Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2854(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0118/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0047

Antagna texter
PDF 136kWORD 46k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg
Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2019 om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 6 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artikel 195 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 oktober 2019 om effekterna av Thomas Cook-koncernens konkurs,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2007 Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism (COM(2007)0621),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 Europa – världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (COM(2010)0352),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen(3), särskilt artikel 8 om giltigheten för en operativ licens, och artikel 9 om tillfälligt och permanent återkallande av operativa licenser,

–  med beaktande av sin resolution av den 29 oktober 2015 om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2012 om flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs(6),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 mars 2013 om skydd för passagerare i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens (COM(2013)0129), i vilket kommissionen fastställer åtgärder för att förbättra resenärers skydd i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens, inbegripet bättre tillämpning av förordning (EG) nr 261/2004,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(7),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2014 En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism (COM(2014)0086),

–  med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG(9),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 mars 2019 En luftfartsstrategi för Europa: Upprätthållande och främjande av höga sociala standarder (COM(2019)0120),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 Den fleråriga budgetramen för 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(10),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 27 maj 2019 om turistnäringens konkurrenskraft som drivkraft för hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i EU under nästa årtionde,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det brittiska företaget Thomas Cook, den näst största researrangören i världen och dessutom en av de äldsta, har kollapsat, vilket på ett mycket negativt sätt påverkar ekonomin, EU:s inre marknad, sysselsättningen, konsumenternas förtroende och den fria rörligheten för personer inom och utanför EU.

B.  Likvidationen av Thomas Cook-koncernen innebär att 22 000 arbetstillfällen runt om i världen hotas, av vilka 9 000 finns i Storbritannien, 2 500 i Spanien och över 1 000 i Grekland. Även om det fortfarande råder osäkerhet om vad som kommer att hända med dessa arbetstillfällen kommer det sannolikt att få en betydande dominoeffekt, inte bara på turistnäringen och transportsektorn, utan också på EU:s ekonomi som helhet.

C.  Thomas Cooks konkurs orsakades av många olika faktorer, bland annat lyckades inte företaget ändra sin affärsmodell och vara innovativt för att därmed kunna konkurrera i den digitala ekonomin. De brittiska myndigheterna kände redan väl till Thomas Cook‑koncernens finansiella situation.

D.  Nedläggningen av Thomas Cook-koncernen, som drev hotell, semesteranläggningar och flygbolag i 16 länder och hade 19 miljoner kunder per år, har inneburit en enorm insats för att hämta hem över 600 000 personer från olika semesterorter runt om i världen.

E.  Endast under detta år har flera flygbolag förklarats insolventa med allvarliga konsekvenser för företag, turism och konsumenter. I april 2019 beviljades Thomas Cook-koncernen en operativ licens för ytterligare tolv månader av den brittiska civila luftfartsmyndigheten.

F.  Flera medlemsstater har meddelat att de kommer att vidta riktade åtgärder för att stödja turistnäringen, i syfte att mildra de negativa följderna av Thomas Cook-koncernens kollaps. Ännu har ingen EU-stödmekanism aktiverats.

G.  Turismen står för omkring 4 % av EU:s BNP, sysselsätter omkring 12,3 miljoner personer och tillhandahåller minst 5 % av alla jobb (över 27 miljoner arbetstagare och nästan 12 % av alla jobb om man räknar med dess kopplingar till andra sektorer). Europa är världens främsta resmål, med en marknadsandel på 50,8 % 2018. Turismen genererar (både direkt och indirekt) 10,3 % av den totala BNP i EU-28 – en siffra som 2027 förväntas ha ökat till 11,2 % av BNP.

H.  Turistnäringen omfattar många olika tjänster och yrken där mobilitet spelar en mycket viktig roll, och eftersom sektorns verksamhet grundar sig på personlig service krävs ett stort antal anställda. Turismen ger en kraftfull stimulans till många andra sektorer av ekonomin. Sektorn består till största del av små och medelstora företag samt egenföretagare, vars verksamheter skapar sysselsättning och välstånd i regioner som är starkt beroende av turism. Turistnäringen är särskilt utsatt för naturkatastrofer och katastrofer som framkallats av människan, vilka kan vara svåra att förutspå.

I.  Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har EU haft möjlighet stödja eller komplettera medlemsstaternas insatser på turismområdet. Turismen har dock inte någon egen budgetpost i EU:s budget, vilket parlamentet begärde i sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse, där parlamentet begär att ett särskilt anslag för hållbar turism ska inrättas.

J.  Det finns en stark efterfrågan inom turistnäringen på en ökad samordning på EU-nivå och en tydlig europeisk turismpolitik med ett adekvat budgetstöd.

K.  Turism är en viktig sektor för EU:s ekonomi och sysselsättning, och den nya kommissionens prioriteringar, särskilt när det gäller att stödja ”en ekonomi för människor”, bör därför ta fasta på sektorns betydelse och behov.

L.  Nedläggningen av Thomas Cooks verksamhet har allvarligt skadat turismnäringens ekonomi, sysselsättningen och lokalsamhällena, och har lett till att vissa regioner i EU:s medlemsstater inte längre har några flygförbindelser. Lämpliga åtgärder kommer att behöva vidtas för att stärka sektorns konkurrenskraft och upprätthålla Europas ställning som världens främsta resmål, som en drivkraft för tillväxt och hållbar utveckling av dess städer och regioner.

M.  Passagerare har rätt att få tjänster tillhandahållna som planerat, framför allt då de redan har betalat för biljetten innan tjänsten tillhandahålls. Passagerarna måste i god tid ges begriplig och korrekt information i ett format som är tillgängligt för alla. För många konsumenter var det oklart hur deras rättigheter till ersättning såg ut och vilka delar av deras bokningar som omfattades av deras försäkring.

N.  I sin resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med arbetstagare, planering och hantering av omstruktureringar(11) uppmanade parlamentet kommissionen att efter samråd med arbetsmarknadens parter lägga fram ett förslag till en rättsakt om information till och samråd med arbetstagare, planering och hantering av omstruktureringar.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över de 600 000 turister som strandsattes långt ifrån sina hem på en semesterort utan att erbjudas någon alternativ hemresa, vilket visade på en enorm rättsosäkerhet för sektorn och innebar en allvarlig brist i konsumentskyddet. Parlamentet är också bekymrat över de tusentals anställda som har förlorat sina jobb, över de tusentals lokala leverantörer och dotterbolag, främst små och medelstora företag, som har hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av Thomas Cooks kollaps, samt över den skada som den åsamkat lokala ekonomier och samhällen och bilden av Europa och dess anseende som världens främsta resmål.

2.  Europaparlamentet betonar att Thomas Cook-koncernen bedrev olika verksamheter, såsom hotell-, transport- och fritidsverksamhet för olika typer av konsumenter och företag, och dess kollaps berör därför olika lagstiftningsområden på EU-nivå och nationell nivå.

3.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att säkerställa att redan intjänade löner betalas ut i sin helhet till de Thomas Cook-anställda som har sagts upp.

4.  Europaparlamentet lovordar medlemsstaterna för deras snabba verkställande av beredskapsplaner för att på ett effektivt sätt få hem berörda resenärer, och noterar andra åtgärder för att begränsa effekterna av Thomas Cooks konkurs på arbetstagare inom turistnäringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur man via befintlig EU-lagstiftning och respektive lagar i medlemsstaterna har reagerat på denna enorma räddningsinsats och att undersöka hur den skulle kunna agera snabbt och effektivt i en liknande situation i framtiden.

5.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att analysera orsakerna till Thomas Cooks konkurs, med beaktande av att de brittiska myndigheterna redan kände till den negativa förändringen i företagets ekonomiska situation, för att fastställa om förebyggande åtgärder hade kunnat vidtas för att undvika företagets plötsliga kollaps. Parlamentet anser att detta borde hjälpa till att förutse framtida kriser och utarbeta en politik som minimerar riskerna i en för EU så viktig sektor.

6.  Europaparlamentet understryker att nationella tillsynsmyndigheter måste skärpa sin övervakning av flygbolags ekonomiska ställning för att förhindra att europeiska passagerare drabbas av sådana konkurser, med tanke på att 32 flygbolag har gått i konkurs sedan början av 2017. Parlamentet påminner om att förordning (EG) nr 1008/2008 för närvarande är föremål för en konsekvensbedömning, där ett avsnitt handlar om flygbolagens skyldighet att ha en operativ licens. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga en översyn av denna förordning för att myndigheterna i högre grad ska kunna övervaka och kontrollera flygbolags ekonomiska ställning och agera i krissituationer.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och möjliggöra snabb och effektiv tillgång till de av EU:s finansieringsinstrument som skulle kunna kompensera för de skador som sektorn har åsamkats, och bidra till att stärka sektorns konkurrenskraft samt garantera ett högt konsumentskydd. Parlamentet konstaterar att krisen till följd av Thomas Cook-koncernens konkurs inte är en isolerad företeelse och mycket väl skulle kunna upprepas i framtiden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka möjligheten att göra särskilda insatser och/eller vidta särskilda åtgärder för att förhindra att liknande situationer upprepas, så att konsumentskyddet och passagerarnas rättigheter kan förbättras.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera turism i prioriteringarna för sin strategi och att döpa om ansvarsområdet transport till ”Transport och turism”.

9.  Europaparlamentet framhåller de möjligheter som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter erbjuder arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som har drabbats av Thomas Cooks konkurs att till fullo utnyttja de möjligheter som fonden erbjuder, särskilt vad gäller kollektiva ansökningar från små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att behandla dessa ansökningar så fort som möjligt inom den tidsram som fastställs i förordningen om fonden och att ge medlemsstaterna det stöd som behövs om de begär det.

10.  Europaparlamentet betonar att turisttjänsterna i turistregioner, och i synnerhet hotellen, hade ett planerat utbud av tjänster med många bokningar redan inför nästa turistsäsong innan Thomas Cook-koncernen kollapsade, och erkänner därför behovet av stöd från medlemsstaterna för att hantera de negativa konsekvenser som kollapsen har haft för många företag. Parlamentet uppmuntrar dessutom medlemsstaterna samt de lokala och regionala myndigheterna att använda sig av de verktyg som tillhandahålls av Europeiska socialfonden och andra EU-instrument samt nationella, regionala och lokala instrument. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att regelbundet utarbeta särskilda anbudsinfordringar för turistnäringen på grundval av de prioriteringar som anges i respektive fond.

11.  Europaparlamentet upprepar att man måste utarbeta en EU-strategi för hållbar turism med samordnade och konkreta åtgärder, exempelvis en mekanism för krishantering och mekanismer för ett effektivt samarbete inom turistnäringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa en särskild budgetpost för turistnäringen i sitt nästa budgetförslag, i enlighet med parlamentets begäran för den fleråriga budgetramen 2021–2027.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att endast som en sista utväg överväga statligt stöd som kan mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna för företag, städer, regioner och destinationer, utöver de allvarliga konsekvenserna för sysselsättningen.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att arbetstagare som påverkas av insolvens garanteras sina intjänade löner och pensionsförmåner.

14.  Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en välfungerande inre marknad för transporttjänster, upprätthålla en hög skyddsnivå för konsumenter och arbetstagare och att förbättra konkurrenskraften för företag inom turistnäringen.

15.  Europaparlamentet anser att den europeiska turistnäringen i mycket större utsträckning måste utnyttja de utmärkta möjligheter som den digitala tekniken och den digitala inre marknaden erbjuder. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta avseende ge företag i EU det stöd som behövs för att hjälpa dem att hantera omställningen till en digital ekonomi och nya affärsmodeller, både genom relevant finansiering och utbildning och genom att uppmuntra ett digitalt tänkande bland företag.

16.  Europaparlamentet understryker att en ständig social dialog på alla nivåer, som grundar sig på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, är ett av de bästa verktygen för att finna samförståndslösningar och gemensamma strategier när det gäller att förutse, förebygga och hantera omstruktureringsprocesser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samråda med arbetsmarknadens parter vid utarbetandet av alla relevanta åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa bästa praxis på grundval av de åtgärder som vidtas av nationella, regionala och lokala myndigheter, och de åtgärder som vidtas av små och medelstora företag i sektorn, i syfte att utarbeta en gemensam EU-strategi för turistnäringen. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att, efter samråd med relevanta parter på arbetsmarknaden, lägga fram ett lagförslag om arbetstagares rätt till information och samråd och om planering och hantering av omstruktureringar, i enlighet med de utförliga rekommendationerna i parlamentets resolution av den 15 januari 2013 om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar(12).

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bedöma och anta alla de åtgärder som krävs för att försvara EU:s intressen och undvika liknande situationer i framtiden, och att dra lärdomar från denna erfarenhet i förhandlingar om framtida luftfartsavtal.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om alla nya relevanta uppgifter om Thomas Cooks konkurs. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av att veta huruvida de berörda certifikatutfärdande myndigheterna hade bedömt Thomas Cooks finansiella ställning, huruvida några finansiella problem hade framkommit och huruvida åtgärder kunde ha vidtagits för att undvika att tusentals passagerare strandsattes långt bort från sina hem.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ytterligare åtgärder för att upprätthålla en hög skyddsnivå för konsumenter och arbetstagare i händelse av en konkurs. Parlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt anta sin ståndpunkt om ändringen av förordning (EG) nr 261/2004 om säkerställandet av flygpassagerares rättigheter och lufttrafikföretags skadeståndsansvar, och att godkänna parlamentets ståndpunkt från februari 2014. Parlamentet beklagar att rådet inte har kunnat nå en överenskommelse på fem år.

20.  Europaparlamentet upprepar behovet av obligatoriska mekanismer, vad gäller ändringen av förordning (EG) nr 261/2004 om säkerställande av flygpassagerares rättigheter och lufttrafikföretags skadeståndsansvar, för att upprätthålla den nuvarande skyddsnivån för passagerare i händelse av insolvens eller konkurs, bl.a. genom att flygbolag skapar garantifonder eller försäkringskontrakt som garanterar assistans, återbetalning, kompensation och ombokning. Parlamentet betonar att passagerare som bokat en fristående tjänst, såsom endast en flygresa, bör få samma skydd som passagerare som har bokat ett resepaket, särskilt eftersom konsumenter i allt högre grad bokar separata flygbiljetter. Parlamentet efterlyser därför en harmonisering av de högsta standarderna vad gäller konsumenträttigheter inom transport- och turistnäringen.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att underlätta ett utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om bästa sättet att hantera företagsnedläggningar, genom att uppmuntra dem att titta på exempel i rättsliga bestämmelser för att i möjligaste mån försöka organisera sökandet efter en köpare i syfte att hålla igång verksamheten även om de ursprungliga ägarna har beslutat att lägga ner den.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.
(2) EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
(3) EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.
(4) EUT C 355, 20.10.2017, s. 71.
(5) EUT C 257E, 6.9.2013, s. 1.
(6) EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 42.
(7) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(8) EUT C 93, 24.3.2017, s. 336.
(9) EUT L 326, 11.12.2015, s. 1.
(10) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(11) Antagna texter, P7_TA(2013)0005.
(12) EUT C 440, 30.12.2015, s. 23.

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy