Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2005(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0023/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0023/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0051

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 45k
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του José Manuel Fernandes, που διαβίβασε η υπηρεσία έρευνας και δίωξης του εγκλήματος του Πόρτο, στις 26 Νοεμβρίου 2018 σε συνάρτηση με την αριθ. 1406/14.3TDPRT διαδικασία, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 31 Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας ακούσει τον José Manuel Fernandes, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 157 του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0023/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία έρευνας και δίωξης του εγκλήματος του Πόρτο έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του José Manuel Fernandes, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης που αφορά την εικαζόμενη διάπραξη του ποινικού αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας, το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του πορτογαλικού νόμου αριθ. 34/87 της 16ης Ιουλίου και επισύρει ποινή φυλάκισης δύο έως οκτώ ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική διαδικασία δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι:

«2. Τα μέλη της Συνέλευσης της Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να εξετάζονται ως μάρτυρες ή να καθίστανται κατηγορούμενοι χωρίς άδεια της Συνέλευσης. Στην τελευταία περίπτωση, εναπόκειται αποκλειστικά στη Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση άδειας, όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις περί εκ προθέσεως διάπραξης ποινικού αδικήματος που τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα τρία έτη.

3. Τα μέλη της Συνέλευσης της Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να κρατούνται, να συλλαμβάνονται ή να φυλακίζονται χωρίς την άδεια της Συνέλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις εκ προθέσεως τέλεσης αξιόποινης πράξης που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τέλεσης αυτόφωρου εγκλήματος.»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάγεται έρευνα εναντίον του José Manuel Fernandes, ο οποίος, υπό την ιδιότητά του ως δημάρχου της Vila Verde και κατά την άσκηση των οικείων καθηκόντων, καθώς και σε αθέμιτη σύμπραξη με άλλους, εικάζεται ότι παραβίασε τις γενικές αρχές των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, ήτοι τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, εξασφαλίζοντας σε εταιρεία πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της και συμμετέχοντας, σύμφωνα με ισχυρισμούς, στην εκ των προτέρων κατάρτιση και σύνταξη των σχετικών με τη διαδικασία του διαγωνισμού εγγράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση ανατέθηκε στην εν λόγω εταιρεία στις 22 Δεκεμβρίου 2008·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο José Manuel Fernandes ζητεί την άρση της ασυλίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει, σε δεδομένη υπόθεση, εάν θα άρει ή όχι την ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει ευλόγως υπόψη τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον θα προβεί σε άρση της ασυλίας του(2)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και, ως εκ τούτου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του José Manuel Fernandes·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις πορτογαλικές αρχές και στον José Manuel Fernandes.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440, σκέψη 28.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου