Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0151/2019

Předložené texty :

B9-0151/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0046

Přijaté texty
PDF 151kWORD 52k
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk Konečné znění
Použití oxidu chromového
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Cromomed S.A. a další) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Cromomed S.A. a další) (D063690/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (dále jen „nařízení REACH“), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) Evropské agentury pro chemické látky(2) v souladu se třetím pododstavcem čl. 64 odst. 5 nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/16(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2010 přidán na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, z něhož jsou vybírány látky, které mají být začleněny do přílohy XIV nařízení REACH(5), protože byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1A) a mutagenní (kategorie 1B);

B.  vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2013(6) vzhledem k této klasifikaci, velkým objemům, které byly používány, velkému počtu míst v Unii, kde se používal, a významnému riziku expozice pracovníků začleněn do přílohy XIV nařízení REACH(7);

C.  vzhledem k tomu, že společnost Cromomed S.A. a čtyři další společnosti (dále jen „žadatelé“) společně předložily žádost o povolení v souladu s článkem 62 nařízení REACH pro používání oxidu chromového ve funkčním chromování v široké škále aplikací, včetně všeobecného inženýrství a výroby oceli(8);

D.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2016 obdržela Komise stanoviska výborů RAC a SEAC; vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise byl výboru REACH předložen až na konci srpna 2019;

E.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem nařízení REACH, s ohledem na jeho 16. bod odůvodnění, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie(9), je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 55 a s ohledem na 12. bod odůvodnění nařízení REACH je náhrada látek vzbuzujících mimořádné obavy bezpečnějšími látkami nebo technologiemi ústředním cílem povolování;

G.  vzhledem k tomu, že výbor RAC potvrdil, že pro karcinogenní vlastnosti oxidu chromového není možné stanovit „odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům“; vzhledem k tomu, že oxid chromový se proto kvalifikuje jako „látka bez stanovené prahové hodnoty“, tj. látka, u níž není možné odhadnout „bezpečnou úroveň expozice“;

H.  vzhledem k tomu, že v případě takové „látky bez stanovené prahové hodnoty“ se nařízení REACH domnívá, že riziko nelze standardně považovat za „náležitě kontrolované“ ve smyslu čl. 60 odst. 2 uvedeného nařízení, a v tom případě povolení může být uděleno, pouze pokud jsou splněny podmínky čl. 60 odst. 4;

I.  vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 nařízení REACH stanoví, že povolení lze udělit pouze tehdy, pokud žadatel mimo jiné prokáže, že pro každé požadované použití neexistují vhodné alternativní látky nebo technologie; vzhledem k tomu, že podle čl. 60 odst. 5 uvedeného nařízení při hodnocení, zda jsou dostupné vhodné alternativy, má Komise vzít v úvahu všechna podstatná hlediska, včetně technické a ekonomické uskutečnitelnosti alternativ pro žadatele;

J.  vzhledem k tomu, že analýza alternativ předložená žadateli je založena na práci, kterou vypracovalo konsorcium pro registraci oxidu chromového (CTAC)(10); vzhledem k tomu, že nejistoty při hodnocení prováděné konsorciem CTAC byly klíčovým důvodem pro to, aby Parlament vznesl námitky proti odpovídajícímu návrhu prováděcího rozhodnutí Komise(11);

K.  vzhledem k tomu, že analýza alternativ ze strany žadatelů je založena na předpokladu, že technicky proveditelnou alternativou může být pouze látka podobného typu(12), tj. jediná látka nebo technologie schopná nahradit látku vzbuzující velmi velké obavy ve všech možných odvětvích, a různé aplikace, ve kterých se používá(13);

L.  vzhledem k tomu, že takový přístup v žádosti o povolení týkající se velmi odlišných odvětví a použití s velmi odlišnými výkonnostními požadavky(14) znemožňuje, aby „jediná alternativa splňovala všechny požadavky“, jak to výslovně uznává SEAC(15);

M.  vzhledem k tomu, že takový přístup neoprávněně diskriminuje alternativy, které jsou dostupné buď v určitých odvětvích, nebo pro určitá použití, a žadatelům by byla poskytnuta nezákonná výjimka z povinnosti prokázat, že neexistuje žádná alternativa pro každé požadované použití; vzhledem k tomu, že tento přístup nebere v úvahu cíl náhrady stanovený v článku 55 nařízení REACH a nepodporuje inovace;

N.  vzhledem k tomu, že výbor SEAC uvedl, že analýza předložená žadateli o tom, zda byly k dispozici technicky vhodné alternativy, nebyla dostatečně důkladná a postrádala jasné zaměření(16); vzhledem k tomu, že výbor SEAC uvedl, že žadatelé přesvědčivě neuvedli, že by nebyly dostupné žádné alternativy pro aplikace pro pochromování, a navíc si byl sám vědom existujících alternativ, které by mohly být technicky proveditelné pro některá z požadovaných použití(17); vzhledem k tomu, že výbor SEAC potvrdil, že by bylo zapotřebí více informací k závěru o ekonomické proveditelnosti alternativ(18);

O.  vzhledem k tomu, že to ukazuje, že žadatelé neunesli důkazní břemeno v rozporu s požadavky nařízení REACH, jak potvrdil Tribunál(19);

P.  vzhledem k tomu, že výbor SEAC přesto podle svých vlastních předpokladů uvedl, že „je nepravděpodobné, že alternativy, pokud je to technicky uskutečnitelné, budou ekonomicky proveditelné“(20) (vlastní zvýraznění); vzhledem k tomu, že jednak není úkolem SEAC zaplňovat mezery v žádosti svými vlastními předpoklady, a za druhé, termín „nepravděpodobné“ ukazuje, že stále existuje nejistota;

Q.  vzhledem k tomu, že názor výboru SEAC, že alternativy nejsou technicky a ekonomicky proveditelné, není v souladu s jeho vlastními zjištěními a nelze jej vyvodit na základě nedostatků žádosti;

R.  vzhledem k tomu, že Tribunál upřesnil, že „přísluší pouze Komisi, aby ověřila, zda podmínky stanovené v tomto ustanovení [čl. 60 odst. 4 nařízení REACH] jsou splněny“(21), že není vázána stanovisky výborů SEAC nebo RAC, a že se nesmí řídit jejich stanovisky, pokud jejich zdůvodnění není „úplné, jednotné a relevantní“(22);

S.  vzhledem k tomu, že Komise tím, že schválila nejednotné stanovisko výboru SEAC v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise(23), nesplnila své povinnosti stanovené Tribunálem;

T.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise ve svém 8. bodě odůvodnění výslovně odkazuje na skutečnost, že „výbor SEAC nemohl vyloučit možnou nejistotu, pokud jde o technickou proveditelnost alternativ pro některá konkrétní využití spadající do oblasti zamýšleného použití“;

U.  vzhledem k tomu, že Tribunál shledal, že navzdory předložení údajů různými stranami v rámci povolovacího postupu, včetně údajů, které Komise získala z vlastních zdrojů, přetrvává nejistota ohledně podmínky spojené s nedostupností alternativ, je třeba učinit závěr, že žadatel neunesl důkazní břemeno, a že tudíž povolení nelze udělit(24);

V.  vzhledem k tomu, že v důsledku nejistoty uvedené v 8. bodě odůvodnění je návrh prováděcího rozhodnutí Komise v rozporu s rozsudkem Tribunálu;

W.  vzhledem k tomu, že se Komise snaží své rozhodnutí odůvodnit tím, že prohlásila, že podmínky – o nichž tvrdí, že omezují rozsah povolených použití(25) – napravují nedostatky v žádosti týkající se analýzy alternativ;

X.  vzhledem k tomu, že přijetí podmínek je zákonné a vhodné, pokud skutečně omezují rozsah povolení uvedením konkrétních použití, u nichž Komise v době povolování předpokládala, že nemají vhodné alternativy;

Y.  vzhledem k tomu, že v tomto případě však Komise nechala otevřenou definici rozsahu povolení(26), což naznačuje, že nepřijala konečné rozhodnutí o tom, která použití neměla ke dni rozhodnutí vhodné alternativy; vzhledem k tomu, že naopak přijetím těchto podmínek Komise přenesla na žadatele výlučnou pravomoc provádět případ od případu konečné hodnocení a rozhodnutí o rozsahu povolení;

Z.  vzhledem k tomu, že Tribunál považoval takový přístup za nezákonný(27);

AA.  vzhledem k tomu, že navíc podle Tribunálu, pokud dostupné informace naznačují, že vhodné alternativy jsou obecně dostupné, ale tyto alternativy nejsou pro žadatele technicky nebo ekonomicky uskutečnitelné, musí žadatel poskytnout plán náhrad, má-li být povolení zákonné udělené(28);

AB.  vzhledem k tomu, že ačkoli informace o alternativách byly k dispozici před přijetím stanoviska SEAC(29), žadatelé podle stanoviska SEAC tyto údaje dále nezkoumali, ani nenabídli podrobnější plány sledování pokroku ve výzkumu a vývoji (výzkum a vývoj)(30);

AC.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla udělit povolení na základě toho, že dostupné alternativy obecně nejsou pro žadatele technicky ani ekonomicky uskutečnitelné, přestože neposkytli ani dostatečné informace o ekonomické proveditelnosti, jak uvádí SEAC, ani plán náhrad, v rozporu s čl. 62 odst. 4 písm. f) nařízení REACH;

AD.  vzhledem k tomu, že podle čl. 60 odst. 7 nařízení REACH se povolení udělí pouze tehdy, je-li žádost podána v souladu s požadavky článku 62 uvedeného nařízení;

AE.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise je v rozporu s rozsudkem Tribunálu a čl. 60 odst. 4 a 7 nařízení REACH;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět svůj návrh prováděcího rozhodnutí a předložila nový návrh udělující povolení pouze pro použití, která jsou konkrétně definována a pro něž nejsou dostupné žádné vhodné alternativy;

3.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s touto žádostí a dalšími opatřeními týkajícími se stejné látky přijala rychlá rozhodnutí v plném souladu s nařízením REACH;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států. / pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Konsolidované znění stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) ze dne 9. prosince 2016 o žádosti o povolení použití oxidu chromového: funkční chromování, ECHA/RAC/SEAC: stanovisko č. AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 108, 18.4.2013, s. 1).
(7)https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Informace o žádosti jsou k dispozici na adrese: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 2009, S.P.C.M. SA a ostatní v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, bod 45.
(10) Stanovisko SEAC, s. 30.
(11) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o udělení povolení pro některá použití oxidu chromitého podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a další) (přijaté texty, P8_TA(2019)0317).
(12) Stanovisko SEAC, s. 32, tabulka 13.
(13) Viz analýza alternativ funkčního chromování vypracovaná žadateli, která je dostupná na adrese: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 s. 13-14; „Testuje se několik alternativ k nahrazení oxidu chromového. Úkolem je najít náhradu, která splňuje požadavky na všechny různé typy výrobků a na různá použití každé konkrétní aplikace, která je současně technicky a ekonomicky proveditelná. Mnoho alternativ je nyní kvalifikováno pro jednotlivé aplikace, když některé z požadavků na funkční chromování jsou dostačující, ale žádná z nich nemá všechny klíčové vlastnosti funkčního chromování s vodným roztokem oxidu chromového […]“.
(14) Každé odvětví (např. ocelářský průmysl, všeobecný strojírenský průmysl) má odlišné technické požadavky: viz stanovisko SEAC, s. 34, žlutě jsou zvýrazněny alternativy, pro které „parametry / hodnotící kritéria splňují některé požadavky pro některé, nikoli však všechny aplikace / odvětví“.
(15) Stanovisko SEAC, s. 36: „Žadatelé skutečně považují alternativy za slibné pouze tehdy, pokud splňují meziodvětvové požadavky výše uvedených průmyslových odvětví (ačkoli obraty žadatelů v těchto odvětvích jsou velmi omezené), což znemožňuje, aby jediná alternativa splňovala všechny požadavky“ (vlastní zvýraznění).
(16) Stanovisko SEAC, s. 35-36: „Podle názoru výboru SEAC žadatelé poskytli obecné posouzení technické a ekonomické proveditelnosti alternativ pro různá průmyslová odvětví… aniž by dostatečně podrobně analyzovali nahraditelnost oxidu chromového pro požadované použití. …. Výbor SEAC souhlasí se závěry žadatelů, že alternativy posuzované v analýze alternativ neposkytují některé klíčové funkce. Výbor SEAC však chce zdůraznit, že analýza alternativ není dostatečně důkladná a postrádá jasné zaměření na skutečné použití oxidu chromového žadateli. Žadatelé představili některé alternativy jako slibné a tvrdili, že ocelářský průmysl tyto alternativy zkoumá. Žadatelé však nepředložili další přezkum alternativ označených jako slibné, ani neposkytli plány výzkumu a vývoje v tomto ohledu. […] V tomto smyslu výbor SEAC vyjadřuje výhrady ohledně přiměřenosti analýzy pro rozsah této aplikace.“ (vlastní zvýraznění).
(17) Stanovisko SEAC, s. 50: [U]chazeči nepodporují přesvědčivě tvrzení, že by nebyly dostupné žádné alternativy aplikací pro pochromování (v odvětvích, v nichž podnikají žadatelé) nebo že by byly dostupné v průběhu obvyklého období přezkumu. Výbor SEAC zná alternativní technologie pochromování, které by již mohly být nebo by se mohly stát technicky proveditelnými pro konkrétní díly chromované dvěma z pěti žadatelů“.
(18) Stanovisko SEAC, s. 37, viz zejména závěr oddílu 7.2. Přesto by muselo být poskytnuto více informací o podílu dílů, které by mohly být pochromovány technicky proveditelnou alternativou, aby výbor SEAC dospěl k závěru o ekonomické proveditelnosti takové alternativy“.
(19) Rozsudek ve věci T-837/16, bod 79.
(20) Stanovisko SEAC, odpověď na otázku 7.2, s. 36.
(21) Rozsudek ve věci T-837/16, bod 64.
(22) Rozsudek ve věci T-837/16, body 66 a 68.
(23) Návrh prováděcího rozhodnutí Komise, bod 8.
(24) Rozsudek ve věci T-837/16, bod 79.
(25) Článek 1 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise: „Povolené použití“ pokrývá „Použití při funkčním chromování, pokud je pro zamýšlené použití nezbytná některá z následujících klíčových funkcí nebo vlastností: odolnost proti opotřebení, tvrdost, tloušťka vrstvy, odolnost proti korozi, koeficient tření a vliv na morfologii povrchu.“ Pro vyloučení pochybností uvádí, že „Povolení k používání oxidu chromového není uděleno pro funkční chromování, pokud není nutná žádná z klíčových funkcí uvedených v prvním pododstavci“.
(26) A tudíž ponechala na žadatelích, aby se rozhodli, a prováděcím orgánům, aby po přijetí povolení posoudily, zda některá z uvedených funkcí je pro jejich použití „nezbytná“.
(27) Rozsudek ve věci T-837/16, bod 83; viz bod 97: „Stanovení toho, že použití chromanů olovnatých dotčených v projednávaném případě je omezeno pouze na případ, kdy je přítomnost složení látek obsahujících tento chroman skutečně nezbytná, se rovná konstatování, že následný uživatel se bude muset pokaždé, když identifikuje alternativu, zdržet používání předmětných chromanů olovnatých. Takové prohlášení je však silným indikátorem skutečnosti, že ke dni přijetí napadeného rozhodnutí Komise sama neměla za to, že posouzení podmínky týkající se nedostupnosti alternativy byl ukončen“; viz také body 86 a 98.
(28) Rozsudek ve věci T-837/16, bod 76; v souladu s čl. 62 odst. 4 písm. f) a čl. 60 odst. 4 písm. c) nařízení REACH.
(29) Stanovisko SEAC, s. 37: „Během veřejné konzultace o dalších aplikacích oxidu chromového byl výbor SEAC seznámen s alternativními technologiemi pochromování, které by se mohly stát uskutečnitelnými alternativami u některých speciálních dílů“.
(30) Stanovisko SEAC s. 37: „Přestože žadatelé uvádějí, že některé alternativy jsou slibné a v současné době jsou prověřovány v ocelářském průmyslu, dále je nezkoumají; nenabízejí ani podrobnější plány sledování vývoje a vývoje v této oblasti“.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí