Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0415(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0019/2019

Esitatud tekstid :

A9-0019/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2019 - 5.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0052

Vastuvõetud tekstid
PDF 144kWORD 46k
Neljapäev, 14. november 2019 - Brüssel
Kaupade kaugmüük ja omamaised tarned *
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

Euroopa Parlamendi 14. novembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0819),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0017/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0019/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ,3 nagu seda on muudetud nõukogu direktiiviga (EL) 2017/24554, on sätestatud, et kui maksukohustuslane teeb elektroonilise liidese, nagu turu, platvormi, portaali või muu sarnase vahendi abil võimalikuks kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kaupade kaugmüügi saadetistes, mille tegelik väärtus ei ületa 150 eurot, või teeb võimalikuks ühendusesisese kaupade tarne maksukohustuslaselt, kelle asukoht ei ole ühenduses, mittemaksukohustuslasele, loetakse, et tarne võimalikuks teinud maksukohustuslane on saanud ja tarninud need kaubad ise. Kuna kõnealune säte jagab ühe tarne kaheks, on vaja kindlaks määrata, millise tarnega seostada lähetamine või vedu, et määrata nõuetekohaselt kindlaks nende tarnekoht.
(1)  Nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ3, nagu seda on muudetud nõukogu direktiiviga (EL) 2017/24554, on sätestatud, et kui maksukohustuslane teeb elektroonilise liidese, nagu turu, platvormi, portaali või muu sarnase vahendi abil võimalikuks kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kaupade kaugmüügi saadetistes, mille tegelik väärtus ei ületa 150 eurot, või teeb võimalikuks ühendusesisese kaupade tarne maksukohustuslaselt, kelle asukoht ei ole ühenduses, mittemaksukohustuslasele, loetakse, et tarne võimalikuks teinud maksukohustuslane on saanud ja tarninud need kaubad ise. Kuna kõnealune säte jagab ühe tarne kaheks, on vaja kindlaks määrata, millise tarnega seostada lähetamine või vedu, et määrata nõuetekohaselt kindlaks nende tarnekoht. Lisaks tuleb tagada, et nimetatud kahe tarne maksustatav teokoosseis tekiks samal ajal.
__________________
___________________
3 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
3 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
4 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (ELT L 348, 29.12.2017, lk 7).
4 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (ELT L 348, 29.12.2017, lk 7).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Kui maksukohustuslane teeb elektroonilise liidese abil võimalikuks kaupade tarne ühenduses asuvale mittemaksukohustuslasele, võib vastavalt kehtivatele eeskirjadele arvata maha ühendusevälisele tarnijale makstud käibemaksu, siis on oht, et viimane ei maksa käibemaksu maksuhaldurile. Ohu vältimiseks peaks tarne tarnijalt, kes müüb kaupu elektroonilise liidese kaudu, olema käibemaksust vabastatud, samas kui talle tuleks anda õigus arvata maha tarnitud kauba ostmise või importimisega seoses tasutud sisendkäibemaks.
(2)  Kui maksukohustuslane teeb elektroonilise liidese abil võimalikuks kaupade tarne ühenduses asuvale mittemaksukohustuslasele, võib vastavalt kehtivatele eeskirjadele arvata maha ühendusevälisele tarnijale makstud käibemaksu, siis on oht, et viimane ei maksa käibemaksu maksuhaldurile. Ohu vältimiseks peaks tarne tarnijalt, kes müüb kaupu elektroonilise liidese kaudu, olema käibemaksust vabastatud, samas kui talle tuleks anda õigus arvata maha tarnitud kauba ostmise või importimisega seoses tasutud sisendkäibemaks. Sel eesmärgil peaks tarnija olema alati registreeritud liikmesriigis, kus tarnija need kaubad soetas või kuhu ta need importis.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 66a (uus)
1a)  lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 66a
Erandina artiklitest 63, 64 ja 65 tekivad maksukohustuslase poolt, keda loetakse olevat kauba kätte saanud ja tarninud vastavalt artiklile 14a, kaubatarne ning kõnealusele maksukohustuslasele tarnimise maksustatav teokoosseis ja käibemaksu sissenõutavus makse aktsepteerimisega samal ajal.“;
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 272 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
4a)  artikli 272 lõike 1 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:
„b) maksukohustuslased, kes ei tee ühtki artiklites 20, 21, 22, 33, 36, 138 ja 141 nimetatud tehingutest ega toimingutest;“
„b) maksukohustuslased, kes ei tee ühtki artiklites 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 ja 141 nimetatud tehingutest ega toimingutest;“;
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 369a – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c
c)  kaupade tarnimise puhul elektroonilise liide kaudu, mis teeb sellise tarne võimalikuks vastavalt artikli 14 a lõikele 2, kui tarnitavate kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis, siis kõnealune liikmesriik.“;
c)  kaupade tarnimise puhul maksukohustuslase poolt, kes teeb sellise tarne võimalikuks vastavalt artikli 14a lõikele 2, kui tarnitavate kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis, siis kõnealune liikmesriik.“;
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 369a – lõik 2 a (uus)
b)  lisatakse järgmine kolmas lõik:
b)  lisatakse järgmine lõik:
„Kui maksukohustuslase ettevõtte asukoht ei ole ühenduses ja tal ei ole seal püsivat tegevuskohta, on registreerimisliikmesriik see liikmesriik, kust kaup lähetatakse või veetakse. Kui kaupu lähetatakse või veetakse rohkem kui ühest liikmesriigist, märgib maksukohustuslane, milline nendest liikmesriikidest on registreerimisliikmesriik. Kõnealune otsus on maksukohustuslase jaoks siduv asjaomase kalendriaasta ja sellele järgneva kahe kalendriaasta jooksul.“;
„Kui maksukohustuslase ettevõtte asukoht ei ole ühenduses ja tal ei ole seal püsivat tegevuskohta, on registreerimisliikmesriik see liikmesriik, kust kaupade lähetamine või vedu algab. Kui liikmesriike, kust kaupade lähetamine või vedu algab, on rohkem kui üks, märgib maksukohustuslane, milline nendest liikmesriikidest on registreerimisliikmesriik. Kõnealune otsus on maksukohustuslase jaoks siduv asjaomase kalendriaasta ja sellele järgneva kahe kalendriaasta jooksul.“;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 369g – lõige 1 – punkt a
a)  kaupade ühendusesisene kaugmüük ja kaubatarned vastavalt artikli 14a lõikele 2, kui kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis;
a)  kaupade ühendusesisene kaugmüük ja kaubatarned;
aa)   kaubatarned vastavalt artikli 14a lõikele 2, kui kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis;
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 369g – lõige 2 a (uus)
11a)  artiklisse 369g lisatakse järgmine lõige:
„2a. Kui erikorra alusel teenuseid osutaval maksukohustuslasel on lisaks registreerimisliikmesriigis asuvale püsivale tegevuskohale üks või mitu muud püsivat tegevuskohta, kust teenuseid osutatakse, peab käibedeklaratsioon sisaldama ka käibemaksuta koguväärtust, kohaldatavat käibemaksumäära, kogusummat vastava käibemaksumäära puhul ja kogu tasumisele kuuluva käibemaksu summat seoses osutatavate teenustega iga liikmesriigi kohta, kus maksukohustuslasel on tegevuskoht, koos individuaalse käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri või iga tegevuskoha maksuviitenumbriga tarbimisliikmesriikide kaupa välja tooduna.“;
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 369zb – lõige 2
„2. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 nimetatud käibemaks makstakse kord kuus. Maksetähtpäev on sama, mida kohaldatakse imporditollimaksu maksmise suhtes sarnastes olukordades.“.
„2. Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 nimetatud käibemaks makstakse kord kuus imporditollimaksu tasumise tähtpäevaks.“
Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika