Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0151/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0151/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0046

Hyväksytyt tekstit
PDF 147kWORD 47k
Torstai 24. lokakuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut)
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi kromitrioksidin käytölle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Cromomed S.A. ja muut) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi osittaisen luvan myöntämiseksi kromitrioksidin käytölle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Cromomed S.A. ja muut) (D063690/01),

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(1) (REACH-asetus) ja erityisesti sen 64 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) REACH-asetuksen 64 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti antamat lausunnot(2),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 7. maaliskuuta 2019 asiassa T-837/16 antaman tuomion(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  toteaa, että kromitrioksidi lisättiin erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon REACH-asetuksen mukaisesti vuonna 2010(5), koska se on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi (kategoria 1A) ja perimää vaurioittavaksi (kategoria 1B);

B.  ottaa huomioon, että kromitrioksidi sisällytettiin REACH-asetuksen liitteeseen XIV vuonna 2013(6), koska se oli luokiteltu edellä mainitulla tavalla, sitä käytettiin suuria määriä, sitä käytettiin unionissa monessa paikassa ja se aiheuttaa työntekijöille merkittävän altistumisen riskin(7);

C.  ottaa huomioon, että Cromomed S.A. ja neljä muuta yritystä (hakijat) ovat yhdessä toimittaneet REACH-asetuksen 62 artiklan mukaisen lupahakemuksen kromitrioksidin käytöstä funktionaalisessa kromauksessa monissa erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien yleinen konetekniikka ja terästuotanto(8);

D.  toteaa, että komissio sai RAC:n ja SEAC:n lausunnot joulukuussa 2016; toteaa, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi toimitettiin REACH-komitealle vasta elokuun 2019 lopussa;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan REACH-asetuksen ensisijaisena tavoitteena on sen johdanto-osan 16 kappaleen mukaisesti varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso(9);

F.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 55 artiklan ja johdanto-osan 12 kappaleen mukaan lupamenettelyn keskeinen tavoite on korvata erityistä huolta aiheuttavat aineet turvallisemmilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla;

G.  ottaa huomioon, että RAC vahvisti, että kromitrioksidin syöpää aiheuttavia ominaisuuksia varten ei ole mahdollista määrittää ”johdettua vaikutuksetonta altistumistasoa”; katsoo, että kromitrioksidi voidaan näin ollen luokitella aineeksi, jolle ei voida määritellä kynnysarvoa, eli aineeksi, jolle ei voida asettaa turvallista altistumistasoa;

H.  ottaa huomioon, että tällaisten aineiden osalta, joille ei voida määritellä kynnysarvoa, REACH-asetuksessa katsotaan, että oletusarvoisesti riskin ei voida katsoa olevan kyseisen asetuksen 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ”riittävän hyvin hallinnassa” ja että tässä tapauksessa lupa voidaan myöntää vain, jos 60 artiklan 4 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät;

I.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa säädetään, että lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos hakija osoittaa muun muassa kunkin haetun käyttötarkoituksen osalta, että soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla; ottaa huomioon, että kyseisen asetuksen 60 artiklan 5 kohdan mukaisesti komission on arvioidessaan, onko soveltuvia vaihtoehtoja saatavilla, otettava huomioon kaikki asian kannalta merkittävät näkökohdat, mukaan lukien vaihtoehtojen tekninen ja taloudellinen toteutettavuus hakijan kannalta;

J.  ottaa huomioon, että hakijoiden toimittama vaihtoehtojen analyysi perustuu Chronium Trioxide Authorisation Consortium -yritysryhmittymän (CTAC) tekemiin selvityksiin(10); ottaa huomioon, että CTAC:n arvioinnissa ilmenneet epävarmuustekijät olivat keskeinen syy, jonka vuoksi parlamentti vastusti kyseistä ehdotusta komission täytäntöönpanopäätökseksi(11);

K.  ottaa huomioon, että hakijoiden toimittama vaihtoehtojen analyysi perustuu oletukseen, jonka mukaan ainoastaan vastaava aine(12) eli sellainen yksittäinen aine tai tekniikka, jolla erityistä huolta aiheuttava aine voidaan korvata kaikilla eri käyttöaloilla ja kaikissa eri käyttösovelluksissa, voi olla teknisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehto(13);

L.  katsoo, että tällainen lähestymistapa lupahakemuksessa, joka kattaa hyvin eri aloja ja käyttötarkoituksia, joihin sovelletaan hyvin erilaisia suorituskykyvaatimuksia(14), tekee mahdottomaksi sen, että yhden ainoan vaihtoehdon avulla voitaisiin täyttää kaikki vaatimukset, kuten SEAC on nimenomaisesti todennut(15);

M.  toteaa, että tällainen lähestymistapa syrjii perusteettomasti vaihtoehtoja, jotka ovat saatavilla joko tietyillä aloilla tai tiettyjä käyttötarkoituksia varten, ja tarjoaisi hakijoille lainvastaisen poikkeuksen velvollisuudestaan osoittaa kunkin haetun käyttötarkoituksen osalta, ettei vaihtoehtoa ole; toteaa, että tällaisessa lähestymistavassa ei oteta huomioon REACH-asetuksen 55 artiklassa vahvistettua korvaamiseen liittyvää tavoitetta eikä se kannusta innovointiin;

N.  ottaa huomioon SEAC:n todenneen, että hakijoiden toimittama analyysi siitä, oliko teknisesti soveltuvia vaihtoehtoja saatavilla, ei ollut riittävän perusteellinen ja siitä puuttui selkeä fokus(16); ottaa huomioon SEAC:n todenneen, että hakijat eivät olleet onnistuneet vakuuttavasti osoittamaan, että kromaussovelluksille ei olisi saatavilla vaihtoehtoja, ja että SEAC itse oli tietoinen olemassa olevista vaihtoehdoista, jotka voisivat olla teknisesti toteuttamiskelpoisia joidenkin haettujen käyttötarkoitusten osalta(17); ottaa huomioon SEAC:n todenneen, että se olisi tarvinnut enemmän tietoja voidakseen tehdä päätelmän vaihtoehtojen taloudellisesta toteutettavuudesta(18);

O.  toteaa tämän osoittavan, etteivät hakijat vastoin REACH-asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ole täyttäneet todistusvelvollisuutta, kuten unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut(19);

P.  ottaa huomioon, että SEAC kuitenkin totesi myös omien oletustensa perusteella, että jos ja kun vaihtoehdot ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia, ne eivät todennäköisesti ole taloudellisesti toteuttamiskelpoisia(20) (korostus lisätty); toteaa ensinnäkin, että ei ole SEAC:n asia täyttää hakemuksessa olevia puutteita omien oletustensa perusteella, ja lisäksi, että ilmaisu ”eivät todennäköisesti” osoittaa, että on vielä olemassa epävarmuustekijöitä;

Q.  toteaa, että SEAC:n näkemys, että vaihtoehdot eivät ole teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, ei ole yhteneväinen sen havaintojen kanssa eikä tällaista päätelmää voida tehdä, kun otetaan huomioon hakemuksessa olevat puutteet;

R.  toteaa unionin yleisen tuomioistuimen tehneen selväksi, että ”yksinomaan komission tehtävänä on tarkistaa, täyttyvätkö [REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa] asetetut edellytykset”(21), että SEAC:n tai RAC:n lausunnot eivät sido komissiota ja että sen ei pidä noudattaa niiden lausuntoja, jos niissä esitetyt perustelut eivät ole ”kattavia, johdonmukaisia ja merkityksellisiä”(22);

S.  toteaa, että hyväksyessään SEAC:n epäjohdonmukaisen lausunnon ehdotuksessaan täytäntöönpanopäätökseksi(23), komissio ei täyttänyt velvollisuuksiaan, joihin unionin yleinen tuomioistuin viittasi;

T.  toteaa, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi olevan johdanto-osan 8 kappaleessa viitataan nimenomaisesti siihen, että SEAC ei voi sulkea pois mahdollista epävarmuutta, joka liittyy joidenkin erityisten käyttötarkoitusten, jotka kuuluvat aiottujen käyttötarkoitusten piiriin, vaihtoehtojen tekniseen toteutettavuuteen;

U.  ottaa huomioon, että unionin yleisen tuomioistuimen mukaan silloin, kun lupamenettelyyn osallistuvien toimijoiden esittämästä näytöstä huolimatta on edelleen jäljellä epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät vaihtoehtojen puuttumista koskevaan edellytykseen, on todettava, ettei hakija ole täyttänyt todistusvelvollisuutta ja ettei sille näin ollen voida myöntää lupaa(24);

V.  toteaa, että johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitetun epävarmuuden perusteella komission ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi on unionin yleisen tuomioistuimen tuomion vastainen;

W.  ottaa huomioon, että komissio yrittää perustella päätöstään toteamalla, että edellytykset – jotka sen mukaan rajoittavat sallittujen käyttötarkoitusten soveltamisalaa(25) – korjaavat hakemuksen puutteita, jotka liittyvät vaihtoehtojen analysointiin;

X.  ottaa huomioon, että edellytysten asettaminen on laillista ja asianmukaista, kun ne aidosti rajoittavat luvan soveltamisalaa luettelemalla ne käyttötarkoitukset, joille ei komission näkemyksen mukaan luvan myöntämisajankohtana ollut soveltuvia vaihtoehtoja;

Y.  toteaa, että tässä tapauksessa komissio on kuitenkin jättänyt avoimeksi luvan soveltamisalan määritelmän(26), mikä osoittaa, että se ei tehnyt lopullista päätöstä siitä, mille käyttötarkoituksille ei ollut soveltuvia vaihtoehtoja päätöksen antamisajankohtana; toteaa, että asettamalla kyseiset edellytykset komissio on sitä vastoin delegoinut hakijoille oman yksinomaisen valtansa tehdä tapauskohtaisesti lopullinen arvio ja päätös luvan soveltamisalasta;

Z.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin piti tällaista lähestymistapaa laittomana(27);

AA.  toteaa lisäksi, että unionin yleisen tuomioistuimen mukaan silloin, jos käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan päätellä, että saatavilla on yleisesti soveltuvia vaihtoehtoja, jotka eivät kuitenkaan ole teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoisia hakijan kannalta, hakijan on toimitettava korvaussuunnitelma, jos halutaan, että luvan myöntäminen tapahtuu laillisesti(28);

AB.  toteaa, että vaikka tietoja vaihtoehdoista oli saatavilla ennen SEAC:n lausunnon antamista(29), hakijat eivät SEAC:n lausunnon mukaan tutkineet niitä tarkemmin eivätkä esittäneet yksityiskohtaisempia suunnitelmia tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän edistyksen seuraamisesta(30);

AC.  ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut luvan myöntämistä sillä perusteella, että yleisesti saatavilla olevat vaihtoehdot eivät ole hakijoille teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, siitäkin huolimatta, että hakijat eivät ole toimittaneet riittävästi tietoja taloudellisesta toteutettavuudesta, kuten SEAC totesi, eivätkä korvaussuunnitelmasta, mikä on REACH-asetuksen 62 artiklan 4 kohdan f alakohdan vastaista;

AD.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 60 artiklan 7 kohdan mukaan lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos hakemus on tehty mainitun asetuksen 62 artiklan vaatimusten mukaisesti;

AE.  toteaa, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi on unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion vastainen sekä REACH-asetuksen 60 artiklan 4 ja 7 kohdan vastainen;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi ja toimittamaan uuden ehdotuksen, jossa lupa myönnetään vain nimenomaisesti määritellyille käyttötarkoituksille, joille ei ole saatavilla soveltuvia vaihtoehtoja;

3.  kehottaa komissiota tekemään ripeitä päätöksiä tämän hakemuksen suhteen sekä muiden samaan aineeseen liittyvien hakemusten suhteen REACH-asetusta täysimääräisesti noudattaen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Consolidated version of 9 December 2016 of the Opinion of the Committee for Risk Assessment (RAC) and Opinion of the Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) on an Application for Authorisation for Chromium trioxide use: Functional Chrome Plating, ECHA/RAC/SEAC: Opinion N° AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, 7. maaliskuuta 2019, asia T-837/16, Ruotsi v. komissio, ECLI:EU:T:2019:144. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016TJ0837&qid=1571753152672&from=FI
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Komission asetus (EU) N:o 348/2013, annettu 17. huhtikuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (EUVL L 108, 18.4.2013, s. 1).
(7)https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Hakemuksesta on saatavilla tietoa osoitteessa https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) Tuomioistuimen tuomio, 7. heinäkuuta 2009, S.P.C.M. SA ja muut v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45 kohta.
(10) SEAC:n lausunto, s. 30.
(11) Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut) (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0317).
(12) SEAC:n lausunto, s. 32, taulukko 13.
(13) Ks. hakijoiden toimittama funktionaalista kromausta koskeva vaihtoehtojen analyysi: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 s. 13−14. Tekstin mukaan kromitrioksidin korvaamiseksi testataan useita vaihtoehtoja. Haasteena on löytää korvaava aine, joka vastaa kaikkien erityyppisten tuotteiden ja kunkin sovelluksen eri käyttötarkoitusten vaatimuksia ja joka samalla on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Monet tämänhetkisistä vaihtoehdoista sopivat yksittäisiin sovelluksiin, kun jotkut funktionaaliseen kromaukseen liittyvistä vaatimuksista täyttyvät mutta millään niistä ei ole kaikkia keskeisiä kromitrioksidin vesiliuoksella tehtävän funktionaalisen kromauksen ominaisuuksia.
(14) Kullakin alalla (esim. terästeollisuus ja yleinen tekninen teollisuus) on erilaiset tekniset vaatimukset: ks. SEAC:n lausunto, s. 34, jossa on keltaisella korostuksella osoitettu vaihtoehdot, joiden osalta parametrit tai arviointikriteerit täyttävät joitakin vaatimuksia joidenkin sovellusten tai alojen osalta mutta eivät kaikkien.
(15) SEAC:n lausunto, s. 36: ”Indeed, the applicants consider alternatives only to be promising when these satisfy cross-sectoral requirements of the aforementioned industry sectors (although the applicants’ turnovers in these sectors are very limited), making it impossible for a single alternative to comply with all of the requirements” (korostus lisätty).
(16) SEAC:n lausunto, s. 35–36: ”In SEAC’s view, the applicants have provided a generic assessment of the technical and economic feasibility of alternatives for different industry sectors … without analysing in sufficient detail the substitutability of chromium trioxide for the use applied for. …. SEAC agrees with the applicants’ conclusion that the alternatives assessed in the analysis of alternatives fail to provide some key functionalities. However, SEAC wishes to point out that the analysis of alternatives is not sufficiently thorough and lacks clear focus on the actual use of chromium trioxide by the applicants. The applicants presented some alternatives as promising and claimed that these be under investigation by the steel industry. However, the applicants neither presented further scrutiny of alternatives labelled as promising nor did they provide R&D plans in this regard. […] In this sense, SEAC expresses reservations about the adequateness of the analysis for the scope of this application.” (korostus lisätty).
(17) SEAC:n lausunto, s. 50: ”[T]he applicants fail to convincingly support the claim that no alternatives for chrome-coating applications (in the applicants’ business sectors) would be available or would become available over the normal review period. SEAC is aware of alternative coating technologies that could already be or become technically feasible for specific parts coated by two of the five applicants”.
(18) SEAC:n lausunto, s. 37, ks. erityisesti 7.2 kohdan päätelmät: ”Nonetheless, more information about the share of parts that could be coated with a technically feasible alternative would have had to be provided in order for SEAC to conclude on the economic feasibility of such an alternative”.
(19) Tuomio asiassa T-837/16, 79 kohta.
(20) SEAC:n lausunto, vastaus kysymykseen 7.2, s. 36.
(21) Tuomio asiassa T-837/16, 64 kohta.
(22) Tuomio asiassa T-837/16, 66 ja 68 kohta.
(23) Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, 8 kohta.
(24) Tuomio asiassa T-837/16, 79 kohta.
(25) Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi, 1 artikla: ‘Authorised use’ covers ‘Use in functional chrome plating where any of the following key functionalities or properties is necessary for the intended use : wear resistance, hardness, layer thickness, corrosion resistance, coefficient of friction, and effect on surface morphology’. It specifies for the avoidance of doubt that ‘An authorisation for the use of chromium trioxide is not granted for functional chrome plating where none of the key functionalities listed in the first subparagraph is necessary’.
(26) Se siis on jättänyt hakijoiden tehtäväksi päättää ja lainvalvontaviranomaisten tehtäväksi arvioida luvan myöntämisen jälkeen, ovatko mitkään luetelluista toiminnoista ”tarpeellisia” käytön kannalta.
(27) Tuomio asiassa T-837/16, 83 kohta; ks. 97 kohta: ”Sen toteaminen, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia lyijykromaatteja voidaan käyttää vain niissä tapauksissa, joissa kromaatteja sisältävän seoksen suoritusarvot ovat todellakin välttämättömiä, tarkoittaa, että aina jatkokäyttäjän löytäessä vaihtoehdon käsiteltävässä asiassa kyseessä oleville lyijykromaateille sen olisi lakattava käyttämästä niitä. Tällainen toteamus viittaa kuitenkin vahvasti siihen, ettei komissio riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana itsekään katsonut, että vaihtoehtojen puuttumiseen liittyvän edellytyksen tutkinta oli päättynyt.”; ks. myös 86 ja 98 kohta.
(28) Tuomio asiassa T-837/16, 76 kohta; REACH-asetuksen 62 artiklan 4 kohdan f alakohdan ja 60 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.
(29) SEAC:n lausunto, s. 37: ”During the public consultation of other chromium trioxide applications SEAC has become aware of alternative coating technologies that could become feasible alternatives of some speciality parts”.
(30) SEAC:n lausunto, s. 37: ”Whilst the applicants mention that some alternatives are promising, and currently under investigation by the steel industry, they do not further investigate them; nor do they offer more detailed plans to follow up on R&D developments in this field”.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö