Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0010/2019

Ingivna texter :

A9-0010/2019

Debatter :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Omröstningar :

PV 23/10/2019 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0040

Antagna texter
PDF 125kWORD 47k
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P9_TA(2019)0040A9-0010/2019
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2018/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  med beaktande av rådets årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 26 mars 2019(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2017 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7) särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0010/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europiska rådets och rådets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 28.2.2017.
(2) EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 357, 04.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357, 04.10.2018, s. 9.
(5) EUT L 249, 27.9.2019, s. 25.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2018/2168(DEC))

Europaparlamentet fattar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A9-0010/2019), och av följande skäl:

A.  Samtliga EU-institutioner måste vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros för att utföra sina uppgifter.

B.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

C.  Förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet separat för unionens enskilda institutioner och organ är en väletablerad praxis som godtas av alla institutioner utom rådet. Detta förfarande har utvecklats för att garantera transparens och demokratisk redovisningsskyldighet gentemot unionsmedborgare och föra den nödvändiga kampen mot bedrägerier.

1.  Europaparlamentet påminner om att unionens institutioner har administrativ självständighet i frågor som rör deras respektive verksamhet. Parlamentet understryker vikten av att de agerar på ett ansvarsfullt sätt i samband med genomförandet av budgeten.

2.  Europaparlamentet understryker sin roll i ansvarsfrihetsförfarandet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och budgetförordningen och betonar att det, samtidigt som man fullt ut erkänner rådets roll som den institution som utfärdar rekommendationer i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, måste upprätthållas en åtskillnad mellan parlamentets och rådets olika roller i syfte att följa den institutionella ram som fastställs i fördragen och i budgetförordningen.

3.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna, samt efter att ha hört de övriga institutionernas generalsekreterare. Parlamentet upprepar att rådet till fullo och lojalt måste medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis som övriga institutioner gör. Parlamentet beklagar de svårigheter som hittills uppkommit i rådet under ansvarsfrihetsförfarandena.

4.  Europaparlamentet beklagar att rådet på nytt avstod från att svara på parlamentets skriftliga frågor, och att rådets generalsekreterare inte deltog i den utfrågning som anordnades den 27 november 2018 i samband med det årliga ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet beklagar dessutom att rådet inte heller bemötte parlamentets iakttagelser som framfördes i dess resolution om ansvarsfrihet av den 26 mars 2019 och därmed åsidosatte parlamentets roll.

5.  Europaparlamentet påminner om de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena till följd av rådets bristande samarbetsvilja, vilket föranledde parlamentet att inte bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009–2016 och att skjuta upp sitt beslut om ansvarsfrihet för budgetåret 2017 i mars 2019.

6.  Europaparlamentet noterar att rådet den 2 maj 2018 svarade på det förslag som parlamentets budgetkontrollutskott gjort avseende förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för rådet med ett ändrat förslag, och att parlamentets budgetkontrollutskott skickade sitt svar på rådets ändrade förslag den 16 juli 2018. Rådet uppmanas med eftertryck att snabbt reagera på det senaste förslaget så att de nya arrangemangen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet kan tillämpas så snart som möjligt.

7.  Europaparlamentet beklagar att den begäran som parlamentet framfört i tidigare ansvarsfrihetsresolutioner om att dela upp Europeiska rådets och rådets gemensamma budget i en separat budget för vardera institutionen inte har beaktats. Parlamentet insisterar på denna separation, som kommer att bidra till transparens i de båda institutionernas ekonomiska förvaltning och förbättra deras ansvarsskyldighet och utgiftseffektivitet.

8.  Europaparlamentet upprepar sin oro över de mycket stora anslagsbelopp som fördes över från 2017 till 2018, i synnerhet när det gäller anslag till möbler, teknisk utrustning, transport och datorsystem. Parlamentet påminner rådet om att överföringar är undantag från principen om ettårighet och bör återspegla faktiska behov. Parlamentet beklagar dessutom att rådet inte har lämnat tillräcklig information om fastighetspolitiken.

9.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultatet, såsom harmoniseringen av budgetplaneringen på central nivå med beaktande av den fleråriga verksamhets- och budgetplaneringen.

10.  Europaparlamentet erkänner att förbättringar gjorts av rådets processer för administrativ modernisering, till exempel att interna regler för rapportering av allvarliga oriktigheter offentliggörs på rådets webbplats, tillsammans med en vägledning för etik och uppförande för rådets personal. Rådet uppmanas att öka kunskaperna om dessa bestämmelser och se till att alla anställda på lämpligt sätt informeras om sina rättigheter.

11.  Europaparlamentet erinrar om att rådet enades om kommissionens förslag till ett obligatoriskt transparensregister den 6 december 2017, men att man ännu inte har infört det. Parlamentet beklagar djupt rådets underlåtenhet att delta i transparensregistret. Rådet uppmanas bestämt att fortsätta diskussionerna om de tekniska aspekterna av paketet med instrument för transparensregistret, i syfte att så snart som möjligt nå en politisk överenskommelse mellan de tre institutionerna, med tanke på att ökad transparens inom unionsinstitutionerna kommer att öka allmänhetens förtroende för unionen.

12.  Europaparlamentet betonar att parlamentet ställde sig bakom Europeiska ombudsmannens förslag i en omröstning i kammaren avseende Europeiska ombudsmannens rekommendationer till rådet för att göra det lättare för allmänheten att följa EU:s lagstiftningsprocess (transparens i rådets lagstiftningsprocess, OI/2/2017/TE). Parlamentet påminner om att rådet bland annat systematiskt bör registrera varje medlemsstats ståndpunkt i rådets förberedande organ, utveckla klara och offentligt tillgängliga kriterier för att klassificera dokument som ”LIMITE” i linje med unionsrätten, och utveckla en särskild webbsida för varje lagstiftningsförslag och göra det offentliga registret över handlingar mer användarvänligt.

13.  Europaparlamentet betonar på nytt att rådet bör vara transparent och fullt ansvarigt inför unionens medborgare för de medel det anförtros i sin egenskap av EU-institution.

14.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll kräver samarbete mellan parlamentet och rådet, med vederbörlig respekt för deras respektive roller. Parlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan de båda institutionerna i form av ett öppet och formellt dialogförfarande skulle vara ett positivt tecken att sända till unionsmedborgarna.

15.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den information som rapporteras av europeiska medier om företagssponsring av medlemsstater som står värd för unionens ordförandeskap och delar den oro som unionens medborgare och parlamentsledamöter uttryckt. Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna förväntas finansiera sina egna ordförandeskap och beklagar att det blivit gängse praxis att medlemsstaterna tar till företagssponsring för att täcka vissa av sina utgifter i detta avseende. Parlamentet är mycket bekymrat över den eventuella renomméskada och risken för förlorat förtroende som denna praxis kan medföra för unionen, dess institutioner och särskilt för rådet i unionsmedborgarnas ögon. Parlamentet föreslår att rådet antar riktlinjer för att främja ordförandeskapens finansiella transparens och oberoende. Rådet rekommenderas helhjärtat att överväga att integrera ordförandeskapen i budgeten. Parlamentet kommer att noga övervaka slutsatserna från Europeiska ombudsmannens undersökning i denna fråga. Rådet uppmanas att vidarebefordra denna fråga till medlemsstaterna, särskilt till den nuvarande ordförandeskapstrion.

16.  Europaparlamentet gläds åt att rådet anser att det är nödvändigt att behandla förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och att rådet är öppet för att nå en överenskommelse med parlamentet om hur samarbetet ska föras i denna fråga så snart som möjligt.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy