Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2776(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0149/2019

Texte depuse :

B9-0149/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0041

Texte adoptate
PDF 145kWORD 50k
Miercuri, 23 octombrie 2019 - Strasbourg
Obiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor
P9_TA(2019)0041B9-0149/2019

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2019 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (D045385/06 – 2019/2776(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (D045385/06),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(1), în special articolul 4, articolul 78 alineatul (1) litera (c) și punctul 3.8.3 din anexa II,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 546/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare(3) și Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare(4),

–  având în vedere documentul de orientare al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind evaluarea riscurilor prezentate de produsele de protecție a plantelor asupra albinelor (Apis mellifera, Bombus spp. și albinele solitare), aprobat la 27 iunie 2013 și actualizat ultima dată la 4 iulie 2014(5) („orientările din 2013 ale EFSA privind albinele”),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune(7),

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A.  întrucât, potrivit Comisiei, s-a produs o „[reducere] dramatică a prezenței și diversității tuturor tipurilor de insecte polenizatoare sălbatice, inclusiv a albinelor sălbatice, sirfidelor, fluturilor și moliilor. Numeroase specii polenizatoare au dispărut sau sunt amenințate cu dispariția”(8);

B.  întrucât din raportul științific extern al EFSA din 29 februarie 2016 privind toxicitatea pesticidelor reiese că toxicitatea pe termen lung ar putea depăși cu un ordin de mărime previziunile bazate pe teste pe termen scurt(9);

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, scopul respectivului regulament este „de a asigura un nivel ridicat de protecție atât a sănătății oamenilor și a animalelor, cât și a mediului și de a îmbunătăți funcționarea pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață a produselor fitosanitare, îmbunătățind, în același timp, producția agricolă”;

D.  întrucât la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se prevede că „[s]ubstanțele active se aprobă în conformitate cu anexa II dacă, în lumina cunoștințelor științifice și tehnice actuale și ținând seama de criteriile de aprobare indicate la punctele 2 și 3 din anexa menționată, se poate presupune că produsele fitosanitare care conțin respectivele substanțe active îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3)”;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, un produs fitosanitar „nu produce efecte inacceptabile asupra mediului”, ținând seama, în special, de anumite aspecte, atunci când sunt disponibile metodele științifice acceptate de autoritate pentru evaluarea acestor efecte, în special având în vedere „impactul său asupra speciilor nețintă, inclusiv asupra comportamentului curent al acestora”;

F.  întrucât, în conformitate cu a doua liniuță de la punctul 3.8.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, o substanță activă, un agent fitoprotector sau un agent sinergic se aprobă numai dacă, pe baza unei evaluări adecvate a riscurilor efectuate pe baza orientărilor privind testarea agreate la nivel comunitar sau internațional, se stabilește că utilizarea în condițiile propuse de utilizare a produselor fitosanitare care conțin substanța activă, agentul fitoprotector sau agentul sinergic în cauză „nu are efecte acute sau cronice inacceptabile asupra dezvoltării și supraviețuirii coloniilor, ținând seama de efectele asupra larvelor de albine și asupra comportamentului albinelor”;

G.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 a mers astfel mai departe decât vechea Directivă 91/414/CEE a Consiliului(10), de exemplu introducând explicit cerințe exprese cu privire la efectele cronice ale utilizării unei substanțe active, a unui agent fitoprotector sau a unui agent sinergic asupra dezvoltării și supraviețuirii coloniilor;

H.  întrucât cerințele în materie de date aplicabile substanțelor active, dar și produselor de protecție a plantelor au fost modificate în 2013 pentru a include studii privind efectele cronice ale unor astfel de substanțe și produse asupra albinelor, precum și un studiu privind efectele unor astfel de substanțe și produse asupra dezvoltării albinelor și asupra altor etape de viață ale albinelor(11);

I.  întrucât, în 2013, EFSA a actualizat metodologia de evaluare a riscurilor în consecință, printre altele luând în considerare efectele cronice asupra albinelor, dar și efectele negative asupra bondarilor și asupra albinelor solitare;

J.  întrucât metodologia actualizată de evaluare a riscurilor a fost aplicată în evaluările EFSA ale datelor de confirmare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei(12) în cazul a trei neonicotinoide, ducând la restricții aproape complete în 2018(13);

K.  întrucât, cu toate acestea, orientările din 2013 ale EFSA privind albinele nu au fost, încă, aprobate oficial de Comitetul permanent instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (denumit în continuare „Comitetul permanent”);

L.  întrucât Comisia consideră că nu se poate baza pe orientările din 2013 ale EFSA privind albinele decât pentru a lua decizii în contextul revizuirii ad-hoc a aprobării în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, dar nu și pentru deciziile standard privind cererile de aprobare sau de reînnoire, dacă orientările nu sunt aprobate de statele membre;

M.  întrucât Comisia a încercat să pună în aplicare orientările din 2013 ale EFSA privind albinele, astfel încât să poată fi aplicabile și în cazul deciziilor standard de aprobare sau reînnoire pentru substanțele active și în cazul (re)autorizării produselor de protecție a plantelor;

N.  întrucât punerea în aplicare a orientărilor din 2013 ale EFSA privind albinele poate fi realizată parțial prin modificarea principiilor uniforme prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 546/2011;

O.  întrucât, cu toate acestea, Comisia s-a abținut să facă acest lucru atunci când, în 2018, 16 state membre au ridicat obiecții cu privire la punerea în aplicare a orientărilor din 2013 ale EFSA privind albinele în lipsa unei noi revizuiri(14), în special a părților referitoare la metodologia de evaluare a riscurilor cronice;

P.  întrucât, în temeiul articolului 78 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 546/2011 trebuie să țină seama de cunoștințele științifice și tehnice actuale;

Q.  întrucât în considerentul 2 din proiectul de regulament al Comisiei se afirmă că „este necesar să se modifice aceste principii uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor în lumina celor mai recente evoluții ale cunoștințelor științifice și tehnice”;

R.  întrucât proiectul de regulament al Comisiei introduce doar modificările indicate în orientările din 2013 ale EFSA privind albinele în ceea ce privește toxicitatea acută pentru albine, dar nu spune nimic despre toxicitatea cronică pentru albine, și nici despre toxicitatea pentru bondari și albinele solitare;

S.  întrucât, astfel, proiectul de regulament al Comisiei nu reprezintă cele mai recente evoluții ale cunoștințelor științifice și tehnice, contrar prevederilor de la considerentul 2 din regulamentul respectiv și contrar cerinței prevăzute la articolul 78 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, subminând, totodată, cerința prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul respectiv de a aproba substanțele ținând cont de cunoștințele științifice și tehnice actuale, ceea ce, astfel, subminează și scopul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) din regulamentul respectiv, și anume de a realiza un nivel ridicat de protecție a sănătății animale și a mediului;

T.  întrucât, potrivit EFSA, pentru o evaluare adecvată a riscurilor la adresa albinelor, este important să se ia în considerare toxicitatea acută, toxicitatea cronică și toxicitatea pentru larve(15);

U.  întrucât este extrem de important să se evalueze toxicitatea cronică și toxicitatea pentru larve, pentru a putea răspunde riscurilor generate de noua generație de produse sistemice de protecție a plantelor, care conduc la o expunere cronică pe termen lung, mai degrabă decât la o expunere acută pe termen scurt;

V.  întrucât modificările propuse de Comisie în proiectul de regulament nu ar conduce decât la o ameliorare a testelor cu privire la toxicitatea acută(16), ceea ce, conform unei evaluări a impactului realizate de industria pesticidelor, nu ar schimba nivelul de protecție(17);

W.  întrucât nu este nici suficient, nici adecvat, nici în conformitate cu criteriile de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 să se integreze modificările propuse de EFSA în proiectul de regulament al Comisiei doar în ceea ce privește toxicitatea acută;

X.  întrucât solicitanții trebuie să prezinte date relevante privind toxicitatea cronică în temeiul Regulamentul (UE) nr. 283/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 284/2013;

Y.  întrucât, în absența unor dispoziții cu privire la toxicitatea cronică în Regulamentul (UE) nr. 546/2011, Comisia și statele membre se confruntă cu dificultăți în a lua în considerare efectelor cronice ale unor astfel de substanțe și produse asupra albinelor în deciziile lor de aprobare sau de autorizare;

Z.  întrucât această situație subminează aplicarea corespunzătoare a criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 și în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în ceea ce privește albinele, ceea ce subminează, în consecință, scopul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, și anume atingerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății animale și a mediului;

AA.  întrucât este inacceptabil ca statele membre să se opună punerii în aplicare depline a orientărilor din 2013 ale EFSA privind albinele și astfel să împiedice aplicarea corespunzătoare a criteriilor de aprobare în ceea ce privește albinele;

AB.  întrucât această opoziție este cu atât mai inacceptabilă, cu cât sunt disponibile orientările privind testarea ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE) în ceea ce privește testele de toxicitate cronică pentru albine și efectele asupra larvelor de albine (orientările OCDE privind testarea 245 și 239), și în ceea ce privește testele de toxicitate acută pentru bondari (orientările privind testarea 246 și 247);

AC.  întrucât Comisia nu a prezentat Comitetului permanent nici măcar un proiect care să corespundă cu orientările din 2013 ale EFSA privind albinele; întrucât, astfel, a eludat obligația prevăzută la articolul 5a alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE de a prezenta o propunere Consiliului, după care ar fi putut adopta măsura în cauză, atât timp cât Consiliul nu se opunea cu majoritate calificată;

AD.  întrucât este cât se poate de regretabil faptul că Comisia nu și-a exercitat competențele în temeiul articolul 5a alineatul (2) din Decizia 1999/468/CE, ceea ce a făcut ca 16 state membre, care nu reprezentau, totuși, o majoritate calificată, să reușească să împiedice aplicarea corespunzătoare a criteriilor de aprobare în ceea ce privește albinele;

AE.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019, a considerat că Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ca atare, precum și punerea sa în aplicare, trebuie îmbunătățite pentru a-și atinge scopul, și a invitat în mod explicit Comisia și statele membre să adopte fără întârziere orientările actualizate privind albinele utilizate de EFSA;

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei este incompatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte Comitetului permanent un alt proiect fără întârziere;

4.  invită Comisia să se asigure că noul proiect se bazează pe cele mai recente cunoștințe științifice și tehnice, și, prin urmare, propune modificarea principiilor uniforme, nu numai în ceea ce privește toxicitatea acută pentru albine, ca proiectul actual, ci și, cel puțin, în ceea ce privește toxicitatea cronică și toxicitatea pentru larve în cazul albinelor, precum și toxicitatea acută pentru bondari, în special având în vedere faptul că sunt disponibile orientările OCDE privind testarea pentru toți acești parametri;

5.  invită Comisia, dacă este necesar, să facă uz pe deplin de competențele sale în temeiul Deciziei 1999/468/CE, pentru a obține prezentarea unei propuneri adecvate de control al Parlamentului European și al Consiliului;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 155, 11.6.2011, p. 127.
(3) JO L 93, 3.4.2013, p. 1.
(4) JO L 93, 3.4.2013, p. 85.
(5) Documentul de orientare al EFSA privind evaluarea riscurilor prezentate de produsele de protecție a plantelor asupra albinelor (Apis mellifera, Bombus spp. și albinele solitare), EFSA Journal 2013;11(7):3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
(6) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2019)0023.
(8) Comunicarea din 1 iunie 2018 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Inițiativa UE privind polenizatorii (COM(2018)0395).
(9) Raportul științific extern al EFSA intitulat Chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.
(10) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).
(11) Regulamentul (UE) nr. 283/2013 și Regulamentul (UE) nr. 284/2013.
(12) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active (JO L 139, 25.5.2013, p. 12).
(13) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/783 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active imidacloprid (JO L 132, 30.5.2018, p. 31), Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/784 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active clotianidin (JO L 132, 30.5.2018, p. 35) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/785 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active tiametoxam (JO L 132, 30.5.2018, p. 40).
(14) a se vedea sinteza reuniunii Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale din 23-24 octombrie 2018 la adresa https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf
(15) a se vedea orientările din 2013 ale EFSA privind albinele, p.14.
(16) EFSA Technical Report of 18 December 2015 on the outcome of the pesticides peer review meeting on general recurring issues in ecotoxicology (Raportul tehnic al EFSA din 18 decembrie 2015 privind rezultatul reuniunii inter pares referitoare la pesticide în ceea ce privește chestiunile generale recurente în ecotoxicologie), DOI; 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, p. 44
(17) „Este posibil să nu existe modificări globale semnificative ale rezultatului evaluării riscurilor în ceea ce privește evaluarea riscurilor acute pentru produsele aplicate pe frunze, adică nivelul general de protecție este similar”: Miles et al, 2018, ‘Improving pesticide regulation by use of impact analyses: A case study for bees’ („Îmbunătățirea reglementării în domeniul pesticidelor prin folosirea evaluărilor de impact: un studiu de caz privind albinele”), pp. 87-88, https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate