Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0151/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0151/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 164kWORD 55k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για μια χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για μια χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (D063690/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(2), σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-837/16(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου προστέθηκε στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH το 2010(5), λόγω της ταξινόμησής της ως καρκινογόνου (κατηγορία 1Α) και μεταλλαξιογόνου (κατηγορία 1Β)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH το 2013(6) λόγω αυτής της ταξινόμησης, του μεγάλου όγκου του που βρισκόταν σε χρήση, του μεγάλου αριθμού τοποθεσιών όπου χρησιμοποιούταν στην Ένωση και του κινδύνου σημαντικής έκθεσης για τους εργαζομένους(7)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Cromomed S.A. και τέσσερις άλλες εταιρείες (οι «αιτούντες») υπέβαλαν από κοινού αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού REACH για τη χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου στη λειτουργική επιχρωμίωση για ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της γενικής μηχανικής και της παραγωγής χάλυβα(8)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή έλαβε τις γνώμες της RAC και της SEAC· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υποβλήθηκε στην επιτροπή REACH μόλις στα τέλη Αυγούστου 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH, υπό το πρίσμα της αιτιολογικής του σκέψης 16, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55 και υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 12 του κανονισμού REACH, κεντρικός στόχος της έγκρισης είναι η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα «παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις» για τις καρκινογόνες ιδιότητες του τριοξειδίου του χρωμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το τριοξείδιο του χρωμίου χαρακτηρίζεται ως «ουσία χωρίς κατώτατο όριο», δηλαδή ουσία για την οποία δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί «ασφαλές επίπεδο έκθεσης»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση της εν λόγω «ουσίας χωρίς κατώτατο όριο», ο κανονισμός REACH θεωρεί ότι, εξ ορισμού, ο κίνδυνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «ελέγχεται επαρκώς» κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 60 παράγραφος 4·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι άδεια μπορεί να χορηγείται μόνον εάν ο αιτών αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε χρήση για την οποία υποβάλλεται αίτηση, δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, κατά την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών επιλογών για τον αιτούντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών που παρουσίασαν οι αιτούντες βασίζεται στο έργο που πραγματοποιήθηκε από την Κοινοπραξία για την αδειοδότηση του τριοξειδίου του χρωμίου (CTAC)·(10) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αβεβαιότητες της αξιολόγησης από την CTAC αποτέλεσαν βασικό λόγο για να αντιταχθεί το Κοινοβούλιο στο αντίστοιχο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση εναλλακτικών επιλογών των αιτούντων βασίζεται στην παραδοχή ότι μια τεχνικά εφικτή εναλλακτική λύση μπορεί να είναι μόνο μια «ομοειδής» ουσία(12), δηλαδή μια μεμονωμένη ουσία ή τεχνολογία που μπορεί να αντικαταστήσει την ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους τους διαφορετικούς τομείς και τις διάφορες εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται αυτή(13)·

ΙΒ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση, στο πλαίσιο αίτησης έγκρισης που καλύπτει πολύ διαφορετικούς τομείς και χρήσεις με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις επιδόσεων(14), καθιστά «αδύνατο μια μόνη εναλλακτική λύση να συμμορφώνεται πλήρως προς όλες τις απαιτήσεις», όπως αναγνωρίζεται ρητά από τη SEAC(15)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση προκαλεί αδικαιολόγητες διακρίσεις έναντι εναλλακτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες είτε σε ορισμένους τομείς είτε για ορισμένες χρήσεις, και θα έδινε στους αιτούντες μια παράνομη παρέκκλιση από την υποχρέωσή τους να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για κάθε χρήση για την οποία υποβάλλεται αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψη τον στόχο υποκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 55 του κανονισμού REACH και δεν ενθαρρύνει την καινοτομία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC δήλωσε ότι η ανάλυση που παρείχαν οι αιτούντες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τεχνικά κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων δεν ήταν επαρκώς διεξοδική και δεν είχε σαφή εστίαση(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC ανέφερε ότι οι αιτούντες δεν ισχυρίστηκαν με πειστικό τρόπο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για εφαρμογές της επίχρισης με χρώμιο, και ότι, επιπλέον, η ίδια είχε υπόψη της υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να είναι τεχνικά εφικτές για ορισμένες από τις χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC δήλωσε ότι θα χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες για να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα των εναλλακτικών επιλογών(18)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει ότι οι αιτούντες δεν εκπλήρωσαν το βάρος της απόδειξης, κατά παράβαση των απαιτήσεων του κανονισμού REACH, όπως επιβεβαιώθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο(19)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC συνέχισε ωστόσο υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις δικές της παραδοχές, «οι εναλλακτικές λύσεις, εάν και όταν γίνουν τεχνικά εφικτές, είναι απίθανο να είναι οικονομικά εφικτές»(20) (η υπογράμμιση δική μας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρώτον, δεν απόκειται στη SEAC να καλύπτει κενά της αίτησης με τις δικές της παραδοχές και, δεύτερον, ο όρος «απίθανο» δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της SEAC ότι δεν υπάρχουν εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις δεν συνάδει με τις δικές της διαπιστώσεις και δεν μπορεί να συναχθεί αν ληφθούν υπόψη οι ελλείψεις της αίτησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο διευκρίνισε ότι «απόκειται αποκλειστικά στην Επιτροπή να ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH]»,(21) ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τις γνωμοδοτήσεις της SEAC ή της RAC και ότι δεν πρέπει να ακολουθεί τις γνώμες τους αν η συλλογιστική τους δεν είναι «πλήρης, συνεπής και σχετική»(22)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, υιοθετώντας την ασυνεπή γνώμη της SEAC στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(23), δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά της όπως καθορίστηκαν από το Γενικό Δικαστήριο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 8 αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι η «SEAC δεν μπόρεσε να αποκλείσει ενδεχόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών επιλογών για ορισμένες συγκεκριμένες χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της προβλεπόμενης χρήσης»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι όταν, παρά την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων από τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τον όρο της μη διαθεσιμότητας εναλλακτικών επιλογών, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο αιτών δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της απόδειξης και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η χορήγηση της άδειας(24)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής παραβιάζει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προσπαθεί να αιτιολογήσει την απόφασή της δηλώνοντας ότι οι προϋποθέσεις —οι οποίες ισχυρίζεται ότι περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των επιτρεπόμενων χρήσεων(25) — διορθώνουν τις ελλείψεις της αίτησης σχετικά με την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση προϋποθέσεων είναι νόμιμη και ενδεδειγμένη, όταν αυτές περιορίζουν πραγματικά το πεδίο εφαρμογής της άδειας, απαριθμώντας τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες η Επιτροπή κατά τη στιγμή της έγκρισης έκρινε ότι δεν διαθέτουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή άφησε ανοικτό τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της άδειας(26), πράγμα που δείχνει ότι δεν εξέδωσε τελική απόφαση σχετικά με τις χρήσεις που δεν διέθεταν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις κατά την ημερομηνία της απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, με τη θέσπιση των εν λόγω προϋποθέσεων, η Επιτροπή εκχώρησε στους αιτούντες την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν, κατά περίπτωση, στην τελική αξιολόγηση και την απόφαση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της άδειας·

ΚΣΤ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη μια τέτοια προσέγγιση(27)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, εάν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι υπάρχουν γενικά κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, αλλά ότι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εφικτές από τεχνική ή οικονομική άποψη για τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να υποβάλει σχέδιο υποκατάστασης προκειμένου η άδεια να χορηγηθεί νόμιμα(28)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές ήταν διαθέσιμες πριν από την έγκριση της γνώμης της SEAC(29), οι αιτούντες, σύμφωνα με τη γνώμη της SEAC, δεν τις ερεύνησαν περαιτέρω, ούτε πρότειναν λεπτομερέστερα σχέδια για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α)(30)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη χορήγηση της άδειας με την αιτιολογία ότι οι διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες γενικά δεν είναι εφικτές από τεχνική ή οικονομική άποψη για τους αιτούντες, παρά το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν παρουσίασαν ούτε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα, όπως επισημάνθηκε από τη SEAC, ούτε σχέδιο υποκατάστασης, κατά παράβαση του άρθρου 62 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού REACH·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του κανονισμού REACH, άδεια χορηγείται μόνον εάν η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του κανονισμού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής παραβιάζει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και το άρθρο 60 παράγραφοι 4 και 7 του κανονισμού REACH·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο το οποίο να χορηγεί την άδεια μόνο για τις σαφώς καθοριζόμενες χρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ταχέως αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω αίτηση και άλλες που αφορούν την ίδια ουσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Ενοποιημένη έκδοση της 9ης Δεκεμβρίου 2016 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) σχετικά με αίτηση έγκρισης χρήσης τριοξειδίου του χρωμίου: Λειτουργική επιχρωμίωση, ECHA/RAC/SEAC: Γνωμοδότηση αριθ. AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, επί της υπόθεσης T-837/16, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH) (ΕΕ L 108 της 18.4.2013, σ. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2009, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, σκέψη 45.
(10) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 30.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Lanxess Deutschland GmbH και άλλοι) (Kείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0317).
(12) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 32, πίνακας 13.
(13) Βλ. ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων για τη λειτουργική επιχρωμίωση που παρέχουν οι αιτούντες, στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 σ. 13-14: «Έχουν δοκιμαστεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση του τριοξειδίου του χρωμίου. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα υποκατάστατο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για όλους τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων και για τις διάφορες χρήσεις κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής, και ταυτόχρονα να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Σήμερα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές κατάλληλες για επιμέρους εφαρμογές, όταν ορισμένες από τις απαιτήσεις της λειτουργικής επιχρωμίωσης είναι επαρκείς, αλλά καμία δεν έχει όλες τις βασικές ιδιότητες της λειτουργικής επιχρωμίωσης με υδατικό διάλυμα τριοξειδίου του χρωμίου [...]».
(14) Ο κάθε τομέας (π.χ. χαλυβουργία, γενική μηχανική) έχει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις: βλ. επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 34, όπου επισημαίνονται με κίτρινο οι εναλλακτικές επιλογές για τις οποίες «οι παράμετροι/τα κριτήρια αξιολόγησης πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες αλλά όχι για όλες τις εφαρμογές/τομείς».
(15) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 36: «Πράγματι, οι αιτούντες θεωρούν ότι μια εναλλακτική λύση είναι ελπιδοφόρα μόνον όταν ανταποκρίνεται σε διατομεακές απαιτήσεις των προαναφερθέντων βιομηχανικών τομέων (αν και οι κύκλοι εργασιών των αιτούντων στους εν λόγω τομείς είναι πολύ περιορισμένοι), με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο μια μόνη εναλλακτική λύση να συμμορφώνεται πλήρως προς όλες τις απαιτήσεις» (η υπογράμμιση δική μας).
(16) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 35-36: «Κατά την άποψη της SEAC, οι αιτούντες παρουσίασαν μια γενικού χαρακτήρα αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών λύσεων για διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς [...] χωρίς να αναλύουν σε επαρκή λεπτομέρεια τη δυνατότητα υποκατάστασης του τριοξειδίου του χρωμίου για τη χρήση για την οποία υποβλήθηκε αίτηση. …. Η SEAC συμφωνεί με το συμπέρασμα των αιτούντων ότι οι εναλλακτικές λύσεις που αξιολογούνται στην ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών δεν παρέχουν ορισμένες βασικές λειτουργίες. Ωστόσο, η SEAC επιθυμεί να επισημάνει ότι η ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών δεν είναι επαρκώς διεξοδική και δεν έχει σαφή εστίαση στην πραγματική χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου από τους αιτούντες. Οι αιτούντες παρουσίασαν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις ως ελπιδοφόρες και ισχυρίστηκαν ότι οι εν λόγω λύσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη χαλυβουργία. Ωστόσο, οι αιτούντες δεν παρουσίασαν περαιτέρω έλεγχο των εναλλακτικών επιλογών που χαρακτήρισαν ελπιδοφόρες, ούτε παρέθεσαν σχέδια Ε&Α που να τις αφορούν […] Υπό αυτή την έννοια, η SEAC εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την καταλληλότητα της ανάλυσης για το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αίτησης.» (η υπογράμμιση δική μας).
(17) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 50· «Οι αιτούντες δεν υποστηρίζουν με πειστικό τρόπο τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις για τις εφαρμογές της επίχρισης με χρώμιο (στους επιχειρηματικούς τομείς των αιτούντων) ή ότι δεν θα γίνονταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου επανεξετάσεως. Η SEAC έχει υπόψη της εναλλακτικές τεχνολογίες επίχρισης που θα μπορούσαν ήδη να είναι ή να καταστούν τεχνικώς εφικτές για συγκεκριμένα μέρη που επιχρίονται από δύο εκ των πέντε αιτούντων.».
(18) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37, βλ. ιδίως το συμπέρασμα της ενότητας 7.2.: «Ωστόσο, θα έπρεπε να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των μερών που θα μπορούσαν να επιχριστούν με μια τεχνικά εφικτή εναλλακτική λύση, προκειμένου η SEAC να μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα μιας τέτοιας εναλλακτικής λύσης.».
(19) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 79.
(20) Επιστημονική γνώμη της SEAC, απάντηση στην ερώτηση 7.2, σ. 36.
(21) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 64.
(22) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφοι 66 και 68.
(23) Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, σημείο 8.
(24) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 79.
(25) Άρθρο 1 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής: Η «εγκεκριμένη χρήση» καλύπτει τη «Χρήση σε λειτουργική επιχρωμίωση όταν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες ή ιδιότητες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση: αντοχή στη φθορά, σκληρότητα, πάχος στρώματος, αντοχή στη διάβρωση, συντελεστής τριβής και επίδραση στη μορφολογία της επιφάνειας». Διευκρινίζει για την αποφυγή αμφιβολιών ότι «Δεν χορηγείται άδεια για τη χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου για λειτουργική επιχρωμίωση όταν δεν είναι απαραίτητη καμία από τις βασικές λειτουργίες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο».
(26) Δηλαδή, αφήνεται στους αιτούντες να αποφασίζουν, στις δε αρχές επιβολής του νόμου να αξιολογούν, μετά την έγκριση της άδειας, κατά πόσον οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που παρατίθενται είναι «αναγκαία» για τη χρήση τους.
(27) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 83· βλ. παράγραφο 97: «Πράγματι, η επισήμανση ότι η χρήση των επίμαχων εν προκειμένω χρωμικών μολύβδου αφορά μόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι όντως αναγκαίες οι επιδόσεις των μειγμάτων ουσιών που περιέχουν τα χρωμικά αυτά ισοδυναμεί με δήλωση ότι, κάθε φορά που διαπιστώνεται η ύπαρξη εναλλακτικής λύσεως, ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να παύσει να χρησιμοποιεί τα επίμαχα εν προκειμένω χρωμικά μολύβδου. Μια τέτοια δήλωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι, κατά την ημερομηνία εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, η ίδια η Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι είχε ολοκληρωθεί η εξέταση της προϋποθέσεως περί μη διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων». Βλέπε επίσης παραγράφους 86 και 98.
(28) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 76· σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο στ) και το άρθρο 60 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού REACH.
(29) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37: «Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για άλλες εφαρμογές τριοξειδίου του χρωμίου, η SEAC έχει λάβει γνώση εναλλακτικών τεχνολογιών επίχρισης που θα μπορούσαν να καταστούν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για ορισμένα ειδικά εξαρτήματα».
(30) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37: «Μολονότι οι αιτούντες αναφέρουν ότι ορισμένες εναλλακτικές λύσεις είναι ελπιδοφόρες και βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα από τη βιομηχανία χάλυβα, δεν τις διερευνούν περαιτέρω· επίσης, δεν παρουσιάζουν λεπτομερέστερα σχέδια για την επακολούθηση των εξελίξεων Ε & Α στον εν λόγω τομέα».

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου