Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2854(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0118/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0047

Приети текстове
PDF 146kWORD 49k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург
Последици от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2019 г. относно отрицателните последици от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ за туризма в ЕС (2019/2854(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 6, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 195 от ДФЕС,

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 21 октомври 2019 г. относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2007 г., озаглавено „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм” (COM(2007)0621),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено „Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

–  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността(3), и по-конкретно член 8 относно срока на действие на оперативния лиценз и член 9 относно спирането на действието и отнемането на оперативен лиценз,

–  като взе предвид своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно новите предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа(4),

–  като взе предвид резолюцията си от 29 март 2012 г. относно функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен транспорт(5),

–  като взе предвид резолюцията си от 25 ноември 2009 г. относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 март 2013 г. относно защитата на пътниците при несъстоятелност на въздушния превозвач (COM(2013)0129), в което Комисията определи мерки за подобряване на защитата на пътуващите в случай на несъстоятелност на въздушния превозвач, включително по-добро прилагане на Регламент (ЕО) № 261/2004,

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 („Регламент за ЕФПГ“)(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2014 г., озаглавено „Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм“ (COM(2014)0086),

–  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 5 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и на техния багаж(8),

–  като взе предвид Директива (EС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 март 2019 г., озаглавено „Стратегия за въздухоплаването в Европа: Поддържане и насърчаване на високи социални стандарти“ (COM(2019)0120),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2019 г. относно конкурентоспособността на туристическия сектор като двигател на устойчивия растеж, създаването на работни места и социалното сближаване в ЕС през следващото десетилетие,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че прекратяването на дейността на британското дружество „Томас Кук“, втория по размер туристически оператор в света и един от най-отдавна съществуващите, оказва дълбоко отрицателно въздействие върху икономиката, вътрешния пазар на ЕС, заетостта, доверието на потребителите и свободното движение на хора в целия ЕС и извън него;

Б.  като има предвид, че ликвидацията на дружеството „Томас Кук“ изложи на риск 22 000 работни места в световен мащаб, от които 9 000 в Обединеното кралство, 2 500 в Испания и над 1 000 в Гърция; като има предвид, че дори ако съдбата на тези работни места все още е несигурна, вероятно ще има множество значителни странични последици не само за туристическата индустрия и транспортния сектор, но и за икономиката на ЕС като цяло;

В.  като има предвид, че неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ е причинена от множество фактори, един от които е неуспехът на дружеството да промени своя бизнес модел и да направи нововъведения, за да може да бъде конкурентоспособно в цифровата икономика; като има предвид, че финансовото състояние на дружеството „Томас Кук“ беше вече добре известно на британските органи;

Г.  като има предвид, че вследствие на прекратяването на дейността на дружеството „Томас Кук“, което управляваше хотели, курорти и авиокомпании в 16 държави и обслужваше 19 милиона души годишно, се наложи извършването на огромна операция по репатрирането на над 600 000 души от различни места по света до местата на отпътуването им за почивка;

Д.  като има предвид, че само тази година редица авиокомпании обявиха несъстоятелност, което имаше сериозни последици за предприятията, туризма и потребителите; като има предвид, че през април 2019 г. органът за гражданско въздухоплаване на Обединеното кралство предостави на дружеството „Томас Кук“ нов дванадесетмесечен оперативен лиценз;

Е.  като има предвид, че няколко държави членки обявиха целенасочени мерки в подкрепа на своя туристически сектор, за да смекчат отрицателните последици от прекратяването на дейността на дружеството „Томас Кук“; като има предвид, че все още не е задействан механизъм за подкрепа от страна на ЕС;

Ж.  като има предвид, че на туризма се падат около 4% от БВП на ЕС, че той дава заетост на около 12,3 милиона работници и осигурява най-малко 5% от всички работни места (над 27 милиона работници и почти 12% от всички работни места, ако се вземат предвид връзките му с други сектори); като има предвид, че Европа е водещата туристическа дестинация в света с пазарен дял от 50,8% през 2018 г.; като има предвид, че туризмът създава, пряко и непряко, 10,3% от общия БВП на ЕС-28 – стойност, която се очаква да нарасне до 11,2 % от БВП до 2027 г.;

З.  като има предвид, че туристическият сектор обхваща голямо разнообразие от услуги и професии, в които мобилността играе важна роля, и поради личния характер на дейностите в сектора изисква голям брой служители; като има предвид, че туризмът действа като мощен стимул за много други сектори на икономиката; като има предвид, че секторът е доминиран от малки и средни предприятия (МСП), както и самостоятелно заети лица, чиято дейност създава заетост и богатство в региони, които са силно зависими от туризма; като има предвид, че туристическият сектор е особено уязвим на рискове както от природно, така и от човешко естество, които не могат да бъдат предвидени;

И.  като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС има правомощието да подкрепя или допълва действията на държавите членки в областта на туризма; като има предвид, от друга страна, че туризмът не разполага със специален бюджетен ред в бюджета на ЕС, както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., в която той призовава за въвеждане на специален бюджетен кредит за устойчивия туризъм;

Й.  като има предвид, че съществува голямо търсене от страна на туристическия сектор за засилена координация на равнище ЕС и ясна политика на ЕС в областта на туризма с подходяща бюджетна подкрепа;

К.  като има предвид, че туризмът е ключов сектор за икономиката и заетостта в ЕС и че следователно приоритетите на новата Комисия, по-специално в подкрепа на „икономика, която работи за хората“, следва да отразяват значението на сектора и неговите потребности;

Л.  като има предвид, че прекратяването на дейността на „Томас Кук“ причини сериозни икономически вреди на туристическия сектор, заетостта и местните общности и доведе до загуба на въздушни връзки в някои територии на държавите – членки на ЕС; като има предвид, че това ще наложи предприемането на подходящи мерки, за да се повиши конкурентоспособността на сектора и да се гарантира запазването на позицията на Европа като водеща световна туристическа дестинация, като двигател на растежа и на устойчивото развитие на нейните градове и региони;

М.  като има предвид, че пътниците имат право да получават услуги съгласно предвидения график, особено тъй като вече са платили цената на билета преди предоставянето на услугата; като има предвид, че е от основно значение на пътниците да се предоставя разбираема, точна и своевременна информация, която да е достъпна за всички; като има предвид, че за много потребители не беше ясно какви са правата им на обезщетение и кои части от резервациите са покрити от застраховката им;

Н.  като има предвид, че в резолюцията си от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(11), Парламентът призова Комисията, след консултация със социалните партньори, да представи предложение за законодателен акт относно информирането и консултирането на работниците, прогнозирането и управлението на преструктурирането;

1.  изразява дълбока загриженост относно тези 600 000 души, блокирани далеч от домовете си, много от които бяха оставени на мястото на дестинацията, без да им бъде предложено алтернативно пътуване за връщане, което се оказа огромна правна несигурност за сектора и доведе до значителна липса на защита за потребителите; изразява загриженост също така относно хилядите служители в цяла Европа, загубили работата си, относно хилядите местни доставчици и дъщерни предприятия, предимно МСП, които се оказаха в сериозни финансови затруднения, причинени от прекратяването на дейността на „Томас Кук“, и относно неговото пагубно въздействие върху имиджа и репутацията на Европа като водещата туристическа дестинация в света;

2.  подчертава, че дружеството „Томас Кук“ включва различни дейности, като настаняване, транспорт и развлекателни дейности, засягащи различни типове потребители и предприятия, и следователно прекратяването на дейността му попада в обхвата на различни закони на ЕС и национални закони;

3.  призовава компетентните органи в засегнатите държави членки да гарантират, че вече заработените заплати ще бъдат изплатени в пълен размер на работещите в „Томас Кук“, които са били съкратени;

4.  поздравява държавите членки за спешните действия, с които приложиха планове за действие в извънредни ситуации за ефективното репатриране на засегнатите пътници, и отбелязва другите мерки за ограничаване на последиците от неплатежоспособността на „Томас Кук“ за служителите в туристическия сектор; призовава Комисията да оцени как действащото законодателство на ЕС и съответните закони в държавите членки са реагирали на тази огромна спасителна операция и да проучи как би могла да участва бързо и ефективно в подобна ситуация в бъдеще;

5.  призовава компетентните органи да извършат анализ на причините за неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“, като вземат предвид факта, че отрицателната промяна във финансовото състояние на дружеството вече е била известна на британските органи, за да се установи дали е било възможно да се предприемат превантивни мерки за избягване на внезапното прекратяване на дейността му; счита, че това следва да спомогне за предвиждането на бъдещи кризи и определянето на политики за свеждане до минимум на рисковете в сектор, който е толкова важен за ЕС;

6.  подчертава, че е необходимо по-добро наблюдение на финансовото състояние на авиокомпаниите от страна на националните надзорни органи, за да не се допуска европейските пътници да стават жертви на подобни проблемни случаи, като се има предвид, че от началото на 2017 г. 32 авиокомпании са изпаднали в несъстоятелност; припомня, че Регламент (ЕО) № 1008/2008 понастоящем е предмет на оценка на въздействието, която включва раздел относно задължението на авиокомпаниите да получат оперативен лиценз; призовава Комисията да обмисли преразглеждане на въпросния регламент с оглед предоставяне на правомощия на органите да осъществяват по-добро наблюдение и контрол на финансовото състояние на авиокомпаниите и да реагират, когато това е от решаващо значение;

7.  призовава Комисията да установи финансовите инструменти на ЕС, които биха могли да компенсират причинените на сектора вреди, да спомогнат за подобряване на конкурентоспособността му и да гарантират високо равнище на защита на потребителите, и да даде възможност за бърз и ефективен достъп до тези инструменти; отбелязва, че кризата, предизвикана от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“, не е изолирано събитие и може да се случи отново в бъдеще; поради това призовава Комисията да оцени възможността за приемане на конкретни действия и/или мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, за да се засили допълнително защитата на потребителите и правата на пътниците;

8.  призовава Комисията да включи туризма в приоритетите на своята стратегия и да преименува транспортния портфейл в „Транспорт и туризъм“;

9.  посочва възможностите, предоставени от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за работници, съкратени в резултат на големи структурни промени; призовава държавите членки, засегнати от неплатежоспособността на „Томас Кук“, да се възползват изцяло от възможностите по линия на ЕФПГ, по-специално по отношение на колективни заявления от МСП; призовава Комисията да обработи тези заявления възможно най-бързо в рамките на срока, посочен в Регламента за ЕФПГ, и при поискване да предостави необходимата подкрепа на държавите членки;

10.  подчертава, че туристическите услуги в разчитащите на туризъм региони, и особено хотелите, са планирали предоставянето на своите услуги, като вече е имало множество резервации за следващия туристически сезон преди прекратяването на дейността на дружеството „Томас Кук“, и поради това признава необходимостта от подкрепа от държавите членки за справяне с отрицателното въздействие, което това оказа върху много дружества; освен това насърчава държавите членки и местните и регионалните органи да използват инструментите, предоставени от Европейския социален фонд и други инструменти на ЕС, както и национални, регионални и местни инструменти; призовава Комисията и държавите членки да изготвят редовно специални покани за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с туристическата индустрия, въз основа на приоритетите, определени за съответните фондове;

11.  изтъква отново значението на създаването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм с координирани и конкретни мерки, например механизъм за управление на кризи и механизми за ефективно сътрудничество в туристическия сектор; призовава Комисията да въведе в следващия си проектобюджет специален бюджетен ред за туристическия сектор, както беше поискано от Парламента за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

12.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да обмислят, само в краен случай, мерки за държавна помощ, които могат да смекчат отрицателното икономическо въздействие върху предприятията, градовете, регионите и дестинациите в допълнение към сериозните последици за заетостта;

13.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че засегнатите при несъстоятелност работници получават възнагражденията и пенсионните обезщетения, на които имат право;

14.  подчертава колко е важно да бъде осигурен добре функциониращ вътрешен пазар за транспортни услуги, да бъде поддържано високо равнище на защита на потребителите и служителите и да бъде подобрена конкурентоспособността на предприятията в туристическия сектор;

15.  счита, че европейският туристически сектор трябва да използва много по-добре отличните възможности, предоставени от цифровите технологии и цифровия единен пазар; призовава Комисията във връзка с това да предостави необходимата подкрепа, за да помогне на дружествата от ЕС да управляват прехода към цифрова икономика и нови бизнес модели чрез съответно финансиране и обучение и чрез насърчаване на начин на мислене, подходящ за стопанска дейност в цифровата епоха;

16.  подчертава значението на устойчивия социален диалог на всички равнища, основан на взаимно доверие и споделени отговорности, като един от най-добрите инструменти за намиране на консенсусни решения и общи подходи при прогнозирането, предотвратяването и управлението на процеси по преструктуриране; призовава държавите членки да се консултират със социалните партньори при разработването на всички имащи отношение мерки; призовава Комисията да идентифицира най-добри практики въз основа на мерките, прилагани от националните, регионалните и местните органи, както и на мерките, предприети от МСП в сектора, с оглед на разработването на обща стратегия на ЕС за туристическия сектор; отново призовава Комисията да представи, след консултация със съответните социални партньори, предложение за законодателен акт относно правото на работниците да бъдат информирани и с тях да се провеждат консултации, прогнозирането и управлението на преструктурирането, в съответствие с подробните препоръки, изложени в резолюцията на Парламента от 15 януари 2013 г. относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(12);

17.  призовава Комисията и Съвета да направят оценка и да приемат всички необходими мерки за защита на интересите на ЕС и за избягване на подобни ситуации в бъдеще, както и да извлекат поуки от този опит, които могат да бъдат приложени при договарянето на бъдещи споразумения за въздухоплавателни услуги;

18.  призовава Комисията да информира Парламента за всяка нова информация във връзка с неплатежоспособността на „Томас Кук“; във връзка с това подчертава, че е важно да се знае дали съответните лицензиращи органи са оценили финансовото състояние на „Томас Кук“, дали са били установени финансови проблеми и дали е било възможно да се вземат мерки, за да се избегне положение, при което хиляди пътници не можеха да се приберат по домовете си;

19.  призовава Комисията да обмисли допълнителни мерки за поддържане на високо равнище на защита на потребителите и служителите в случай на неплатежоспособност на предприятие; призовава Съвета да приеме във възможно най-кратък срок своята позиция по изменението на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно прилагането на ограниченията във връзка с правата на пътниците и отговорността на въздушните превозвачи и да одобри позицията, приета от Парламента през февруари 2014 г.; изразява съжаление относно факта, че през последните пет години Съветът не успя да постигне съгласие;

20.  отново изтъква необходимостта, във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно прилагането на правата на пътниците във въздушния транспорт и отговорността на въздушните превозвачи, от задължителни механизми за поддържане на високо равнище на защита на пътниците в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност, включително чрез създаване на гаранционни фондове или сключване на застрахователни договори от страна на въздушните превозвачи, които да гарантират помощ, възстановяване на средства, обезщетение и предоставяне на алтернативни маршрути; подчертава, че пътниците, които резервират отделна услуга, като например само полет, следва да получават същата защита като пътниците, които са резервирали туристически пакет, особено след като потребителите все по-често резервират само полети; поради това призовава за хармонизация на най-високите стандарти по отношение на правата на потребителите в сектора на транспорта, настаняването и туризма;

21.  приканва Комисията да разгледа възможността за улесняване на обмена на най-добри практики между държавите членки относно най-добрия начин за справяне с прекратяването на дейността на дружества, като ги насърчава да вземат предвид примери, съдържащи се в правни разпоредби, за да се опитат – доколкото е възможно – да организират търсенето на купувач, за да може предприятията да продължат да осъществяват дейност въпреки решението на първоначалните собственици да прекратят дейността им;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1.
(2) OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 64.
(3) ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.
(4) ОВ С 355, 20.10.2017 г., стр. 71.
(5) ОВ С 257 E, 6.9.2013 г., стр. 1.
(6) OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 42.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(8) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 336.
(9) ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(11) Приети текстове, P7_TA(2013)0005.
(12) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 23.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност