Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0145/2019

Forhandlinger :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0044

Vedtagne tekster
PDF 133kWORD 47k
Torsdag den 24. oktober 2019 - Strasbourg
Den foreslåede nye straffelov i Indonesien
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2019 om den foreslåede nye straffelov i Indonesien (2019/2881(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Indonesien,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Indonesien (PSA'en), der trådte i kraft den 1. maj 2014,

–  der henviser til den 7. menneskerettighedsdialog mellem Indonesien og EU af 1. februar 2018,

–  der henviser til den 8. forhandlingsrunde om frihandelsaftalen mellem EU og Indonesien, der fandt sted i juni 2019,

–  der henviser til udkastet til straffelov som fremlagt den 15. september 2019,

–  der henviser til Yogyakartaprincipperne,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 (ICCPR), som Indonesien ratificerede i 2006,

–  der henviser til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1987,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Indonesien er verdens fjerde folkerigeste land, et stabilt demokrati, det største land med et muslimsk flertal og et mangfoldigt samfund bestående af 265 millioner borgere med forskellige religioner, etniske baggrunde, sprog og kulturer;

B.  der henviser til, at Indonesiens regering har foreslået et udkast til straffelov om ændring af den nuværende straffelov; der henviser til, at dette udkast til straffelov blev færdiggjort den 15. september 2019;

C.  der henviser til, at udkastet til straffelov indeholder artikler, der krænker kvinders, religiøse mindretals og LGBTI-personers rettigheder såvel som ytrings- og foreningsfriheden;

D.  der henviser til, at tusindvis af mennesker, herunder studerende, i september samledes i Indonesien for at protestere mod udkastet til straffeloven og opfordrede til suspension af vedtagelsen af loven;

E.  der henviser til, at Indonesiens præsident den 20. september 2019 pålagde det indonesiske parlament at udsætte vedtagelsen af lovforslaget efter omfattende protester; der henviser til, at afgørelsen om vedtagelsen nu ligger hos det indonesiske Repræsentanternes Hus;

F.  der henviser til, at artikel 2 i udkastet til straffelov, der henviser til "levende love", betragtes som vag, da den ikke indeholder en liste over strafbare handlinger, hvilket kan bruges til at legitimere hundredvis af eksisterende og diskriminerende sharialove på lokalt plan;

G.  der henviser til, at udkastet til straffelov straffer sex uden for ægteskab med op til et års fængsel; der henviser til, at denne bestemmelse faktisk kriminaliserer alle forhold mellem personer af samme køn; der henviser til, at denne artikel vil gøre alle personer, der arbejder i sexindustrien, til genstand for strafferetlig forfølgelse;

H.  der henviser til, at det i den foreslåede straffelov hedder, at ugifte personer, der bor sammen, kan idømmes seks måneders fængsel;

I.  der henviser til, at forhold mellem personer af samme køn ikke officielt anerkendes af de indonesiske myndigheder, og at lovforslaget derfor udtrykkeligt er rettet mod dem; der henviser til, at Indonesien oplever et hidtil uset antal voldelige og diskriminerende angreb samt talrige chikanehandlinger mod LGBTI-personer tillige med et stigende antal knivskarpe LGBTI-fjendtlige udtalelser;

J.  der henviser til, at bestemmelserne i udkastet til straffelov udvider den nuværende blasfemilov; der henviser til, at mere end 150 personer, hvoraf de fleste tilhører religiøse mindretal, er blevet dømt under den nuværende blasfemilov siden dens vedtagelse i 1965; der henviser til, at blasfemiloven bringer religiøse mindretal i fare i en situation med stigende intolerance over for mindretal i Indonesien;

K.  der henviser til, at udkastet til straffelov begrænser udbredelsen af oplysninger om prævention og hjælpen til prævention rettet mod alle under 18; der henviser til, at begrænset adgang til prævention har særlig alvorlige konsekvenser for marginaliserede grupper, som allerede bærer størstedelen af byrden ved Indonesiens hiv-epidemi;

L.  der henviser til, at det i den foreslåede straffelov bestemmes, at en kvinde, der har fået en abort, vil kunne idømmes op til fire års fængsel; der henviser til, at enhver, der hjælper en gravid kvinde med at få en abort, vil kunne idømmes op til fem års fængsel;

M.  der henviser til, at Indonesien i september vedtog en kontroversiel lov, der svækker den nationale kommission for udryddelse af korruption, også kendt som "KPK", som med succes har retsforfulgt hundredvis af politikere siden dens oprettelse i 2002; der henviser til, at bestemmelser i den nuværende straffelov, i loven om elektronisk information og transaktioner og i antiterrorlovgivningen er blevet brugt til vilkårligt at begrænse menneskerettighedsforkæmperes arbejde;

N.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere har været i søgelyset på grund af deres arbejde, hvor de fordømmer krænkelser af menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med protesterne i Vestpapua; der henviser til, at mindst 40 mennesker er blevet dræbt, siden protesterne begyndte, og at mindst 8 000 indfødte papuanere og andre indonesere er blevet fordrevet fra deres hjem i Vestpapua; der henviser til, at journalister og uafhængige FN-organer gentagne gange er blevet nægtet adgang til regionen;

O.  der henviser til, at distriktsdomstolen i Wamena den 2. maj 2019 idømte den polske EU-borger Jakub Fabian Skrzypski fem års fængsel for angiveligt at være involveret i den papuanske separatistbevægelse;

P.  der henviser til, at i perioden 2015-2018 er mere end 40 personer blevet dømt til døden, og at mere end 300 indsatte stadig sidder på dødsgangen i Indonesien; der henviser til, at dødsstraf er en grusom, umenneskelig og nedværdigende straf og er en krænkelse af retten til livet;

1.  glæder sig over, at forbindelserne mellem EU og Indonesien er baseret på fælles værdier som demokrati og god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og fremme af fred, stabilitet og økonomisk fremgang;

2.  er dybt bekymret over bestemmelserne i udkastet til revideret straffelov for Indonesien, som giver mulighed for forskelsbehandling på grundlag af køn, religion og seksuel orientering samt forskelsbehandling af mindretal;

3.  glæder sig over præsident Widodos påbud om at udsætte vedtagelsen af denne lov; opfordrer det indonesiske parlament til grundigt at revidere den foreslåede straffelov for at få den til at leve op til internationale menneskerettighedsstandarder og for at fjerne alle diskriminerende bestemmelser;

4.  opfordrer de indonesiske myndigheder til at ophæve alle retlige bestemmelser, der begrænser de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og til at bringe alle landets love i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og Indonesiens internationale forpligtelser;

5.  opfordrer Indonesiens myndigheder til at beskytte LGBTI-personers rettigheder ved at retsforfølge enhver form for forfølgelse af LGTBI-personer og afkriminalisere homoseksualitet ved at ændre landets straffelov; opfordrer de indonesiske embedsmænd til at afstå fra at fremsætte opflammende udtalelser mod LGTBI-personer, som blot vil stigmatisere dem yderligere; tilskynder de indonesiske myndigheder til at fremme politisk dialog med centrale aktører i civilsamfundet med henblik på at fremme og sikre universel anvendelse af menneskerettighederne;

6.  opfordrer til en revision af bestemmelserne vedrørende blasfemiloven, da den bringer religiøse mindretal og ateister i fare; støtter FN's anbefalinger om at ophæve artikel 156 og 156a i straffeloven, loven om forebyggelse af misbrug og krænkelse af religion, loven om elektroniske transaktioner og data og om at ændre antiterrorlovgivningen og frafalde anklager mod og retsforfølgelse af personer anklaget for blasfemi;

7.  noterer sig med bekymring begrænsningen af den frie udbredelse af livsvigtig seksuel sundhedsinformation i udkastet til straffelov; opfordrer til at give adgang til ucensureret information om prævention og familieplanlægning for kvinder og piger;

8.  bekræfter, at adgang til sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed, er en menneskeret; understreger, at ordentlig og økonomisk overkommelig seksuel og reproduktiv sundhedspleje bør garanteres, herunder seksualundervisning og -information, familieplanlægning, præventionsmetoder samt sikker og lovlig abort; bemærker, at disse tjenester er vigtige for at redde kvinders liv, reducere spædbørns- og børnedødeligheden og forebygge seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv/aids;

9.  gentager sin opfordring til myndighederne om at indføre et moratorium for alle henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraffen; bemærker, at denne henstilling blev accepteret af Indonesien i seneste cyklus af den universelle regelmæssige gennemgang i 2017; opfordrer EU og den franske regering til at gøre deres yderste for at sikre, at Olivier Jover ikke idømmes dødsstraf;

10.  opfordrer til fortsat og nøje overvågning af menneskerettighedssituationen i Indonesien, navnlig gennem regelmæssig rapportering fra Den Europæiske Unions Delegation til Indonesien og Brunei; opfordrer Den Europæiske Unions Delegation til Indonesien og Brunei og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad de kan, for at yde beskyttelse og støtte i nødsituationer til menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare;

11.  beklager vedtagelsen af den nye antikorruptionslovgivning, i henhold til hvilken KPK bliver et regeringsagentur og ikke et uafhængigt organ, og opfordrer til, at denne lovgivning bliver revideret;

12.  udtrykker bekymring over volden i Vestpapua; opfordrer de indonesiske myndigheder til at foretage en uafhængig undersøgelse af de seneste protester i Vestpapua; opfordrer til tilbageholdenhed med hensyn til indsættelse af sikkerhedsstyrker i regionen; opfordrer indtrængende den indonesiske regering til at adressere situationen i Vestpapua ved hjælp af politisk dialog; opfordrer myndighederne til at give FN's embedsmænd, NGO'er og journalister uhindret adgang til Vestpapua;

13.  udtrykker sin bekymring over sagen om den polske statsborger, Jakub Fabian Skrzypski, der er blevet politisk fange i Indonesien; frygter, at hans fortsatte fængsling i Wamena i lyset af de seneste begivenheder i Papua ikke blot vil bringe hans menneskerettigheder, men også hans liv, i fare; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at rejse Skrzypskis sag under de kommende dialoger med Indonesien og forlanger, at de indonesiske myndigheder muliggør hans overførsel til Polen;

14.  opfordrer Indonesien til at udsende en stående indbydelse til alle FN's Menneskerettighedsråds mandatindehavere vedrørende særlige procedurer, som bør omfatte uhindret adgang til hele landet;

15.  opfordrer den indonesiske regering til at opfylde alle sine forpligtelser og til at respektere, beskytte og håndhæve de rettigheder og frihedsrettigheder, der er nedfældet i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

16.  fremhæver betydningen af at medtage bindende bestemmelser, der kan håndhæves, om respekt for menneskerettighederne i den frihandelsaftale mellem EU og Indonesien, som i øjeblikket er under forhandling;

17.  glæder sig over den fortsatte årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Indonesien og ser frem til den kommende dialog i november;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Indonesiens regering og parlament, generalsekretæren for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission og FN's Menneskerettighedsråd.

Seneste opdatering: 30. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik