Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2005(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0023/2019

Внесени текстове :

A9-0023/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2019 - 5.1

Приети текстове :

P9_TA(2019)0051

Приети текстове
PDF 136kWORD 44k
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел
Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Решение на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (2019/2005(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш, предадено на 26 ноември 2018 г. от Отдела за разследване и наказателно преследване на Порто във връзка с производство № 1406/14.3TDPRT, и обявено в пленарно заседание на 31 януари 2019 г.,

–  като изслуша Жузе Мануел Фернандеш съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 157 от Конституцията на Португалската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0023/2019),

A.  като има предвид, че Отделът за разследване и наказателно преследване на Порто е поискал снемането на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш, член на Европейския парламент, с оглед на евентуалното предприемане на правни действия във връзка с предполагаема злоупотреба със служебно положение – престъпление, предвидено и наказуемо по член 11 от португалския закон № 34/87 от 16 юли, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от две до осем години;

Б.  като има предвид, че съдебните действия не се отнасят до изразени мнения или подадени гласове при изпълнение на задълженията на въпросния член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че член 157, параграф 2 и параграф 3 от Конституцията на Португалската република предвижда, че:

„2. депутатите от Парламента на Републиката не могат да бъдат изслушвани в качеството на свидетели или обвиняеми без разрешение на Парламента. Във втория случай Парламентът задължително дава разрешение, ако са налице сериозни улики за извършване на умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок, надвишаващ три години.

3. Депутатите от Парламента на Републиката не могат да бъдат задържани, арестувани или лишавани от свобода без разрешение на Парламента, освен в случай на умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срока, посочен в предходния параграф, и при заварено престъпление“.;

Д.  като има предвид, че срещу Жузе Мануел Фернандеш се води разследване, тъй като той в качеството му на кмет на Вила Верде и при изпълнение на произтичащите от тази длъжност задачи, като се е споразумял тайно с други лица е извършил предполагаемо нарушение на общите принципи, уреждащи възлагането на обществени поръчки, а именно принципите на безпристрастност, неутралност, конкуренция и прозрачност, като е поставил едно дружество в по-благоприятна позиция спрямо останалите конкуренти, като въпросното дружество е участвало в предварителното изготвяне и попълване на документите по тръжната процедура; като има предвид, че обществената поръчка беше възложена на това дружество на 22 декември 2008 г.;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 7 от Правилника за дейността на Парламента комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

З.  като има предвид, че Жузе Мануел Фернандеш поиска имунитетът му да бъде снет; като има предвид, че Парламентът решава самостоятелно, във всеки конкретен случай, дали да снеме имунитета; като има предвид, че Парламентът може да вземе предвид позицията на члена на ЕП, за да реши дали да снеме имунитета му(2);

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че в този случай Парламентът не откри доказателства за fumus persecutionis , т.е. фактически елементи, които да указват намерение чрез съдебното производство да се навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Жузе Мануел Фернандеш;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на португалските органи и на Жузе Мануел Фернандеш.

(1) решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, -101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, точка 28.

Последно осъвременяване: 2 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност