Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2854(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0118/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0047

Texte adoptate
PDF 139kWORD 47k
Joi, 24 octombrie 2019 - Strasbourg
Efectele falimentului Grupului Thomas Cook
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 6 litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 195 din TFUE,

–  având în vedere declarația Comisiei din 21 octombrie 2019 privind efectele falimentului Grupului Thomas Cook,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2007 intitulată „Agenda pentru un turism european durabil și competitiv” (COM(2007)0621),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” (COM(2010)0352),

–  având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate(3) (reformare), în special articolul 8 referitor la valabilitatea unei licențe de operare și articolul 9 referitor la suspendarea și revocarea unei licențe de operare,

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 octombrie 2015 referitoare la noile provocări și concepte pentru promovarea turismului în Europa(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la funcționarea și aplicarea drepturilor dobândite ale persoanelor care călătoresc pe calea aerului(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la despăgubirile pentru pasageri în cazul falimentului unei companii aeriene(6),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 18 martie 2013 intitulată „Protecția pasagerilor în caz de insolvență a companiilor aeriene” (COM(2013)0129), în care Comisia a stabilit măsuri de îmbunătățire a protecției călătorilor în caz de insolvență a companiilor aeriene, inclusiv o mai bună aplicare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (Regulamentul privind FEG)(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 februarie 2014 intitulată „O strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier” (COM(2014)0086),

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 5 februarie 2014 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora(8),

–  având în vedere Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului(9),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 martie 2019 intitulată „O strategie în domeniul aviației pentru Europa: menținerea și promovarea unor standarde sociale înalte” (COM(2019)0120),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(10),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 27 mai 2019 privind competitivitatea sectorului turismului ca motor al creșterii economice durabile, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE în următorul deceniu,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât prăbușirea companiei britanice Thomas Cook, al doilea operator de turism ca mărime din lume și unul dintre cei mai longevivi, are un efect profund negativ asupra economiei, a pieței interne a UE, a ocupării forței de muncă, a încrederii consumatorilor și a liberei circulații a persoanelor în întreaga UE și în afara acesteia;

B.  întrucât lichidarea Grupului Thomas Cook pune în pericol 22 000 de locuri de muncă din întreaga lume, dintre care 9 000 se află în Regatul Unit, 2 500 în Spania și peste 1 000 în Grecia; întrucât, deși soarta acestor locuri de muncă nu este cunoscută încă, este probabil ca falimentul să aibă un efect multiplicator considerabil nu numai asupra sectorului turismului și al transporturilor, ci și asupra economiei UE în ansamblu;

C.  întrucât falimentul Grupului Thomas Cook a fost determinat de mai mulți factori, unul dintre ei fiind faptul că această companie nu și-a schimbat modelul de afaceri și nu a introdus inovări care să-i permită să poată concura în economia digitală; întrucât autoritățile britanice cunoșteau deja bine situația financiară a Grupului Thomas Cook;

D.  întrucât încetarea activităților companiei Thomas Cook, care gestiona hoteluri, stațiuni de vacanță și companii aeriene în mai mult de 16 țări și oferea servicii unei clientele anuale de 19 milioane de persoane, a necesitat o operațiune uriașă de repatriere a peste 600 000 de turiști din diferite puncte din întreaga lume în locurile lor de origine;

E.  întrucât numai în anul curent au declarat insolvență o serie de companii aeriene, ceea ce a afectat puternic întreprinderile, turismul și consumatorii; întrucât în aprilie 2019 Autoritatea pentru aviația civilă din Regatul Unit i-a acordat Grupului Thomas Cook o nouă licență de funcționare pentru 12 luni;

F.  întrucât mai multe state membre au anunțat măsuri specifice de sprijinire a sectoarelor turistice proprii, pentru a atenua efectele negative ale prăbușirii Grupului Thomas Cook; întrucât nu a fost încă activat niciun mecanism de sprijin al UE;

G.  întrucât turismul generează circa 4 % din PIB-ul UE, având un număr estimativ de 12,3 milioane de lucrători angajați și asigurând cel puțin 5 % din totalul locurilor de muncă (peste 27 de milioane de lucrători și aproape 12 % din totalul locurilor de muncă dacă sunt luate în considerare legăturile sale cu alte sectoare) întrucât Europa este cea mai populară destinație din lume, deținând în 2018 o cotă de piață de 50,8 %; întrucât turismul generează, în mod direct și indirect, 10,3 % din PIB-ul total al UE-28, cotă ce urmează să crească până în 2027 până la 11,2 % din PIB;

H.  întrucât sectorul turismului acoperă o mare diversitate de servicii și profesii în care mobilitatea joacă un rol esențial și, datorită caracterului personal al activităților sale, necesită un număr mare de angajați; întrucât turismul este un stimul puternic pentru multe alte sectoare ale economiei; întrucât sectorul este dominat de întreprinderi mici și mijlocii, precum și de persoane care desfășoară activități independente, ale căror activități generează locuri de muncă și prosperitate în regiuni care depind în mare măsură de turism; întrucât sectorul turismului este deosebit de vulnerabil la riscuri de origine atât naturală, cât și umană care nu pot fi prevăzute;

I.  întrucât, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE are competența de a sprijini sau de a completa acțiunile statelor sale membre în domeniul turismului; întrucât, pe de altă parte, turismul nu are o linie specifică în bugetul UE, așa cum a cerut Parlamentul în Rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, în care solicită introducerea unei alocări specifice pentru turismul sustenabil;

J.  întrucât sectorul turismului cere în mod clar o coordonare mai puternică la nivelul UE și o politică europeană clară în domeniul turismului, cu un sprijin bugetar corespunzător;

K.  întrucât turismul este un sector-cheie pentru economie și pentru ocuparea forței de muncă în UE, iar prioritățile noii Comisii – în special aceea de a sprijini „o economie în serviciul cetățenilor” – ar trebui, prin urmare, să reflecte importanța acestui sector și nevoile sale;

L.  întrucât încetarea operațiunilor companiei Thomas Cook a produs daune economice grave pentru sectorul turismului, ocuparea forței de muncă și comunitățile locale și a avut drept rezultat pierderea legăturilor aeriene în unele teritorii ale statelor membre ale UE; întrucât acest lucru va necesita luarea de măsuri adecvate pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului și pentru a garanta că Europa se menține pe primul loc în lume ca destinație turistică, fapt ce constituie un motor al creșterii și al dezvoltării durabile a orașelor și regiunilor sale;

M.  întrucât pasagerii au dreptul să beneficieze de serviciile prevăzute, cu atât mai mult cu cât au plătit deja prețul biletului înainte de prestarea serviciului; întrucât este esențial ca pasagerilor să le fie puse la dispoziție informații ușor de înțeles, corecte și actuale, care să fie accesibile tuturor; întrucât mulți consumatori nu înțelegeau clar ce drepturi la compensație au și care dintre elementele rezervării lor erau acoperite de asigurare;

N.  întrucât în Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și restructurările(11), Parlamentul a solicitat Comisiei, după consultarea partenerilor sociali, să prezinte o propunere de act legislativ privind informarea și consultarea lucrătorilor și anticiparea și gestionarea restructurărilor,

1.  este profund îngrijorat de faptul că 600 000 de persoane au rămas blocate departe de casă, multe dintre acestea fiind lăsate la locul de destinație fără a li se oferi posibilități alternative de întoarcere, ceea ce a creat o insecuritate juridică enormă în sector și a dezvăluit lipsa vădită a unei protecții pentru consumatori; este la fel de îngrijorat de faptul că mii de lucrători din întreaga Europă și-au pierdut locul de muncă, iar mii de furnizori și filiale locale, în special IMM-uri, se confruntă cu dificultăți financiare grave din cauza prăbușirii companiei Thomas Cook, pe lângă impactul negativ asupra economiilor și comunităților locale și a imaginii și reputației Europei ca principală destinație turistică la nivel mondial;

2.  subliniază că Grupul Thomas Cook avea activități diverse, cum ar fi cazarea, transportul și activitățile de agrement, și trata cu mai multe tipuri de consumatori și întreprinderi, ceea ce înseamnă că falimentul acestui grup intră sub incidența mai multor acte legislative de la nivelul UE și de la nivel național;

3.  invită autoritățile competente din statele membre afectate să se asigure că lucrătorilor companiei Thomas Cook care au fost concediați li se plătesc integral salariile care le sunt deja datorate;

4.  salută rapiditatea cu care statele membre au dat curs planurilor pentru situații neprevăzute pentru a repatria cu eficacitate călătorii vizați și ia act de alte măsuri adoptate pentru a limita efectele falimentului Grupului Thomas Cook asupra angajaților din sectorul turismului; invită Comisia să analizeze modul în care au reacționat legislația UE în vigoare și legile aplicabile din statele membre la această enormă operațiune de salvare și să analizeze modalitățile prin care ar putea participa rapid și cu eficacitate în situații similare în viitor;

5.  îndeamnă autoritățile competente să analizeze cauzele falimentului Grupului Thomas Cook, ținând seama de faptul că schimbarea negativă din situația financiară a companiei era cunoscută de către autoritățile britanice, pentru a determina dacă puteau fi luate măsuri preventive pentru a se evita prăbușirea subită; consideră că această analiză ar putea contribui la anticiparea viitoarelor crize și la stabilirea unor politici de reducere la minimum a riscurilor într-un sector atât de important pentru UE;

6.  subliniază că autoritățile naționale de supraveghere trebuie să monitorizeze mai strict situația financiară a companiilor aeriene pentru a evita situația în care călătorii europeni devin victime ale unor astfel de falimente, având în vedere că, de la începutul lui 2017, au dat faliment 32 de companii aeriene; reamintește că Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 face în prezent obiectul unei evaluări a impactului, care include o secțiune referitoare la obligația companiilor aeriene de a obține o licență de operare; invită Comisia să aibă în vedere o revizuire a acestui regulament pentru a permite autorităților să monitorizeze și să controleze mai bine situația financiară a companiilor aeriene și să acționeze în situații critice;

7.  invită Comisia să identifice instrumentele financiare ale UE care ar putea oferi despăgubiri pentru prejudiciile aduse sectorului și să permită accesul rapid și eficient la acestea, precum și să contribuie la îmbunătățirea competitivității acestui sector și să garanteze un nivel ridicat al protecției consumatorilor; observă că criza provocată de falimentul Grupului Thomas Cook nu reprezintă un eveniment izolat și se poate repeta în viitor; invită, așadar, Comisia să analizeze fezabilitatea adoptării unor acțiuni și/sau măsuri specifice pentru a preveni survenirea unor astfel de situații în viitor și pentru a întări protecția consumatorilor și drepturile călătorilor;

8.  invită Comisia să includă turismul printre prioritățile strategiei sale și să redenumească portofoliul transportului „Transport și turism”;

9.  atrage atenția asupra posibilităților oferite de Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru lucrătorii concediați ca urmare a unor schimbări structurale majore; invită statele membre afectate de falimentul companiei Thomas Cook să utilizeze pe deplin posibilitățile oferite de FEG, în special în ceea ce privește cererile colective din partea IMM-urilor; invită Comisia să prelucreze aceste cereri cât mai rapid posibil în intervalul de timp prevăzut în Regulamentul privind FEG și să ofere sprijinul necesar statelor membre, dacă i se solicită acest lucru;

10.  subliniază că serviciile de turism din regiunile care depind de turism, îndeosebi hotelurile, au avut un calendar al serviciilor cu multe rezervări deja efectuate pentru următorul sezon turistic înainte de falimentul Grupului Thomas Cook și recunoaște astfel că statele membre trebuie să prevadă măsuri de sprijin pentru a face față efectelor negative ce afectează multe întreprinderi; încurajează, în plus, statele membre și autoritățile locale și regionale să utilizeze instrumentele oferite de Fondul social european și alte instrumente europene, naționale, regionale și locale; invită Comisia și statele membre să elaboreze periodic cereri de oferte specifice pentru industria turismului, în funcție de prioritățile stabilite de fondurile respective;

11.  menționează încă o dată importanța elaborării unei strategii a UE pentru turismul sustenabil, care să conțină măsuri concrete și coordonate, de exemplu un mecanism de gestionare a crizelor și mecanisme pentru o cooperare efectivă în sectorul turismului; invită Comisia să introducă o linie bugetară specifică pentru sectorul turismului în următorul proiect de buget, după cum a solicitat Parlamentul pentru cadrul financiar multianual 2021-2027;

12.  îndeamnă statele membre și Comisia să aibă în vedere, dar numai în ultimă instanță, măsuri sub forma unor ajutoare de stat care să atenueze impactul economic negativ asupra întreprinderilor, orașelor, regiunilor și destinațiilor, pe lângă efectele grave asupra ocupării forței de muncă;

13.  invită Comisia și statele membre să se asigure că lucrătorilor afectați de insolvență le sunt garantate salariile câștigate și prestațiile de pensie acumulate;

14.  subliniază că este important să se asigure o piață internă funcțională pentru serviciile de transport, să se mențină un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a lucrătorilor și să se îmbunătățească competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului;

15.  consideră că sectorul turismului din UE trebuie să valorifice mai bine oportunitățile excelente pe care le oferă tehnologiile digitale și piața unică digitală; invită Comisia în acest sens să le ofere întreprinderilor din UE asistența necesară pentru tranziția către economia digitală și noi modele de afaceri, atât cu ajutorul programelor de finanțare aplicabile și al măsurilor de formare, cât și prin încurajarea unei mentalități comerciale bazate pe lumea digitală;

16.  subliniază importanța unui dialog social susținut, la toate nivelurile, care să fie bazat pe încredere reciprocă și răspundere comună, ca unul dintre cele mai bune instrumente pentru găsirea unor soluții consensuale și a unor perspective comune în anticiparea, prevenirea și gestionarea proceselor de restructurare; invită statele membre să consulte partenerii sociali la elaborarea tuturor măsurilor relevante; solicită Comisiei să identifice cele mai bune practici pe baza măsurilor aplicate de autoritățile naționale, regionale și locale, precum și a celor aplicate de întreprinderile mici și mijlocii din sector, în vederea elaborării unei strategii comune a UE pentru sectorul turismului; își reiterează solicitarea ca Comisia să prezinte, după consultarea partenerilor sociali vizați, o propunere de act legislativ privind dreptul lucrătorilor la informare și consultare și anticiparea și gestionarea restructurărilor, în conformitate cu recomandările detaliate din rezoluția Parlamentului din 15 ianuarie 2013 referitoare la informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor(12);

17.  invită Comisia și Consiliul să evalueze și să adopte toate măsurile necesare pentru a apăra interesele UE și pentru a evita situații similare în viitor și să tragă învățăminte din această experiență care să poată fi aplicate în cadrul negocierii viitoarelor acorduri privind serviciile aeriene;

18.  invită Comisia să transmită Parlamentului toate informațiile noi și pertinente privind falimentul companiei Thomas Cook; în acest sens, subliniază că este important să se știe dacă autoritățile de acordare a licențelor implicate au evaluat situația financiară a companiei Thomas Cook, dacă au fost identificate probleme financiare și dacă s-ar fi putut lua măsuri pentru a evita ca mii de pasageri să rămână blocați departe de casă;

19.  invită Comisia să aibă în vedere luarea unor măsuri suplimentare pentru a menține un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și lucrătorilor în cazul falimentului întreprinderilor; invită Consiliul să își adopte cât mai curând posibil poziția cu privire la modificarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind asigurarea respectării drepturilor pasagerilor aerieni și limitele răspunderii transportatorilor aerieni și să aprobe poziția adoptată de Parlament în februarie 2014; regretă faptul că Consiliul nu a fost în măsură să ajungă la un acord în ultimii cinci ani;

20.  reiterează necesitatea ca, în cadrul modificării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind asigurarea respectării drepturilor pasagerilor aerieni și limitele răspunderii transportatorilor aerieni, să fie introduse mecanisme obligatorii pentru menținerea nivelului actual de protecție a călătorilor în caz de incapacitate de plată sau faliment, inclusiv prin crearea de către companiile aeriene a unor fonduri de garantare sau a unor contracte de asigurare prin care să se garanteze asistența, rambursarea, compensații și itinerare alternative; subliniază că pasagerii care au rezervat un serviciu separat, cum ar fi un zbor, trebuie să se bucure de același nivel de protecție ca pasagerii care au rezervat un pachet de călătorie, mai ales întrucât consumatorii rezervă din ce în ce mai mult doar zborul, fără alte servicii; solicită așadar să se realizeze armonizarea celor mai ridicate standarde în materie de drepturi ale consumatorilor în sectoarele transportului, cazării și turismului;

21.  invită Comisia să aibă în vedere facilitarea unui schimb de bune practici între statele membre cu privire la cele mai bune modalități de a trata cazurile de închidere a companiilor, încurajându-le să examineze exemplele incluse în dispozițiile juridice pentru a încerca, în măsura posibilului, să organizeze identificarea unui cumpărător care să mențină întreprinderile în activitate în pofida deciziei proprietarilor inițiali de a înceta activitatea;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
(2) JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
(3) JO L 293, 31.10.2008, p. 3.
(4) JO C 355, 20.10.2017, p. 71.
(5) JO C 257 E, 6.9.2013, p. 1.
(6) JO C 285 E, 21.10.2010, p. 42.
(7) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(8) JO C 93, 24.3.2017, p. 336.
(9) JO L 326, 11.12.2015, p. 1.
(10) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2013)0005.
(12) JO C 440, 30.12.2015, p. 23.

Ultima actualizare: 30 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate