Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0151/2019

Texte depuse :

B9-0151/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0046

Texte adoptate
PDF 152kWORD 50k
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Utilizarea trioxidului de crom
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații parțiale pentru utilizarea trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Cromomed S.A. și alții) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații parțiale pentru utilizarea trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Cromomed S.A. și alții) (D063690/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1)(denumit în continuare Regulamentul REACH), în special articolul 64 alineatul (8),

–  având în vedere avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetului pentru analiză socio-economică (CASE) ale Agenției Europene pentru Produse Chimice(2), în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul REACH,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(3),

–  având în vedere hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 7 martie 2019 pronunțată în cauza T-837/16(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât trioxidul de crom a fost adăugat pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul Regulamentului REACH în 2010(5), din cauza clasificării sale drept cancerigen (categoria 1A) și mutagen (categoria 1B);

B.  întrucât trioxidul de crom a fost inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH în 2013(6), din cauza clasificării respective, a volumelor mari utilizate, a numărului mare de amplasamente în care a fost utilizat în Uniune și a riscului de expunere semnificativă a lucrătorilor(7);

C.  întrucât Cromomed S.A. și alte patru societăți (denumite în continuare „solicitanții”) au depus împreună o cerere de autorizare în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul REACH pentru utilizarea trioxidului de crom în placarea funcțională cu crom într-o gamă largă de aplicații, inclusiv în ingineria generală și în siderurgie(8);

D.  întrucât, în decembrie 2016, Comisia a primit avizele CER și CASE; întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei a fost prezentat Comitetului REACH abia la sfârșitul lunii august 2019;

E.  întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH, în lumina considerentului său 16, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene(9), este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 55 și în lumina considerentului 12 din Regulamentul REACH, un obiectiv central al autorizării este înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative mai sigure;

G.  întrucât CER a confirmat că nu este posibil să se stabilească un „nivel derivat fără efect” pentru proprietățile cancerigene ale trioxidului de crom; întrucât trioxidul de crom se califică, prin urmare, drept „substanță fără valoare-prag”, adică o substanță pentru care nu este posibil să se estimeze un „nivel de expunere sigur”;

H.  întrucât, în cazul unei astfel de „substanțe fără valoare-prag”, Regulamentul REACH consideră că, în mod implicit, riscul nu poate fi considerat „controlat în mod adecvat” în sensul articolului 60 alineatul (2) din regulamentul menționat, iar în acest caz, o autorizație poate fi acordată numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 60 alineatul (4);

I.  întrucât articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH prevede că o autorizație poate fi acordată numai dacă solicitantul dovedește, printre altele, că pentru fiecare utilizare solicitată nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate; întrucât, în conformitate cu articolul 60 alineatul (5) din regulamentul menționat, atunci când evaluează dacă sunt disponibile alternative adecvate, Comisia trebuie să țină seama de toate aspectele relevante, inclusiv de fezabilitatea tehnică și economică a alternativelor pentru solicitant;

J.  întrucât analiza alternativelor prezentată de solicitanți se bazează pe activitatea desfășurată de Consorțiul pentru autorizarea trioxidului de crom (CTAC)(10); întrucât incertitudinile legate de evaluarea CTAC au reprezentat un motiv esențial pentru ca Parlamentul să se opună proiectului corespunzător de decizie de punere în aplicare a Comisiei(11);

K.  întrucât analiza solicitanților cu privire la alternative se bazează pe premisa că o alternativă fezabilă din punct de vedere tehnic poate fi doar o substanță „similară”(12), și anume o singură substanță sau tehnologie capabilă să înlocuiască substanța care prezintă motive de îngrijorare deosebită în toate sectoarele și aplicațiile diferite în care este utilizată(13);

L.  întrucât o astfel de abordare, într-o cerere de autorizare care acoperă sectoare și utilizări foarte diferite cu cerințe foarte diferite de performanță(14), face „imposibil ca o singură alternativă să respecte toate cerințele”, astfel cum a recunoscut în mod explicit CASE(15);

M.  întrucât o astfel de abordare este discriminatorie în mod nejustificat față de alternativele disponibile în anumite sectoare sau pentru anumite utilizări și ar oferi solicitanților o derogare ilegală de la obligația de a dovedi că nu există alternative pentru fiecare utilizare solicitată; întrucât o astfel de abordare nu respectă obiectivul de substituire prevăzut la articolul 55 din Regulamentul REACH și nu încurajează inovarea;

N.  întrucât CASE a afirmat că analiza furnizată de solicitanți cu privire la disponibilitatea unor alternative adecvate din punct de vedere tehnic nu a fost suficient de detaliată și nu a fost orientată în mod clar(16); întrucât CASE a afirmat că solicitanții nu au reușit să susțină în mod convingător că nu ar fi disponibile alternative pentru solicitările de placare cu crom și, în plus, avea cunoștință de alternative existente care ar putea fi fezabile din punct de vedere tehnic pentru unele dintre utilizările pentru care s-a depus cererea(17); întrucât CASE a afirmat că ar fi avut nevoie de mai multe informații pentru a concluziona cu privire la fezabilitatea economică a alternativelor(18);

O.  întrucât acest lucru arată că solicitanții nu au îndeplinit sarcina probei, contrar cerințelor Regulamentului REACH, astfel cum a confirmat Tribunalul(19);

P.  întrucât, cu toate acestea, CASE a continuat să afirme, pe baza propriilor sale ipoteze, că „este puțin probabil ca alternativele, dacă și atunci când sunt fezabile din punct de vedere tehnic, să fie fezabile din punct de vedere economic”(20) (sublinierea noastră); întrucât, în primul rând, nu este de competența CASE să remedieze lacunele din cerere cu propriile sale ipoteze și, în al doilea rând, termenul „puțin probabil” arată că există în continuare incertitudini;

Q.  întrucât avizul CASE potrivit căruia alternativele nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic nu este în concordanță cu propriile constatări și astfel de concluzii nu pot fi utilizate din cauza deficiențelor cererii;

R.  întrucât Tribunalul a precizat clar că „îi revine numai Comisiei sarcina de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la [articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH]”,(21) că nu este obligată să țină cont de avizele CASE sau CER și că nu trebuie să urmeze avizele acestora în cazul în care motivarea lor nu este „deplină, coerentă și relevantă”(22);

S.  întrucât Comisia, prin aprobarea avizului inconsecvent al CASE în proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei(23), nu și-a îndeplinit sarcinile stabilite de Tribunal;

T.  întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, în considerentul 8, se referă în mod explicit la faptul că „CASE nu putea exclude orice incertitudine cu privire la fezabilitatea tehnică a alternativelor pentru anumite utilizări specifice care intră în domeniul de aplicare al utilizării preconizate”;

U.  întrucât Tribunalul a constatat că, în cazul în care, în pofida prezentării unor dovezi de către diferiții actori implicați în procedura de autorizare, existau încă incertitudini cu privire la condiția indisponibilității alternativelor, trebuie să se concluzioneze că solicitantul nu a îndeplinit sarcina probei și, prin urmare, autorizația nu a putut fi acordată(24);

V.  întrucât, având în vedere incertitudinea menționată în considerentul 8, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei încalcă hotărârea Tribunalului;

W.  întrucât Comisia încearcă să își justifice decizia afirmând că condițiile – despre care afirmă că limitează domeniul de aplicare al utilizărilor autorizate(25) – remediază deficiențele cererii cu privire la analiza alternativelor;

X.  întrucât adoptarea condițiilor este legală și adecvată atunci când limitează în mod real domeniul de aplicare al autorizației prin enumerarea utilizărilor specifice pe care Comisia le-a avut în vedere în momentul autorizării ca neavând alternative adecvate;

Y.  întrucât, în acest caz, Comisia a lăsat deschisă definiția domeniului de aplicare al autorizației(26), ceea ce indică faptul că nu a adoptat o decizie finală cu privire la utilizările care nu aveau alternative adecvate la data deciziei; întrucât, dimpotrivă, prin adoptarea acestor condiții, Comisia a delegat solicitanților competența sa exclusivă de a efectua, de la caz la caz, evaluarea finală și de a lua decizia privind domeniul de aplicare al autorizației;

Z.  întrucât Tribunalul a considerat că o asemenea abordare nu este legală(27);

AA.  întrucât, în plus, potrivit Tribunalului, în cazul în care informațiile disponibile sugerează că sunt disponibile alternative adecvate în general, dar aceste alternative nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau economic pentru solicitant, solicitantul trebuie să prezinte un plan de substituire în cazul în care autorizația se acordă în mod legal(28);

AB.  întrucât, deși au fost disponibile informații cu privire la alternative înainte de adoptarea avizului CASE(29), solicitanții, în conformitate cu avizul CASE, nu le-au examinat în continuare, nici nu au oferit planuri mai detaliate pentru a urmări progresele înregistrate în cercetare și dezvoltare (C & D)(30);

AC.  întrucât Comisia a propus acordarea autorizației pe motiv că alternativele disponibile în general nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic sau economic pentru solicitanți, în pofida faptului că nu au furnizat suficiente informații cu privire la fezabilitatea economică, astfel cum a menționat CASE, și niciun plan de substituire, încălcând articolul 62 alineatul (4) litera (f) din Regulamentul REACH;

AD.  întrucât, în conformitate cu articolul 60 alineatul (7) din Regulamentul REACH, o autorizație se acordă numai dacă cererea este făcută în conformitate cu cerințele articolului 62 din regulamentul respectiv;

AE.  întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei încalcă hotărârea Tribunalului și articolul 60 alineatele (4) și (7) din Regulamentul REACH,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2.  invită Comisia să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte un nou proiect de autorizare numai pentru utilizările definite în mod special, pentru care nu există alternative adecvate;

3.  invită Comisia să ia decizii rapide cu privire la această cerere, precum și la alte decizii referitoare la aceeași substanță, cu respectarea deplină a Regulamentului REACH;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(2) Versiunea consolidată din 9 decembrie 2016 a avizului Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și avizul Comitetului pentru analiză socio-economică (CASE) privind o cerere de autorizare a utilizării trioxidului de crom: placarea funcțională cu crom, ECHA/RAC/SEAC: Avizul nr. AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(4) Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2019, Suedia/Comisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=RO&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Regulamentul (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, 18.4.2013, p. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Informații privind cererea sunt disponibile la adresa: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) Hotărârea Curții din 7 iulie 2009, S.P.C.M. SA și alții / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punctul 45.
(10) Avizul EFSA, p. 30:
(11) Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Lanxess Deutschland GmbH și alții) (Texte adoptate, P8_TA(2019)0317).
(12) Avizul CASE, p. 32, tabelul 13.
(13) A se vedea Analiza alternativelor la placarea funcțională cu crom, furnizată de către solicitanți, disponibilă la adresa: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 p. 13-14: „Mai multe alternative sunt testate pentru a înlocui trioxidul de crom. Provocarea constă în găsirea unui înlocuitor care să îndeplinească cerințele pentru toate tipurile diferite de produse și pentru diferitele utilizări ale fiecărei aplicări specifice care, în același timp, este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic. Multe alternative sunt acum calificate pentru aplicații individuale atunci când unele cerințe funcționale de cromare sunt suficiente, dar niciuna nu are toate proprietățile esențiale ale placării funcționale cu crom cu o soluție apoasă de trioxid de crom [...]”.
(14) Fiecare sector (de exemplu, industria siderurgică, sectorul general al ingineriei) are cerințe tehnice diferite: a se vedea avizul CASE, p. 34, evidențiind în galben alternativele pentru care „parametrii/criteriile de evaluare îndeplinesc anumite cerințe pentru unele aplicații/sectoare, dar nu pentru toate”.
(15) Avizul CASE, p. 36: „Într-adevăr, solicitanții consideră că alternativele sunt promițătoare numai atunci când acestea satisfac cerințele transsectoriale ale sectoarelor industriale menționate anterior (deși cifrele de afaceri ale solicitanților în aceste sectoare sunt foarte limitate), făcând imposibilă o singură alternativă care să respecte toate cerințele” (sublinierea noastră).
(16) Avizul CASE, p. 35-36: „În opinia CASE, solicitanții au furnizat o evaluare generică a fezabilității tehnice și economice a alternativelor pentru diferite sectoare ... fără a analiza suficient de detaliat substituibilitatea trioxidului de crom pentru utilizarea solicitată. …. CASE este de acord cu concluzia solicitanților potrivit căreia alternativele evaluate în cadrul analizei alternativelor nu oferă unele funcționalități esențiale. Cu toate acestea, CASE dorește să sublinieze că analiza alternativelor nu este suficient de detaliată și nu se concentrează în mod clar pe utilizarea efectivă a trioxidului de crom de către solicitanți. Solicitanții au prezentat câteva alternative ca fiind promițătoare și au susținut că acestea sunt în curs de investigare de către industria siderurgică. Cu toate acestea, solicitanții nu au prezentat un control mai aprofundat al alternativelor etichetate ca fiind promițătoare și nici nu au prezentat planuri de C & D în această privință. [...] În acest sens, CASE își exprimă rezerve cu privire la caracterul adecvat al analizei pentru domeniul de aplicare al prezentei cereri.” (sublinierea noastră).
(17) Avizul CASE, p. 50: „Solicitanții nu susțin în mod convingător afirmația potrivit căreia nu ar fi disponibile alternative pentru cererile de placare cu crom (în sectoarele de activitate ale solicitanților) sau acestea ar deveni disponibile în perioada normală de revizuire. CASE are cunoștință de tehnologii de placare alternative care ar putea fi deja sau ar putea deveni fezabile din punct de vedere tehnic pentru anumite componente placate de doi dintre cei cinci solicitanți”.
(18) Avizul CASE, p. 37, a se vedea în special concluzia de la punctul 7.2: „Cu toate acestea, ar fi trebuit să se furnizeze mai multe informații cu privire la componentele care ar putea fi placate utilizând o alternativă fezabilă din punct de vedere tehnic pentru ca CASE să ajungă la o concluzie cu privire la fezabilitatea economică a unei astfel de alternative”.
(19) Hotărârea în cauza T-837/16, punctul 79.
(20) Avizul CASE, răspuns la întrebarea 7.2, p. 36.
(21) Hotărârea în cauza T-837/16, punctul 64.
(22) Hotărârea în cauza T-837/16, punctele 66 și 68.
(23) Proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, punctul 8.
(24) Hotărârea în cauza T-837/16, punctul 79.
(25) Articolul 1 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei : „Utilizare autorizată” se referă la „utilizarea în placarea funcțională cu crom în cazul în care oricare dintre următoarele funcționalități sau proprietăți esențiale sunt necesare pentru utilizarea preconizată: rezistența la uzură, duritatea, grosimea stratului, rezistența la coroziune, coeficientul de frecare și efectul asupra morfologiei suprafeței.” Aceasta precizează, pentru a evita orice îndoială, că „nu se acordă o autorizație pentru utilizarea trioxidului de crom pentru o placare funcțională cu crom în cazul în care niciuna dintre funcționalitățile esențiale enumerate la primul paragraf nu este necesară”.
(26) și anume, lăsând la latitudinea solicitanților să decidă și la latitudinea autorităților de aplicare a legii să evalueze, după autorizare, dacă oricare dintre funcționalitățile enumerate sunt „necesare” pentru utilizarea lor.
(27) Hotărârea în cauza T-837/16, punctul 83; a se vedea punctul 97: „Într-adevăr, afirmația că utilizarea cromaților de plumb în discuție în prezenta cauză este limitată numai la acele cazuri în care performanța compozițiilor substanțelor care conțin respectivii cromați este cu adevărat necesară este echivalentă cu a declara că un utilizator din aval, ori de câte ori identifică o alternativă, ar trebui să se abțină de la utilizarea cromaților de plumb în discuție în prezenta cauză. Cu toate acestea, o astfel de declarație este un indiciu puternic al faptului că, la momentul adoptării deciziei contestate, nici Comisia nu a considerat că examinarea condiției referitoare la lipsa disponibilității unor alternative era finalizată”; a se vedea, de asemenea, punctele 86 și 98.
(28) Hotărârea în cauza T-837/16, punctul 76; în conformitate cu articolul 62 alineatul (4) litera (f) și cu articolul 60 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul REACH.
(29) Avizul CASE, p. 37: „În timpul consultării publice a altor cereri privind trioxidul de crom, CASE a luat cunoștință de tehnologiile de placare alternative care ar putea deveni alternative fezabile pentru anumite părți specializate”.
(30) Avizul CASE, p. 37: „Deși solicitanții menționează că unele alternative sunt promițătoare și, în prezent, examinate de industria siderurgică, aceștia nu le investighează în continuare; și nici nu oferă planuri mai detaliate de urmărire a evoluțiilor în domeniul cercetării și dezvoltării din acest domeniu”.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate