Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2882(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0117/2019

Внесени текстове :

B9-0117/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0048

Приети текстове
PDF 135kWORD 45k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург
Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2019 г. относно актуалното състояние на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)), известно като публично отчитане по държави (2019/2882(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198), както бе представено от Европейската комисия на 12 април 2016 г., известно като „Предложението за публично отчитане по държави“,

–  като взе предвид измененията, които прие на 4 юли 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове(1),

–  като взе предвид позицията си от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове(2),

–  като взе предвид член 294, параграфи 2 и 3, както и член 50, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0146/2016),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание, издадено през януари 2017 г.,

–  като взе предвид своя въпрос с искане за устен отговор 6 февруари 2018 г. до Съвета(3),

–  като взе предвид изслушванията на изпълнителните заместник-председатели на Европейската комисия Валдис Домбровскис(4) и Маргрете Вестагер(5),

–  като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, известна като четвъртата Директива за капиталовите изисквания (ДКИ IV)(6),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че член 50, параграф 1 от ДФЕС представлява правното основание за предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове, известно като публично отчитане по държави

Б.  като има предвид, че на 4 юли 2017 г. Парламентът вече прие мандат за докладчиците за започване на междуинституционални тристранни преговори въз основа на съвместен доклад на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси;

В.  като има предвид, че на равнището на Корепер все още не е постигнат технически пълноценен компромисен текст, въпреки 18-те заседания на работните групи и на аташетата на Съвета по време на предходните председателства на Съвета; като има предвид, че следователно досега Съветът не е започнал тристранни преговори;

Г.  като има предвид, че най-накрая Парламентът прие своята позиция на първо четене преди края на предишния парламентарен мандат на 27 март 2019 г.;

Д.  като има предвид, че член 89 от Директива ДКИ IV, приета от Европейския парламент и Съвета през 2013 г., въведе задължението държавите членки да изискват от кредитните институции и инвестиционните посредници да оповестяват ежегодно, като посочват по държави членки и по трети държави, в които те имат място на стопанска дейност, информация, като естеството и географското местоположение на дейностите, оборота, броя на служителите, печалбата или загубата преди данъчно облагане, данъка върху печалбата или загубата, както и получените публични субсидии, на консолидирана основа за всяка финансова година;

1.  спешно приканва държавите членки да преодолеят блокирането в рамките на Съвета и да приключат първото четене на предложението за публично отчитане по държави и да започнат междуинституционални преговори с Парламента с цел финализиране на законодателния процес във възможно най-кратък срок и спазване на принципа на лоялно сътрудничество, предвиден в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

2.  спешно приканва финландското председателство да започне отново и да даде приоритет на работата по предложението за публичното отчитане по държави въз основа на позицията на Парламента на първо четене, за да може предложението да бъде разгледано в Корепер;

3.  приветства факта, че новата Комисия отново е потвърдила своята максимална подкрепа за бързото приемане на предложението за публично отчитане по държави;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0284.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) пълен стенографски протокол от изслушването може да бъде намерен на адрес: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) пълен стенографски протокол от изслушването може да бъде намерен на адрес: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

Последно осъвременяване: 30 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност