Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2844(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0151/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0151/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0046

Elfogadott szövegek
PDF 156kWORD 53k
2019. október 24., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A króm-trioxid felhasználása
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Az Európai Parlament 2019. október 24-i állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid alkalmazási módjára vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Cromomed S.A. és mások) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid alkalmazási módjára vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (Cromomed S.A. és mások) D063690/01),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a REACH-rendelet) és különösen annak 64. cikke (8) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottságának (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottságának (SEAC) a REACH-rendelet 64. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti véleményeire(2),

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére(3),

–  tekintettel a Törvényszék T-837/16. sz. esetben hozott, 2019. március 7-i ítéletére(4),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a króm-trioxidot 2010-ben felvették a REACH-rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára(5), mivel rákkeltő (1A. kategória) és mutagén (1B. kategória) anyagként van besorolva;

B.  mivel a króm-trioxid a szóban forgó besorolás, az anyag nagy mennyiségben történt felhasználása, uniós felhasználási helyszíneinek magas száma, és a munkavállalók jelentős kitettségi kockázata miatt 2013-ban bekerült a REACH-rendelet(6) XIV. mellékletébe(7);

C.  mivel a Cromomed S.A. és négy másik vállalat (a továbbiakban: kérelmezők) a REACH-rendelet 62. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be közösen a króm-trioxid funkcionális krómbevonatokban való felhasználásának engedélyezése iránt széles alkalmazási körben, az általános gépipart és az acélgyártást is ideértve(8);

D.  mivel 2016 decemberében a Bizottság megkapta a RAC és a SEAC véleményét; mivel a bizottsági végrehajtási határozat tervezetét csak 2019 augusztus végén nyújtották be a REACH-bizottságnak;

E.  mivel a REACH-rendelet elsődleges célja – az Európai Unió Bírósága által értelmezett (16) preambulumbekezdés(9) fényében — az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása;

F.  mivel az 55. cikk és a REACH-rendelet (12) preambulumbekezdése értelmében az engedélyezés egyik központi célja, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagokat biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal helyettesítsék;

G.  mivel a RAC megerősítette, hogy a króm-trioxid rákkeltő tulajdonságai tekintetében nem lehet meghatározni a „származtatott hatásmentes szintet”; mivel a króm-trioxid „küszöbértékekkel nem rendelkező anyagnak”, azaz olyan anyagnak minősül, amelyre vonatkozóan nem lehet megállapítani az „expozíció biztonságos szintjét”;

H.  mivel az ilyen „küszöbértékkel nem rendelkező anyag” esetében a REACH-rendelet úgy véli, hogy a kockázat alapértelmezetten az említett rendelet 60. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető „hatékonyan ellenőrzöttnek”, és ebben az esetben csak akkor adható engedély, ha teljesülnek a 60. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek;

I.  mivel a REACH-rendelet 60. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy engedély csak akkor adható ki, amennyiben a kérelmező többek között bizonyítja, hogy az összes felhasználás tekintetében nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok és technológiák; mivel a rendelet 60. cikkének (5) bekezdése szerint ugyanis annak értékelése során, hogy megfelelő alternatívák állnak-e rendelkezésre, a Bizottságnak az összes lényeges szempontot figyelembe kell vennie, beleértve az alternatívák technikai és gazdasági megvalósíthatóságát a kérelmező vonatkozásában;

J.  mivel a kérelmezők által bemutatott alternatívák elemzése a Króm-trioxidot Engedélyező Konzorcium (CTAC) által végzett munkán alapul(10); mivel a CTAC által végzett értékelésben fellelhető bizonytalanságok voltak a fő okai annak, hogy a Parlament kifogást emeljen a vonatkozó bizottsági végrehajtási határozat tervezete ellen(11);

K.  mivel az alternatívák kérelmezők általi elemzése azon az előfeltevésen alapszik, hogy egy technikailag megvalósítható alternatíva csak hasonló anyag lehet(12), azaz egyetlen olyan anyag vagy technológia, amely képes a különös aggodalomra okot adó anyagot helyettesíteni az összes olyan ágazatban és alkalmazás során, amelyben felhasználják(13);

L.  mivel a nagyon különböző ágazatokat felölelő és nagyon eltérő teljesítménykövetelményeket alkalmazó felhasználási módokra vonatkozó engedélyezési kérelemben(14) egy ilyen megközelítés „nem teszi lehetővé, hogy egyetlen alternatíva feleljen meg az összes követelménynek”, amint azt a SEAC is egyértelműen elismerte(15);

M.  mivel e megközelítést követve indokolatlanul hátrányos megkülönböztetésben részesülnek azok az alternatívák, amelyek bizonyos ágazatokban vagy bizonyos felhasználási módok esetében állnak rendelkezésre, és jogellenes eltérést adna a kérelmezőknek azon kötelezettségüktől, melynek értelmében bizonyítaniuk kell, hogy minden egyes felhasználás tekintetében nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva; mivel ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja a helyettesítésre irányuló, a REACH-rendelet 55. cikkében foglalt célkitűzést, és nem ösztönzi az innovációt;

N.  mivel a SEAC azt állította, hogy a kérelmezők által benyújtott elemzés – amely a műszakilag megfelelő alternatív megoldások rendelkezésre állását vizsgálta – nem volt kellően alapos és nem volt elég egyértelmű(16); mivel a SEAC azt állította, hogy a kérelmezők nem jelentették ki meggyőzően, hogy nem állnak rendelkezésre alternatív megoldások a krómbevonatot alkalmazó felhasználási módok esetében, sőt, maga a bizottság is ismert olyan meglévő alternatív megoldásokat, amelyek a kérelmezett alkalmazások közül néhány esetében műszakilag megvalósíthatóak lehetnének(17); mivel a SEAC megerősítette, hogy több információra lett volna szüksége ahhoz, hogy megállapíthassa az alternatív megoldások gazdasági megvalósíthatóságát(18);

O.  mivel ez azt jelenti, hogy a kérelmezők – a REACH-rendelet követelményeivel ellentétben – nem tettek eleget bizonyítási kötelezettségüknek, amint azt a Törvényszék is megerősítette(19);

P.  mivel a SEAC mindazonáltal saját feltételezéseit követve kijelentette, hogy „amikor az alternatív anyagok ha műszakilag megvalósíthatóak lesznek, nem valószínű, hogy gazdaságilag is megvalósíthatóvá válnak”(20) (saját kiemelés); mivel először is nem a SEAC feladata, hogy a saját feltevéseivel szüntesse meg az alkalmazás terén mutatkozó hiányosságokat, másodszor pedig a „nem valószínű” kifejezés arra utal, hogy még mindig vannak bizonytalanságok;

Q.  mivel a SEAC véleménye – mely szerint az alternatív megoldások műszakilag és gazdaságilag nem megvalósíthatóak – nincs összhangban saját megállapításaival, és ezt a következtetést az alkalmazás hiányosságainak fényében nem lehet levonni;

R.  mivel a Törvényszék egyértelművé tette, hogy „egyedül a Bizottságra hárul annak ellenőrzése, hogy [a REACH-rendelet 60. cikke (4) bekezdésében] előírt feltételek teljesülnek-e”(21), valamint hogy a SEAC és a RAC véleménye rá nézve nem kötelező, és nem kell követnie az ő véleményüket, ha az abban foglalt érvelés nem „teljes körű, koherens és releváns”(22);

S.  mivel a Bizottság, miután a bizottsági végrehajtási határozat tervezetében(23) jóváhagyta a SEAC következetlen véleményét, nem teljesítette a Törvényszék által megállapított feladatait;

T.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet a (8) preambulumbekezdésben kifejezetten utal arra, hogy a „SEAC a tervezett alkalmazás hatálya alá tartozó bizonyos felhasználások alternatív megoldásainak műszaki megvalósíthatósága tekintetében nem tudta kizárni a lehetséges bizonytalanságot”;

U.  mivel a Törvényszék megállapította, hogy annak ellenére, hogy az engedélyezési eljárásban részt vevő különféle szereplők bizonyítékokat nyújtottak be, továbbra is bizonytalanságok állnak fenn az alternatív megoldások rendelkezésre állásának hiányára vonatkozó feltételt illetően, azt kell megállapítani, hogy a kérelmező nem tett eleget a bizonyítási kötelezettségének, és ennélfogva nem lehet számára megadni az engedélyt(24);

V.  mivel a (8) preambulumbekezdésben említett bizonytalanság fényében a bizottsági végrehajtási határozattervezet sérti a Törvényszék ítéletét;

W.  mivel a Bizottság arra törekszik, hogy döntését úgy igazolja, hogy megerősíti, hogy a feltételek — amelyek szerinte az engedélyezett felhasználás körét korlátozzák(25) – orvosolják az alternatívák elemzésével kapcsolatos alkalmazás hiányosságait;

X.  mivel a feltételek elfogadása abban az esetben jogszerű és megfelelő, ha azok az engedély hatályát ténylegesen korlátozzák, felsorolva azokat a konkrét felhasználásokat, amelyekre a Bizottság az engedélyezés időpontjában úgy tekintett, mint amelyek nem rendelkeznek megfelelő alternatívákkal;

Y.  mivel ebben az esetben azonban a Bizottság nyitva hagyta az engedély alkalmazási körének meghatározását(26), ami azt jelzi, hogy nem fogadott el végleges határozatot arra vonatkozóan, hogy a határozat időpontjában mely használati módok esetében nem voltak megfelelő alternatív megoldások; mivel e feltételek elfogadásával a Bizottság éppen a kérelmezőkre ruházza azon kizárólagos hatáskörét, hogy az engedély alkalmazási körével kapcsolatosan eseti alapon végső értékelést végezzen, illetve döntést hozzon;

Z.  mivel a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy ez a megközelítés jogellenes(27);

AA.  mivel ezen túlmenően a Törvényszék szerint, ha a rendelkezésre álló információk arra engednek következtetni, hogy általában véve rendelkezésre állnak megfelelő alternatív megoldások, de e megoldások a kérelmező vonatkozásában műszakilag vagy gazdaságilag nem megvalósíthatók, úgy a kérelmezőnek helyettesítési tervet kell benyújtania, hogy az engedélyt jogszerűen megadják(28);

AB.  mivel annak ellenére, hogy az alternatív megoldásokra vonatkozóan a SEAC véleményének elfogadása előtt rendelkezésre álltak információk(29), a kérelmezők a SEAC véleménye szerint nem vizsgálták tovább a megoldásokat, és nem nyújtottak be részletesebb terveket a kutatás és fejlesztés terén tett előrelépések nyomon követésére (K+F)(30);

AC.  mivel a Bizottság azzal az indokkal javasolta az engedély megadását, hogy általában véve a rendelkezésre álló alternatívák a kérelmező vonatkozásában műszakilag vagy gazdaságilag nem megvalósíthatók, annak ellenére, hogy a kérelmezők a SEAC véleménye szerint sem a gazdasági megvalósíthatóságra vonatkozóan nem nyújtottak elegendő információt, és helyettesítési tervet sem nyújtottak be, megsértve ezzel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének f) pontját;

AD.  mivel a REACH-rendelet 60. cikkének (7) bekezdése értelmében az engedély csak akkor adható meg, ha a kérelem összhangban van az említett rendelet 62. cikkében foglalt követelményekkel;

AE.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet sérti a Törvényszék ítéletét, valamint a REACH-rendelet 60. cikkének (4) és (7) bekezdését;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét, és nyújtson be új tervezetet, amelyben kifejezetten olyan meghatározott felhasználásokra biztosítja az engedélyezést, amelyekhez nem állnak megfelelő alternatívák rendelkezésre;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy az azonos anyagokra vonatkozó ezen és más kérelmekkel kapcsolatban a REACH-rendelettel teljes összhangban hozzon gyors határozatokat;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) A kockázatértékelési bizottsága (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) 2016. december 9-i konszolidált véleménye a króm-trioxid alkalmazásának engedélyezési kérelméről: Funkcionális Krómbevonat, ECHA/RAC/SEAC: AFA-O-0000006522-78-02/F. sz. vélemény. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=HU&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XIV. mellékletének módosításáról (HL L 108., 2013.4.18., 1. o.).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Az alkalmazásokkal kapcsolatos információk az alábbi címen érhetők el: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) A Bíróság 2009. július 7-i ítélete, S.P.C.M. SA és társai kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. pont.
(10) A SEAC véleménye, 30. o.
(11) Az Európai Parlament 2019. március 27-i állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0317).
(12) A SEAC véleménye, 13. o., 13. táblázat.
(13) Lásd a kérelmezők által benyújtott, a funkcionális krómbevonat alternatíváira vonatkozó elemzést, amely az alábbi címen érhető el: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 13–14. o.: „A króm-trioxid helyettesítésére több alternatívát is vizsgálnak. A kihívás egy olyan technikailag és gazdaságilag is megvalósítható helyettesítő anyag megtalálása, amely megfelel az összes különböző típusú termékre, valamint az egyes alkalmazások különböző felhasználási módjaira vonatkozó követelményeknek. Az egyes alkalmazások esetében számos alternatíva alkalmasnak minősült, amikor a funkcionális krómbevonatra vonatkozó követelmények közül elég néhánynak megfelelni, de egyik alternatív anyag sem rendelkezik a króm-trioxid vizes oldatát tartalmazó funkcionális krómbevonat valamennyi legfontosabb tulajdonságával [...].”
(14) Az egyes ágazatok (például az acélipar, az általános gépipar) eltérő műszaki követelményeket támasztanak: lásd a SEAC véleményét, 34. o., sárgával kiemelve azokat az alternatívákat, amelyek esetében „a paraméterek/értékelési kritériumok az egyes, de nem az összes alkalmazás/ágazat tekintetében megfelelnek bizonyos követelményeknek”.
(15) A SEAC véleménye, 36. o.: „A kérelmezők úgy vélik, hogy az alternatívák csak akkor ígéretesek, ha megfelelnek a fent említett ipari ágazatok ágazatközi követelményeinek (bár a kérelmezők árbevétele ezen ágazatokban igen korlátozott), ami lehetetlenné teszi, hogy egyetlen alternatíva feleljen meg az összes követelménynek” (saját kiemelés).
(16) A SEAC véleménye, 35–36. o.: „A SEAC véleménye szerint a kérelmezők általános értékelést nyújtottak be az egyes ipari ágazatokra vonatkozó alternatív megoldások műszaki és gazdasági megvalósíthatóságáról (...) anélkül, hogy kellő részletességgel elemezték volna a króm-trioxid helyettesíthetőségét a kérelmezett alkalmazáshoz. …. A SEAC egyetért a kérelmezők azon következtetésével, hogy az alternatívák elemzése során vizsgált alternatív megoldások nem biztosítják az egyes funkciók betöltésére való alkalmasságot. A SEAC azonban hangsúlyozni kívánja, hogy az alternatívák elemzése nem kellően alapos, és nem összpontosít egyértelműen a króm-trioxid kérelmezők általi tényleges felhasználására. A kérelmezők bemutattak néhány ígéretesnek vélt alternatív megoldást, és azt állították, hogy ezeket jelenleg az acélipar vizsgálja. A kérelmezők azonban nem mutatták be az ígéretesnek tűnő alternatívák további vizsgálatát, és ebben a vonatkozásban nem nyújtottak be K+F terveket sem. […] Ebben az értelemben a SEAC fenntartásait fejezi ki az alkalmazás hatókörére vonatkozó elemzés megfelelősége tekintetében.” (saját kiemelés).
(17) A SEAC véleménye, 50. o.: „[A] kérelmezők nem jelentik ki meggyőzően, hogy a rendes felülvizsgálati időszakban (a kérelmező üzleti ágazatában) nem állnak rendelkezésre vagy nem válnak elérhetővé alternatív megoldások a krómbevonatot alkalmazó felhasználási területen. A SEAC-nak tudomása van olyan alternatív bevonatkészítési technológiákról, amelyek az ötből két kérelmező által bevont egyes részek tekintetében műszakilag már megvalósíthatóak vagy megvalósíthatóvá válnak.”
(18) A SEAC véleménye, 37. o., lásd különösen a 7.2. szakasz következtetését: „Mindazonáltal a műszakilag megvalósítható alternatív anyaggal bevonható részek arányára vonatkozóan további információkat kellett volna megadni ahhoz, hogy a SEAC egy ilyen alternatív anyag gazdasági megvalósíthatóságáról következtetést tudjon levonni.”
(19) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 79. paragrafusa.
(20) A SEAC véleménye, válasz a 7.2. kérdésre, 36. o.
(21) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 64. paragrafusa.
(22) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 66. és 68. paragrafusa.
(23) A bizottsági végrehajtási határozattervezet 8. paragrafusa.
(24) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 79. paragrafusa.
(25) A bizottsági végrehajtási határozattervezet 1. cikke: Az „engedélyezett felhasználás” kifejezés a következőt jelenti: „Funkcionális krómbevonatban történő felhasználás, ha a tervezett felhasználáshoz a következő alapvető funkciók vagy tulajdonságok bármelyike szükséges: kopásállóság, keménység, rétegvastagság, korrózióállóság, súrlódási együttható, valamint a felületi morfológiára gyakorolt hatás.” A cikk a kétségek elkerülése érdekében megállapítja, hogy „A króm-trioxid felhasználása nem megengedett a funkcionális krómbevonat esetében, ha az első albekezdésben felsorolt alapvető funkciók egyikére sincs szükség”.
(26) vagyis az engedélyezés elfogadását követően a kérelmezőkre hagyja a döntést, a végrehajtó hatóságokra pedig annak értékelését, hogy a felsorolt funkciók közül bármelyik „szükséges-e” az általuk kívánt felhasználáshoz.
(27) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 83. paragrafusa; lásd a 97. paragrafust: „Ugyanis az arra való rámutatás, hogy a jelen ügy tárgyát képező ólom-kromátok felhasználása csupán azokra az esetekre korlátozódhat, amikor az e kromátokat tartalmazó anyagösszetételek teljesítményére valóban szükség van, egyenértékű azzal, mintha azt állapítanánk meg, hogy minden egyes alkalommal, amikor a továbbfelhasználó megjelöl valamely alternatív megoldást, tartózkodni kell a jelen ügy tárgyát képező ólom-kromátok alkalmazásától. Márpedig az ilyen megállapítás erősen jelzi azt a tényt, hogy a megtámadott határozat meghozatala időpontjában a Bizottság maga sem vélte úgy, hogy az alternatív megoldás rendelkezésre állásának hiányára vonatkozó feltétel vizsgálata lezárult volna”; lásd még a 86. és a 98. paragrafust.
(28) A T-837/16. sz. ügyben hozott ítélet 76. paragrafusa; összhangban a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének f) pontjával és 60. cikke (4) bekezdésének c) pontjával.
(29) A SEAC véleménye, 37. o.: „A króm-trioxid egyéb alkalmazási lehetőségeiről folytatott nyilvános konzultáció során a SEAC tudomására jutott, hogy van olyan alternatív bevonási technológia, amely egyes speciális részek esetében megvalósítható alternatívává válhat.”
(30) A SEAC véleménye, 37. o.: „Ugyan a kérelmezők megemlítik, hogy néhány ígéretes alternatívát jelenleg az acélipar is vizsgál, ők azonban e megoldásokat nem vizsgálják tovább; emellett részletesebb terveket sem nyújtanak be az e téren bekövetkezett K+F fejlesztések nyomon követésére.”

Utolsó frissítés: 2020. április 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat