Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0415(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0019/2019

Внесени текстове :

A9-0019/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/11/2019 - 5.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0052

Приети текстове
PDF 160kWORD 49k
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел
Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0819),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0017/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0019/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  В Директива 2006/112/ЕО3 на Съвета, изменена с Директива (ЕС) 2017/24554 на Съвета, се предвижда, че когато данъчно задължено лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, или доставките на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, неустановено в рамките на Общността, на данъчно незадължено лице, се счита, че самото данъчно задължено лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките. Тъй като с тази разпоредба една доставка се разделя на две, следва да се определи към коя от тези доставки следва да се отнасят изпращането или превозът на стоките с цел правилно да се определи мястото на доставка.
(1)  В Директива 2006/112/ЕО3 на Съвета, изменена с Директива (ЕС) 2017/24554 на Съвета, се предвижда, че когато данъчно задължено лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, или доставките на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, неустановено в рамките на Общността, на данъчно незадължено лице, се счита, че самото данъчно задължено лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките. Тъй като с тази разпоредба една доставка се разделя на две, следва да се определи към коя от тези доставки следва да се отнасят изпращането или превозът на стоките с цел правилно да се определи мястото на доставка. Необходимо е също да се гарантира, че данъчното събитие за тези две доставки настъпва едновременно.
__________________
___________________
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
4 Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ L 348, 29.12.2017 г., стр. 7).
4 Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ L 348, 29.12.2017 г., стр. 7).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Въпреки че данъчно задължено лице, което улеснява чрез използването на електронен интерфейс доставката на стоки на данъчно незадължено лице в Общността, може да приспадне, в съответствие със съществуващите правила, ДДС, платен на доставчици, които не са установени в Общността, съществува риск в крайна сметка ДДС да не бъде платен на данъчните органи. За да се избегне този риск, доставката от доставчика, който продава стоки чрез използването на електронен интерфейс, следва да бъде освободена от ДДС, а на този доставчик следва да се предостави правото да приспада ДДС, който е заплатил при закупуването или вноса на доставените стоки.
(2)  Въпреки че данъчно задължено лице, което улеснява чрез използването на електронен интерфейс доставката на стоки на данъчно незадължено лице в Общността, може да приспадне, в съответствие със съществуващите правила, ДДС, платен на доставчици, които не са установени в Общността, съществува риск в крайна сметка ДДС да не бъде платен на данъчните органи. За да се избегне този риск, доставката от доставчика, който продава стоки чрез използването на електронен интерфейс, следва да бъде освободена от ДДС, а на този доставчик следва да се предостави правото да приспада ДДС, който е заплатил при закупуването или вноса на доставените стоки. За целта доставчикът следва винаги да бъде регистриран в държавата членка, в която доставчикът е придобил или внесъл тези стоки.
Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 66 а (нов)
(1a)  Вмъква се следният член:
„Член 66a
Чрез дерогация от членове 63, 64 и 65 данъчното събитие по отношение на тези доставки на стоки от данъчно задължено лице, за което се счита, че е получило и доставило стоките в съответствие с член 14а, както и по отношение на доставката до това данъчно задължено лице, настъпва и ДДС става изискуем в момента на приемане на плащането.“
Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 272 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
(4a)  в член 272, параграф 1, алинея 1 буква б) се заменя със следното:
„б) данъчнозадължените лица, които не извършват никоя от сделките, посочени в членове 20, 21, 22, 33, 36, 138 и 141;“
„б) данъчнозадължените лица, които не извършват никоя от сделките, посочени в членове 20, 21, 22, 33, 36, 136а, 138 и 141;“
Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 a – параграф 1 – точка 3 – буква в
в)  при доставка на стоки чрез електронен интерфейс за улесняване на тези доставки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка — тази държава членка.“;
в)  при доставка на стоки от данъчно задължено лице, улесняващо тази доставка в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка — тази държава членка.“;
Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -б
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 а – параграф 2а (нов)
б)  добавя се следната трета алинея
б)  добавя се следният параграф:
„Когато данъчно задължено лице, което не е установило стопанската си дейност в Общността и няма постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка, от която се изпращат или превозват стоките. Когато има повече от една държава членка, от която се изпращат или превозват стоките, данъчно задълженото лице посочва коя от тези държави членки е държавата членка по идентификация. Данъчно задълженото лице се обвързва с това решение за съответната календарна година и за двете следващи календарни години.“
„Когато данъчно задължено лице, което не е установило стопанската си дейност в Общността и няма постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка, в която започва изпращането или превозът на стоките. Когато има повече от една държава членка, в която започва изпращането или превозът на стоките, данъчно задълженото лице посочва коя от тези държави членки е държавата членка по идентификация. Данъчно задълженото лице се обвързва с това решение за съответната календарна година и за двете следващи календарни години.“
Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 ж – параграф 1 – буква а
a)  вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и доставките на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането и превозът на тези стоки започва и завършва в една и съща държава членка;
a)  вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и доставките на стоки;
aа)   доставките на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането и превозът на тези стоки започва и завършва в една и съща държава членка;
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 ж – параграф 2 a (нов)
(11a)  В член 369ж се добавя следният параграф:
„2a. Когато данъчно задълженото лице, предоставящо услуги, обхванати от специалния режим, има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справка-декларацията за ДДС включва и общата стойност без ДДС, приложимите ставки за ДДС, общия размер, съобразно ставката, на съответния ДДС и общия дължим ДДС за тези доставки за всяка държава членка, в която данъчно задълженото лице има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС или референтния данъчен номер за всеки обект и с разбивка по държави членки по потребление.“
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 щб – параграф 2
‘2. Държавите членки изискват посоченият в параграф 1 ДДС да се плаща ежемесечно. Крайният срок за плащане е срокът, приложим за плащането на вносни мита при сходни ситуации.“.
‘2. Държавите членки изискват посоченият в параграф 1 ДДС да се плаща ежемесечно в срока за плащане, приложим за плащането на вносни мита.“
Последно осъвременяване: 2 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност