Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2844(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0151/2019

Pateikti tekstai :

B9-0151/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0046

Priimti tekstai
PDF 153kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Chromo trioksido naudojimas
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.), projekto (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.), projektą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(1) (toliau – REACH reglamentas), ypač į jo 64 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomones(2), pateiktas pagal REACH reglamento 64 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(3), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Bendrojo Teismo 2019 m. kovo 7 d. sprendimą, priimtą byloje T-837/16(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi chromo trioksidas, atsižvelgiant į jo kaip kancerogeninės (1A kategorija) ir mutageninės (1B kategorija) medžiagos klasifikaciją, 2010 m. pagal REACH reglamentą buvo įtrauktas į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą(5);

B.  kadangi chromo trioksidas 2013 m. buvo įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą(6) atsižvelgiant į minėtą klasifikaciją, didelį šiuo metu naudojamą kiekį, daugybę gamybos vietų Sąjungoje, kuriose jis naudojamas, ir didelio poveikio darbuotojams riziką(7);

C.  kadangi įmonė Cromomed S.A. ir keturios kitos įmonės (toliau – pareiškėjai) kartu pateikė pagal REACH reglamento 62 straipsnį paraišką dėl autorizacijos naudoti chromo trioksidą funkciniam chromavimui įvairiose srityse, įskaitant bendrąją inžineriją ir plieno gamybą(8);

D.  kadangi 2016 m. gruodžio mėn. Komisija gavo RAC ir SEAC komitetų nuomones; kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas buvo pateiktas REACH komitetui tik 2019 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje;

E.  kadangi pagrindinis REACH reglamento tikslas, atsižvelgiant į jo 16 konstatuojamąją dalį ir tai, kaip ją išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas(9), yra užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą;

F.  kadangi pagal REACH reglamento 55 straipsnį ir 12 konstatuojamąją dalį pagrindinis autorizacijos tikslas yra pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis;

G.  kadangi RAC komitetas patvirtino, kad, kalbant apie chromo trioksido kancerogenines savybes, neįmanoma nustatyti išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės; kadangi todėl chromo trioksidas laikytinas medžiaga, kurios ribinio kiekio neįmanoma nustatyti, t. y. medžiaga, kuriai neįmanoma nustatyti saugios poveikio ribos;

H.  kadangi medžiagos, kurios ribinio kiekio neįmanoma nustatyti, atveju REACH reglamente išdėstoma, kad standartiškai negali būti laikoma, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama, kaip nurodyta to reglamento 60 straipsnio 2 dalyje, ir tokiu atveju autorizacija gali būti suteikta tik tuo atveju, jei tenkinamos 60 straipsnio 4 dalies sąlygos;

I.  kadangi REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad autorizacija gali būti suteikta tik tuo atveju, jei pareiškėjas, be kita ko, įrodo, kad nėra tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų kiekvieno prašomo naudojimo atveju; kadangi, remiantis minėto reglamento 60 straipsnio 5 dalimi, vertindama, ar yra tinkamų alternatyvų, Komisija turi atsižvelgti į visus svarbius aspektus, įskaitant alternatyvų techninį ir ekonominį įgyvendinamumą pareiškėjui;

J.  kadangi pareiškėjų pateikta alternatyvų analizė grindžiama darbu, kurį atliko Chromo trioksido autorizacijos konsorciumas (CTAC)(10); kadangi neaiškumai CTAC konsorciumo vertinime buvo pagrindinė Parlamento prieštaravimo atitinkamam Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektui(11) priežastis;

K.  kadangi pareiškėjų atlikta alternatyvų analizė yra pagrįsta prielaida, kad techniškai įgyvendinama alternatyva gali būti tik panaši medžiaga(12), t. y. viena medžiaga ar technologija, galinti pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančią medžiagą, kalbant apie visus skirtingus sektorius ir skirtingus naudojimo būdus, kai ji naudojama(13);

L.  kadangi, teikiant su labai skirtingus sektoriais bei naudojimo būdais ir skirtingais eksploataciniais reikalavimais(14) susijusią paraišką autorizacijai gauti, dėl tokio požiūrio yra neįmanoma rasti vienos alternatyvos, kurį tenkintų visus reikalavimus, kaip aiškiai pripažino SEAC komitetas(15);

M.  kadangi laikantis tokio požiūrio nepagrįstai neatsižvelgiama į kitas alternatyvas, prieinamas tam tikruose sektoriuose arba tam tikrais naudojimo atvejais, ir pareiškėjams galėtų būtų suteikta neteisėto nukrypimo nuo pareigos įrodyti, kad nėra jokios prašomo naudojimo būdo alternatyvos, galimybė; kadangi taikant tokį požiūrį neatsižvelgiama į REACH reglamento 55 straipsnyje nurodytą alternatyvų išnagrinėjimo tikslą ir neskatinamos inovacijos;

N.  kadangi SEAC komitetas nurodė, kad pareiškėjų pateikta techniškai tinkamų alternatyvų prieinamumo analizė nebuvo pakankamai išsami ir joje trūko aiškių akcentų(16); kadangi SEAC komitetas nurodė, kad pareiškėjai nesugebėjo įtikinamai pagrįsti teiginio, kad nesama padengimo chromo danga alternatyvų, ir kad, be to, jis pats žino, kad esama alternatyvų, kurios gali būti techniškai įgyvendinamos kai kuriems paraiškoje nurodytiems naudojimo būdams(17); kadangi SEAC komitetas patvirtino, kad jam reikėtų gauti daugiau informacijos, kad galėtų padaryti išvadą dėl alternatyvų ekonominio pagrįstumo(18);

O.  kadangi tai rodo, kad pareiškėjai, priešingai nei reikalaujama REACH reglamente, neįvykdė įrodinėjimo pareigos, ir tai patvirtino Bendrasis Teismas(19);

P.  kadangi SEAC komitetas vis dėlto, remdamasis savo paties prielaidomis, nurodė, kad „alternatyvos, jei ir techniškai įgyvendinamos, mažai tikėtina, kad bus ekonomiškai pagrįstos“(20) (pabraukta papildomai); kadangi, pirma, ne SEAC komitetas turi užpildyti paraiškos spragas savo prielaidomis, ir, antra, frazė „mažai tikėtina“ rodo, kad vis dar esama neaiškumų;

Q.  kadangi SEAC komiteto nuomonė, kad alternatyvos yra techniškai ir ekonomiškai neįgyvendinamos, neatitinka jo paties nustatytų faktų ir ja negali būti naudojamasi atsižvelgiant į paraiškos trūkumus;

R.  kadangi Bendrasis Teismas išaiškino, kad „tik Komisija turi patikrinti, ar įvykdytos [REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalyje] numatytos sąlygos“(21), kad jai SEAC arba RAC komitetų nuomonės nėra privalomos ir kad ji neturi atsižvelgti į jų nuomones, jei jose pateikti motyvai nėra „išsamūs, nuoseklūs ir reikšmingi“(22);

S.  kadangi Komisija, patvirtindama Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekte(23) išdėstytą nenuoseklią SEAC komiteto nuomonę nevykdė savo pareigų, kurias nustatė Bendrojo Teismas;

T.  kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto 8 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad SEAC komitetas negalėjo atmesti neaiškumų, susijusių su alternatyvų tam tikriems konkretiems numatomo naudojimo būdams techniniu įgyvendinimu, galimybės;

U.  kadangi Bendrasis Teismas nustatė, kad nepaisant to, jog įvairūs autorizacijos procedūros dalyviai pateikė įrodymų, vis dėlto dar lieka neaiškumų dėl su alternatyvų prieinamumu susijusios sąlygos, darytina išvada, kad pareiškėjas neįvykdė įrodinėjimo pareigos ir kad dėl šios priežasties jam negali būti suteikta autorizacija(24);

V.  kadangi, atsižvelgiant į 8 konstatuojamojoje dalyje nurodytą neaiškumą, Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektu pažeidžiamas Bendrojo Teismo sprendimas;

W.  kadangi Komisija bando pagrįsti savo sprendimą tvirtindama, kad sąlygos (ji nurodo, kad jomis apribojama autorizuotų naudojimo būdų apimtis(25)) ištaiso paraiškos trūkumus kalbant apie alternatyvų analizę;

X.  kadangi patvirtinti sąlygas yra teisėta ir tinkama, kai jomis iš tikrųjų apribojama autorizacijos taikymo sritis nurodant konkrečius naudojimo būdus, kuriems, Komisijoms nuomone, autorizacijos suteikimo metu nesama tinkamų alternatyvų;

Y.  kadangi šiuo atveju Komisija vis dėlto neapibrėžė autorizacijos taikymo srities(26), ir tai rodo, kad ji nepriėmė galutinio sprendimo, kokie naudojimo būdai neturi tinkamų alternatyvų sprendimo priėmimo dieną; kadangi priešingai, patvirtindama minėtas sąlygas, Komisija perdavė pareiškėjams išimtinę teisę kiekvienu konkrečiu atveju atlikti galutinį vertinimą ir priimti sprendimą dėl autorizacijos taikymo srities;

Z.  kadangi Bendrasis Teismas mano, kad toks požiūris yra neteisėtas(27);

AA.  be to, remiantis Bendrojo Teismo nuomone, jei iš turimos informacijos galima daryti išvadą, kad apskritai esama tinkamų alternatyvų, tačiau pareiškėjui šios alternatyvos nėra techniškai ar ekonomiškai įgyvendinamos, pareiškėjas turi pateikti pakeitimo planą tam, kad autorizacija būtų teisėtai suteikta(28);

AB.  tačiau, nors informacija apie alternatyvas buvo prieinama prieš SEAC komitetui priimant nuomonę(29), pareiškėjai, kaip nurodyta SEAC komiteto nuomonėje, toliau jų netyrinėjo ir nepateikė išsamesnių planų, kaip stebėti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pažangą(30);

AC.  kadangi Komisija pasiūlė suteikti autorizaciją remdamasi tuo, kad apskritai esamos alternatyvos nėra pareiškėjams techniškai ar ekonomiškai įgyvendinamos, ir nepaisydama to, kad pareiškėjai nepateikė pakankamai informacijos apie ekonominį pagrįstumą, kaip pažymėjo SEAC komitetas, nei pakeitimo plano, o tai pažeidžia REACH reglamento 62 straipsnio 4 dalies f punkto nuostatas;

AD.  kadangi pagal REACH reglamento 60 straipsnio 7 dalį autorizacija suteikiama tik tuo atveju, jei paraiška atitinka reglamento 62 straipsnio reikalavimus;

AE.  kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektu pažeidžiamas Bendrojo Teismo sprendimas ir REACH reglamento 60 straipsnio 4 ir 7 dalys;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  ragina Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą ir pateikti naują autorizacijos išdavimo tik tiems konkrečiai apibrėžtiems naudojimo būdams, kuriems nesama tinkamų alternatyvų, projektą;

3.  ragina Komisiją skubiai priimti sprendimus dėl šios paraiškos ir kitų su ta pačia medžiaga susijusių paraiškų visapusiškai laikantis REACH reglamento nuostatų;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(2) 2016 m. gruodžio 9 d. Rizikos vertinimo komiteto (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomonių dėl paraiškos chromo trioksido naudojimo autorizacijai gauti konsoliduota redakcija. Funkcinis chromavimas, ECHA/RAC/SEAC: Nuomonė Nr. AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(4) 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas Švedija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=lt&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) 2013 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 348/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (OL L 108, 2013 4 18, p. 1.).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Informaciją apie paraišką galima rasti šiuo adresu: https://echa.europa.eu/lt/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) 2009 m. liepos 7 d. Teismo sprendimas, S.P.C.M. SA ir kiti / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45 punktas.
(10) SEAC komiteto nuomonė, p. 30.
(11) 2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti chromo trioksidą (Lanxess Deutschland GmbH ir kiti), projekto (Priimti tekstai, P8_TA(2019)0317).
(12) SEAC komiteto nuomonė, 32 p., 13 lentelė.
(13) Pareiškėjų pateiktas funkcinio chromavimo alternatyvų analizes galima rasti čia: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952, 13–14 p.: „Išbandytos kelios chromo trioksido pakaitalų alternatyvos. Uždavinys – rasti pakaitalą, kuris atitiktų visų skirtingų rūšių produktams bei įvairiems naudojimo būdams konkrečiais atvejais taikomus reikalavimus ir kuris tuo pačiu metu būtų techniškai ir ekonomiškai įgyvendinamas. Daugybė alternatyvų būtų tinkamomis atskirais atvejais, kai patenkinami kai kurie funkcinio chromavimo reikalavimai, tačiau nė viena alternatyva nepasižymi visomis pagrindinėmis funkcinio chromavimo naudojant chromo trioksido vandeninį tirpalą, savybėmis [...]“.
(14) Kiekvieno sektoriaus (pvz., plieno pramonė, bendroji inžinerinė pramonė) techniniai reikalavimai skiriasi: žr. SEAC komitetas nuomonę, 34 p., geltonai pažymėtos alternatyvos, kurių parametrai ir (arba) vertinimo kriterijai yra tinkami kalbant apie kai kuriuos, bet ne apie visus naudojimo būdus ir (arba) sektorius.
(15) SEAC komiteto nuomonė, 36 p.: „Iš tiesų pareiškėjai mano, kad alternatyvos yra perspektyvios tik tuomet, jei jos atitinka pirmiau minėtų pramonės sektorių įvairius tarpsektorinius reikalavimus (nors pareiškėjų apyvarta šiuose sektoriuose yra labai ribota), todėl viena alternatyva negali atitikti visų reikalavimų“ (pabraukta papildomai).
(16) SEAC komiteto nuomonė, 35–36 p.: „SEAC komitetas mano, kad pareiškėjai pateikė bendrą alternatyvų techninio ir ekonominio įgyvendinamumo įvairiuose pramonės sektoriuose vertinimą… ir pakankamai išsamiai neišanalizavo chromo trioksido pakeičiamumo taikant paraiškoje nurodytus naudojimo būdus galimybių. …. SEAC komitetas pritaria pareiškėjų išvadai, kad alternatyvų analizėje įvertintos alternatyvos neužtikrina kai kurių pagrindinių funkcijų. Tačiau SEAC komitetas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad alternatyvų analizė nėra pakankamai išsami ir joje nebuvo aiškiai akcentuota tai, kaip pareiškėjai faktiškai naudoja chromo trioksidą. Pareiškėjai pristatė keletą alternatyvų kaip perspektyvias ir nurodė, kad jos yra bandomos plieno pramonėje. Tačiau pareiškėjai nenurodė, kaip toliau vyksta perspektyviomis pristatytų alternatyvų tikrinimo procesas, ir nepateikė su tuo susijusių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros planų. […] Todėl SEAC komitetas reiškia abejonių dėl šios analizės adekvatumo kalbant apie paraiškoje nurodytą taikymo sritį“ (pabraukta papildomai).
(17) SEAC komiteto nuomonė, 50 p.: „pareiškėjai negali įtikinamai pagrįsti teiginio, kad padengimo chromo danga alternatyvų (pareiškėjų verslo sektoriuose) nesama arba kad jos nebūtų prieinamos per įprastą peržiūros laikotarpį. SEAC komitetui žinomos alternatyvios padengimo technologijos, kurias gali būti techniškai įmanoma taikyti tam tikriems elementams, kurių chromavimą vykdo du iš penkių pareiškėjų.“
(18) SEAC komiteto nuomonė, 37 p., visų pirma žr. 7.2 skirsnio išvadas: „Visgi reikėtų pateikti daugiau informacijos apie elementų, kurie galėtų būti padengiami taikant techniškai įgyvendinamą alternatyvą, dalį, kad SEAC komitetas galėtų padaryti išvadą dėl tokios alternatyvos ekonominio pagrįstumo“.
(19) Sprendimas byloje T-837/16, 79 punktas.
(20) SEAC komiteto nuomonė, atsakymas į 7.2 klausimą, 36 p.
(21) Sprendimas byloje T-837/16, 64 punktas.
(22) Sprendimas byloje T-837/16, 66 ir 68 punktai.
(23) Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto 8 dalis.
(24) Sprendimas byloje T-837/16, 79 punktas.
(25) Komisijos sprendimo projekto 1 straipsnis: autorizuotas naudojimas – naudojimas vykdant funkcinį chromavimą, kai numatyto naudojimo tikslais būtina užtikrinti bet kurią iš toliau nurodytų pagrindinių funkcijų arba savybių: atsparumas nusidėvėjimui, kietumas, sluoksnio storis, atsparumas korozijai, trinties faktorius ir poveikis paviršiaus morfologijai. Siekiant išvengti abejonių patikslinama, kad autorizacija naudoti chromo trioksidą funkciniam chromavimui nesuteikiama, jei nė viena iš pirmoje pastraipoje išvardytų pagrindinių funkcijų nėra būtina.
(26) T. y., patvirtinus autorizaciją, pareiškėjai gali nuspręsti, o vykdymo užtikrinimo institucijos įvertina, ar kuri nors iš išvardytų funkcijų yra būtina naudojimui.
(27) Sprendimas byloje T-837/16, 83 punktas; žr. 97 punktą: „Iš tiesų teiginys, kad šioje byloje nagrinėjami švino chromatai naudojami tik tais atvejais, kai tikrai būtinas šiuose chromatuose esančių cheminių medžiagų sudedamųjų dalių technologinis efektyvumas, reiškia, kad pripažįstama, jog kiekvieną kartą, kai tolesnis naudotojas nustato, kad yra alternatyva, jis turėtų nenaudoti šioje byloje nagrinėjamų švino chromatų. Taigi toks pareiškimas yra aiški nuoroda, kad ginčijamo sprendimo priėmimo dieną Komisija pati nemanė, jog alternatyvų nebuvimo sąlyga jau visiškai išnagrinėta“; taip pat žr. 86 ir 98 punktus.
(28) Sprendimas byloje T-837/16, 76 punktas; pagal REACH reglamento 62 straipsnio 4 dalies f punktą ir 60 straipsnio 4 dalies c punktą.
(29) SEAC komiteto nuomonė, 37 p.: „Per viešas konsultacijas kitų chromo trioksido naudojimo būdų tema SEAC komitetas sužinojo apie alternatyvias padengimo technologijas, kurios galėtų tapti tinkamomis alternatyvomis kai kurių konkrečių elementų atveju.
(30) SEAC komiteto nuomonė, 37 p.: „Nors pareiškėjai mini, kad kai kurios alternatyvos yra perspektyvios ir šiuo metu bandomos plieno pramonėje, jie toliau jų netiria; jie taip pat nesiūlo išsamesnių planų, kaip stebėti šios srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pažangą“.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika