Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2005(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0023/2019

Indgivne tekster :

A9-0023/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2019 - 5.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0051

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 45k
Torsdag den 14. november 2019 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. november 2019 om anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet (2019/2005(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 26. november 2018 om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet, som er fremsendt af kriminalpolitiet i Porto i forbindelse med sag nr. 1406/14.3TDPRT, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 31. januar 2019,

–  der har hørt José Manuel Fernandes, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 157 i Den Portugisiske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0023/2019),

A.  der henviser til, at kriminalpolitiet i Porto har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet José Manuel Fernandes' immunitet i forbindelse med en eventuel retssag vedrørende påstået embedsmisbrug, der i henhold til artikel 11 i den portugisiske lov nr. 34/87 af 16. juli straffes med fængsel i to til otte år;

B.  der henviser til, at retssagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

C.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning bestemmer følgende:

"2. Medlemmer af Nationalforsamlingen kan ikke afgive forklaring eller tiltales uden forsamlingens tilladelse. I sidstnævnte tilfælde skal forsamlingen beslutte at give tilladelse, hvis der er stærke indicier for, at der er begået en forsætlig starfbar handling, for hvilken maksimumstraffen er fængsel i over tre år.

3. Ingen medlemmer af Nationalforsamlingen kan tilbageholdes, anholdes eller fængsles uden forsamlingens tilladelse, medmindre vedkommende har begået en forsætlig strafbar handling, der kan straffes med fængsel som omhandlet i foregående stykke, og er grebet på fersk gerning.";

E.  der henviser til, at José Manuel Fernandes er genstand for en undersøgelse, fordi han - i sin egenskab af borgmester i Vila Verde og under udøvelsen af dette hverv og i samarbejde med andre - skal have handlet i strid med de generelle principper i reglerne om offentlige udbud, nærmere bestemt principperne om upartiskhed, neutralitet, konkurrence og gennemsigtighed, ved at stille en virksomhed gunstigere end dens konkurrenter og angiveligt lade den deltage i forberedelsen og udarbejdelsen af udbudsdokumenterne; der henviser til, at den pågældende virksomhed vandt udbuddet den 22. december 2008;

F.  der henviser til, at Retsudvalget ifølge forretningsordenens artikel 9, stk. 8, under ingen omstændigheder udtaler sig om skyldsspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen;

G.  der henviser til, at parlamentarisk immunitet i henhold til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og for dets medlemmers uafhængighed;

H.  der henviser til, at José Manuel Fernandes har anmodet om, at immuniteten bliver ophævet; der henviser til, at det er Parlamentet alene, der i en given sag afgør, om immuniteten skal ophæves eller ej; der henviser til, at Parlamentet kan tage rimeligt hensyn til medlemmets holdning med henblik på at afgøre, om vedkommendes immunitet skal ophæves eller ej(2);

I.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

J.  der henviser til, at Parlamentet i denne sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. faktiske omstændigheder, der tyder på, at hensigten bag retssagen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve José Manuel Fernandes' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de portugisiske myndigheder og José Manuel Fernandes.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, præmis 28.

Seneste opdatering: 2. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik