Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0415(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0019/2019

Předložené texty :

A9-0019/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2019 - 5.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0052

Přijaté texty
PDF 164kWORD 47k
Čtvrtek, 14. listopadu 2019 - Brusel
Prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0819),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0017/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0019/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES3 ve znění směrnice Rady (EU) 2017/24554 stanoví, že pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo podobný prostředek, usnadňuje prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 150 EUR, nebo dodání zboží ve Společenství osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství osobě nepovinné k dani, má se za to, že osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání, toto zboží obdržela a dodala sama. Jelikož toto ustanovení rozděluje jedno dodání na dvě dodání, je nutné stanovit, kterému z těchto dodání by mělo být přičteno odeslání nebo přeprava zboží, za účelem náležitého určení místa dodání.
(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES3 ve znění směrnice Rady (EU) 2017/24554 stanoví, že pokud osoba povinná k dani prostřednictvím elektronického rozhraní, jako je elektronické tržiště, platforma, portál nebo podobný prostředek, usnadňuje prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 150 EUR, nebo dodání zboží ve Společenství osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství osobě nepovinné k dani, má se za to, že osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání, toto zboží obdržela a dodala sama. Jelikož toto ustanovení rozděluje jedno dodání na dvě dodání, je nutné stanovit, kterému z těchto dodání by mělo být přičteno odeslání nebo přeprava zboží, za účelem náležitého určení místa dodání. Je rovněž nezbytné zajistit, aby se zdanitelné plnění u obou těchto dodání uskutečnilo ve stejný okamžik.
__________________
___________________
3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
4 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).
4 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Ačkoliv osoba povinná k dani, která prostřednictvím elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží osobě nepovinné k dani ve Společenství, může v souladu se stávajícími předpisy odečíst DPH uhrazenou dodavatelům neusazeným ve Společenství, existuje riziko, že tito dodavatelé nemusí odvést DPH správci daně. Aby se tomuto riziku zabránilo, mělo by být dodání od dodavatele prodávajícího zboží prostřednictvím elektronického rozhraní osvobozeno od DPH, přičemž by tomuto dodavateli měl být přiznán nárok na odpočet DPH na vstupu, která je uhrazena s ohledem na koupi nebo dovoz dodaného zboží.
(2)  Ačkoliv osoba povinná k dani, která prostřednictvím elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží osobě nepovinné k dani ve Společenství, může v souladu se stávajícími předpisy odečíst DPH uhrazenou dodavatelům neusazeným ve Společenství, existuje riziko, že tito dodavatelé nemusí odvést DPH správci daně. Aby se tomuto riziku zabránilo, mělo by být dodání od dodavatele prodávajícího zboží prostřednictvím elektronického rozhraní osvobozeno od DPH, přičemž by tomuto dodavateli měl být přiznán nárok na odpočet DPH na vstupu, která je uhrazena s ohledem na koupi nebo dovoz dodaného zboží. Za tímto účelem by dodavatel měl vždy být registrován v členském státě, v němž dané zboží pořídil nebo dovezl.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 66 a (nový)
1a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 66a
Odchylně od článků 63, 64 a 65 se zdanitelné plnění při dodání zboží osobou povinnou k dani, o níž se má za to, že obdržela a dodala zboží sama v souladu s článkem 14a, a při dodání zboží této osobě povinné k dani uskutečňuje a daňová povinnost vzniká okamžikem přijetí platby.“
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 272 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
4a)  V čl. 272 odst. 1 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) osoby povinné k dani, které neuskutečňují žádné z plnění uvedených v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 138 a 141;”
„b) osoby povinné k dani, které neuskutečňují žádné z plnění uvedených v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141;“
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 a – odst. 1 – bod 3 – písm. c
c)  v případě dodání zboží uskutečněného elektronickým rozhraním usnadňujícím tato dodání v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a končí v témže členském státě, dotyčný členský stát.“;
c)  v případě dodání zboží uskutečněného osobou povinnou k dani usnadňující tato dodání v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava dodaného zboží začíná a končí v témže členském státě, dotyčný členský stát.“;
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 a – odst. 2 a (nový)
b)  doplňuje se třetí odstavec, který zní:
b)  doplňuje nový odstavec, který zní:
„Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace členský stát, z něhož je zboží odesláno nebo přepraveno. Je-li zboží odesláno nebo přepraveno z více než jednoho členského státu, osoba povinná k dani uvede, který z těchto členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím vázána po dobu dotyčného kalendářního roku a dvou následujících kalendářních let.“;
„Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo ekonomické činnosti a stálou provozovnu ve Společenství, je členským státem identifikace členský stát, z něhož jsou odeslání nebo přeprava zboží zahájeny. Jsou-li odeslání nebo přeprava zboží zahájeny z více než jednoho členského státu, osoba povinná k dani uvede, který z těchto členských států je členským státem identifikace. Osoba povinná k dani je tímto rozhodnutím vázána po dobu dotyčného kalendářního roku a dvou následujících kalendářních let.“
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 g – odst. 1 – písm. a
a)  prodej zboží na dálku uvnitř Společenství dodání zboží v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže členském státě;
a)  prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a dodání zboží;
aa)   dodání zboží v souladu s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v témže členském státě;
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 g – odst. 2 a (nový)
11a)  V článku 369g se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2a. Má-li osoba povinná k dani poskytující služby, na něž se vztahuje tento zvláštní režim, jednu nebo více stálých provozoven, z nichž poskytuje služby, jinde než v členském státě identifikace, obsahuje přiznání k dani také celkovou hodnotu bez DPH, příslušné sazby DPH, celkovou výši příslušné DPH rozdělenou podle jednotlivých sazeb a celkovou splatnou daň s ohledem na tato dodání, a to pro každý členský stát, v němž má daná osoba povinná k dani provozovnu, spolu s osobním identifikačním číslem pro DPH nebo daňovým registračním číslem dané provozovny, a v členění podle členských států spotřeby.“
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 zb – odst. 2
„2. Členské státy vyžadují, aby DPH uvedená v odstavci 1 byla splatná měsíčně. Lhůtou k úhradě je lhůta vztahující se na úhradu dovozního cla v podobných situacích.“.
„2. Členské státy vyžadují, aby DPH uvedená v odstavci 1 byla splatná měsíčně ve lhůtě k úhradě vztahující se na úhradu dovozního cla.“.
Poslední aktualizace: 2. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí