Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2882(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0117/2019

Esitatud tekstid :

B9-0117/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0048

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 44k
Neljapäev, 24. oktoober 2019 - Strasbourg
Teatavate äriühingute ja filiaalide poolt tulumaksualase teabe avalikustamise hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2019. aasta resolutsioon hetkeseisu kohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD)) ehk avaliku aruandlusega riikide lõikes (2019/2882(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 12. aprillil 2016. aastal esitatud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (COM(2016)0198) ehk avaliku aruandlusega riikide lõikes,

–  võttes arvesse oma 4. juulil 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekuid ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt(1),

–  võttes arvesse oma 27. märtsi 2019. aasta seisikohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 50 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0146/2016),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni 2017. aasta jaanuari arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse oma 6. veebruari 2018. aasta suuliselt vastatavat küsimust nõukogule(3),

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi kandidaatide Valdis Dombrovskise(4) ja Margrethe Vestageri(5) kuulamisi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (tuntud ka kui neljas kapitalinõuete direktiiv –CRD IV)(6),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ehk avaliku aruandlusega riikide lõikes, õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 50 lõige 1;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament võttis juba 4. juulil 2017. aastal vastu oma volituse, mille põhjal saavad raportöörid alustada majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni ühise raporti alusel institutsioonidevahelisi kolmepoolseid läbirääkimisi;

C.  arvestades, et tehniliselt valmis kompromisstekst ei ole veel jõudnud alaliste esindajate komitee (COREPER) tasandile hoolimata sellest, et nõukogu eelmistel eesistumisperioodidel on toimunud 18 nõukogu töörühmade ja atašeede koosolekut; arvestades, et nõukogu ei ole seetõttu veel kolmepoolseid läbirääkimisi alustanud;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha lõpuks vastu enne oma eelmise koosseisu ametiaja lõppu 27. märtsil 2019. aastal;

E.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt juba 2013. aastal vastu võetud neljanda kapitalinõuete direktiivi artikliga 89 kehtestati liikmesriikidele kohustus nõuda, et krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustaksid liikmesriikide ja kolmandate riikide lõikes, kus neil on tegevuskoht, igal aastal majandusaasta kohta konsolideeritud alusel teabe, mis hõlmab tegevuse laadi ja geograafilist asukohta, käivet, töötajate arvu, maksustamiseelset kasumit või kahjumit, kasumilt või kahjumilt tasumisele kuuluvat maksu ning saadud riiklikku toetust;

1.  kutsub tungivalt liikmesriike üles murdma välja nõukogus tekkinud ummikseisust ja viima lõpule riikide lõikes koostatavat avalikku aruandlust käsitleva ettepaneku esimese lugemise ning alustama Euroopa Parlamendiga institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, et viia õigusloomeprotsess võimalikult kiiresti lõpule ja järgida Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet;

2.  kutsub tungivalt eesistujariiki Soomet üles alustama uuesti ja pidama esmatähtsaks riikide lõikes koostatavat avalikku aruandlust käsitleva ettepaneku alast tööd ning tuginema seejuures Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohale, et võimaldada kõnealuse ettepaneku läbivaatamist COREPERis;

3.  tunneb heameelt asjaolu üle, et ametisseastuv komisjon on kinnitanud, et toetab igati riikide lõikes koostatavat avalikku aruandlust käsitleva ettepaneku kiiret vastuvõtmist;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0284.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0309.
(3) O‑000015/2018 (B8‑0013/2018).
(4) Kuulamise stenogramm on kättesaadav järgmisel aadressil: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Kuulamise stenogramm on kättesaadav järgmisel aadressil: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika