Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2005(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0023/2019

Předložené texty :

A9-0023/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2019 - 5.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0051

Přijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Čtvrtek, 14. listopadu 2019 - Brusel
Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o žádosti, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity (2019/2005(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity, kterou dne 26. listopadu 2018 v souvislosti s trestním řízením ve věci 1406/14.3TDPRT předložilo státní zastupitelství v Portu a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 31. ledna 2019;

–  poté, co José Manuel Fernandes dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 157 Ústavy Portugalské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0023/2019),

A.  vzhledem k tomu, že státní zastupitelství v Portu požádalo o zbavení poslance Evropského parlamentu Josého Manuela Fernandese imunity, a to v souvislosti s trestním řízením ve věci údajného spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, jehož skutkovou podstatu vymezuje ustanovení § 11 portugalského zákona 34/87 z 16. července a jako sankci u něj stanoví trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do osmi let;

B.  vzhledem k tomu, že se toto řízení netýká vyjadřování názorů či hlasování při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 157 odst. 2 a 3 Ústavy Portugalské republiky stanoví následující:

„2. Členové Shromáždění republiky nesmějí vystupovat jako osoby podávající vysvětlení ani jako obviněné osoby, aniž by k tomu dal tento zákonodárný sbor souhlas. Má-li být jeho člen obviněn, musí s tím Shromáždění republiky vyslovit souhlas v případě, že existují věrohodné důkazy nasvědčující spáchání úmyslného trestného činu, u něhož je stanoven trest odnětí svobody v maximální délce přesahující dobu tří let.

3. Žádný člen Shromáždění republiky nesmí být zadržen, zatčen nebo uvězněn bez souhlasu tohoto zákonodárného sboru. To neplatí, pokud jde o spáchání úmyslného trestného činu, u něhož je stanoven trest odnětí svobody ve smyslu předchozího odstavce a dotyčná osoba je zadržena při činu.“

E.  vzhledem k tomu, že José Manuel Fernandes je vyšetřován pro podezření, že se coby starosta města Vila Verde při výkonu pravomocí s touto funkcí spojených spolčil s dalšími osobami za účelem zvýhodnění určité společnosti na úkor jejích konkurentů ve výběrovém řízení, v němž se údajně podílel na přípravě a shromažďování dokumentů, čímž se měl dopustit jednání, které je v rozporu s obecnými zásadami zadávání veřejných zakázek, konkrétně se zásadou nestrannosti, vynětí z daňové povinnosti, spravedlivé hospodářské soutěže a transparentnosti; vzhledem k tomu, že této společnosti byla veřejná zakázka udělena dne 22. prosince 2008;

F.  vzhledem k tomu, že čl. 9 odst. 8 jednacího řádu stanoví, že se Výbor pro právní záležitosti za žádných okolností nesmí vyslovit o vině či nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které jsou poslanci přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem případu;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

H.  vzhledem k tomu, že José Manuel Fernandes požádal o to, aby byl zbaven poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že v daném případě přísluší pouze Parlamentu, zda uvedenou osobu imunity zbaví či nikoli; vzhledem k tomu, že aby mohl rozhodnout o zbavení dotyčného poslance imunity, může Parlament přiměřeně zohlednit jeho situaci(2);

I.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před trestním stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají v rámci svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

J.  vzhledem k tomu, že v této věci Parlament nenašel důkazy o jednání v duchu fumus persecutionis, jinými slovy nezjistil skutečnosti poukazující na to, že účelem trestního stíhání může být poškození politické činnosti dotyčného poslance, a tím i Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že se José Manuel Fernandes zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru portugalským orgánům a Josému Manuelovi Fernandesovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Frohrmann a Krier, ECLI:EU:C.1964.28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a jiní, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. Gregorrio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament,T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, bod 28;

Poslední aktualizace: 2. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí