Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2882(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0117/2019

Předložené texty :

B9-0117/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0048

Přijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Čtvrtek, 24. října 2019 - Štrasburk
Aktuální stav zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček – veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2019 o aktuálním stavu projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (2016/0107(COD)), známé jako veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí (2019/2882(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198), známé jako veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, ve znění předloženém Evropskou komisí dne 12. dubna 2016,

–  s ohledem na pozměňovací návrhy k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček(1), které přijal dne 4. července 2017,

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček(2),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a 3 čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0146/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu vydané v lednu 2017,

–  s ohledem na svou otázku k ústnímu zodpovězení Radě ze dne 6. února 2018(3),

–  s ohledem na slyšení navržených kandidátů na výkonné místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise(4) a Margrethe Vestagerové(5),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, známou jako čtvrtá směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV)(6),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právním základem návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček, známé jako veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, je čl. 50 odst. 1 SFEU,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament již dne 4. července 2017 přijal svůj mandát pro zpravodaje k zahájení „třístranného“ interinstitucionálního jednání na základě společné zprávy Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti;

C.  vzhledem k tomu, že ani po 18 schůzkách pracovních skupin Rady a atašé během předchozích předsednictví Rady se kompromisní návrh připravený po technické stránce k projednání nedostal zatím ani do výboru COREPER; vzhledem k tomu, že Rada tudíž třístranná jednání dosud nezahájila;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament s konečnou platností přijal svůj postoj k návrhu v prvním čtení před koncem minulého legislativního období dne 27. března 2019;

E.  vzhledem k tomu, že článek 89 směrnice CRD IV, kterou přijaly Evropský parlament a Rada již v roce 2013, zavedl povinnost členských států vyžadovat od každé úvěrové instituce a investiční firmy, aby každý rok zveřejňovala na konsolidovaném základě za dané účetní období s rozlišením podle členského státu a podle třetí země, v nichž má provozovnu, informace, jako je povaha činností a zeměpisná oblast, obrat, počet zaměstnanců, výkaz zisků nebo ztrát před zdaněním, daň ze zisku nebo ztráty a získaná veřejná podpora;

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby prolomily zablokovanou situaci v Radě a dokončily první čtení návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí a zahájily interinstitucionální jednání s Parlamentem s cílem co nejdříve tento legislativní postup dokončit a aby dodržovaly zásadu loajální spolupráce stanovenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU);

2.  naléhavě vyzývá finské předsednictví, aby znovu začalo s prací na návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv na základě postoje Parlamentu v prvním čtení a učinilo ji prioritou, aby bylo možno návrh projednat ve výboru COREPER;

3.  vítá skutečnost, že nastupující Komise zopakovala, že urychlené přijetí návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv má její všemožnou podporu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0284.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Doslovný záznam slyšení lze nalézt na adrese https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Doslovný záznam slyšení lze nalézt na adrese https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí