unije, te da bi trebalo izraditi posebnu internetsku stranicu za svaki zakonodavni prijedlog i poboljšati pristupačnost javnog registra dokumenata;

13.  ponavlja da bi Vijeće trebalo biti transparentno i u potpunosti odgovorno građanima Unije za sredstva koja su mu povjerena kao instituciji Unije;

14.  ustraje u tome da učinkovit proračunski nadzor zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća uz poštovanje njihovih pojedinačnih uloga; smatra da bi zadovoljavajuća suradnja između dviju institucija u obliku otvorenog i formalnog postupka dijaloga bila pozitivna poruka upućena građanima Unije;

15.  izražava zabrinutost zbog informacija koje su prenijeli europski mediji o korporativnom sponzorstvu država članica koje predsjedaju Unijom i ponavlja zabrinutost koju su izrazili građani Unije i zastupnici u Parlamentu; potvrđuje da se od država članica očekuje da same financiraju predsjedanje i žali zbog toga što je korporativno sponzorstvo postalo uobičajena praksa kako bi se namaknuli određeni troškovi; izuzetno je zabrinut zbog toga što bi zbog te prakse moglo doći do narušavanja ugleda i povjerenja građana Unije prema Uniji, njezinim institucijama i posebno Vijeću; predlaže da Vijeće usvoji smjernice za promicanje financijske transparentnosti i neovisnosti predsjedništava; izričito preporučuje Vijeću da predvidi uključivanje troškova predsjedništava u proračun; pomno će pratiti zaključke istrage europskog ombudsmana u vezi s tim pitanjem; poziva Vijeće da zabrinutost oko tog pitanja podijeli s državama članicama, a posebno s aktualnim tročlanim predsjedništvom;

16.  ohrabren je činjenicom da Vijeće smatra potrebnim razmotriti pitanje postupka davanja razrješnice te je otvoreno za što brže postizanje dogovora s Parlamentom o tome kako surađivati u tom pogledu.

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti