Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2854(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0118/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0047

Vastuvõetud tekstid
PDF 129kWORD 49k
Neljapäev, 24. oktoober 2019 - Strasbourg
Thomas Cook Groupi pankroti mõjud
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2019. aasta resolutsioon kontserni Thomas Cook pankroti negatiivsete tagajärgede kohta ELi turismisektorile (2019/2854(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 6 punkti d,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 195,

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2019. aasta avaldust kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91(1),

–  võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2007. aasta teatist „Jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa turismi strateegia“ (COM(2007)0621),

–  võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“ (COM(2010)0352),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta(3), eelkõige artiklit 8 lennutegevusloa kehtivuse kohta ja artiklit 9 lennutegevusloa peatamise ja tühistamise kohta,

–  võttes arvesse oma 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni uute ülesannete ja strateegiate kohta turismi edendamiseks Euroopas(4),

–  võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni lennureisijatele kehtivate õiguste tõhususe ja rakendamise kohta(5),

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni lennuettevõtja pankroti korral reisijatele makstava hüvitise kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 18. märtsi 2013. aasta teatist reisijate kaitse kohta lennuettevõtja maksejõuetuse korral (COM(2013)0129), milles komisjon esitas meetmed reisijate kaitse parandamiseks lennuettevõtja maksejõuetuse korral, sealhulgas määruse (EÜ) nr 261/2004 parem jõustamine,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 („EGFi määrus“)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2014. aasta teatist „Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia“ (COM(2014)0086),

–  võttes arvesse oma 5. veebruari 2014. aasta seisukohta, mis võeti vastu esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol(8),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ(9),

–  võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2019. aasta teatist „Euroopa lennundusstrateegia: rangete sotsiaalstandardite säilitamine ja edendamine“ (COM(2019)0120),

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks(10),

–  võttes arvesse nõukogu 27. mai 2019. aasta järeldusi, milles käsitletakse turismisektori konkurentsivõimet kui ELi jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse sidususe mootorit järgmisel kümnel aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Ühendkuningriigi ettevõtte Thomas Cook pankrot kahjustab tugevalt majandust, ELi siseturgu, tööhõivet, tarbijate usaldust ning inimeste vaba liikumist ELis ja kaugemalgi, sest tegemist on maailma suuruselt teise ja ühe vanima reisikorraldajaga;

B.  arvestades, et kontserni Thomas Cook likvideerimise tõttu on maailmas ohus 22 000 töökohta, millest 9000 asuvad Ühendkuningriigis, 2500 Hispaanias ja rohkem kui 1000 Kreekas; arvestades, et isegi kui nende töökohtade saatus on veel ebaselge, on sellel tõenäoliselt märkimisväärne mitmekordne järelmõju mitte ainult turismitööstusele ja transpordisektorile, vaid kogu ELi majandusele tervikuna;

C.  arvestades, et kontserni Thomas Cook pankroti põhjustasid mitmed tegurid, millest üks oli äriühingu suutmatus muuta oma ärimudelit ja teha uuendusi digitaalmajanduses konkureerimiseks; arvestades, et kontserni Thomas Cook finantsolukord oli Suurbritannia ametiasutustele juba varem hästi teada;

D.  arvestades, et kontsern Thomas Cook juhtis hotelle, kuurorte ja lennuettevõtjaid 16 riigis ja teenindas 19 miljonit inimest aastas ning tema tegevuse lõpetamine tingis erakordselt suure repatrieerimisoperatsiooni, sest enam kui 600 000 maailma eri paigus viibivat inimest tuli oma kodumaale tagasi toimetada;

E.  arvestades, et ainuüksi sel aastal on mitu lennuettevõtjat kuulutatud maksejõuetuks ning sellel on olnud tõsised tagajärjed ettevõtetele, turismile ja tarbijatele; arvestades, et 2019. aasta aprillis andis Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet kontsernile Thomas Cook uue 12-kuulise tegevusloa;

F.  arvestades, et mitu liikmesriiki on teatanud sihipäraste meetmete võtmisest oma turismisektori toetamiseks, et leevendada kontserni Thomas Cook pankroti negatiivset mõju; arvestades, et ühtegi ELi toetusmehhanismi ei ole veel käivitatud;

G.  arvestades, et turism annab ligikaudu 4 % ELi SKPst ja pakub tööd hinnanguliselt 12,3 miljonile töötajale, mis moodustab vähemalt 5 % kõigist töökohtadest (rohkem kui 27 miljonit töötajat ja peaaegu 12 % kõigist töökohtadest, kui võtta arvesse seotud sektoreid); arvestades, et Euroopa on maailma sihtkohtade seas esikohal ja tema turuosa oli 2018. aastal 50,8 %; arvestades, et turism loob nii otseselt kui ka kaudselt 10,3 % ELi 28 liikmesriigi kogu SKPst ja prognooside kohaselt suureneb turismi osakaal 2027. aastaks 11,2 %-ni SKPst;

H.  arvestades, et turismisektor hõlmab äärmiselt erinevaid teenuseid ja ameteid, milles liikuvusel on otsustav tähtsus, ning sektori tegevuste üksikisikule suunatud iseloomu tõttu on vaja palju töötajaid; arvestades, et turism toimib olulise stiimulina paljude teiste majandussektorite jaoks; arvestades, et sektoris domineerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), samuti füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle tegevus loob turismist väga sõltuvates piirkondades töökohti ja annab tulu; arvestades, et turismisektor on erakordselt vastuvõtlik nii looduslikele kui ka inimeste põhjustatud ettenägematutele ohtudele;

I.  arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest kuulub ELi pädevusse ka liikmesriikide tegevuse toetamine ja täiendamine turismi vallas; arvestades, et turismile ei ole ELi eelarves siiski konkreetset eelarverida ette nähtud, kuigi parlament nõudis oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027, et kestliku turismi jaoks nähtaks ette sihtotstarbeline eraldis;

J.  arvestades, et turismisektoris on tugev nõudlus suurema ELi tasandil koordineerimise ja selge ELi turismipoliitika järele, millel oleks ka asjakohane eelarvetoetus;

K.  arvestades, et turism on ELi majandusarengu ja töökohtade loomise seisukohalt tähtis sektor ning et uue komisjoni prioriteedid (eelkõige see, mis käsitleb „inimeste kasuks töötava majanduse“ toetamist) peaksid seega kajastama sektori tähtsust ja selle vajadusi;

L.  arvestades, et kontserni Thomas Cook tegevuse lõpetamine on põhjustanud turismisektorile, tööhõivele ja kohalikele kogukondadele tõsist majanduslikku kahju ning toonud kaasa lennuühenduse katkemise mõnede ELi liikmesriikide territooriumide vahel; arvestades, et sektori konkurentsivõime parandamiseks ning selleks, et Euroopa jääks maailma soosituimaks turismisihtkohaks, mis soodustab majanduskasvu ning linnade ja piirkondade kestlikku arengut, on seetõttu vaja võtta sobivaid meetmeid;

M.  arvestades, et reisijatel on õigus ette nähtud teenuseid saada, sest nad on reisi eest tasunud juba enne teenuse osutamist; arvestades, et reisijatele tuleb kindlasti anda arusaadavat, täpset, õigeaegset ja kõigile kättesaadavat teavet; arvestades, et paljude tarbijate jaoks ei olnud selge, millised on nende õigused hüvitise saamiseks ja millised osad nende broneeringust on kindlustusega kaetud;

N.  arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta(11), et komisjon esitaks pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist õigusakti ettepaneku töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta;

1.  peab äärmiselt murettekitavaks, et 600 000 inimest on kodust kaugel hätta sattunud ning paljud neist on reisi sihtkohta maha jäetud, ilma et oleks pakutud alternatiivset tagasireisi, mis tähendab sektori jaoks väga suurt õiguslikku ebakindlust ja märkimisväärset tarbijakaitse puudumist; tunneb muret ka selle üle, et Euroopas kaotasid tuhanded töötajad töö, tuhanded kohalikud tarnijad ja tütarettevõtted, kes on enamasti VKEd, on Thomas Cooki pankroti tõttu suurtes finantsraskustes, lisaks on tõsiselt kahjustada saanud ka kohalik majandustegevus ja kogukonnad ning Euroopa kui maailma peamise turismisihtkoha kuvand ja maine;

2.  märgib, et kontserni Thomas Cook tegevus hõlmas mitmeid valdkondi, nagu majutus, transport ja vaba aja veetmine, ning mõjutas eri liiki tarbijaid ja ettevõtjaid, mis tähendab, et selle kokkuvarisemine kuulub ELi ja liikmesriikide erinevate seaduste reguleerimisalasse;

3.  kutsub juhtumiga seotud liikmesriikide pädevaid asutusi üles tagama, et töö kaotanud Thomas Cooki töötajatele makstakse juba teenitud palgad täielikult välja;

4.  tunnustab liikmesriike kiire tegutsemise eest hädaolukorra kavade elluviimisel, et reisijad tagasi kodumaale toimetada, ning võtab teadmiseks muud meetmed, millega piirata Thomas Cooki pankroti mõju turismisektori töötajatele; kutsub komisjoni üles hindama, kuidas on kehtivad ELi õigusaktid ja liikmesriikide vastavad seadused sellele suurele päästeoperatsioonile vastanud, ning uurima, kuidas komisjon saaks tulevikus sarnases olukorras kiiresti ja tõhusalt osaleda;

5.  palub pädevatel asutustel analüüsida kontserni Thomas Cook likvideerimise põhjuseid – võttes seejuures arvesse asjaolu, et äriühingu finantsolukorra halvenemine oli Suurbritannia ametiasutustele juba teada, – et teha kindlaks, kas äkilise kokkuvarisemise vältimiseks oleks olnud võimalik võtta ennetavaid meetmeid; usub, et see peaks aitama tulevasi kriise ette aimata ja määrata kindlaks poliitikasuunad, et minimeerida ohte ELi jaoks nii olulises sektoris;

6.  rõhutab, et riiklikud järelevalveasutused peavad paremini jälgima lennuettevõtjate finantsolukorda, et Euroopa reisijad ei satuks sellise maksejõuetuse ohvriks, arvestades, et 2017. aasta algusest on pankrotti läinud 32 lennuettevõtjat; tuletab meelde, et määruse (EÜ) nr 1008/2008 suhtes viiakse praegu läbi mõju hindamist, ning see sisaldab peatükki lennuettevõtjate kohustuse kohta saada lennutegevusluba; kutsub komisjoni üles kaaluma selle määruse läbivaatamist, et volitada ametiasutusi lennuettevõtjate finantsolukorda paremini jälgima ja kriitilises olukorras reageerima;

7.  palub komisjonil teha kindlaks ELi rahastamisvahendid, millega saaks kompenseerida sektorile tekitatud kahju ja aidata parandada selle konkurentsivõimet, teha need vahendid kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks ning tagada tarbijakaitse kõrge tase; märgib, et kontserni Thomas Cook pankrotist tekkinud kriis ei ole üksiksündmus ning see võib tulevikus korduda; palub seetõttu komisjonil hinnata, kas oleks võimalik näha ette konkreetseid tegevusi ja/või meetmeid selliste olukordade kordumise vältimiseks, et tarbijakaitset ja reisijate õigusi veelgi suurendada;

8.  palub, et komisjon lisaks turismi oma strateegia prioriteetidesse ja nimetaks transpordiportfelli ümber „Transpordiks ja turismiks“;

9.  juhib tähelepanu sellele, et suurte struktuurimuutuste tõttu töö kaotanud isikud võivad saada abi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF); palub, et liikmesriigid, keda Thomas Cooki pankrot mõjutab, kasutaksid täielikult ära EGFi võimalused, eelkõige seoses VKEde ühistaotlustega; palub, et komisjon menetleks neid taotlusi võimalikult kiiresti EGFi määruses sätestatud aja jooksul ning pakuks liikmesriikidele vajalikku tuge, kui seda palutakse;

10.  rõhutab, et nendes turismipiirkondades olid ettevõtjad, eelkõige hotellid, juba teenuste osutamisega arvestanud, kuna järgmiseks turismihooajaks oli juba tehtud palju broneeringuid, enne kui kontsern Thomas Cook kokku varises, ning tunnistab seetõttu vajadust liikmesriikide toetuse järele, et tegeleda negatiivse mõjuga, mida see on paljudele ettevõtjatele avaldanud; julgustab ka liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi kasutama ära Euroopa Sotsiaalfondi pakutavaid võimalusi ning muid ELi, riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi vahendeid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama regulaarselt turismitööstusega seotud konkreetseid pakkumiskutseid, tuginedes vastavates fondides sätestatud prioriteetidele;

11.  kordab, kui tähtis on koostada ELi kestliku turismi strateegia koordineeritud ja konkreetsete meetmetega, nagu kriisijuhtimise mehhanism ning turismisektori tõhusa koostöö mehhanismid; palub, et komisjon looks turismile järgmises eelarveprojektis eraldi eelarverea, nagu Euroopa Parlament seoses mitmeaastase finantsraamistikuga 2021–2027 taotles;

12.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kaaluksid üksnes viimase abinõuna riigiabi meetmeid, mis võivad leevendada negatiivset majanduslikku mõju ettevõtjatele, linnadele, piirkondadele ja sihtkohtadele ning tõsiseid tagajärgi tööhõivele;

13.  palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et maksejõuetusest mõjutatud töötajatele tagatakse väljateenitud töötasu ja pensionihüvitised;

14.  rõhutab, et on oluline tagada hästi toimiv transporditeenuste siseturg, säilitada töötajate ja tarbijate kõrgetasemeline kaitse ning parandada turismisektori ettevõtete konkurentsivõimet;

15.  on seisukohal, et Euroopa turismisektor peab palju paremini ära kasutama digitehnoloogiate ja digitaalse ühtse turu pakutavaid suurepäraseid võimalusi; kutsub komisjoni sellega seoses üles pakkuma ELi ettevõtetele vajalikku tuge üleminekuks digitaalsele majandusele ja uutele ärimudelitele ning toetama seda nii rahastamise kui ka koolitustega, samuti ärgitades digitaalsele majandustegevusele suunatud mõtteviisi;

16.  rõhutab, et vastastikusel usaldusel ja jagatud vastutusel põhinev pidev sotsiaalne dialoog kõigil tasanditel on üks paremaid vahendeid, et leida konsensuslikke lahendusi ja ühiseid lähenemisviise restruktureerimise juhtimiseks, ennustamiseks ja ennetamiseks; kutsub liikmesriike üles konsulteerima kõigi asjakohaste meetmete väljatöötamisel sotsiaalpartneritega; palub, et komisjon määraks riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutuste ning selle sektori VKEde võetud meetmete põhjal kindlaks parimad tavad, et töötada välja ELi ühine turismisektori strateegia; palub veel kord, et komisjon esitaks pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist seadusandliku ettepaneku töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta, järgides Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis (töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise ning restruktureerimise ettevalmistamise ja juhtimise kohta)(12) antud üksikasjalikke soovitusi;

17.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles hindama ja võtma vastu kõik vajalikud meetmed, et kaitsta ELi huve ning vältida selliseid olukordi tulevikus, ning tegema sellest kogemusest järeldusi, mida võtta arvesse tulevaste lennunduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel;

18.  palub, et komisjon teavitaks Euroopa Parlamenti, kui Thomas Cooki pankroti kohta on uut teavet; rõhutab sellega seoses, et on oluline teada, kas lube väljaandvad asutused olid hinnanud Thomas Cook finantsolukorda, kas oli tuvastatud finantsprobleeme ja kas oleks olnud võimalik võtta meetmeid, et vältida tuhandete reisijate jätmist kodust kaugele;

19.  kutsub komisjoni üles kaaluma uusi meetmeid, et säilitada ettevõtte maksejõuetuse korral tarbijate ja töötajate kaitse; palub, et nõukogu võtaks võimalikult kiiresti vastu oma seisukoha määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmise kohta lennureisijate õiguste jõustamise ja lennuettevõtja vastutuse piiride osas ning toetaks seisukohta, mille parlament võttis 2014. aasta veebruaris; peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole suutnud viimase viie aasta jooksul kokkuleppele jõuda;

20.  kordab, et seoses määruse (EÜ) nr 261/2004 muutmisega lennureisijate õiguste jõustamise ja lennuettevõtjate vastutuse osas on vaja kohustuslikke mehhanisme, et säilitada maksejõuetuse või pankroti korral reisijate kaitse praegusel tasemel, sealhulgas tagatisfondide või kindlustuslepingute loomise kaudu, mille on sõlminud lennuettevõtjad ja mis tagavad abi, hüvitamise, kompenseerimise ja marsruudi muutmise; rõhutab, et reisijad, kes broneerisid eraldi teenuse, näiteks ühe lennu, peaksid saama sama kaitse nagu reisipaketi broneerinud reisijad, eriti kuna tarbijad broneerivad üha enam ainult lende; nõuab seetõttu tarbijate õiguste kõrgeimate standardite ühtlustamist transpordi-, majutus- ja turismisektoris;

21.  palub, et komisjon hõlbustaks parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel selle kohta, kuidas ettevõtete sulgemisega kõige paremini toime tulla, julgustades neid otsima näiteid õigussätetes, et püüda võimaluse korral leida ostja, et ettevõtete saaks tegevust jätkata hoolimata algsete omanike otsusest tegevus lõpetada;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.
(2) ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
(3) ELT L 293, 31.10.2008, lk 3.
(4) ELT C 355, 20.10.2017, lk 71.
(5) ELT C 257 E, 6.9.2013, lk 1.
(6) ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 42.
(7) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(8) ELT C 93, 24.3.2017, lk 336.
(9) ELT L 326, 11.12.2015, lk 1.
(10) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
(11) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0005
(12) ELT C 440, 30.12.2015, lk 23.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika