Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2005(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0023/2019

Esitatud tekstid :

A9-0023/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2019 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0051

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 43k
Neljapäev, 14. november 2019 - Brüssel
José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta otsus José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2019/2005(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 26. novembril 2018. aastal Porto kriminaaluurimis- ja süüdistusosakond seoses menetlusega nr 1406/14.3TDPRT ja mis tehti teatavaks täiskogu istungil 31. jaanuaril 2019. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 José Manuel Fernandese ära kuulanud,

–  võttes arvesse protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Portugali Vabariigi põhiseaduse artiklit 157,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0023/2019),

A.  arvestades, et Porto kriminaaluurimis- ja süüdistusosakond on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmist seoses võimaliku kohtumenetlusega väidetavas kuritarvitamises, mis on Portugali 16. juuli seaduse 34/87 artiklis 11 määratletud ja selle alusel karistatav kahe kuni kaheksa aasta pikkuse vanglakaristusega;

B.  arvestades, et kohtumenetlus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artikli 8 tähenduses;

C.  arvestades, et protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 157 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud järgmist:

„2. Vabariigi Kogu liikmelt ei või ilma parlamendi loata võtta ütlusi ega talle süüdistust esitada. Viimasel juhul on parlament kohustatud tegema otsuse loa andmiseks, kui on veenvaid tõendeid sellise tahtliku kuriteo toimepanemise kohta, mis on karistatav kuni üle kolme aasta pikkuse vabadusekaotusega.

3. Ühtegi Vabariigi Kogu liiget ei või kinni pidada, vahistada ega vangistada ilma parlamendi loata, välja arvatud tahtliku kuriteo korral, mis on karistatav eelmises lõikes osutatud vangistusega, ja juhul, kui ta teolt tabatakse.“;

E.  arvestades, et José Manuel Fernandes on uurimise all selle tõttu, et ta Vila Verde linnapeana ametiülesandeid täites ja teistega kokku mängides väidetavalt rikkus riigihangete normide üldpõhimõtteid ja eelkõige erapooletuse, neutraalsuse, konkurentsi ja läbipaistvuse põhimõtteid, seades ühe ettevõtja konkurentidest soodsamasse olukorda, ning väidetavalt osales nõutavate hankedokumentide koostamises ja täitmises; arvestades, et 22. detsembril 2008 võitis see ettevõtja hanke;

F.  arvestades, et kodukorra artikli 9 lõikes 8 nähakse ette, et õiguskomisjon ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

G.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamentaarne puutumatus parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

H.  arvestades, et José Manuel Fernandes palus oma puutumatuse ära võtta; arvestades, et antud juhul otsustab üksnes Euroopa Parlament, kas puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et Euroopa Parlament võib mõistlikkuse piires võtta arvesse parlamendiliikme seisukohta, et otsustada, kas puutumatus ära võtta või mitte(2);

I.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

J.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionise kohta, s.t tal ei ole faktilisi andmeid, mis viitavad sellele, et kohtumenetluse eesmärk võib olla tekitada parlamendiliikme poliitilisele tegevusele ja seega ka Euroopa Parlamendile kahju;

1.  otsustab José Manuel Fernandese puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Portugali ametiasutustele ja José Manuel Fernandesele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.

Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika