Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2776(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0149/2019

Внесени текстове :

B9-0149/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2019)0041

Приети текстове
PDF 162kWORD 51k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Противопоставяне на акт за изпълнение: въздействие на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели
P9_TA(2019)0041B9-0149/2019

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385/06),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 4 и член 78, параграф 1, буква в) от него и точка 3.8.3 от приложение II към него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(3), както и Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(4),

–  като взе предвид Ръководството на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно оценката на риска за пчелите от продуктите за растителна защита ( Apis mellifera , Bombus spp. и самотните пчели), одобрен на 27 юни 2013 г. и последно актуализиран на 4 юли 2014 г.(5) („Ръководство на ЕОБХ за пчелите от 2013 г.“),

–  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(7),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че според Комисията е налице „драстичното влошаване на числеността и многообразието сред всички европейски диви насекоми опрашители, в това число дивите пчели, сирфидните (осоподобни) мухи, пеперудите и молците. Множество видове опрашители са изчезнали или са застрашени от изчезване“(8);

Б.  като има предвид, че външният научен доклад на ЕОБХ от 29 февруари 2016 г. относно токсичността на пестицидите показва, че „дългосрочната токсичност може да надвишава в голяма степен прогнозите, основаващи се на краткосрочни тестове“(9);

В.  като има предвид, че съгласно член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 целта на този регламент е „да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство“;

Г.  като има предвид, че член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че: „Активно вещество се одобрява в съответствие с приложение II, ако предвид съвременните научно-технически познания може да се очаква, че при отчитане на критериите за одобрение, определени в точки 2 и 3 от същото приложение, продуктите за растителна защита, съдържащи съответното активно вещество, отговарят на изискванията, предвидени в параграфи 2 и 3.“;

Д.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, даден продукт за растителна защита „няма неприемливо въздействие върху околната среда“, като се вземат най-вече предвид определени съображения, когато са налице приети от Органа научни методи за оценка на тези въздействия, по-специално съображението за „въздействие върху неприцелни видове, включително върху актуалното поведение на тези видове“;

Е.  като има предвид, че съгласно точка 3.8.3, второ тире от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако е установено след подходяща оценка на риска въз основа на общностни или международно договорени насоки за изпитване, съгласно която оценка употребата на продукт за растителна защита, съдържащ такова активно вещество, антидот или синергист, в съответствие с препоръчаните условия на употреба „няма да има неприемливо остро или хронично въздействие върху оцеляването и развитието на колонията, като се вземе предвид въздействието върху ларвите на пчелите и поведението на пчелите.“;

Ж.  като има предвид, че по този начин Регламент (ЕО) № 1107/2009 отива по-далеч от предишната Директива 91/414/ЕИО на Съвета(10), като, наред с другото, изрично въвежда ясни изисквания по отношение на хроничното въздействие от използването на активно вещество, антидот или синергист върху оцеляването и развитието на колонията;

З.  като има предвид, че изискванията за данни за активните вещества, както и за продуктите за растителна защита бяха променени през 2013 г., за да включат изследвания относно хроничното въздействие на такива вещества и продукти върху пчелите, както и изследване на въздействието на такива вещества и продукти върху развитието на медоносните пчели и на други етапи от жизнения цикъл на медоносните пчели(11);

И.  като има предвид, че през 2013 г. ЕОБХ актуализира съответно методологията за оценка на риска, като наред с другото взе предвид хроничното въздействие върху пчелите, както и неблагоприятните последици за земните пчели и самотните пчели;

Й.  като има предвид, че актуализираната методология за оценка на риска беше приложена в оценките на ЕОБХ на потвърждаващите данни съгласно регламента за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията(12) по отношение на три неоникотиноида, което доведе до почти пълни ограничения през 2018 г.(13);

К.  като има предвид, че Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. обаче все още не е официално одобрено от Постоянния комитет, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 („Постоянен комитет“);

Л.  като има предвид, че Комисията счита, че тя може да се позовава на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. единствено за решения в контекста на ad hoc преразглеждане на одобрение в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, но не и за стандартните решения относно заявления за одобрение или подновяване, ако ръководството не е одобрено от държавите членки;

М.  като има предвид, че Комисията се постара Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. да бъде имплементирано, така че то да може да се прилага и за стандартни решения за одобрение или подновяване на одобрението на активни вещества и за (повторни) разрешения за продукти за растителна защита;

Н.  като има предвид, че прилагането на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. може да се осъществи частично чрез изменение на единните принципи, предвидени в Регламент (ЕС) № 546/2011;

О.  като има предвид, че Комисията все пак се въздържа да направи това, когато през 2018 г. 16 държави членки се противопоставиха на прилагането на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., при липсата на допълнителен преглед(14), по-специално относно частите, свързани с методологията за оценка на хроничните рискове;

П.  като има предвид, че съгласно член 78, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 при изменението на Регламент (ЕС) № 546/2011 трябва да се вземат предвид съвременните научно-технически познания;

Р.  като има предвид, че в съображение 2 от проекта на регламент на Комисията се посочва, че „е необходима промяна на единните принципи за оценка и за разрешаване на продукти за растителна защита с оглед на най-новите достижения в областта на научно-техническите познания“;

С.  като има предвид, че с проекта на регламент на Комисията се въвеждат само промени, които са посочени в Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. по отношение на острата токсичност спрямо медоносните пчели, но не се споменава нищо за хроничната токсичност за медоносните пчели, нито за токсичността за земните пчели и самотните пчели;

Т.  като има предвид, че по този начин проектът на регламент на Комисията не включва най-новите достижения в областта на научно-техническите познания, противно на посоченото в съображение 2 от регламента и противно на изискванията на член 78, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, което от своя страна води до нарушаване на изискването по член 4, параграф 1 от същия регламент за одобряване на веществата с оглед на съвременните научно-технически познания, което следователно също накърнява целта, предвидена в член 1, параграф 3 от този регламент, а именно за постигане на високо ниво на защита за здравето на животните и за околната среда;

У.  като има предвид, че според ЕОБХ за извършването на правилна оценка на риска за пчелите е важно да се вземе предвид острата токсичност, хроничната токсичност и токсичността за ларвите(15);

Ф.  като има предвид, че е много важно да се извършва оценка на хроничната токсичност и на токсичността за ларвите, за да може да се реагира на рисковете, свързани с новото поколение системни продукти за растителна защита, които водят до продължителна хронична експозиция, а не до краткотрайна остра експозиция;

Х.  като има предвид, че промените, предложени от Комисията в проекта на регламент, ще доведат единствено до доуточняване на изпитванията по отношение на острата токсичност(16), което според оценка на въздействието, извършена от производителите на пестициди, няма да промени нивото на защита(17);

Ц.  като има предвид, че включването в проекта на регламент на Комисията на предложените от ЕОБХ промени единствено по отношение на острата токсичност не е достатъчно, нито е целесъобразно, и не отговаря на критериите за одобрение, заложени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Ч.  като има предвид, че заявителите трябва да представят съответни данни за хроничната токсичност съгласно Регламент (ЕС) № 283/2013 и Регламент (ЕС) № 284/2013;

Ш.  като има предвид, че при липсата на разпоредби относно хроничната токсичност в Регламент (ЕС) № 546/2011, Комисията и държавите членки трудно могат да вземат предвид хроничните въздействия на тези вещества и продукти върху пчелите при вземането на решения за одобрение или даване на разрешение;

Щ.  като има предвид, че това положение застрашава правилното прилагане на критериите за одобрение по член 4 и приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на пчелите, което на свой ред подкопава целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009, а именно за постигане на високо ниво на защита за здравето на животните и за околната среда;

AA.  като има предвид, че е неприемливо държавите членки да се противопоставят на пълното прилагане на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., и по този начин да се възпрепятства правилното прилагане на критериите за одобрение по отношение на пчелите;

AБ.  като има предвид, че подобно противопоставяне е още по-неприемливо с оглед на факта, че насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за провеждането на изпитвания могат да се ползват във връзка с изпитванията за хронична токсичност за медоносните пчели и въздействието върху ларвите на пчелите (насоки на ОИСР за провеждане на изпитвания 245 и 239), както и във връзка с изпитванията за остра токсичност за земните пчели (насоки на ОИСР за провеждане на изпитвания 246 и 247);

AВ.  като има предвид, че Комисията дори не е представила пред Постоянния комитет проект, който да съответства на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г.; като има предвид, че по този начин Комисията заобиколи задължението по член 5а, параграф 4 от Решение № 1999/468/ЕО за представяне на предложение пред Съвета, след което тя би могла да приеме мярката, ако Съветът не се противопостави на това с квалифицирано мнозинство;

AГ.  като има предвид, че е много жалко, че Комисията не използва своите правомощия съгласно член 5а, параграф 2 от Решение № 1999/468/ЕО, което доведе до положение, при което 16 държави членки, въпреки че не формираха квалифицирано мнозинство, успяха да възпрепятстват правилното прилагане на критериите за одобрение по отношение на пчелите;

AД.  като има предвид, че в своята резолюция от 16 януари 2019 г. Европейският парламент счете, че самият Регламент (ЕО) № 1107/2009, както и неговото прилагане трябва да бъдат подобрени, за да може регламентът да постигне целта си, и призова Комисията и държавите членки да приемат незабавно актуализираните насоки за пчелите, ползвани от ЕОБХ;

1.  се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1107/2009;

3.  приканва Комисията без забавяне да оттегли своя проект на регламент и да представи нов проект пред Постоянния комитет;

4.  приканва Комисията да гарантира, че новият проект се основава на най-новите научно-технически познания, и следователно предлага промяна на единните принципи не само по отношение на острата токсичност за медоносните пчели, както е предвидено в настоящия проект, но също така и по отношение на хроничната токсичност, токсичността за ларвите на медоносните пчели и острата токсичност за земните пчели, по-специално като се има предвид, че насоките на ОИСР за провеждане на изпитвания могат да се ползват за всички тези параметри;

5.  приканва Комисията, ако е необходимо, да използва пълноценно своите правомощия съгласно Решение № 1999/468/ЕО с цел представяне на подходящо предложение за контрол от Европейския парламент и от Съвета;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) OВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127.
(3) OВ L 93, 3.4.2013 г., стp. 1.
(4) OВ L 93, 3.4.2013 г., стp. 85.
(5) EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) (Ръководство на ЕОБХ относно оценката на риска за пчелите от продукти за растителна защита (Apis mellifera, Bombus spp. и самотни пчели)), EFSA Journal, 2013; 11 (7): 3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
(6) OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(7) Приети текстове, P8_TA(2019)0023.
(8) Съобщение на Комисията от 1 юни 2018 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Инициатива на ЕС относно опрашителите“, (COM(2018)0395).
(9) EFSA External Scientific Report on chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris) (Външен научен доклад на ЕОБХ относно хроничната орална летална и сублетална токсичност на различни двукомпонентни смеси от пестициди и замърсители при пчелите (Apis mellifera, Osmia bricornis и Bombus terrestris )), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.
(10) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).
(11) Регламент (EС) № 283/2013 и Регламент (EС) № 284/2013;
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията от 24 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества (ОВ L 139, 25.5.2013 г., стр. 12).
(13) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/783 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество имидаклоприд (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 31), Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/784 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество клотианидин (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 35) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/785 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество тиаметоксам (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 40).
(14) Вж. обобщения протокол от заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, фуражите и храните (PAFF) от 23 – 24 октомври 2018 г. на линка: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf
(15) Вж. Ръководство на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., стр. 14.
(16) Технически доклад на ЕОБХ от 18 декември 2015 г. относно резултатите от срещата за партньорска оценка на пестицидите във връзка с някои общи, често възникващи въпроси в областта на екотоксикологията, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, стр. 44.
(17) „По всяка вероятност няма да има съществени промени в резултатите от оценката на риска за оценката на острия риск при продукти, прилагани върху листата на растенията, т.е. общото ниво на защита е сходно“: Майлс и др., 2018 г., „Improving pesticide regulation by use of impact analysis: A case study for bees“ („Подобряване на регулирането на пестицидите чрез използване на анализи на въздействието: разглеждане на конкретен случай във връзка с пчелите“), https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност