Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0020/2019

Внесени текстове :

A9-0020/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0045

Приети текстове
PDF 164kWORD 52k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение ***I
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 октомври 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С цел ограничаване на икономическите последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение и в знак на солидарност с най-засегнатите държави членки при такива изключителни обстоятелства Регламент (ЕО) № 2012/2002 следва да бъде изменен с оглед осигуряване на финансово подпомагане за съответните публични разходи.
(4)  С цел ограничаване на икономическите и социалните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение и в знак на солидарност с най-засегнатите държави членки при такива изключителни обстоятелства Регламент (ЕО) № 2012/2002 следва да бъде изменен с оглед осигуряване на финансово подпомагане за съответните публични разходи.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Тъй като става въпрос за необичайно използване на Фонда, предоставяното подпомагане за облекчаване на сериозното финансово бреме, което ще понесат държавите членки като пряко следствие от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, ще бъде целенасочено и ограничено във времето, за да се запазят първоначалното предназначение на Фонда и неговият капацитет за реагиране в случаи на природни бедствия.
(5)  Тъй като става въпрос за необичайно използване на Фонда, предоставяното подпомагане за облекчаване на сериозното финансово бреме, което държавите членки са понесли или ще понесат, подготвяйки се за или като следствие от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, ще бъде целенасочено и ограничено във времето, за да се запазят първоначалното предназначение на Фонда и неговият капацитет за реагиране в случаи на природни бедствия.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да бъде запазен Фондът като източник на средства в случаи на природни бедствия, което е неговата първоначална цел, следва да се установи бюджетен таван за подпомагането, свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение.
(8)  Като се има предвид, че трябва да се осигури разумен бюджет, за да бъде запазен фонд „Солидарност“ на Европейския съюз като източник на средства в случаи на природни бедствия, на държавите членки и на регионите трябва да се предоставят други допълнителни средства, които да им помогнат да ограничат въздействието на евентуално оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, например посредством ЕФПГ или други ad hoc финансови инструменти.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Финансовото подпомагане от Фонда, предназначено за облекчаване на сериозното финансово бреме, което ще понесат държавите членки вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, следва да се подчинява на същите правила за изпълнение, мониторинг, докладване, контрол и одит, както всички други намеси на Фонда. Освен това, предвид широкия обхват на публичните разходи, които евентуално биха били допустими за подпомагане, е важно да се гарантира, че се спазват и други разпоредби на правото на ЕС, и по-специално правилата за държавна помощ.
(9)  Финансовото подпомагане от Фонда, предназначено за облекчаване на сериозното финансово бреме, което държавите членки са понесли или могат да понесат, подготвяйки се за оттеглянето или вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение, следва да се подчинява на същите правила за изпълнение, мониторинг, докладване, контрол и одит, както всички други намеси на Фонда. Освен това, предвид широкия обхват на публичните разходи, които евентуално биха били допустими за подпомагане, е важно да се гарантира, че се спазват и други разпоредби на правото на ЕС, и по-специално правилата за държавна помощ.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3a – параграф 2
(2)  Наличните бюджетни кредити за тази цел се ограничават до половината от максималната сума, с която разполага Фондът за намеси през 2019 и 2020 година.
(2)  Наличните бюджетни кредити за тази цел се ограничават до 30% от максималната сума, с която разполага Фондът за намеси през 2019 и 2020 година.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3a – параграф 3
(3)  Подпомагането трябва да покрие част от допълнителните публични разходи, възникнали като пряко следствие от оттеглянето без споразумение единствено между датата на оттеглянето и 31 декември 2020 г. („финансово бреме“).
(3)  Подпомагането трябва да покрие част от допълнителните публични разходи, направени единствено в периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. за подготовка за оттеглянето без споразумение и/или в резултат на оттегляне без споразумение („финансово бреме“).
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3a – параграф 4
(4)  Дадена държава членка има право да кандидатства за подпомагане по настоящия член, ако финансовото бреме, което тя понася, възлиза на над 1 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. или надхвърля 0,3 % от нейния БНД.
(4)  Дадена държава членка има право да кандидатства за подпомагане по настоящия член, ако финансовото бреме, което тя понася, възлиза на над 750 000 000 EUR по цени от 2011 г. или надхвърля 0,15% от нейния БНД.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3б – параграф 1
(1)  Подпомагането по член 3а се отнася единствено до финансовото бреме, което понася дадена държава и което тя не би понесла в случай на постигане на споразумение между Съюза и Обединеното кралство. Подпомагането може да се използва например за да бъде оказана подкрепа на предприятия, засегнати от оттеглянето без споразумение, включително за схеми за държавна помощ за въпросните предприятия и свързаните с тях намеси; за мерки за запазване на съществуващи работни места и за гарантиране на функционирането на граничния, митническия, санитарния и фитосанитарния контрол, включително за допълнителен персонал и инфраструктура.
(1)  Подпомагането по член 3а се отнася единствено до финансовото бреме, което понася дадена държава и което тя не би понесла в случай на постигане на споразумение между Съюза и Обединеното кралство. Подпомагането може да се използва например за да бъде оказана подкрепа на предприятия и работници и служители, засегнати от оттеглянето без споразумение, включително за схеми за държавна помощ за въпросните предприятия и свързаните с тях намеси; за мерки за запазване на съществуващи работни места и за гарантиране на функционирането на граничния, митническия, санитарния и фитосанитарния контрол, включително за допълнителен персонал и инфраструктура.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 3б – параграф 6 a (нов)
(6a)   По настоящия регламент не се финансират разходи, отговарящи на изискванията за финансиране по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 a – параграф 1
(1)  Отговорните национални органи на дадена държава членка могат да подадат до Комисията заявление за отпускане на финансови средства от Фонда в съответствие с член 3а най-късно до 30 април 2020 г. То трябва да включва най-малкото цялата необходима информация относно финансовото бреме, което понася въпросната държава членка. В него трябва да се описват мерките, предприети в отговор на оттеглянето без споразумение, и да се посочват нетните разходи по тях до 31 декември 2020 г., както и причините те да не могат да бъдат избегнати чрез мерки за готовност. Заявлението трябва също така да включва обосновка на причините, поради които тези разходи се разглеждат като пряко следствие от оттеглянето без споразумение.
(1)  Отговорните национални органи на дадена държава членка могат да подадат до Комисията заявление за отпускане на финансови средства от Фонда в съответствие с член 3а най-късно до 30 юни 2020 г. То трябва да включва най-малкото цялата необходима информация относно финансовото бреме, което понася въпросната държава членка. В него трябва да се описват мерките, предприети за подготовка или в отговор на оттеглянето без споразумение, и да се посочват нетните разходи по тях до 31 декември 2020 г. Заявлението трябва също така да включва обосновка на причините, поради които тези разходи се разглеждат като пряко следствие от оттеглянето без споразумение.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 a – параграф 2
(2)  Комисията изготвя насоки относно начините за ефективен достъп до средства от Фонда и за тяхното ефективно усвояване. Тези насоки трябва да предоставят подробна информация за изготвянето на заявлението, за информацията, която трябва да бъде представена на Комисията, включително за доказателствата относно понесеното финансово бреме, които трябва да се представят. Насоките се публикуват на уебсайтовете на съответните генерални дирекции на Комисията, която гарантира тяхното по-широко разпращане до държавите членки.
(2)  До 31 декември 2019 г. Комисията изготвя насоки относно начините за ефективен достъп до средства от Фонда и за тяхното ефективно усвояване. Тези насоки трябва да предоставят подробна информация за изготвянето на заявлението, за информацията, която трябва да бъде представена на Комисията, включително за доказателствата относно понесеното финансово бреме, които трябва да се представят. Насоките се публикуват на уебсайтовете на съответните генерални дирекции на Комисията, която гарантира тяхното по-широко разпращане до държавите членки.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4 a – параграф 3
(3)  След 30 април 2020 г. Комисията извършва оценка въз основа на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на всички получени заявления и на това дали условията за предоставяне на средства от Фонда са изпълнени във всеки отделен случай. Тя също така определя размера на евентуалното финансово участие на Фонда в рамките на наличните финансови ресурси.
(3)  След 30 юни 2020 г. Комисията извършва оценка въз основа на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на всички получени заявления и на това дали условията за предоставяне на средства от Фонда са изпълнени във всеки отделен случай. Тя също така определя размера на евентуалното финансово участие на Фонда в рамките на наличните финансови ресурси.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4a – параграф 4
(4)  Финансово подпомагане от Фонда се отпуска на държавите членки, които отговарят на критериите за допустимост, като се вземат предвид праговете, определени в член 3а, параграф 4, в размер до 5% от понесеното финансово бреме и в рамките на наличния бюджет. В случай че наличният бюджет се окаже недостатъчен, размерът на помощта се намалява пропорционално.
(4)  Финансово подпомагане от Фонда се отпуска на държавите членки, които отговарят на критериите за допустимост, като се вземат предвид праговете, определени в член 3а, параграф 4, в размер до 10% от понесеното финансово бреме и в рамките на наличния бюджет. В случай че наличният бюджет се окаже недостатъчен, размерът на помощта се намалява пропорционално.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 2012/2002
Член 4a – параграф 6
(6)  Решението за задействане на Фонда се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета възможно най-скоро след представяне на предложението от Комисията. Комисията, от една страна, и Европейският парламент и Съветът, от друга страна, се стремят да сведат до минимум времето за задействане на Фонда.
(6)  Решението за задействане на Фонда се взема съвместно от Европейския парламент и от Съвета възможно най-скоро след представяне на предложението от Комисията. Комисията, от една страна, и Европейският парламент и Съветът, от друга страна, се стремят да сведат до минимум времето за задействане на Фонда и се ангажират да предложат във възможно най-кратък срок специален инструмент за справяне с такива извънредни ситуации.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A9-0020/2019).

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност