Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0415(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0019/2019

Indgivne tekster :

A9-0019/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2019 - 5.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0052

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 48k
Torsdag den 14. november 2019 - Bruxelles
Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure: høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0819),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0017/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0019/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt.
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer. Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt. Det er også nødvendigt at sikre, at afgiftspligten for disse to leveringer indtræder samtidig.
__________________
___________________
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).
4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne.
(2)  Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne. Til dette formål bør leverandøren altid være registreret i den medlemsstat, hvor leverandøren erhvervede eller indførte disse varer.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 66 a (ny)
(1a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 66a
Uanset artikel 63, 64 og 65 indtræder afgiftspligten for levering af varer fra en afgiftspligtig person, der anses for at have modtaget og leveret varerne i overensstemmelse med artikel 14a, og for leveringen til denne afgiftspligtige person og forfalder afgiften på det tidspunkt, hvor betalingen er accepteret."
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 272 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
(4a)  Artikel 272, stk. 1, første afsnit, litra b), affattes således:
"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 138 og 141 omhandlede transaktioner
"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 og 141 omhandlede transaktioner"
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369a – stk. 1 – nr. 3 – litra c
c)  i tilfælde af levering af goder ved hjælp af en elektronisk grænseflade, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."
c)  i tilfælde af levering af varer foretaget af en afgiftspligtig person, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369a – stk. 2 a (nyt)
b)  Som stk. 3 tilføjes følgende:
b)   Følgende stykke tilføjes:
"Når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet og ikke har noget fast forretningssted deri, er identifikationsmedlemsstaten den medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres. Hvis der er mere end én medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemsstater som er identifikationsmedlemsstaten. Den afgiftspligtige person er bundet af denne beslutning for det pågældende kalenderår og de to efterfølgende kalenderår."
"Når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet og ikke har noget fast forretningssted deri, er identifikationsmedlemsstaten den medlemsstat, hvorfra varernes forsendelse eller transport indledes. Hvis der er mere end én medlemsstat, hvor varernes forsendelse eller transport indledes, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemsstater som er identifikationsmedlemsstaten. Den afgiftspligtige person er bundet af denne beslutning for det pågældende kalenderår og de to efterfølgende kalenderår."
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369g – stk. 1 – litra a
a)  fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, når forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat
a)  fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer
aa)   leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369g – stk. 2 a (nyt)
(11a)  I artikel 369g tilføjes følgende stykke:
"2a. Hvor den afgiftspligtige person, der leverer tjenester omfattet af særordningen, har et eller flere faste forretningssteder udover det i identifikationsmedlemsstaten, hvorfra der leveres tjenesteydelser, skal momsangivelsen også indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende momssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for sådanne leveringer for hver medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har et forretningssted, tillige med hvert forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer, fordelt efter forbrugsmedlemsstat."
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369zb – stk. 2
"2. Medlemsstaterne stiller krav om, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt. Fristen for betaling svarer til den, der gælder for udligning af importtold i lignende situationer."
"2. Medlemsstaterne skal kræve, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt inden for den frist, der gælder for betaling af importafgifter".
Seneste opdatering: 2. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik