Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0020/2019

Předložené texty :

A9-0020/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0045

Přijaté texty
PDF 164kWORD 46k
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk Konečné znění
Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody ***I
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. října 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  S cílem zmírnit ekonomický dopad vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce postiženými členskými státy za těchto výjimečných okolností by nařízení (ES) č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby byly podpořeny související veřejné výdaje.
(4)  S cílem zmírnit ekonomický a sociální dopad vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce postiženými členskými státy za těchto výjimečných okolností by nařízení (ES) č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby byly podpořeny související veřejné výdaje.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Jelikož jde o výjimečné využití fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné finanční zátěže způsobené členským státům jako přímý následek vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla být cílená a časově omezená, aby byl zabezpečen původní princip fondu a jeho schopnost reagovat na přírodní katastrofy.
(5)  Jelikož jde o výjimečné využití fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné finanční zátěže v současnosti či budoucnu způsobené členským státům při přípravě na vystoupení či jako následek vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla být cílená a časově omezená, aby byl zabezpečen původní princip fondu a jeho schopnost reagovat na přírodní katastrofy.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Aby byla zachována dostupnost fondu v případě přírodních katastrof, jeho původní účel, měl by být stanoven rozpočtový strop pro podporu související s vystoupením Spojeného království z Unie bez dohody.
(8)  Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit přiměřený rozpočet, aby byla zachována dostupnost Fondu solidarity Evropské unie v případě přírodních katastrof, je třeba dát členským státům a regionům k dispozici další dodatečné prostředky, které jim pomohou zmírnit dopad případného vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody, např. prostřednictvím EFG nebo jiných finančních nástrojů ad hoc.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Pomoc z fondu ke zmírnění závažné finanční zátěže způsobené členským státům následkem vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla podléhat stejným pravidlům pro provádění, monitorování, podávání zpráv, kontrolu a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. Navíc je s ohledem na široký rozsah veřejných výdajů potenciálně způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby byla dodržována další ustanovení práva EU, zejména pravidla státní podpory.
(9)  Pomoc z fondu ke zmírnění závažné finanční zátěže v současnosti či budoucnu způsobené členským státům při přípravě na vystoupení či následkem vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla podléhat stejným pravidlům pro provádění, monitorování, podávání zpráv, kontrolu a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. Navíc je s ohledem na široký rozsah veřejných výdajů potenciálně způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby byla dodržována další ustanovení práva EU, zejména pravidla státní podpory.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 a – odst. 2
2)  Dostupné prostředky pro tento cíl jsou omezeny na polovinu maximální dostupné částky pro intervenci fondu na roky 2019 a 2020.
2)  Dostupné prostředky pro tento cíl jsou omezeny na 30 % maximální dostupné částky pro intervenci fondu na roky 2019 a 2020.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 a – odst. 3
3)  Tato pomoc pokryje část dodatečných veřejných výdajů způsobených přímo vystoupením bez dohody a vzniklých výlučně mezi dnem vystoupení bez dohody a dnem 31. prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“).
3)  Tato pomoc pokryje část dodatečných veřejných výdajů vzniklých výlučně v období mezi 1. lednem 2019 a 31. prosincem 2020 v důsledku příprav na vystoupení bez dohody nebo v důsledku vystoupení bez dohody (dále jen „finanční zátěž“).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 a – odst. 4
4)  Členský stát je způsobilý požádat o pomoc podle tohoto článku, pokud je finanční zátěž, jež mu byla způsobena, odhadována na více než 1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 nebo na více než 0,3 % jeho HND.
4)  Členský stát je způsobilý požádat o pomoc podle tohoto článku, pokud je finanční zátěž, jež mu byla způsobena, odhadována na více než 750 000 000 EUR v cenách roku 2011 nebo na více než 0,15 % jeho HND.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 b – odst. 1
1)  Pomoc poskytovaná podle článku 3a pokrývá pouze finanční zátěž členského státu ve srovnání se situací, kdyby byla dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřena. Tato pomoc může být použita například na poskytování podpory podnikům postiženým vystoupením bez dohody, včetně podpory pro opatření státní podpory pro tyto podniky a související intervence; na opatření k zachování stávající zaměstnanosti; na zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího personálu a infrastruktury.
1)  Pomoc poskytovaná podle článku 3a pokrývá pouze finanční zátěž členského státu ve srovnání se situací, kdyby byla dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřena. Tato pomoc může být použita například na poskytování podpory podnikům a pracovníkům postiženým vystoupením bez dohody, včetně podpory pro opatření státní podpory pro tyto podniky a související intervence; na opatření k zachování stávající zaměstnanosti; na zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího personálu a infrastruktury.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 b – odst. 6 a (nový)
6a)   Výdaje způsobilé pro financování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci nesmí být financovány na základě tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 a – odst. 1
1)  Příslušné vnitrostátní orgány členského státu mohou podat Komisi jedinou žádost o finanční příspěvek z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. dubna 2020. Žádost musí obsahovat přinejmenším všechny relevantní informace o finanční zátěži způsobené tomuto členskému státu. V žádosti musí být popsána veřejná opatření přijatá v reakci na vystoupení bez dohody a uvedeny jejich čisté náklady do 31. prosince 2020 a důvody, proč nebylo možné se jim vyhnout opatřeními pro připravenost. Žádost by měla rovněž obsahovat zdůvodnění týkající se přímého účinku vystoupení bez dohody.
1)  Příslušné vnitrostátní orgány členského státu mohou podat Komisi jedinou žádost o finanční příspěvek z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. června 2020. Žádost musí obsahovat přinejmenším všechny relevantní informace o finanční zátěži způsobené tomuto členskému státu. V žádosti musí být popsána veřejná opatření přijatá rámci příprav nebo v reakci na vystoupení bez dohody a uvedeny jejich čisté náklady do 31. prosince 2020. Žádost by měla rovněž obsahovat zdůvodnění týkající se přímého účinku vystoupení bez dohody.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 a – odst. 2
2)  Komise vypracuje pokyny, jak využívat a uplatňovat příspěvky z fondu efektivně. V těchto pokynech budou uvedeny podrobné informace o přípravě žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty Komisi, včetně důkazů, které mají být předloženy ohledně způsobené finanční zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na internetových stránkách příslušných generálních ředitelství Komise a Komise zajistí jejich další šíření do členských států.
2)  Komise vypracuje do 31. prosince 2019 pokyny, jak využívat a uplatňovat příspěvky z fondu efektivně. V těchto pokynech budou uvedeny podrobné informace o přípravě žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty Komisi, včetně důkazů, které mají být předloženy ohledně způsobené finanční zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na internetových stránkách příslušných generálních ředitelství Komise a Komise zajistí jejich další šíření do členských států.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 a – odst. 3
3)  Po 30. dubnu 2020 Komise na základě informací uvedených v odstavcích 1 a 2 posoudí u všech obdržených žádostí, zda jsou v každém jednotlivém případě splněny podmínky pro uvolnění prostředků z fondu, a určí v mezích dostupných prostředků částky případného finančního příspěvku z fondu.
3)  Po 30. červnu 2020 Komise na základě informací uvedených v odstavcích 1 a 2 posoudí u všech obdržených žádostí, zda jsou v každém jednotlivém případě splněny podmínky pro uvolnění prostředků z fondu, a určí v mezích dostupných prostředků částky případného finančního příspěvku z fondu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 a – odst. 4
4)  Pomoc z fondu se poskytuje členským státům, které splňují kritéria způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to ve výši až 5 % způsobené finanční zátěže a v mezích dostupného rozpočtu. V případě, že se dostupný rozpočet ukáže jako nedostatečný, výše podpory se úměrně sníží.
4)  Pomoc z fondu se poskytuje členským státům, které splňují kritéria způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to ve výši až 10 % způsobené finanční zátěže a v mezích dostupného rozpočtu. V případě, že se dostupný rozpočet ukáže jako nedostatečný, výše podpory se úměrně sníží.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 a – odst. 6
6)  Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu společně přijmou Evropský parlament a Rada co nejdříve poté, co jim Komise předloží svůj návrh. Komise na jedné straně a Evropský parlament a Rada na straně druhé usilují o to, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší.
6)  Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu společně přijmou Evropský parlament a Rada co nejdříve poté, co jim Komise předloží svůj návrh. Komise na jedné straně a Evropský parlament a Rada na straně druhé usilují o to, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, a zavazují se, že navrhnou v co nejkratší době zvláštní nástroj pro řešení takovéto krizové situace.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A9-0020/2019).

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí