Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2882(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0117/2019

Teksty złożone :

B9-0117/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0048

Teksty przyjęte
PDF 131kWORD 44k
Czwartek, 24 października 2019 r. - Strasburg
Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stanu prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (2019/2882(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje, w formie przedstawionej przez Komisję 12 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając swoje przyjęte 4 lipca 2017 r. poprawki do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały(2),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i 3 oraz art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0146/2016),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, wydaną w styczniu 2017 r.,

–  uwzględniając swoje pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, skierowane do Rady 6 lutego 2018 r.(3),

–  uwzględniając przesłuchania nominowanych wiceprzewodniczących Komisji Valdisa Dombrovskisa(4) i Margrethe Vestager(5),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, znaną jako czwarta dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV)(6),

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 50 ust. 1 TFUE jest podstawą prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje;

B.  mając na uwadze, że 4 lipca 2017 r. Parlament przyjął już mandat upoważniający sprawozdawców do rozpoczęcia międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych na podstawie wspólnego sprawozdania Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej;

C.  mając na uwadze, że technicznie dojrzały tekst kompromisowy nie osiągnął jeszcze poziomu Coreperu, mimo że podczas poprzednich prezydencji Rady odbyło się 18 spotkań grup roboczych doradców i attaché Rady; mając na uwadze, że w związku z tym Rada nie rozpoczęła dotychczas negocjacji trójstronnych;

D.  mając na uwadze, że ostatecznie Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 27 marca 2019 r. przed upływem poprzedniej kadencji;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 89 dyrektywy CRD IV przyjętej przez Parlament Europejski i Radę w 2013 r. państwa członkowskie są zobowiązane co roku wymagać od instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ujawniania informacji, z podaniem na zasadzie skonsolidowanej za dany rok obrotowy w podziale na państwa członkowskie i państwo trzecie, w którym mają jednostkę organizacyjną, takich informacji jak charakter i lokalizacja geograficzna działalności, obrót, liczba pracowników, zysk lub strata przed opodatkowaniem, podatek dochodowy, a także otrzymane dotacje publiczne;

1.  pilnie wzywa państwa członkowskie do przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania wniosku dotyczącego publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje oraz do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem w celu jak najszybszego zakończenia procesu legislacyjnego i poszanowania zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

2.  pilnie wzywa prezydencję fińską, aby posiłkując się stanowiskiem Parlamentu przyjętym w pierwszym czytaniu, wznowiła i priorytetowo potraktowała prace nad wnioskiem dotyczącym publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje z myślą o umożliwieniu rozpatrzenia wniosku przez Coreper;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa Komisja potwierdziła pełne poparcie dla szybkiego przyjęcia wniosku dotyczącego publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje;

4.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0284.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Pełne sprawozdanie z przesłuchania dostępne jest na stronie internetowej https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Pełne sprawozdanie z przesłuchania dostępne jest na stronie internetowej https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności