Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0020/2019

Teksty złożone :

A9-0020/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0045

Teksty przyjęte
PDF 168kWORD 48k
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy ***I
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2019 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Aby złagodzić skutki gospodarcze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy i w tych wyjątkowych okolicznościach okazać solidarność z państwami członkowskimi, które najbardziej odczują te skutki, należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia wydatków publicznych związanych z wystąpieniem.
(4)  Aby złagodzić gospodarcze i społeczne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy i w tych wyjątkowych okolicznościach okazać solidarność z państwami członkowskimi, które najbardziej odczują te skutki, należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia wydatków publicznych związanych z wystąpieniem.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Ponieważ chodzi o wyjątkowe wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną z jego środków, aby złagodzić skutki poważnego obciążenia finansowego po stronie państw członkowskich będącego bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy, należy ukierunkować i ograniczyć w czasie, aby zachować pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do reagowania na klęski żywiołowe.
(5)  Ponieważ chodzi o wyjątkowe wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną z jego środków, aby złagodzić skutki poważnego obciążenia finansowego, jakiego doświadczają lub mogą doświadczyć państwa członkowskie w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy lub w konsekwencji tego wystąpienia, należy ukierunkować i ograniczyć w czasie, aby zachować pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do reagowania na klęski żywiołowe.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Aby zapewnić dostępność Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, co stanowi jego pierwotny cel, należy ustalić pułap budżetowy wsparcia w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy.
(8)  Zważywszy, że na utrzymanie dostępności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypadek klęsk żywiołowych należy przewidzieć rozsądny budżet, państwom członkowskim i regionom trzeba udostępnić inne dodatkowe środki, aby pomóc im ograniczyć skutki ewentualnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy, na przykład za pośrednictwem EFG lub innych doraźnych instrumentów finansowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Pomoc udzielana ze środków Funduszu na łagodzenie skutków poważnego obciążenia finansowego po stronie państw członkowskich będącego bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu, jak wszelkie inne interwencje realizowane w ramach Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres wydatków publicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ważne jest również zapewnienie przestrzegania innych przepisów prawa UE, w szczególności zasad pomocy państwa.
(9)  Pomoc udzielana ze środków Funduszu na łagodzenie skutków poważnego obciążenia finansowego, jakiego doświadczają lub mogą doświadczyć państwa członkowskie w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy lub w bezpośredniej konsekwencji tego wystąpienia, powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu, jak wszelkie inne interwencje realizowane w ramach Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres wydatków publicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ważne jest również zapewnienie przestrzegania innych przepisów prawa UE, w szczególności zasad pomocy państwa.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 2
2)  Dostępne na ten cel środki są ograniczone do połowy maksymalnej dostępnej kwoty na interwencje w ramach Funduszu na lata 2019–2020.
2)  Dostępne na ten cel środki są ograniczone do 30 % maksymalnej dostępnej kwoty na interwencje w ramach Funduszu na lata 2019–2020.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 3
3)  Taka pomoc pokrywa część dodatkowych wydatków publicznych spowodowanych bezpośrednio przez wystąpienie bez umowy i poniesionych wyłącznie między datą wystąpienia bez umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. („obciążenie finansowe”).
3)  Taka pomoc pokrywa część dodatkowych wydatków publicznych poniesionych wyłącznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie bez umowy lub w konsekwencji wystąpienia bez umowy („obciążenie finansowe”).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 a – ustęp 4
4)  Państwo członkowskie kwalifikuje się do złożenia wniosku o pomoc na podstawie niniejszego artykułu, jeżeli obciążenie finansowe, jakiego doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo powyżej 0,% jego DNB.
4)  Państwo członkowskie kwalifikuje się do złożenia wniosku o pomoc na podstawie niniejszego artykułu, jeżeli obciążenie finansowe, jakiego doświadczyło, szacuje się albo na ponad 750 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo powyżej 0,15 % jego DNB.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 1
1)  Pomoc przewidziana w art. 3a pokrywa wyłącznie takie obciążenie finansowe poniesione przez państwo członkowskie, które powstało w porównaniu z sytuacją, gdyby umowa między Unią a Zjednoczonym Królestwem została zawarta. Taką pomoc można przeznaczyć, na przykład, na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, które odczuły skutki wystąpienia bez umowy, w tym wsparcia na rzecz środków pomocy państwa dla takich przedsiębiorstw i na potrzeby stosownych interwencji; środki mające na celu utrzymanie obecnego zatrudnienia; oraz na zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w tym dodatkowego personelu i infrastruktury.
1)  Pomoc przewidziana w art. 3a pokrywa wyłącznie takie obciążenie finansowe poniesione przez państwo członkowskie, które powstało w porównaniu z sytuacją, gdyby umowa między Unią a Zjednoczonym Królestwem została zawarta. Taką pomoc można przeznaczyć, na przykład, na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom i pracownikom odczuwającym skutki wystąpienia bez umowy, w tym wsparcia na rzecz środków pomocy państwa dla takich przedsiębiorstw i na potrzeby stosownych interwencji; środki mające na celu utrzymanie obecnego zatrudnienia; oraz na zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w tym dodatkowego personelu i infrastruktury.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 3 b – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Na podstawie niniejszego rozporządzenia nie mogą być finansowane wydatki kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 1
1)  Odpowiedzialne władze krajowe państwa członkowskiego mogą złożyć do Komisji pojedynczy wniosek o wkład finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać co najmniej wszystkie istotne informacje na temat obciążenia finansowego powstałego po stronie takiego państwa członkowskiego. We wniosku należy opisać środki publiczne podjęte w odpowiedzi na wystąpienie bez umowy i podać ich koszt netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz przyczyny, dla których nie można było ich uniknąć za pomocą środków gotowości. Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie dotyczące bezpośredniego skutku wystąpienia bez umowy.
1)  Odpowiedzialne władze krajowe państwa członkowskiego mogą złożyć do Komisji pojedynczy wniosek o wkład finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać co najmniej wszystkie istotne informacje na temat obciążenia finansowego powstałego po stronie takiego państwa członkowskiego. We wniosku należy opisać środki publiczne podjęte w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie bez umowy lub w odpowiedzi na wystąpienie bez umowy i podać ich koszt netto do dnia 31 grudnia 2020 r. Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie dotyczące bezpośredniego skutku wystąpienia bez umowy.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 2
2)  Komisja przygotowuje wskazówki dotyczące skutecznego dostępu do Funduszu i realizacji przekazanych z niego środków finansowych. Wskazówki zawierają szczegółowe instrukcje na temat przygotowania wniosku oraz określają informacje, jakie należy przedłożyć Komisji, w tym informacje o dowodach, które należy dostarczyć na temat powstałego obciążenia finansowego. Wskazówki podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych odpowiednich Dyrekcji Generalnych Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze rozpowszechnienie wśród państw członkowskich.
2)  Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja przygotuje wskazówki dotyczące skutecznego dostępu do Funduszu i realizacji przekazanych z niego środków finansowych. Wskazówki zawierają szczegółowe instrukcje na temat przygotowania wniosku oraz określają informacje, jakie należy przedłożyć Komisji, w tym informacje o dowodach, które należy dostarczyć na temat powstałego obciążenia finansowego. Wskazówki podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych odpowiednich Dyrekcji Generalnych Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze rozpowszechnienie wśród państw członkowskich.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 3
3)  Po dniu 30 kwietnia 2020 r. Komisja ocenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wszystkich otrzymanych wniosków, czy w każdym przypadku spełnione zostały warunki uruchomienia Funduszu, i ustala kwotę ewentualnego wkładu finansowego z Funduszu w granicach dostępnych środków finansowych.
3)  Po dniu 30 czerwca 2020 r. Komisja ocenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wszystkich otrzymanych wniosków, czy w każdym przypadku spełnione zostały warunki uruchomienia Funduszu, i ustala kwotę ewentualnego wkładu finansowego z Funduszu w granicach dostępnych środków finansowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 4
4)  Pomoc z Funduszu jest przyznawana państwom członkowskim spełniającym kryteria kwalifikowalności, przy uwzględnieniu progów określonych w art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 5 % poniesionego obciążenia finansowego i w granicach dostępnych środków budżetowych. W sytuacji gdy dostępny budżet okaże się niewystarczający, należy proporcjonalnie zmniejszyć stawkę pomocy.
4)  Pomoc z Funduszu jest przyznawana państwom członkowskim spełniającym kryteria kwalifikowalności, przy uwzględnieniu progów określonych w art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 10 % poniesionego obciążenia finansowego i w granicach dostępnych środków budżetowych. W sytuacji gdy dostępny budżet okaże się niewystarczający, należy proporcjonalnie zmniejszyć stawkę pomocy.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002
Artykuł 4 a – ustęp 6
6)  Decyzja o uruchomieniu Funduszu jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę niezwłocznie po przedłożeniu wniosku przez Komisję. Komisja, z jednej strony, oraz Parlament Europejski i Rada, z drugiej strony, podejmują starania, aby do minimum skrócić czas potrzebny na uruchomienie Funduszu.
6)  Decyzja o uruchomieniu Funduszu jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę niezwłocznie po przedłożeniu wniosku przez Komisję. Komisja, z jednej strony, oraz Parlament Europejski i Rada, z drugiej strony, podejmują starania, aby do minimum skrócić czas potrzebny na uruchomienie Funduszu, i zobowiązują się jak najszybciej zaproponować doraźny instrument w celu zaradzenia tej sytuacji nadzwyczajnej.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0020/2019).

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności