Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0020/2019

Pateikti tekstai :

A9-0020/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0045

Priimti tekstai
PDF 158kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo ***I
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

2019 m. spalio 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant sušvelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo ekonominį poveikį ir parodyti solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų padedama padengti susijusias viešąsias išlaidas;
(4)  siekiant sušvelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo ekonominį ir socialinį poveikį ir parodyti solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų padedama padengti susijusias viešąsias išlaidas;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  tai yra išskirtinis Fondo lėšų panaudojimo atvejis, todėl jo parama siekiant sušvelninti valstybėms narėms tekusią didelę finansinę naštą, kurią tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į gaivalines nelaimes;
(5)  tai yra išskirtinis Fondo lėšų panaudojimo atvejis, todėl jo parama siekiant sušvelninti valstybėms narėms tenkančią didelę finansinę naštą, kurią sukėlė arba sukels pasirengimas išstojimui arba Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į gaivalines nelaimes;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  kad būtų išsaugota galimybė Fondo lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti nustatytos paramos, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos be susitarimo, biudžeto ribos;
(8)  atsižvelgiant į tai, jog turi būti skirta pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų išsaugota galimybė Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, valstybėms narėms ir regionams reikia suteikti galimybę naudotis kitomis papildomomis priemonėmis, siekiant padėti joms sumažinti galimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo poveikį, pvz., naudojant EGF ar kitas ad hoc finansines priemones;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Fondo paramai, kuri skirta didelei finansinei naštai, tenkančiai valstybėms narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, turėtų būti taikomos tos pačios įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios gali būti tinkamos finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES teisės aktų nuostatų, visų pirma valstybės pagalbos taisyklių;
(9)  Fondo paramai, kuri skirta didelei finansinei naštai, kuri tenka ar gali tekti valstybėms narėms dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės išstojimui ar išstojimo iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, turėtų būti taikomos tos pačios įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios gali būti tinkamos finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES teisės aktų nuostatų, visų pirma valstybės pagalbos taisyklių;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3a straipsnio 2 dalis
2)  Šiam tikslui skirti asignavimai neviršija pusės didžiausios turimos sumos, skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 2020 m.
2)  Šiam tikslui skirti asignavimai neviršija 30 proc. didžiausios turimos sumos, skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 2020 m.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3a straipsnio 3 dalis
3)  Tokios paramos lėšomis padengiama dalis papildomų viešųjų išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – finansinė našta).
3)  Tokios paramos lėšomis padengiama dalis papildomų viešųjų išlaidų, kurias sukėlė pasirengimas išstojimui arba išstojimas be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – finansinė našta).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3a straipsnio 4 dalis
4)  Valstybė narė gali kreiptis dėl paramos pagal šį straipsnį, jei apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė našta yra arba didesnė nei 1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.
4)  Valstybė narė gali kreiptis dėl paramos pagal šį straipsnį, jei apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė našta yra arba didesnė nei 750 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba didesnė nei 0,15 proc. jos BNP.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3b straipsnio 1 dalis
1)  Pagal 3a straipsnį teikiama parama apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei narei. Tokia parama gali būti panaudota, pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, nukentėjusioms nuo išstojimo be susitarimo, įskaitant paramą valstybės pagalbos priemonėms, skirtoms toms įmonėms, ir susijusiems intervenciniams veiksmams; priemonėms esamam užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą.
1)  Pagal 3a straipsnį teikiama parama apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei narei. Tokia parama gali būti panaudota, pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms ir darbuotojams, nukentėjusiems nuo išstojimo be susitarimo, įskaitant paramą valstybės pagalbos priemonėms, skirtoms toms įmonėms, ir susijusiems intervenciniams veiksmams; priemonėms esamam užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
3b straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Išlaidos, tinkamos finansuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis, pagal šį reglamentą nefinansuojamos.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4a straipsnio 1 dalis
1)  Valstybės narės atsakingos nacionalinės valdžios institucijos gali pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. Paraiškoje turi būti bent visa svarbi informacija apie valstybei narei tenkančią finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos viešosios priemonės, kurių imtasi reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. gruodžio 31 d., taip pat priežastys, dėl kurių jų nebuvo galima išvengti pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat turi būti išstojimo be susitarimo tiesioginio poveikio pagrindimas.
1)  Valstybės narės atsakingos nacionalinės valdžios institucijos gali pateikti Komisijai vieną bendrą paraišką dėl Fondo finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. Paraiškoje turi būti bent visa svarbi informacija apie valstybei narei tenkančią finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos viešosios priemonės, kurių imtasi rengiantis išstojimui arba reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Joje taip pat turi būti išstojimo be susitarimo tiesioginio poveikio pagrindimas.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4a straipsnio 2 dalis
2)  Komisija parengia gaires dėl galimybės gauti Fondo paramą ir veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse pateikiama išsami informacija apie paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi būti pateikta Komisijai, įskaitant įrodymus, susijusius su tenkančia finansine našta. Gairės skelbiamos viešai atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų interneto svetainėse ir Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau išplatintos valstybėms narėms.
2)  Komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengia gaires dėl galimybės gauti Fondo paramą ir veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse pateikiama išsami informacija apie paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi būti pateikta Komisijai, įskaitant įrodymus, susijusius su tenkančia finansine našta. Gairės skelbiamos viešai atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų interneto svetainėse ir Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau išplatintos valstybėms narėms.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4a straipsnio 3 dalis
3)  Po 2020 m. balandžio 30 d. Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, įvertina visas gautas paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, ir nustato visų galimų Fondo finansinių įnašų sumas neviršydama turimų finansinių išteklių ribų.
3)  Po 2020 m. birželio 30 d. Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, įvertina visas gautas paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, ir nustato visų galimų Fondo finansinių įnašų sumas neviršydama turimų finansinių išteklių ribų.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4a straipsnio 4 dalis
4)  Fondo parama skiriama valstybėms narėms, kurios atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant iki 5 proc. patirtos finansinės naštos normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, pagalbos norma proporcingai sumažinama.
4)  Fondo parama skiriama valstybėms narėms, kurios atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant iki 10 proc. patirtos finansinės naštos normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, pagalbos norma proporcingai sumažinama.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002
4a straipsnio 6 dalis
6)  Sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo kuo skubiau po to, kai Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai priima Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija ir Europos Parlamentas bei Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti Fondo lėšų mobilizavimo trukmę.
6)  Sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo kuo skubiau po to, kai Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai priima Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija ir Europos Parlamentas bei Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti Fondo lėšų mobilizavimo trukmę ir įsipareigoja per kuo trumpesnį laikotarpį pasiūlyti tam skirtą priemonę, kurią taikant būtų galima valdyti tokią ekstremaliąją situaciją.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0020/2019).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika